ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการการนิเทศในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 4) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครู ที่มีต่อผลการใช้รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ขั้นตอนการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะ ที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน และความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ของโรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ระยะที่ 3 การวิจัยระยะที่ 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 1 คือ 1) ครูโรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี ทั้งหมด 5 คน 2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งหมด 7 คน 3) ผู้ปกครอง จำนวน 6 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง จากผู้ปกครอง ชั้นละ 1 คน 4) กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยระยะที่ 2 ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศภายในในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จำนวน 7 คน กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยระยะที่ 3 คือ 1) ครูโรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรีด ทั้งหมด 5 คน 2) สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า

1. สภาพปัจจุบัน ความเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบว่า โดยรวมมีการดำเนินการ อยู่ในระดับปานกลาง (µ=3.25) เมื่อพิจารณารายด้าน เรียงตามระดับการปฏิบัติจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก พบว่า ด้านศักยภาพของบุคคลการแบ่งปันวิธีการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=3.40) รองลงมา คือ ด้านศักยภาพขององค์กรการสนับสนุน ส่งเสริมด้านภาวะผู้นำร่วม (µ=3.36) และด้านศักยภาพขององค์กร โครงสร้างที่สนับสนุน (µ=3.32) ตามลำดับ และจากผลการศึกษาสภาพปัจจุบันแสดงให้เห็นว่า ด้านที่ครูมีการปฏิบัติในระดับที่น้อยที่สุด คือ ศักยภาพของบุคคล การเรียนรูร่วมกันและร่วมมือร่วมพลัง และด้านศักยภาพขององค์กร ปัจจัยสนับสนุนทางสังคม (µ=3.12) ตามลำดับ

2. สภาพความต้องการการนิเทศการสอน ที่ส่งเสริมความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบว่า โดยรวมมีความต้องการ อยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.75) เมื่อพิจารณารายด้าน เรียงตามระดับความต้องการจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก พบว่า ด้านศักยภาพของบุคคล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=5.00) รองลงมา คือ ศักยภาพระหว่างบุคคล (µ=4.65) และด้านศักยภาพขององค์กร (µ=4.60) ตามลำดับ

3. ผลการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู จำนวน 5 คน ที่ได้จากการสังเกตไม่ให้รู้ตัว โดยไม่มีการแจ้งกำหนดการล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นสภาพจริงและความเป็นธรรมชาติที่สุด ผู้สังเกตได้เห็นสภาพจริง ได้ข้อมูลสภาพปัจจุบัน ได้เห็นปัญหาในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อให้สามารถนำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ซึ่งถือเป็นบทบาทหน้าที่โดยตรงของผู้บริหารที่จะต้องดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม และเห็นได้ว่า ผู้บริหารจะต้องกำกับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง และจริงจัง เพื่อให้ครูปรับเปลี่ยนวิธีการ โดยยึดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนต่อไป

4. ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง ถึงสภาพปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนา พบว่า เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ต้องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้สามารถอ่านออก เขียนได้ คิดเป็น ทำเป็น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข นั่นคือเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการอ่านออก เขียนได้ ผู้ปกครอง ไม่หวังอะไรมาก ขอเพียงแค่ลูกอ่านหนังสือออก เขียนได้ คิดเลขอย่างง่ายได้ และที่สำคัญ เมื่อเด็ก ๆ ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ ทั้งจากครูผู้สอนและผู้บริหาร นักเรียนก็จะมีความพร้อมในการสอบแข่งขันในระดับต่าง ๆ หรือแล้วแต่เทคนิค วิธีการ ของผู้บริหารกับคณะครู จะดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

5. ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ ขั้นตอนที่ 2 วางเป้าหมายร่วมกัน ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการนิเทศ ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินการนิเทศ

และขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลการนิเทศร่วมกัน

6. ผลที่เกิดจากการใช้รูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ได้แก่ คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ประกอบด้วย ด้านครูผู้สอน 1) ครู มีแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเชิงรุก 2) ครูทุกคนสามารถจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเชิงรุก 2.1) ครู ทุกคนจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (วิจัยในชั้นเรียน) 2.2) ครูทุกคนมีการผลิตสื่อส่งเสริมการอ่าน ด้านผู้เรียน 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก 2) ความสามารถด้านการอ่าน (RT) 3) ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระภาษาไทย พัฒนาขึ้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ดังนี้

6.1 ผลการเปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละจากการประเมินผลระดับดับสถานศึกษา 5 กลุ่มสาระหลักชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 โดยรวมค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ +11.90 และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระ เรียงตามลำดับผลการพัฒนาจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก พบว่า กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุด +13.80 รองลงมาคือ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ +12.39 และกลุ่มสาระภาษาไทย +11.83 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ และเป็นพื้นฐานในการเรียนในกลุ่มสาระอื่น ๆ นั้น ส่งผลให้การเรียนรู้กลุ่มสาระต่าง ๆ พัฒนาสูงขึ้นตามมาด้วย

6.2 ผลการเปรียบเทียบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียน (RT) ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้าน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ +8.51 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการอ่านออกเสียง มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ +6.83 และด้านการอ่านรู้เรื่อง มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ +10.20 ถือได้ว่า ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระภาษาไทย ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น

6.3 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.22

โพสต์โดย ๋JJ : [3 ส.ค. 2565 เวลา 14:54 น.]
อ่าน [1623] ไอพี : 171.101.96.187
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,434 ครั้ง
ทำไมสุนัขถึงเดินเป็นวงกลมก่อนจะนอนลง
ทำไมสุนัขถึงเดินเป็นวงกลมก่อนจะนอนลง

เปิดอ่าน 383,209 ครั้ง
ทฤษฎีจิตสังคมของอีริคสัน (Erikson)
ทฤษฎีจิตสังคมของอีริคสัน (Erikson)

เปิดอ่าน 9,445 ครั้ง
คำรำพึง ของคนที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาว ในการปฏิรูปการศึกษา : โดย เพชร เหมือนพันธุ์
คำรำพึง ของคนที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาว ในการปฏิรูปการศึกษา : โดย เพชร เหมือนพันธุ์

เปิดอ่าน 10,078 ครั้ง
จัดสิ่งแวดล้อมหน้าจอคอมพ์ ช่วยสุขภาพดี-ทำงาน มีสุข
จัดสิ่งแวดล้อมหน้าจอคอมพ์ ช่วยสุขภาพดี-ทำงาน มีสุข

เปิดอ่าน 33,750 ครั้ง
วิธีทำกระทง
วิธีทำกระทง

เปิดอ่าน 12,457 ครั้ง
อ้วนลงพุงกินอย่างไรให้เหมาะสม
อ้วนลงพุงกินอย่างไรให้เหมาะสม

เปิดอ่าน 15,905 ครั้ง
คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 92,337 ครั้ง
ลำดับดาวเคราะห์
ลำดับดาวเคราะห์

เปิดอ่าน 20,409 ครั้ง
พระสยามเทวาธิราช
พระสยามเทวาธิราช

เปิดอ่าน 15,341 ครั้ง
วิจัยพบ"ตำลึงทอง"รักษากระดูกพรุน
วิจัยพบ"ตำลึงทอง"รักษากระดูกพรุน

เปิดอ่าน 9,714 ครั้ง
เขาห้ามผมทำ แต่ไม่ห้ามผมคิด ตอนที่ 10 : เมื่อโรงเรียนเป็นนิติบุคคลแล้วประชาชนได้อะไร
เขาห้ามผมทำ แต่ไม่ห้ามผมคิด ตอนที่ 10 : เมื่อโรงเรียนเป็นนิติบุคคลแล้วประชาชนได้อะไร

เปิดอ่าน 26,825 ครั้ง
4 วิธีบังคับให้ตัวเองออมเงินได้จริง
4 วิธีบังคับให้ตัวเองออมเงินได้จริง

เปิดอ่าน 64,214 ครั้ง
วิธีสะเดาะเคราะห์ (ด้วยตัวเอง)
วิธีสะเดาะเคราะห์ (ด้วยตัวเอง)

เปิดอ่าน 13,388 ครั้ง
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

เปิดอ่าน 11,344 ครั้ง
ออกกำลังกันมะเร็งทรวงอก เฉพาะสตรีวัยทองที่มีรูปร่างสมส่วน
ออกกำลังกันมะเร็งทรวงอก เฉพาะสตรีวัยทองที่มีรูปร่างสมส่วน

เปิดอ่าน 11,271 ครั้ง
7 หลักเลี่ยงไขมันพอกตับ
7 หลักเลี่ยงไขมันพอกตับ
เปิดอ่าน 1,806 ครั้ง
แนะนำ 5 อุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ เพิ่มขีดจำกัดในการใช้งานให้ทะลุหลอด
แนะนำ 5 อุปกรณ์เสริมคอมพิวเตอร์ เพิ่มขีดจำกัดในการใช้งานให้ทะลุหลอด
เปิดอ่าน 20,234 ครั้ง
ลักษณะของช้างดี
ลักษณะของช้างดี
เปิดอ่าน 18,878 ครั้ง
"ว่านธรณีสาร" คืออะไร มีประโยชน์ตามความเชื่ออย่างไร?
"ว่านธรณีสาร" คืออะไร มีประโยชน์ตามความเชื่ออย่างไร?
เปิดอ่าน 185,700 ครั้ง
สัตว์ในป่าชายเลน
สัตว์ในป่าชายเลน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ