ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้สื่อหนังสือผ้าเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)

การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้สื่อหนังสือผ้าเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)

รายงานการพัฒนานวัตกรรม : นางยุพิณภรณ์ แสงปราช ครู โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)

บทคัดย่อ

ความเป็นมาและความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรม จากการที่ข้าพเจ้าได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กที่มี ความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม (ประเภทความพิการสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุภาพ) ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561 มีหลักการเพื่อจัดการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยองค์รวมด้วยรูปแบบและกระบวนการที่หลากหลายผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ โดยใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กำหนดแนวทาง การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะของเด็กพิการ และครอบครัว โดยมีเนื้อหา ทักษะพื้นฐานจำนวน 6 ทักษะ คือ ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ทักษะกล้ามเนื้อมัด เล็ก ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา ทักษะทางสังคม และ ทักษะการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ จากการจัดการเรียนการสอนและการประเมินพัฒนาการนักเรียนของโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) พบว่ามีนักเรียนอนุบาลที่มี ความบกพร่องด้านพัฒนาการทางด้านร่างกาย มีผลการพัฒนาด้านการเคลื่อนไหว และการใช้ภาษา มีผลการพัฒนาต่ำกว่าวัยเดียวกัน มีพัฒนาการด้านทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กต่ำกว่าเด็กปกติทั่วไป จากการศึกษาหลักการ แนวคิดของ นิติธร ปิลวาสน์ ( ม.ป.ป. ) กล่าวว่า ความสามารถใน การควบคุมและการทำงานประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกล้ามเนื้อมือในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การหยิบ จับสิ่งของ การหิ้วหรือถือของ การร้อยพวงมาลัย การจับดินสอ หรือสีในการวาดรูป หรือขีดเขียน ตลอดจน การช่วยตนเองในการแต่งตัว การทำความสะอาดร่างกาย การรับประทานอาหาร ล้วนมาจากความสามารถใน การใช้ กล้ามเนื้อมัดเล็ก ผู้ศึกษาจึงได้จัดทำสื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึง ได้จัดทำสื่อ นวัตกรรม การใช้สื่อประสมหยิบ จับ สิ่งของ เพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กขั้นเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

เนื่องจากมีนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการทางด้านร่างกายมีผลการพัฒนาด้าน การเคลื่อนไหว และการใช้ภาษา มีผลการพัฒนาต่ำกว่าวัยเดียวกัน มีพัฒนาการด้าน ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กต่ำกว่าเด็กปกติทั่วไป และได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาจัดทำนวัตกรรมตามข้อตกลง การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ ว.PA ให้ดูแลรับผิดชอบการจักการศึกษาพิเศษและเรียนร่วมโรงเรียนผู้รายงานจึงได้จัดทำสื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก เรื่อง สื่อประสมหนังสือผ้าเสริมพัฒนาการเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย เพื่อให้มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้อย่างดี และถูกต้อง

วัตถุประสงค์การพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาสื่อหนังสือผ้าเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทาง ด้านร่างกายและเพื่อศึกษาการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยใช้สื่อหนังสือผ้าเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

เด็กที่มีความต้องการพิเศษ คำว่า “เด็กที่มีความต้องการพิเศษ” มาจากภาษาอังกฤษว่า “children with specialneeds” ซึ่ง เป็นคำที่ใช้เรียกเด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกประเภทไม่ได้เจาะจงไปที่เด็กประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยการศึกษาค้นคว้าเด็กที่มีความต้องกำรพิเศษ จะทำให้เข้าใจถึงลักษณะ และประเภทของเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาแต่ละประเภท อันจะเป็นแนวทางเพื่อให้สามารถรถจัดการศึกษา บำบัด ฟื้นฟู หรือให้ความ ช่วยเหลือที่เหมาะสมสมสอดคล้องกับสภาพของเด็กแต่ละประเภท และความแตกต่างระหว่างบุคคล

ความหมายของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ดารณี ศักดิ์ศิริผล (2546,53) ได้นิยามความหมายของเด็กที่มีความต้องการพิเศษไว้ว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หมายถึง เด็กที่ไม่อาจพัฒนาความสามารถได้เท่าที่ควรจำกการเรียนการสอนตามปกติ ทั้งนี้เนื่องจากสภาพความบกพร่อง หรือความแตกต่างทางร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์และรวมไปถึงเด็กที่มีความสามารถพิเศษอีกด้วย

สมเกตุ อุทธโยธา (2546,36) ได้นิยามความหมายของเด็กที่มีความต้องการพิเศษไว้ว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม จิตใจ รวมทั้งเด็ก ปัญญาเลิศด้วย ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ (2551,43) ได้นิยำมความหมายของเด็กที่มี ความต้องการพิเศษไว้ว่าเด็กที่มีความ ต้องการพิเศษ หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และ จิตใจ จนขาดความสามารถในการเรียน และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ โดยเด็กทั้งหมดนี้ต่างก็ต้องการการจัดการศึกษาที่พิเศษและมีรูปแบบเฉพาะต่างจากเด็กปกติทั่วไป ศรีเรือน แก้วกังวาล (2551,43) ได้นิยามความหมายของเด็กที่มีลักษณะพิเศษไว้ว่าเด็กที่มีลักษณะ พิเศษ หมายถึง เด็กที่มีความเบี่ยงเบนด้านพัฒนาการและพฤติกรรมจากเกณฑ์ที่ปกติอย่างมากและอย่าง ชัดเจนทั้งทางบวกและทางลบ

จากการพัฒนาความสามารถในการใช้สื่อ นวัตกรรม ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ของนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) อภิปรายผล ดังนี้ นักเรียนใช้นิ้วในการหยิบจับ และใช้สื่อได้ สามารถทำตามหลังครูสอนได้ นักเรียนสามารถแต่งกายให้ตัวเองได้ตามลำดับขั้นตอนได้ ซึ่งในแต่ละชิ้นการใช้เวลาจะไม่เท่ากัน จะแตกต่างกันที่ ความยากง่าย นักเรียนหยิบจับคู่สีตามความสนใจได้ถนัดมือ และไม่หลุดมือง่าย จับแน่นขึ้น นักเรียนรู้จักรูปร่าง รูปทรงที่แตกต่างกัน ทำให้จับคู่รูปร่าง รูปทรงถูกต้อง นักเรียนรู้จักตัวเลข และสามารถวางลำดับตัวเลขตามที่กำหนดให้ได้ และนักเรียนได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น นักเรียนมีความสนใจใน การเรียนรู้จากสื่อ เป็นที่พึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครอง

โพสต์โดย เป้ง : [25 ก.ค. 2565 เวลา 17:53 น.]
อ่าน [1079] ไอพี : 182.232.120.204
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,462 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 36 ถึงนายกรัฐมนตรี+รมว.ศธ. เรื่อง ยกเลิกวิธีนำร่องในการปรับลดเวลาเรียน
จดหมายฉบับที่ 36 ถึงนายกรัฐมนตรี+รมว.ศธ. เรื่อง ยกเลิกวิธีนำร่องในการปรับลดเวลาเรียน

เปิดอ่าน 11,587 ครั้ง
ดูให้รู้ : โรงเรียนสร้างเด็กสุดยอดผู้นำ
ดูให้รู้ : โรงเรียนสร้างเด็กสุดยอดผู้นำ

เปิดอ่าน 8,168 ครั้ง
อังกฤษเตรียมเปลี่ยนชื่อ "บิ๊กเบน" ตามพระนามควีน
อังกฤษเตรียมเปลี่ยนชื่อ "บิ๊กเบน" ตามพระนามควีน

เปิดอ่าน 20,880 ครั้ง
เทคนิคปลดหนี้ที่ควรรู้ หมดหนี้สินไว ๆ ต้องทำตามนี้
เทคนิคปลดหนี้ที่ควรรู้ หมดหนี้สินไว ๆ ต้องทำตามนี้

เปิดอ่าน 15,227 ครั้ง
รู้ไหมว่า..น้ำพริกตาแดง...ต้านมะเร็งได้
รู้ไหมว่า..น้ำพริกตาแดง...ต้านมะเร็งได้

เปิดอ่าน 26,598 ครั้ง
พยาธิใบไม้ในตับ
พยาธิใบไม้ในตับ

เปิดอ่าน 17,920 ครั้ง
"ดอกอัญชัน" สมุนไพรบำรุงสายตา ดูแลเส้นผมให้เงางาม
"ดอกอัญชัน" สมุนไพรบำรุงสายตา ดูแลเส้นผมให้เงางาม

เปิดอ่าน 13,524 ครั้ง
ชีวิตหลังเกษียณ (1)
ชีวิตหลังเกษียณ (1)

เปิดอ่าน 15,789 ครั้ง
เมนู "ปลาทู" ใกล้ตัวอุดมโอเมก้า-3
เมนู "ปลาทู" ใกล้ตัวอุดมโอเมก้า-3

เปิดอ่าน 17,690 ครั้ง
แหล่งกำเนิดพลังงานของดวงอาทิตย์
แหล่งกำเนิดพลังงานของดวงอาทิตย์

เปิดอ่าน 34,532 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง "แนวทางใหม่การให้วิทยฐานะครู" ยุค นพ.ธีระเกียรติ จากรายการ เผชิญหน้า FaceTime  (7 ก.พ. 2560)
รับชมย้อนหลัง "แนวทางใหม่การให้วิทยฐานะครู" ยุค นพ.ธีระเกียรติ จากรายการ เผชิญหน้า FaceTime (7 ก.พ. 2560)

เปิดอ่าน 16,923 ครั้ง
โครงการหลวง 40 ชูไฮไลต์ พืช-ผลไม้ เพื่อสุขภาพ
โครงการหลวง 40 ชูไฮไลต์ พืช-ผลไม้ เพื่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 9,676 ครั้ง
10 วิธีรักษาเงินสด
10 วิธีรักษาเงินสด

เปิดอ่าน 16,305 ครั้ง
ครูยุคใหม่ แค่มีจิตวิญญาณครู-ไม่พอ
ครูยุคใหม่ แค่มีจิตวิญญาณครู-ไม่พอ

เปิดอ่าน 12,346 ครั้ง
Download เอกสาร " แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน " ของ สพฐ.
Download เอกสาร " แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน " ของ สพฐ.

เปิดอ่าน 28,627 ครั้ง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
เปิดอ่าน 152,061 ครั้ง
ระบบข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับข้าราชการ สำหรับตรวจสอบวันเดือนปีที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระบบข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับข้าราชการ สำหรับตรวจสอบวันเดือนปีที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เปิดอ่าน 3,579 ครั้ง
เตรียมพร้อม สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
เตรียมพร้อม สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
เปิดอ่าน 13,205 ครั้ง
ดูโอ้ลูกเสือไทย ดีดกีตาร์โชว์เพลง BALADA เป๊ะมาก ๆ
ดูโอ้ลูกเสือไทย ดีดกีตาร์โชว์เพลง BALADA เป๊ะมาก ๆ
เปิดอ่าน 29,385 ครั้ง
เข้าทางใครบางคนแน่ๆ นักวิจัยเผย "มนุษย์ชอบทำห้องรก" ยิ่งวางของเกะกะยิ่งฉลาด
เข้าทางใครบางคนแน่ๆ นักวิจัยเผย "มนุษย์ชอบทำห้องรก" ยิ่งวางของเกะกะยิ่งฉลาด

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ