ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการจัดสภาพแวดล้อม

เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดพรุพ้อ

ผู้วิจัย : นายธนิต แท่นรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรุพ้อ

ปีการศึกษา : 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดพรุพ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการเพื่อ 1) ประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดพรุพ้อ 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดพรุพ้อ 3) ประเมินกระบวนการดำเนินโครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างนิสัยรักการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดพรุพ้อ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดพรุพ้อ ได้แก่ 4.1) ประเมินคุณลักษณะนิสัยรักการเรียนรู้ของนักเรียน 4.2) ประเมินทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยครูจำนวน 10 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียนจำนวน 51 คน และผู้ปกครอง จำนวน 51 คน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน เป็นแบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ แบบสอบถามทุกฉบับได้ผ่านการตรวจสอบทุกผู้เชี่ยวชาญ และได้นำไปทดลองใช้และมีค่าความเชื่อมั่น อยู่ในเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ หลังนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ได้วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการประเมิน

1. ผลการประเมินโครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน วัดพรุพ้อ ปีการศึกษา 2564 ด้านสภาพแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.47, S.D. = 0.302) เมื่อจำแนกตามความคิดเห็นของครู อยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.54, S.D. = 0.307) และเมื่อจำแนกตามความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.37, S.D. = 0.285)

2. ผลการประเมินโครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียน วัดพรุพ้อ ด้านปัจจัยนำเข้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.40, S.D. = 0.27) เมื่อจำแนกตามความคิดเห็นของครู พบว่า อยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.41, S.D. = 0.307) และเมื่อจำแนกตามความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

พบว่า อยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.38, S.D. = 0.239)

3. ผลการประเมินโครงการสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดพรุพ้อ ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.46, S.D. = 0.261) และเมื่อจำแนกตามความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า อยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.38, S.D. = 0.126)

4. ผลการประเมินโครงการสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดพรุพ้อ ด้านผลผลิต คุณลักษณะนิสัยรักการเรียนรู้ของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.49, S.D. = 0.422)

5. ผลการประเมินโครงการสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดพรุพ้อ ด้านผลผลิต ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.47, S.D. = 0.396) เมื่อจำแนกตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.52, S.D. = 0.429) จำแนกตามความคิดเห็นของครู พบว่า อยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.22, S.D. = 0.333) และเมื่อจำแนกตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง พบว่า อยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.47, S.D. = 0.360)

ข้อเสนอแนะ

1. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนดำเนินงานที่จะให้ประสบความสำเร็จนั้น นอกจากจะนำนโยบายทุกระดับที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนแล้ว ควรให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) กับการดำเนินงานโดยเฉพาะชุมชน และผู้ปกครองนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการดำเนินงานต่อไป

2. โรงเรียนควรประสานและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อการเสริมสร้างนิสัยรักการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อจะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ในการเสริมสร้างและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้เป็นไปอย่างราบรื่น ต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน

3. ผู้บริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการ ควรยกย่องเชิดชูเกียรติ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงผลงานของบุคคล กลุ่มบุคคลหน่วยงาน ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนโครงการ ด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมเพราะจะทำให้มีกำลังใจในการทำงานและส่งผลต่อความสำเร็จของงาน

ในครั้งต่อๆไป

4. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน

5. ควรศึกษาการเปรียบเทียบกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างนิสัยรักการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างยั่งยืน

6. ควรมีการศึกษาความคงทนและการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตหลังสิ้นสุดโครงการในปีการศึกษาต่อไป

7. ควรนำผลกาประเมินโครงการมาวิเคราะห์ หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาเพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางพัฒนา เพราะจะทำให้รู้ทิศทางของการพัฒนาในแต่ละด้าน

เกิดความคล่องตัวในการประสานงานกับทุกๆ ฝ่ายและจำทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

8. ควรนำผลการประเมินไปใช้ เพื่อวางแผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษาต่อไป

โพสต์โดย Thanit : [4 ก.ค. 2565 เวลา 12:17 น.]
อ่าน [676] ไอพี : 113.53.195.103
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 2,462 ครั้ง
ปลูก "อโวคาโด" พืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้สูง
ปลูก "อโวคาโด" พืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้สูง

เปิดอ่าน 11,894 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2552
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2552

เปิดอ่าน 12,123 ครั้ง
ปฏิทินศิลปวัฒนธรรมในรอบปี 2552
ปฏิทินศิลปวัฒนธรรมในรอบปี 2552

เปิดอ่าน 44,063 ครั้ง
ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

เปิดอ่าน 22,341 ครั้ง
รวมตำนานอิทธิฤทธิ์ ขุนโจรพันธุ์เสือ ตำนานโรบินฮู้ดเมืองไทย
รวมตำนานอิทธิฤทธิ์ ขุนโจรพันธุ์เสือ ตำนานโรบินฮู้ดเมืองไทย

เปิดอ่าน 10,297 ครั้ง
ทำไมหนอ ผู้หญิงถึงชอบรองเท้าส้นสูง
ทำไมหนอ ผู้หญิงถึงชอบรองเท้าส้นสูง

เปิดอ่าน 32,442 ครั้ง
มินาโมโตะ ชิซุกะ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
มินาโมโตะ ชิซุกะ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน

เปิดอ่าน 8,776 ครั้ง
ซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ประจำปี 2555
ซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ประจำปี 2555

เปิดอ่าน 14,870 ครั้ง
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อระบบการศึกษาไทยในแบบ "รองเท้าเบอร์เดียว"
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อระบบการศึกษาไทยในแบบ "รองเท้าเบอร์เดียว"

เปิดอ่าน 16,717 ครั้ง
เคล็ดลับเด็ดๆ ในการป้องกันน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างได้ผล
เคล็ดลับเด็ดๆ ในการป้องกันน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างได้ผล

เปิดอ่าน 24,352 ครั้ง
อยากเลี้ยงลูกให้ฉลาด ต้องไม่มีคำว่า....โดย ดร.สุพาพร เทพยวรรณ
อยากเลี้ยงลูกให้ฉลาด ต้องไม่มีคำว่า....โดย ดร.สุพาพร เทพยวรรณ

เปิดอ่าน 12,568 ครั้ง
แนะเด็กกินผักสด สู้หวัดหน้าหนาว
แนะเด็กกินผักสด สู้หวัดหน้าหนาว

เปิดอ่าน 275,397 ครั้ง
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯแนบท้าย พ.ร.บ.เงินเดือน 2550
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯแนบท้าย พ.ร.บ.เงินเดือน 2550

เปิดอ่าน 42,371 ครั้ง
คำพังเพย
คำพังเพย

เปิดอ่าน 14,047 ครั้ง
เพลงลอยกระทง
เพลงลอยกระทง

เปิดอ่าน 57,517 ครั้ง
พืชที่ใช้เป็นอาหาร
พืชที่ใช้เป็นอาหาร
เปิดอ่าน 203,399 ครั้ง
สรุปสูตรการคำนวณของสารละลาย : เคมี
สรุปสูตรการคำนวณของสารละลาย : เคมี
เปิดอ่าน 43,415 ครั้ง
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX)
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX)
เปิดอ่าน 275,397 ครั้ง
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯแนบท้าย พ.ร.บ.เงินเดือน 2550
บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯแนบท้าย พ.ร.บ.เงินเดือน 2550
เปิดอ่าน 13,572 ครั้ง
ชวน สวดมนต์ข้ามปี รับ ปีใหม่ 2553
ชวน สวดมนต์ข้ามปี รับ ปีใหม่ 2553

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ