ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ผู้ประเมิน : นายชาตรี หมั่นเพียร รองผู้อำนวยการชำนาญการ

โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ปีที่ดำเนินงาน : 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ มีความมุ่งหมายของการรายงานโครงการเพื่อ 1. ประเมินโครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ปีการศึกษา 2564 ในด้านด้านสภาวะแวดล้อม ด้านประเมินปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต และ 2. ประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อโครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จำแนกเป็นผู้บริหาร 2 คน ครูผู้สอน จำนวน 17 คน และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 10 คน รวม 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 ฉบับ เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ( ) ร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินโครงการพบว่า

1. ผลการการประเมินโครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้าน

ศาลาด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมสถานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 29 คน มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 เมื่อสรุปผลการวิเคราะห์เป็นรายด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้

1.1 ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ ตามความคิดเห็นของ ผู้รับผิดชอบ

โครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.88

1.2 ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.91

1.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของ ผู้รับผิดชอบโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ภาพรวมทุกด้านมีระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน (Plan) มีค่าเฉลี่ย 3.89 ด้านการปฏิบัติตามแผน (Do) มีค่าเฉลี่ย 3.78 ด้านการตรวจสอบ ประเมินผล (Check) มีค่าเฉลี่ย 3.88 และด้านการพัฒนาปรับปรุง (Act) มีค่าเฉลี่ย 3.86

1.4 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบโครงการ

ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.73

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อโครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พบว่า โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 3.75

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการประเมินไปใช้

1. นำผลการประเมินโครงการไปใช้พัฒนาด้านนโยบาย คือ เน้นงานวิชาการ โดยยึดแนวการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองโดยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม พัฒนาวิสัยทัศน์ พัฒนาระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานให้ชัดเจนครอบคลุมภารกิจ ส่งเสริมให้คณะครูและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนทุก ๆ ด้าน

2. นำผลการประเมินโครงการไปพัฒนาองค์กร คือ โรงเรียนต้องให้ความสำคัญกับชุมชนและหน่วยงานข้างเคียงให้เข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร

3. นำผลการประเมินโครงการไปพัฒนาบุคลากร คือ นำผลการประเมินโครงการนี้ไปวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรและนักเรียนเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของโครงการ

4. นำผลการประเมินโครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ให้ทุกคนใช้ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้

ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป

ควรมีการประเมินโครงการ เป็นประจำทุกปีและมีการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการการพัฒนาผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการประกันคุณภาพภายในการประเมินต่อไป อาจมีการใช้รูปแบบการประเมินรูปแบบอื่น

โพสต์โดย แตง : [7 ก.ค. 2565 เวลา 21:31 น.]
อ่าน [328] ไอพี : 125.24.114.168
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 34,099 ครั้ง
ประณีตศิลป์ไทย
ประณีตศิลป์ไทย

เปิดอ่าน 67,411 ครั้ง
เทคนิคจำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เทคนิคจำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 10,656 ครั้ง
รณรงค์บริโภคผลไม้เพื่อสุขภาพ
รณรงค์บริโภคผลไม้เพื่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 8,744 ครั้ง
เคล็ดลับ 12 ข้อ จากแพทย์จีน
เคล็ดลับ 12 ข้อ จากแพทย์จีน

เปิดอ่าน 16,576 ครั้ง
eco car เทรนด์ใหม่ รถเล็ก ประหยัดพลังงาน
eco car เทรนด์ใหม่ รถเล็ก ประหยัดพลังงาน

เปิดอ่าน 8,708 ครั้ง
งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม
งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม

เปิดอ่าน 20,388 ครั้ง
5 เทคนิคเริ่มอาชีพเสริมอย่างมั่นใจ
5 เทคนิคเริ่มอาชีพเสริมอย่างมั่นใจ

เปิดอ่าน 9,802 ครั้ง
4 วิธี สร้างสมาธิแบบไม่น่าเชื่อ
4 วิธี สร้างสมาธิแบบไม่น่าเชื่อ

เปิดอ่าน 25,720 ครั้ง
ครู
ครู

เปิดอ่าน 12,234 ครั้ง
qr code คืออะไร
qr code คืออะไร

เปิดอ่าน 1,543 ครั้ง
เขียน Resume อย่างไรให้ได้งานดี
เขียน Resume อย่างไรให้ได้งานดี

เปิดอ่าน 22,111 ครั้ง
การเขียนกราฟ
การเขียนกราฟ

เปิดอ่าน 42,910 ครั้ง
การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต
การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต

เปิดอ่าน 16,271 ครั้ง
Windows XP มีโปรแกรมซ่อนอยู่ตั้ง 23 โปรแกรม
Windows XP มีโปรแกรมซ่อนอยู่ตั้ง 23 โปรแกรม

เปิดอ่าน 25,016 ครั้ง
การนำรูปเรขาคณิตมาวางเรียงกันทำให้เกิดลวดลาย
การนำรูปเรขาคณิตมาวางเรียงกันทำให้เกิดลวดลาย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 6,572 ครั้ง
คนคือความท้าทาย
คนคือความท้าทาย

เปิดอ่าน 9,106 ครั้ง
ความลับ ทำไมคนญี่ปุ่นถึงอายุยืนที่สุดในโลก
ความลับ ทำไมคนญี่ปุ่นถึงอายุยืนที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 24,374 ครั้ง
Computing Science : วิชาบังคับสำหรับนักเรียน ป.1 ไทย
Computing Science : วิชาบังคับสำหรับนักเรียน ป.1 ไทย

เปิดอ่าน 443,791 ครั้ง
สมรรถนะของครู
สมรรถนะของครู

เปิดอ่าน 22,383 ครั้ง
อาหาร 7 อย่างที่กินแล้วกระปรี้กระเปร่าสุด ๆ
อาหาร 7 อย่างที่กินแล้วกระปรี้กระเปร่าสุด ๆ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ