ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร

การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ประเมินบริบทของโครงการด้วย

ตัวชี้วัดความต้องการจ าเป็นและความเป็นไปได้ 2) ประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการด้วยตัวชี้วัด

ความเหมาะสมของกิจกรรม ความเหมาะสมของบุคลากรและความเหมาะสมของสื่อ วัสดุ อุปกรณ์

และสถานที่ 3) ประเมินกระบวนการของโครงการด้วยตัวชี้วัดกระบวนการสร้างบรรยากาศและ

สิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประสาน แก้ไขปัญหาและดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน และ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการด้วยตัวชี้วัดร้อยละของสื่อที่ผลิตได้ ร้อยละของสื่อที่มี

คุณภาพ ร้อยละของนักเรียนที่เข้าเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จ านวน 92 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จ านวน

92 คน ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย

แบบสอบถาม จ านวน 11 ฉบับ แบบประเมิน จ านวน 1 ฉบับ และแบบบันทึกจ านวน 1 ฉบับ

รวม 13 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติบรรยายได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้หาค่าความสอดคล้องของเครื่องมือ ใช้สูตร IOC และใช้แอลฟา หาค่า

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

ผลกำรประเมิน ในภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นบริบทและกระบวนการของโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ

มากที่สุด ส่วนประเด็นปัจจัยน าเข้าและผลผลิตผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก ซึ่งรายละเอียด

แต่ละประเด็น สรุปได้ดังนี้

1. ด้านบริบท พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาตามราย

ตัวชี้วัด พบว่า

1.1 ตัวชี้วัดความต้องการจ าเป็นในการจัดท าโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ

มากที่สุด

1.2 ตัวชี้วัดความเป็นไปได้ในการจัดท าโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

ที่สุด

2. ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตาม

รายตัวชี้วัด พบว่า

2.1 ตัวชี้วัดความเหมาะสมของกิจกรรม ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

2.2 ตัวชี้วัดความเหมาะสมของบุคลากร ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด

2.3 ตัวชี้วัดความเหมาะสมของสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ในระดับมาก

3. ด้านกระบวนการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณา

ตามรายตัวชี้วัด พบว่า

3.1 ตัวชี้วัดการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

ที่สุด

3.2 ตัวชี้วัดการจัดการเรียนการสอน ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด

3.3 ตัวชี้วัดการประสาน แก้ไขปัญหาและดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินใน

ระดับมากที่สุด

4. ด้านผลผลิต พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามราย

ตัวชี้วัด พบว่า

4.1 ตัวชี้วัดร้อยละของสื่อที่ผลิตได้ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด

4.2 ตัวชี้วัดร้อยละของสื่อที่มีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

4.3 ตัวชี้วัดร้อยละของนักเรียนที่เข้าเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด

4.4 ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินในระดับปานกลาง

4.5 ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินในระดับมากที่สุด

4.6 ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับปานกลาง

4.7 ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผ่าน

เกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด

4.8 ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ผ่าน

เกณฑ์การประเมินในระดับปานกลาง

4.9 ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ

มากที่สุด

4.10 ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ผ่านเกณฑ์

การประเมินในระดับปานกลาง

4.11 ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผ่าน

เกณฑ์การประเมินในระดับมากที่สุด

4.12 ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินในระดับมากที่สุด

4.13 ตัวชี้วัดความพึงพอใจของนักเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

4.14 ตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้ปกครอง ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

4.15 ตัวชี้วัดความพึงพอใจของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

1. จากผลการประเมินพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผ่าน

เกณฑ์การประเมินในระดับปานกลาง จึงควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จัดกิจกรรมห้องสมุดขึ้นอย่าง

เป็นรูปธรรม รวมทั้งกิจกรรมด้านภาษาไทยให้มากขึ้น เช่น การประกวดแข่งขันทักษะความรู้ทางด้าน

ภาษาไทย กิจกรรมภาษาไทยน่ารู้ เป็นต้น เพื่อช่วยกระตุ้นความสนใจให้กับผู้เรียนและเห็น

ความส าคัญของการเรียนวิชาภาษาไทย

2. จากผลการประเมินพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับปานกลาง จึงควรจัดกิจกรรมให้มีการลงมือปฏิบัติจริง

ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น จัดการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงานให้มากขึ้นเพื่อให้

นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีการติดตามนิเทศการสอนอย่างเป็นระบบจากฝ่ายบริหาร และ

ให้การสนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์เพื่อการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์

3. จากผลการประเมินพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ

พลศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับปานกลาง จึงควรด าเนินการประชุมสร้างความเข้าใจ สร้าง

ความตระหนักกับนักเรียนให้เห็นความส าคัญของการเรียนทุกรายวิชาอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรเลือก

ทุ่มเทหรือให้ความส าคัญเฉพาะรายวิชาหลักหรือเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งมากจนเกินไป และเน้นย้ าให้

เห็นความส าคัญของการเรียนรู้ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา แม้ว่าจะไม่ใช่วิชาหลักก็ตาม พร้อม

ทั้งมอบหมายให้ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นหรือสร้างความสนใจให้กับนักเรียนต่อ

การเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาให้มากขึ้น

4. จากผลการประเมินพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับปานกลาง จึงควรจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรง

กับสาขาหรือสาระการเรียนรู้มาสอนนักเรียน โดยการขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากหน่วยงานหรือ

สถานศึกษาใกล้เคียงมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ หรือน านักเรียนไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้

ใกล้เคียงกับสถานศึกษาที่มีบุคลากรด้านการงานอาชีพเพื่อสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์ให้กับ

นักเรียน เช่น วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง เป็นต้น

5. จากผลการศึกษาความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองแม้จะผ่านเกณฑ์

การประเมินในระดับมาก แต่ก็ยังต่ ากว่ากลุ่มอื่น จึงควรด าเนินการประชุมชี้แจงถึงแนวทางการ

ด าเนินงานของโรงเรียนให้มีความชัดเจนมากขึ้น และประชุมบ่อยครั้งขึ้นด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อ

ติดตามการเรียนรู้ของนักเรียน ร่วมรับฟังปัญหาการจัดการเรียนรู้จากผู้ปกครองและร่วมกันแก้ไข

ปัญหาร่วมกัน พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยต่างๆเพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด 19

เท่าที่จ าเป็น

โพสต์โดย นิก : [2 ส.ค. 2565 เวลา 09:33 น.]
อ่าน [1924] ไอพี : 1.0.203.68
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 53,131 ครั้ง
ความหมายของเทคโนโลยี
ความหมายของเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 37,993 ครั้ง
รักษาฝ้าให้หายขาดได้หรือไม่? ครีมรักษาฝ้าให้หายขาดมีจริงไหม? เราหาคำตอบมาให้แล้ว!
รักษาฝ้าให้หายขาดได้หรือไม่? ครีมรักษาฝ้าให้หายขาดมีจริงไหม? เราหาคำตอบมาให้แล้ว!

เปิดอ่าน 24,028 ครั้ง
AutoPlay Media Studio
AutoPlay Media Studio

เปิดอ่าน 7,608 ครั้ง
ลองอ่าน"เมื่อเฟซบุ๊คเฉลยปริศนา เพราะอะไรเราจึงไม่มีปุ่มคลิก"dislike"(ไม่ชอบ) ให้พวกคุ
ลองอ่าน"เมื่อเฟซบุ๊คเฉลยปริศนา เพราะอะไรเราจึงไม่มีปุ่มคลิก"dislike"(ไม่ชอบ) ให้พวกคุ

เปิดอ่าน 11,953 ครั้ง
6 เคล็ดลับเก็บเงินปี 2009
6 เคล็ดลับเก็บเงินปี 2009

เปิดอ่าน 20,736 ครั้ง
คลิป "สมรักษ์" แพ้ "จอมโหด"
คลิป "สมรักษ์" แพ้ "จอมโหด"

เปิดอ่าน 10,001 ครั้ง
งานหนักมาก เหนื่อย ทำอย่างไรดี
งานหนักมาก เหนื่อย ทำอย่างไรดี

เปิดอ่าน 34,209 ครั้ง
มินาโมโตะ ชิซุกะ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
มินาโมโตะ ชิซุกะ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน

เปิดอ่าน 13,452 ครั้ง
กิน "ผัก" เหล่านี้มีประโยชน์อย่างไร?
กิน "ผัก" เหล่านี้มีประโยชน์อย่างไร?

เปิดอ่าน 10,189 ครั้ง
เทคนิคการคูณเลขแบบญี่ปุ่นกรณีมีเลขศูนย์อยู่ด้วย
เทคนิคการคูณเลขแบบญี่ปุ่นกรณีมีเลขศูนย์อยู่ด้วย

เปิดอ่าน 16,679 ครั้ง
ชาวเน็ตร่วมพิสูจน์! คลิปพญานาคโผล่เล่นน้ำสกลนคร...จริงหรือ?
ชาวเน็ตร่วมพิสูจน์! คลิปพญานาคโผล่เล่นน้ำสกลนคร...จริงหรือ?

เปิดอ่าน 15,803 ครั้ง
เตือนมีภาพ-คลิปโป๊เด็กต่ำกว่า 18 ปี ในมือถือ ระวังเจอโทษหนัก
เตือนมีภาพ-คลิปโป๊เด็กต่ำกว่า 18 ปี ในมือถือ ระวังเจอโทษหนัก

เปิดอ่าน 16,170 ครั้ง
เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เปิดอ่าน 20,489 ครั้ง
วีดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 โดย สสวท.
วีดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 โดย สสวท.

เปิดอ่าน 76,231 ครั้ง
สรรพคุณของ "ปลีกล้วย"
สรรพคุณของ "ปลีกล้วย"

เปิดอ่าน 38,845 ครั้ง
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่7) พ.ศ.2554 (ประกาศใช้วันที่ 31/05/2554)
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่7) พ.ศ.2554 (ประกาศใช้วันที่ 31/05/2554)
เปิดอ่าน 81,374 ครั้ง
รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้ผล
รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้ผล
เปิดอ่าน 720 ครั้ง
จอร์จ บูล ผู้คิดค้นพีชคณิตแบบบูล
จอร์จ บูล ผู้คิดค้นพีชคณิตแบบบูล
เปิดอ่าน 28,932 ครั้ง
5 เทคนิคการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี และประสบความสำเร็จ
5 เทคนิคการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี และประสบความสำเร็จ
เปิดอ่าน 82,326 ครั้ง
เมื่อภาษาไทยไม่มีสระไม่เว้นวรรค ดูซิว่าอ่านยากขนาดไหน?
เมื่อภาษาไทยไม่มีสระไม่เว้นวรรค ดูซิว่าอ่านยากขนาดไหน?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ