ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ของโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบ พลวิเดช ดนัยดุริยะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมินบริบท ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 2) เพื่อประเมินปัจจัยของโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ด้านความพร้อมของบุคลากร ความพร้อมของงบประมาณ ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ ความเหมาะสมของสถานที่ ในการดำเนินงานโครงการ 3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนการวางแผนการดำเนินงาน การตรวจสอบ กำกับ ติดตาม การปรับปรุงพัฒนา และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนตามมาตรฐานโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี มีประชากรในโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี จำนวน 35 โรงเรียน เลือกกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 210 คน จากประชากรประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการ คือ แบบประเมินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน และแบบประเมินความพึงพอใจ มาเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ x̄ , S.D.

จากการประเมินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินโครงการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ครู จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 ผู้ปกครอง จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และนักเรียน จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33

ผลการประเมินด้านบริบท โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 ค่า S.D. เท่ากับ 0.15 สำหรับผลการประเมินรายด้านปรากฏว่าด้านวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ตามมาตรฐานโรงเรียน และเป้าหมายของโครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี มีผลการประเมินสูงกว่าด้านอื่น สำหรับผลการประเมินรายด้านที่มีผลการประเมินต่ำกว่าด้านอื่น ๆ คือ ด้านมีการเตรียมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนตามโครงการ/กิจกรรม โครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครอง และชุมชน มีผลการประเมินในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ค่า S.D. เท่ากับ 0.50

ผลการประเมินด้านปัจจัย โดยรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ค่า S.D. เท่ากับ 0.43 สำหรับผลการประเมินรายด้านปรากฏว่าด้านการประชาสัมพันธ์โครงการมีความเหมาะสม มีผลการประเมินสูงกว่าด้านอื่น คือ มีผลการประเมินในระดับ มากที่สุด สำหรับผลการประเมินรายด้านที่มีผลการประเมินต่ำกว่าด้านอื่นๆ คือ ด้านงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการอย่างเพียงพอ มีผลการประเมินในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 ค่า S.D. เท่ากับ 0.50

ผลการประเมินด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ค่า S.D. เท่ากับ 0.11 สำหรับผลการประเมินรายด้านปรากฏว่าด้านมีการจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ มีการประเมินผลการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ และมีการรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ มีผลการประเมินสูงกว่าด้านอื่น คือ มีผลการประเมินในระดับ มากที่สุด สำหรับผลการประเมินรายด้านที่มีผลการประเมินต่ำกว่าด้านอื่นๆ คือ ด้านมีการนิเทศ ติดตาม กำกับการดำเนินโครงการตามขั้นตอน มีผลการประเมินในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ค่า S.D.เท่ากับ 0.49

ผลการประเมินด้านผลผลิต อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ค่า S.D. เท่ากับ 0.45 สำหรับผลการประเมินรายด้านปรากฏว่าด้านการมีส่วนร่วม มีผลการประเมินสูงกว่าด้านอื่น คือ มีผลการประเมินในระดับ มากที่สุด สำหรับผลการประเมินรายด้านที่มีผลการประเมินต่ำกว่าด้านอื่นๆ คือ ด้านผู้เรียน มีผลการประเมินในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ค่า S.D. เท่ากับ 1.03

ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ค่า S.D. เท่ากับ 0.18 สำหรับผลการประเมินรายด้านปรากฏว่าด้านผู้เรียน มีผลการประเมินสูงกว่าด้านอื่น คือ มีผลการประเมินในระดับ มากที่สุด สำหรับผลการประเมินรายด้านที่มีผลการประเมินต่ำกว่าด้านอื่นๆ คือ ด้านห้องเรียนมีอุปกรณ์ไอซีที เพื่อการศึกษา มีผลการประเมินในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 ค่า S.D. เท่ากับ 0.53

โพสต์โดย พลวิเดช ดนัยดุริยะ : [2 ส.ค. 2565 เวลา 07:56 น.]
อ่าน [1969] ไอพี : 113.53.53.122
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 2,902 ครั้ง
13 ตุลาคม ของทุกปี "วันนวมินทรมหาราช"
13 ตุลาคม ของทุกปี "วันนวมินทรมหาราช"

เปิดอ่าน 22,680 ครั้ง
คลิปครูเต้น-รวมเพลงเด็กในตำนาน ของ ร.ร.บางมดฯ
คลิปครูเต้น-รวมเพลงเด็กในตำนาน ของ ร.ร.บางมดฯ

เปิดอ่าน 7,492 ครั้ง
อย่ากวดวิชาอย่างเดียว
อย่ากวดวิชาอย่างเดียว

เปิดอ่าน 17,302 ครั้ง
กาฬโรคปอด Pneumonic Plague
กาฬโรคปอด Pneumonic Plague

เปิดอ่าน 1,169 ครั้ง
Water Fasting คืออะไร ลดน้ำหนักได้จริงหรือไม่ ดีต่อสุขภาพหรือเปล่า
Water Fasting คืออะไร ลดน้ำหนักได้จริงหรือไม่ ดีต่อสุขภาพหรือเปล่า

เปิดอ่าน 9,199 ครั้ง
อายุขัยชายเกือบไล่ทันหญิง เพราะปรับเปลี่ยนนิสัยการกินอยู่เสียใหม่
อายุขัยชายเกือบไล่ทันหญิง เพราะปรับเปลี่ยนนิสัยการกินอยู่เสียใหม่

เปิดอ่าน 32,980 ครั้ง
ยาสีฟันทำมาจากอะไร?
ยาสีฟันทำมาจากอะไร?

เปิดอ่าน 36,929 ครั้ง
100 สุภาษิตกฎหมาย
100 สุภาษิตกฎหมาย

เปิดอ่าน 20,629 ครั้ง
การศึกษาในอนาคต
การศึกษาในอนาคต

เปิดอ่าน 34,210 ครั้ง
50 สำนวนอังกฤษไม่ธรรมดาที่ใช้บ่อย และ 111 ประโยคอังกฤษสั้นๆ เพื่อผู้เริ่มหัดสนทนา
50 สำนวนอังกฤษไม่ธรรมดาที่ใช้บ่อย และ 111 ประโยคอังกฤษสั้นๆ เพื่อผู้เริ่มหัดสนทนา

เปิดอ่าน 55,291 ครั้ง
จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษา
จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษา

เปิดอ่าน 21,266 ครั้ง
เงินเดือนเป็นความลับ
เงินเดือนเป็นความลับ

เปิดอ่าน 27,617 ครั้ง
ข้อสอบ O-NET รูปแบบอัตนัย ภาษาไทย ป.6 มีจำนวนกี่ข้อ กี่คะแนน และออกเนื้อหาอะไรบ้าง
ข้อสอบ O-NET รูปแบบอัตนัย ภาษาไทย ป.6 มีจำนวนกี่ข้อ กี่คะแนน และออกเนื้อหาอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 9,864 ครั้ง
กลูต้าไทโอน ทำให้ผิวขาวจริงหรือไม่?
กลูต้าไทโอน ทำให้ผิวขาวจริงหรือไม่?

เปิดอ่าน 758 ครั้ง
วิธีบรรเทาอาการไข้หวัดและเจ็บคอ ด้วยวิธีธรรมชาติ
วิธีบรรเทาอาการไข้หวัดและเจ็บคอ ด้วยวิธีธรรมชาติ

เปิดอ่าน 35,594 ครั้ง
ครูธุรการทั่วประเทศ ขอบรรจุเป็นพนักงานราชการ รายการ สถานีประชาชน สถานี ThaiPBS 14 ส.ค.2558
ครูธุรการทั่วประเทศ ขอบรรจุเป็นพนักงานราชการ รายการ สถานีประชาชน สถานี ThaiPBS 14 ส.ค.2558
เปิดอ่าน 35,134 ครั้ง
ว1/2559 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ฯ
ว1/2559 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ฯ
เปิดอ่าน 10,067 ครั้ง
กระแสแอนตี้ "เด็กแสบ"...ผู้ใหญ่ใจร้ายหรือพ่อแม่รังแกฉัน?
กระแสแอนตี้ "เด็กแสบ"...ผู้ใหญ่ใจร้ายหรือพ่อแม่รังแกฉัน?
เปิดอ่าน 18,426 ครั้ง
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย (แรกเกิด-2ปี) ฉบับสถานศึกษา
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย (แรกเกิด-2ปี) ฉบับสถานศึกษา
เปิดอ่าน 10,655 ครั้ง
วิจัย พบ ชายศีรษะล้านมีโอกาสก้าวหน้าในการงานและธุรกิจมากกว่า
วิจัย พบ ชายศีรษะล้านมีโอกาสก้าวหน้าในการงานและธุรกิจมากกว่า

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ