ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและปัจจัยการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้รับผิดชอบ ผู้ปกครองนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม บันทึกการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เนื้อหา 2) เพื่อพัฒนารูปแบบและคู่มือการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ บันทึกการสัมภาษณ์ บันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ บันทึกการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 3) เพื่อทดลองการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครองนักเรียน สำหรับเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ บันทึกการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 4) เพื่อประเมินการใช้รูปแบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครองนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบประเมินการใช้รูปแบบ แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการคำนวณ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาสภาพ ปัญหาและปัจจัยการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดยการ ใช้แบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม ดังนี้

1.1 สภาพการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 การจัดทำแผนงบประมาณ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็น กำหนดและคำนวณต้นทุนผลผลิตของสถานศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมเพื่อที่จะกำหนด นำข้อมูลสภาพ และปัญหาการบริหารงบประมาณ ของสถานศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้คิดสร้างสรรค์ในการเสนอแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณอย่างชัดเจน รายงานการเงินข้อมูลทางบัญชีในด้านการบริหารการเงิน การควบคุมงบประมาณให้แก่บุคคลภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง รายงานทางการเงิน มีความน่าเชื่อถือและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

1.2 ปัญหาการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พบว่า บุคลากรปฏิบัติงานวางแผนงบประมาณมีประสบการณ์และความชำนาญไม่เพียงพอ การคำนวณต้นทุนผลผลิตไม่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การจัดระบบการจัดซื้อจัดจ้างบางขั้นตอนไม่ชัดเจน การตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาไม่ครอบคลุม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอ ผู้บริหารสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงานเพียงบางกรณี การบริหารสินทรัพย์มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และพัฒนาไม่ต่อเนื่อง ผลการการตรวจสอบภายในบางขั้นตอนไม่ชัดเจน

1.3 ปัจจัยการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

1.3.1 ปัจจัยภายใน พบว่า สถานศึกษากำหนดโครงสร้างและนโยบายการศึกษาที่มีความชัดเจนส่งผลต่อประสิทธิภาพการนิเทศ กำกับ ติดตาม สถานศึกษามีบริการทางการศึกษาที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายที่ทั่วถึงและมีคุณภาพ มีการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการศึกษาชาติและสภาพท้องถิ่น สถานศึกษามีจุดแข็งในด้านบุคลากร ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในระเบียบวินัยในการทำงานเป็นแบบอย่างที่ดี สถานศึกษามีการกระจายอำนาจทางด้านการเงิน/งบประมาณได้ทั่วถึง สถานศึกษามีการนำสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่ช่วยผู้เรียนในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สถานศึกษามีการจัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ได้เป็นระบบ

1.3.2 ปัจจัยภายนอก พบว่า สถานศึกษากำหนดคุณลักษณะพื้นฐานชีวิตที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ด้านเทคโนโลยี สถานศึกษามีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ทั่วถึง และความก้าวหน้าทันสมัย ส่งผลให้นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และสืบค้นข้อมูล ความรู้ ได้ด้วยตนเองอย่างหลากหลาย สถานศึกษาได้นำแนวปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมจัดการศึกษาและรับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง รัฐมีการนำระบบธรรมาภิบาลมาใช้ ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อผู้รับบริการ เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรม

2. ผลการพัฒนารูปแบบและคู่มือการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

2.1 จากการศึกษาแนวปฏิบัติการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ โดยการวิเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ และตรวจสอบรูปแบบโดยผู้เทรงคุณวุฒิร่วมกันวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และได้ปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสม องค์ประกอบของรูปแบบ ทั้งเป็น 8 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ 1 หลักการ องค์ประกอบ 2 วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ 3 สภาพแวดล้อม องค์ประกอบ 4 ปัจจัยนำเข้า องค์ประกอบ 5 กระบวนการ องค์ประกอบ 6 ผลผลิต องค์ประกอบ 7 การประเมินผล องค์ประกอบ 8 เงื่อนไขสำคัญสู่ความสำเร็จ

2.2 การจัดทำคู่มือ การใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ประกอบด้วย ปก ส่วนนำ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ บทที่ 3 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน/เงื่อนไข บทที่ 4 วิธีการปฏิบัติงาน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน บทที่ 5 ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข และพัฒนางาน บรรณานุกรม ภาคผนวก และการตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม มีการปรับข้อความและเนื้อหาบางส่วนให้มีความสอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์ของคู่มือ

3. ผลการทดลองการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร

เขต 1

ผลการทดลองการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พบว่า สถานศึกษานำหลักการไปดำเนินการเพื่อรองรับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการทางการเงิน ชุมชนเข้าใจระบบการศึกษา มีค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี แนวโน้มทางสังคม การคมนาคม การสื่อสาร อาชีพและปัญหาสังคม ตามบริบทของท้องถิ่นจัดทำโครงสร้างนโยบาย ระบบงานของได้มีประสิทธิภาพ ให้บริการทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ จัดทำ แผนงบประมาณ แผนกลยุทธ์ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง การจัดทำแผนการปฏิบัติการประจำปี ได้มีประสิทธิภาพ บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ การรายงานทางการเงินและผลดำเนินงาน บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับงานและไม่ท้อถอยต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและการปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถจะต้องทำการพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ตามทันการเปลี่ยนแปลง

4 ผลการประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

4.1 ผลการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พบว่า สถานศึกษานำหลักการมีส่วนร่วมไปใช้ในการดำเนินการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานอย่างมีประสิทธิภาพตามบริบทของท้องถิ่น จัดทำโครงสร้างนโยบาย ระบบงานของสถานศึกษาได้มีประสิทธิภาพ ให้บริการทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ จัดทำแผนงบประมาณ แผนกลยุทธ์ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง การจัดทำแผนการปฏิบัติการประจำปี ได้มีประสิทธิภาพ บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลการบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับงานจัดสรรวัสดุอุปกรณ์เพียงพอและมีคุณภาพ ชัดเจน จัดสรรงบประมาณ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเป็นขั้นตอนสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดยใช้แบบประเมิน พบว่า การปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วน สมบูรณ์ ความเหมาะสมของระยะเวลาดำเนินงาน วิธีการ กิจกรรมที่ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนสอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้

โพสต์โดย สมเกียรติ : [28 ก.ค. 2565 เวลา 11:22 น.]
อ่าน [918] ไอพี : 183.88.124.157
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,684 ครั้ง
ประวัติความเป็นมาของยางพารา
ประวัติความเป็นมาของยางพารา

เปิดอ่าน 26,976 ครั้ง
หนังสือดีเด่น 2559 ที่พ่อแม่ควรให้ "ลูก" อ่าน
หนังสือดีเด่น 2559 ที่พ่อแม่ควรให้ "ลูก" อ่าน

เปิดอ่าน 11,403 ครั้ง
เช้าควบเที่ยง เสี่ยงโรคอ้วน
เช้าควบเที่ยง เสี่ยงโรคอ้วน

เปิดอ่าน 16,993 ครั้ง
ปลูกต้นไม้เหมาะกับทิศ
ปลูกต้นไม้เหมาะกับทิศ

เปิดอ่าน 20,742 ครั้ง
เมื่อเทคโนโลยีล้างสมองเด็ก อะไรจะเกิดขึ้น?
เมื่อเทคโนโลยีล้างสมองเด็ก อะไรจะเกิดขึ้น?

เปิดอ่าน 45,663 ครั้ง
หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ (ใหม่)
หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ (ใหม่)

เปิดอ่าน 7,300 ครั้ง
ตอบโจทย์ "ปฏิรูปการศึกษา"?
ตอบโจทย์ "ปฏิรูปการศึกษา"?

เปิดอ่าน 8,385 ครั้ง
กำหนดมาตรฐานใหม่เครื่องชาร์จ ครอบจักรวาล ใช้ได้ทุกยี่ห้อ
กำหนดมาตรฐานใหม่เครื่องชาร์จ ครอบจักรวาล ใช้ได้ทุกยี่ห้อ

เปิดอ่าน 16,078 ครั้ง
คลิป งูกินงู กินกลืนกันสดๆ งูหางกระดิ่ง VS King Snake
คลิป งูกินงู กินกลืนกันสดๆ งูหางกระดิ่ง VS King Snake

เปิดอ่าน 17,704 ครั้ง
"ยุคนี้ใครๆ ก็อยากเป็นครู" โดย อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
"ยุคนี้ใครๆ ก็อยากเป็นครู" โดย อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

เปิดอ่าน 21,750 ครั้ง
"ข้าวต้มเห็ดฟาง" ลดความดัน
"ข้าวต้มเห็ดฟาง" ลดความดัน

เปิดอ่าน 12,080 ครั้ง
ข้อดี เคี้ยวช้าลง เสริมสุขภาพให้ดีขึ้นได้
ข้อดี เคี้ยวช้าลง เสริมสุขภาพให้ดีขึ้นได้

เปิดอ่าน 64,249 ครั้ง
ดินสอทำไมมีตัว H กับตัว B
ดินสอทำไมมีตัว H กับตัว B

เปิดอ่าน 15,895 ครั้ง
สรรพคุณของ "เสลดพังพอนตัวผู้"
สรรพคุณของ "เสลดพังพอนตัวผู้"

เปิดอ่าน 10,569 ครั้ง
เคล็ดลับดี ๆ ที่อยากส่งต่อ
เคล็ดลับดี ๆ ที่อยากส่งต่อ

เปิดอ่าน 16,111 ครั้ง
มะระจีน
มะระจีน
เปิดอ่าน 69,600 ครั้ง
คาถาเรียกทรัพย์ ของหลวงปู่เสือดำ
คาถาเรียกทรัพย์ ของหลวงปู่เสือดำ
เปิดอ่าน 21,637 ครั้ง
สางประวัติเน่า เปิดหนี้ไม่บันทึก เช็ก BLACKLIST...10 ข้อต้องรู้ เครดิตบูโร!
สางประวัติเน่า เปิดหนี้ไม่บันทึก เช็ก BLACKLIST...10 ข้อต้องรู้ เครดิตบูโร!
เปิดอ่าน 13,645 ครั้ง
ความพอเพียงของสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
ความพอเพียงของสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
เปิดอ่าน 22,607 ครั้ง
ดูลายมือ "เส้นวาสนา"
ดูลายมือ "เส้นวาสนา"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ