ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
วิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสะแร โดย นางอรทัย เปนนาม

โครงร่างการวิจัย

ชื่อผู้วิจัย นางอรทัย เปนนาม

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

นักเรียนส่วนหนึ่งขาดทักษะและนิสัยที่ดีในการทำงานขาดความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนไม่ได้รับการฝึกทักษะและนิสัยที่ดีในการทำงาน

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการทำงาน

ขอบเขตการวิจัย

1. กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

2. วิธีการหรือนวัตกรรมที่ใช้

2.1 ทักษะกระบวนการทำงาน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

2.1.1 ขั้นตระหนัก

2.1.2 ขั้นวางแผนปฏิบัติงาน

2.1.3 ขั้นลงมือปฏิบัติงาน

2.1.4 ขั้นตรวจสอบประเมินผลงาน

2.1.5 ขั้นปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน

2.1.6 ขั้นปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจ

2.2 เครื่องมือวัดผลและรวบรวมข้อมูล เป็นแบบบันทึกการสังเกตการณ์

ทำงานของนักเรียน ดังนี้

2.2.1 บันทึกการสังเกตความกระตือรือร้นในการทำงาน

2.2.2 บันทึกการสังเกตความเคารพกฎกติกาของการร่วมกิจกรรม

2.2.3 บันทึกการสังเกตความตั้งใจทำงาน

2.2.4 บันทึกการสังเกตความร่วมมือในการทำงาน

2.2.5 บันทึกการสังเกตความรับผิดชอบในการทำงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ขั้นตระหนัก ให้นักเรียนแต่ละคนรับมอบหมายงานนำไปศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน ผลดี ผลเสีย และวิธีแก้ไขปรับปรุง

2. ขั้นวางแผนปฏิบัติงาน นักเรียนศึกษาการวางแผนว่าจะปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนอย่างไร จะรับผิดชอบงานได้อย่างไร จะมีการศึกษาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ อย่างไร

3. ขั้นลงมือปฏิบัติงาน นักเรียนปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานที่วางแผนไว้

4. ขั้นตรวจการประเมินผลงาน นักเรียนตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร มีสิ่งใดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข

5. ขั้นปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน นักเรียนทำการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานตามที่ได้ตรวจสอบและประเมินผลไว้ จนได้ผลงานตามที่ต้องการ

6. ขั้นปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจ นักเรียนนำประสบการณ์จากการทำงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทำงานเป็น ทำงานอย่างมีความสุข และภาคภูมิใจในผลงานของตน

3. วิธีการรวบรวมข้อมูล

รวบรวมข้อมูลโดยการบันทึกการสังเกต และกระบวนการทำงานของนักเรียน

4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปผลจากการบันทึกการสังเกต และกระบวนการทำงานของนักเรียน โดยใช้อัตราส่วนร้อยละจากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 25 คน

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และมีความสามารถในด้านต่างๆมากขึ้น กล่าวคือ นักเรียนมีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน และมีการใช้และดูแลเก็บรักษาเครื่องมือทำงานได้อย่างน่าพอใจดังนี้

1. จำนวนนักเรียนที่มีความกระตือรือร้นทักษะกระบวนการทำงานในระดับน่าพอใจ

2. จำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมทักษะกระบวนการทำงานในระดับดีมาก

3. จำนวนนักเรียนที่ตั้งใจทำงานทักษะกระบวนการทำงานในระดับน่าพอใจ

4. จำนวนนักเรียนที่มีความร่วมมือในการทำงานทักษะกระบวนการทำงานในระดับดีมาก

5. จำนวนนักเรียนที่มีความรับผิดชอบทักษะกระบวนการทำงานในระดับน่าพอใจ

6. สรุปผล

การให้นักเรียนปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการทำงาน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ 6 ขั้นตอน คือ ขั้นตระหนัก ขั้นวางแผนปฏิบัติงาน ขั้นลงมือปฏิบัติงาน ขั้นตรวจสอบและประเมินผลงาน ขั้นปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน และขั้นปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจ มีผลทำให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีมีความรับผิดชอบและรักงานที่ได้รับมอบหมาย ทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ตลอดจนมีนิสัยที่ดี และมีความสุขในการทำงาน

ภาคผนวก

โครงการวิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปัญหา นักเรียนขาดทักษะและนิสัยที่ดีในการทำงาน

สาเหตุ นักเรียนไม่ได้รับการฝึกทักษะและนิสัยที่ดีในการทำงาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการทำงาน

วิธีการวิจัย

1. กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

2. วิธีการหรือนวัตกรรมที่ใช้

2.1 ทักษะกระบวนการทำงานมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตระหนัก

2.1.1 ขั้นวางแผนปฏิบัติงาน

2.1.2 ขั้นลงมือปฏิบัติงาน

2.1.3 ขั้นตรวจสอบประเมินผลงาน

2.1.4 ขั้นปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน

2.1.5 ขั้นปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจ

2.2 เครื่องมือวัดผลและรวบรวมข้อมูล เป็นแบบบันทึกการสังเกต การทำงานของนักเรียน ดังนี้

2.2.1 บันทึกการสังเกตความกระตือรือร้นในการทำงาน

2.2.2 บันทึกการสังเกตความเคารพกฎกติกาของการร่วมกิจกรรม

2.2.3 บันทึกการสังเกตความตั้งใจทำงาน

2.2.4 บันทึกการสังเกตความร่วมมือในการทำงาน

2.2.5 บันทึกการสังเกตความรับผิดชอบในการทำงาน

3. วิธีการรวบรวมข้อมูล

รวบรวมข้อมูลโดยการบันทึกการสังเกตกระบวนการทำงานของนักเรียน

4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปผลจากบันทึกการสังเกตกระบวนการ ทำงาน ของนักเรียน

5. ระดับความพึงพอใจ

นักเรียนควรมีทักษะกระบวนการทำงานสูงขึ้นและอยู่ในระดับที่น่าพอใจและอยู่ในระดับดีมาก

ปฏิทินปฏิบัติงาน

กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยในระหว่างวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นเวลา 7 ขั้นตอน ดังนี้

1. กำหนดปัญหา สาเหตุ เป้าหมาย

2. จัดทำแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม

3. ตรวจสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมในข้อ 2

4. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนานวัตกรรม

5. ดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน (นำนวัตกรรมไปใช้)

6. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

7. สรุปผล และเขียนรายงานการวิจัย

โพสต์โดย Aon : [29 ก.ค. 2565 เวลา 10:10 น.]
อ่าน [1569] ไอพี : 182.232.83.127
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 26,953 ครั้ง
เคล็ดลับ"ล้างเห็ด" ให้สะอาดทันใจ
เคล็ดลับ"ล้างเห็ด" ให้สะอาดทันใจ

เปิดอ่าน 12,079 ครั้ง
"เสาวรส"
"เสาวรส"

เปิดอ่าน 116,787 ครั้ง
เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

เปิดอ่าน 28,166 ครั้ง
สิ่งมีชีวิตนอกโลก มีจริงหรือไม่
สิ่งมีชีวิตนอกโลก มีจริงหรือไม่

เปิดอ่าน 8,459 ครั้ง
เจาะ..."ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"ครูควรรับมืออย่างไร ?
เจาะ..."ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"ครูควรรับมืออย่างไร ?

เปิดอ่าน 50,647 ครั้ง
Verb Tenses (Past Tenses )
Verb Tenses (Past Tenses )

เปิดอ่าน 10,059 ครั้ง
กรมอนามัย แนะผู้ป่วยลองโควิด-19 เน้นกิน "โปรตีน – โพรไบโอติกส์ – วิตามิน" ช่วยฟื้นฟูร่างกาย
กรมอนามัย แนะผู้ป่วยลองโควิด-19 เน้นกิน "โปรตีน – โพรไบโอติกส์ – วิตามิน" ช่วยฟื้นฟูร่างกาย

เปิดอ่าน 12,526 ครั้ง
ไข่กระโดด ไปดูกันครับ วิทย์ล้วนๆ
ไข่กระโดด ไปดูกันครับ วิทย์ล้วนๆ

เปิดอ่าน 15,447 ครั้ง
บทความพิเศษ "เมื่อระบบการศึกษาของไทยล้มเหลว"
บทความพิเศษ "เมื่อระบบการศึกษาของไทยล้มเหลว"

เปิดอ่าน 10,523 ครั้ง
ไก่ทาสีย้อมผ้า ขายตามตลาดสด ระบาดหนักในภาคใต้
ไก่ทาสีย้อมผ้า ขายตามตลาดสด ระบาดหนักในภาคใต้

เปิดอ่าน 71,725 ครั้ง
ความน่าจะเป็น
ความน่าจะเป็น

เปิดอ่าน 28,381 ครั้ง
กีฬาฟุตบอล มาจากไหน?
กีฬาฟุตบอล มาจากไหน?

เปิดอ่าน 426,680 ครั้ง
หมดยุค"ปริญญาแปะฝาบ้าน"!! "ทักษะอาชีพ-ชีวิต"สำคัญกว่า?
หมดยุค"ปริญญาแปะฝาบ้าน"!! "ทักษะอาชีพ-ชีวิต"สำคัญกว่า?

เปิดอ่าน 23,199 ครั้ง
เรื่องของเหรียญบาท
เรื่องของเหรียญบาท

เปิดอ่าน 2,195 ครั้ง
ประวัติลูกเสือไทย
ประวัติลูกเสือไทย

เปิดอ่าน 42,695 ครั้ง
กสศ. ผลิตสื่อให้ความรู้เรื่องโควิด-19 ฉบับภาษาถิ่น 4 ภาค
กสศ. ผลิตสื่อให้ความรู้เรื่องโควิด-19 ฉบับภาษาถิ่น 4 ภาค
เปิดอ่าน 31,194 ครั้ง
ประวัติ วัน คริสต์มาส
ประวัติ วัน คริสต์มาส
เปิดอ่าน 27,820 ครั้ง
ยาหม่องสามารถใช้ขจัดหมากฝรั่งเปื้อนผ้าได้ จริงหรือ?
ยาหม่องสามารถใช้ขจัดหมากฝรั่งเปื้อนผ้าได้ จริงหรือ?
เปิดอ่าน 17,918 ครั้ง
Blog คืออะไร
Blog คืออะไร
เปิดอ่าน 10,573 ครั้ง
ไฟหมุนร้านตัดผมมีที่มาอย่างไร
ไฟหมุนร้านตัดผมมีที่มาอย่างไร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ