ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการสอนด้วยเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์

บทคัดย่อ

รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการสอนด้วยเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยี

(วิทยาการค านวณ) โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ

รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการสอนออนไลน์โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

การศึกษาในปัจจุบัน เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบกับ

การศึกษา การบริหารสถานศึกษาในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาค

เรียนแนวทางการจัดการเรียนการสอนข้อปฏิบัติส าหรับโรงเรียนและสถาบันศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งแนวทาง

ของการจัดการเรียนการสอนในฐานวิถีชีวิตใหม่นั้น เป็นการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การเรียนรู้เป็นเรื่องที่เห็น

ได้ชัดเจนที่สุด ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ อ านวยความสะดวกการสอน ครูหาวิธีการสอนที่

ออกแบบให้ตรงตามจริตการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน

นวัตกรรมการสอนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการสอนแบบเดิมๆ ให้ดี

ยิ่งขึ้น หนึ่งในนวัตกรรมการสอนที่เข้ามามีบทบาทส าคัญคือเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยก้าว

เข้าสู่สังคม Thailand 4.0 รัฐบาลต่างมุ่งหวังให้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนประเทศไทยและช่วย

จัดการปัญหาการจัดการทางความคิด การท างานเป็นทีม การสื่อสาร ทักษะการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรมใน

สังคมไทยอย่างเกิดผล ครูถือเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่จะต้องคิดและพัฒนานวัตกรรมการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้

ผู้เรียนมีทักษะที่เหมาะสม

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอพพลิเคชั่นที่ก าลังได้รับ

ความนิยมในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าถึงทุกระบบของการศึกษาในระดับคุณภาพที่ส าคัญ

คือ ลดการเลื่อมล้ า ทางการศึกษา การก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อันเกิดจากเครือข่ายไร้สาย สามารถเข้าสู่แหล่งการ

เรียนรู้ได้เมื่อต้องการ ทุกเวลา ทุกสถานที่ อนาคตข้างหน้าการเรียนรู้แบบระบบออนไลน์บทเรียนส าเร็จรูป

แอพพลิเคชั่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ควรน ามาพัฒนาควบคู่ไปกับการศึกษา บทบาทของแอพพลิเคชั่นจะช่วยแก้ปัญหาด้าน

การเรียนการสอนในอนาคต

ประชากรที่ศึกษาได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูผู้สอนใน

โรงเรียน กรรมการสถานศึกษาและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จ านวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(1 )

ผลการประเมินพบว่า

การรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโดยใช้นวัตกรรมการสอนออนไลน์

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน

โดยเรียงอันดับค่าเฉลี่ยล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ผลส าเร็จของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโดยใช้นวัตกรรม

การสอนออนไลน์ ด้านบูรณาการวิชาเทคโนโลยีในหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีด้านผลการด าเนินการใช้นวัตกรรมการสอนด้วยเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์

พิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผลดังนี้

1. ด้านบูรณาการวิชาเทคโนโลยีในหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

ผลการบูรณาการวิชาเทคโนโลยีในหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ประเมินโดยผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษาและนักเรียน

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงอันดับจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ จัดโครงสร้างเวลาเรียนวิชาเทคโนโลยี

ให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละระดับ การด าเนินการจัดท าแผนการสอนวิชาเทคโนโลยีในระดับประถมศึกษา และ

บูรณาการวิชาเทคโนโลยีในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประถมศึกษา ตามล าดับ

2. ด้านผลการด าเนินการใช้นวัตกรรมการสอนด้วยเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์

2.1 ด้านการเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)โดยใช้นวัตกรรมการสอนด้วยเว็บไซต์บทเรียน

ออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโดยใช้นวัตกรรมการสอนออนไลน์

โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ประเมินโดยผู้บริหาร ครู กรรมการ

สถานศึกษาและนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงอันดับจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ เนื้อหาวิชา

เทคโนโลยีมีความน่าสนใจและเข้าใจง่าย นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ตลอดเวลา เนื้อหาแต่ละบทเรียนมีความ

เหมาะสม ตามล าดับ

2.2 ด้านการเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)โดยใช้นวัตกรรมการสอนด้วยเว็บไซต์บทเรียน

ออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโดยใช้นวัตกรรมการสอนออนไลน์

โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ประเมินโดยผู้บริหาร ครู

กรรมการสถานศึกษาและนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงอันดับจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่

นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนวิชาเทคโนโลยี เนื้อหาวิชาเทคโนโลยีมีความน่าสนใจและเข้าใจง่าย นักเรียนสามารถ

เข้าเรียนได้ตลอดเวลา ตามล าดับ

2.3 ด้านการเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)โดยใช้นวัตกรรมการสอนด้วยเว็บไซต์บทเรียน

ออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโดยใช้นวัตกรรมการสอนออนไลน์

โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ประเมินโดยผู้บริหาร ครู กรรมการ

สถานศึกษาและนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงอันดับจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ นักเรียน

สามารถเข้าเรียนได้ตลอดเวลา นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนวิชาเทคโนโลยี เนื้อหาวิชาเทคโนโลยีมีความน่าสนใจ

และเข้าใจง่าย ตามล าดับ

3. ด้านผลส าเร็จของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโดยใช้นวัตกรรมการสอนด้วยเว็บไซต์บทเรียน

ออนไลน์ วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) โดยใช้ Google Site ของโรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์ ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ประเมินโดยผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษาและนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เรียงอันดับจากมากไปหาน้อยสามอันดับแรก ได้แก่ นักเรียนมีความสนใจในการเรียน นักเรียนมีความพึง

พอใจต่อการเรียนและนักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น ตามล าดับ

โพสต์โดย เจี๊ยบ : [25 ก.ค. 2565 เวลา 09:59 น.]
อ่าน [770] ไอพี : 118.172.238.26
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,826 ครั้ง
เชื้อ "ดื้อยา" อันตรายใกล้ตัว
เชื้อ "ดื้อยา" อันตรายใกล้ตัว

เปิดอ่าน 13,633 ครั้ง
 8 ข่าวสุขภาพที่ไม่ควรลืมประจำปี 2010
8 ข่าวสุขภาพที่ไม่ควรลืมประจำปี 2010

เปิดอ่าน 10,046 ครั้ง
วิธีแต่งหน้าใส ๆ สวยสบายผิวหน้า
วิธีแต่งหน้าใส ๆ สวยสบายผิวหน้า

เปิดอ่าน 14,747 ครั้ง
พลาสติกห่อหุ้มอาหาร ภัยร้ายต่อสุขภาพอย่างคาดไม่ถึง!
พลาสติกห่อหุ้มอาหาร ภัยร้ายต่อสุขภาพอย่างคาดไม่ถึง!

เปิดอ่าน 73,655 ครั้ง
รวมกฏกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกฏกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 5,137 ครั้ง
สพฐ.พลิกโฉมโรงเรียน มุ่งเป้า ป.1 อ่านเขียนได้
สพฐ.พลิกโฉมโรงเรียน มุ่งเป้า ป.1 อ่านเขียนได้

เปิดอ่าน 9,391 ครั้ง
คลิปการทดลองน่าทึ่ง เมื่อคนแปลกหน้าขอแบ่งของกินจากขอทาน
คลิปการทดลองน่าทึ่ง เมื่อคนแปลกหน้าขอแบ่งของกินจากขอทาน

เปิดอ่าน 19,815 ครั้ง
10 ธุรกิจลงทุนจิ๊บๆ แค่ใช้ทักษะที่มีในตัวก็ทำเงินได้
10 ธุรกิจลงทุนจิ๊บๆ แค่ใช้ทักษะที่มีในตัวก็ทำเงินได้

เปิดอ่าน 14,946 ครั้ง
แบบออกกำลังพื้นฐาน
แบบออกกำลังพื้นฐาน

เปิดอ่าน 8,637 ครั้ง
15 นาทีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
15 นาทีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

เปิดอ่าน 21,828 ครั้ง
รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษ
รายงานการวิจัย สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรองรับการปฏิรูปการศึกษ

เปิดอ่าน 89,705 ครั้ง
ฃ ขวดกับ ฅ คนหายไปตั้งแต่เมื่อไร
ฃ ขวดกับ ฅ คนหายไปตั้งแต่เมื่อไร

เปิดอ่าน 9,299 ครั้ง
"อยากไปโรงเรียน" โจทย์ใหญ่? พ่อแม่ช่วยลูกได้..ด้วย "สนุก"
"อยากไปโรงเรียน" โจทย์ใหญ่? พ่อแม่ช่วยลูกได้..ด้วย "สนุก"

เปิดอ่าน 65,720 ครั้ง
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

เปิดอ่าน 49,793 ครั้ง
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลา
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลา

เปิดอ่าน 10,854 ครั้ง
ปฏิรูปโครงสร้างการศึกษาระดับภูมิภาค สะท้อนความล้มเหลวของใคร หรือจะหนีเสือปะจระเข้ โดย ณรงค์ ขุ้มทอง
ปฏิรูปโครงสร้างการศึกษาระดับภูมิภาค สะท้อนความล้มเหลวของใคร หรือจะหนีเสือปะจระเข้ โดย ณรงค์ ขุ้มทอง
เปิดอ่าน 121,795 ครั้ง
เตือนภัย "ถ่ายเป็นเลือด" ระวังโรคแฝง...ร้ายแรงถึงชีวิต!!
เตือนภัย "ถ่ายเป็นเลือด" ระวังโรคแฝง...ร้ายแรงถึงชีวิต!!
เปิดอ่าน 41,149 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)
คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)
เปิดอ่าน 77,248 ครั้ง
99 ประโยคภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
99 ประโยคภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
เปิดอ่าน 9,155 ครั้ง
ความพร้อมด้านไอซีทีของประเทศไทย แค่อันดับสามของอาเซียน
ความพร้อมด้านไอซีทีของประเทศไทย แค่อันดับสามของอาเซียน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ