ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่ผลงานด้านบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยม วิชาภาษาไทย (OBEC AWARDS)

เผยแพร่ผลงานด้านบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยม วิชาภาษาไทย (OBEC AWARDS)

นางสาวจิรา ศรีเทพ

โรงเรียนบ้านบึงพิชัย (ทับทองอุทิศจิตโต) สพป.สงขลา เขต ๒

เรื่อง อนุรักษ์วัฒนธรรมนำบูรณาการกับเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกลอนสี่

กรอบแนวคิดการออกแบบนวัตกรรมและการบริหารจัดการชั้นเรียน

- จัดกิจกรรมให้ครบถ้วนตามธรรมชาติวิชา และความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยเน้นให้ฝึกทักษะและกระบวนการคิด

กรอบแนวคิดนวัตกรรมที่ว่า อนุรักษ์วัฒนธรรมนำบูรณาการกับเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกลอนสี่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โดยจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ที่มุ่งเป้าหมายด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้ คือ ๑. อ่านออกเขียนได้ ๒. รู้ง่ายหลักไวยากรณ์ ๓. มุ่งสอนให้เข้าใจตามเจตนารมณ์กลอนสี่ ๔. ศิษย์มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการฝึกทักษะการคิด ดังนี้

การอ่านออกเขียนได้ สร้างทักษะการคิดแก้ปัญหาผ่านกิจกรรมการวิจัยเกี่ยวกับการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกด โดยใช้แบบฝึก เพื่อวัดความเข้าใจในบทเรียน กล่าวคือ

- ขั้นนำ ครูอาจใช้คำถาม หรือกิจกรรม เพื่อกระตุ้นความสนใจก่อนเข้าสู่บทเรียน

- ขั้นสอน เนื้อหาจากบทเรียน และให้ผู้เรียนทำกิจกรรมที่หลากหลายร่วมกัน รวมถึงการใช้สื่อดิจิทัลในระหว่างการสอน จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น

- ขั้นสรุป ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหา และชวนให้ผู้เรียนทำกิจกรรมร่วมกัน

- ขั้นประเมิน ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบ จากการทำแบบทดสอบหลังเรียน

รู้ง่ายหลักไวยากรณ์ เมื่อผู้เรียนเรียนรู้เรื่องคำคล้องจองในวิชาภาษาไทย เริ่มต้นโดยการฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำ และเรื่องสั้นได้อย่างชัดเจน สามารถบอกลักษณะคำคล้องจองได้ถูกต้อง และแต่งคำคล้องจองง่าย ๆ ได้ด้วยตัวเอง

มุ่งสอนให้เข้าใจตามเจตนารมณ์ของกลอนสี่ ความคาดหวังบวกกับตั้งใจของครูเมื่อสอนการแต่งกลอนก็พยายามจะให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถออกมาให้มากที่สุด พยายามทุกอย่างที่จะยัดเยียดกฏกติกา ระเบียบทั้งหลายให้กับเด็ก โดยลืมความแตกต่างระหว่างบุคคล การฝึกแต่งกลอน ฝึกแต่งบทเดียวก็พอ แต่ให้คม ให้ไพเราะ ฝึกบ่อยๆ นักเรียนก็จะแต่งกลอนได้ไพเราะ ถ้าเด็กแต่งให้เชี่ยวเพียงหนึ่งบท โดยเข้มงวดตั้งแต่ระดับวรรคกันเลย วรรคหนึ่งต้องพลิ้วก่อนไม่พลิ้วไม่ผ่านไปวรรคสอง วรรคสองต้องพลิ้วจึงไปวรรคสาม และวรรคสี่ตามลำดับ

ศิษย์มีความตระหนักและเห็นคุณค่าของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานมานานกว่า ๓๐ ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ที่สำคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” ซึ่งจะนำไปสู่ “ความสุข” ในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านบึงพิชัย (ทับทองอุทิศจิตโต) ได้เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงจากการเรียนวิชาภาษาไทย เนื่องด้วยโรงเรียนกับวัดเกาะวัดอยู่ในชุมชนเดียวกัน เมื่อนำนักเรียนเข้าไปยังศาสนสถานทุกครั้งที่มีกิจกรรมจะช่วยกันกวาดลานวัด ทำความสะอาดห้องน้ำ มาทำความดีให้กับชุมชนที่วัดเกาะวัด นักเรียนเห็นเศษเทียนในวัดมีมากมายจึงมีความคิดริเริ่มที่จะนำเศษเทียนเหล่านั้นมาหลอมรวมกันและใช้สีจากธรรมชาติ ต้นใบเตย สีจากขมิ้น สีของดอกกุหลาบ ดอกกระเจี๊ยบมาประดิษฐ์เป็นสื่อที่เรียนในวิชาภาษาไทยเรื่องของการแต่งกลอนสี่ แล้วอยากนำไปถวายวัดเมื่อเสร็จกิจกรรม นักเรียนมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือชุมชนของตนเอง นำป้ายไม้เก่า ๆ มาบูรณาการโดยไม้ที่ได้มาเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ได้มาจากการสนับสนุนของผู้ปกครองเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างดีและยังเป็นสื่อการส่งต่อให้กับผู้เรียนชั้นอื่น ๆ ได้อีกด้วยในเวลาพักกลางวัน นักเรียนที่อยากฝึกอ่านฝึกเขียนมาอ่านป้ายได้สาระตามบริเวณแหล่งเรียนรู้ใต้ต้นไม้ทำให้ผู้เรียนอยากอ่านออกเสียงให้พี่ ๆ ฟัง อีกทั้งยังต่อยอดการประดิษฐ์ป้ายจากสื่อกระดาษลังเป็นป้ายบ้านเลขที่ของนักเรียนเอง ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับและชมเชยในการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่นำบูรณาการกับเศรษฐกิจพอเพียงได้ดีอีกด้วย เผยแพร่สู่ชุมชน และลงในเพจ “ภาษาไทยง่ายเหลือเชื่อ…ไม่น่าเบื่อ by ครูศรี”

ก่อให้เกิดสโลแกน นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนผ่านการใช้กิจกรรม ซึ่งกรอบแนวคิดนี้ได้นำมาสังเคราะห์ และบูรณาการนำไปใช้ได้อย่างสมเหตุสมผล

การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยมิได้มุ่งเพียงการอ่านออกเขียนได้แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เน้นที่ผลสัมฤทธิ์ของทักษะความเข้าใจภาษา คือการฟังและการอ่าน ทักษะการใช้ภาษาคือการพูดและการเขียน จนสามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อความคิด ความเข้าใจ การหาเหตุผล แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

ภาพความสำเร็จ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาเมื่อเรียนรู้เรื่อง กลอนสี่สามารถนำบูรณาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงโดยการสาธิตและนำสู่การแต่งกลอนสี่ โดยการระดมสมองช่วยกันคิดในกลุ่ม เกมการแข่งขันให้รางวัลในการแต่งกลอน จนทำให้ผู้เรียนอ่าน เขียนคำได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้น รู้หลักไวยากรณ์ เข้าใจธรรมชาติของการกลอนสี่ คิดริเริ่ม สร้างสรรค์เป็นบทกลอนได้ในหลายกลุ่มสาระ เช่น แต่งกลอนวันมาฆบูชา

ภาพความสำเร็จ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรียนรู้เรื่องการแต่งกลอนสี่จากการดูสื่อเทคโนโลยี ฝึกการทำ Tiktok เพื่อร่วมนำเสนอกลอนสี่สุภาพ ใช้ภาพเป็นสื่อ ใช้บัตรคำที่เหมาะสมกับเนื้อหา ประดิษฐ์บ้านเลขที่จากของเหลือใช้ แต่งกลอนสี่จากงานที่ทำ เด็ก ๆ คิดริเริ่มเก่งขึ้นประยุกต์ใช้ พัฒนา ต่อยอด มีความหลากหลาย

โพสต์โดย ตุ้ม : [4 ส.ค. 2565 เวลา 18:56 น.]
อ่าน [539] ไอพี : 49.230.173.60
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,587 ครั้ง
กาฬโรคปอด Pneumonic Plague
กาฬโรคปอด Pneumonic Plague

เปิดอ่าน 36,233 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : ยูคลิด (Euclid)
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : ยูคลิด (Euclid)

เปิดอ่าน 8,298 ครั้ง
จิตตานุปัสสนาที่ควรรู้
จิตตานุปัสสนาที่ควรรู้

เปิดอ่าน 6,576 ครั้ง
คิดยกกำลังสอง: คลังสมองกับการพัฒนาประเทศ
คิดยกกำลังสอง: คลังสมองกับการพัฒนาประเทศ

เปิดอ่าน 1,501 ครั้ง
"วิศวกรเสียง สจล." แนะ 5 เทคนิคเลือกหูฟังถนอมหู
"วิศวกรเสียง สจล." แนะ 5 เทคนิคเลือกหูฟังถนอมหู

เปิดอ่าน 56,195 ครั้ง
Revo Uninstall สุดยอดโปรแกรมถอนการติดตั้ง
Revo Uninstall สุดยอดโปรแกรมถอนการติดตั้ง

เปิดอ่าน 13,231 ครั้ง
คู่มือหาความสุข
คู่มือหาความสุข

เปิดอ่าน 6,637 ครั้ง
ปัญหาอมตะครูไทย เร่งแก้ก่อนการศึกษาดำดิ่ง
ปัญหาอมตะครูไทย เร่งแก้ก่อนการศึกษาดำดิ่ง

เปิดอ่าน 11,341 ครั้ง
เอาไงดี? ...หางานใหม่แล้วค่อยลาออก กับ ลาออกแล้วค่อยหางานใหม่ !!
เอาไงดี? ...หางานใหม่แล้วค่อยลาออก กับ ลาออกแล้วค่อยหางานใหม่ !!

เปิดอ่าน 15,851 ครั้ง
เผย 10 อันดับงาน คนอยากทำ-องค์กรอยากได้
เผย 10 อันดับงาน คนอยากทำ-องค์กรอยากได้

เปิดอ่าน 11,724 ครั้ง
มข.ค้นพบยีสต์สายพันธุ์ใหม่ แบ่งตัวเร็ว ผลิตเอทานอลสูง
มข.ค้นพบยีสต์สายพันธุ์ใหม่ แบ่งตัวเร็ว ผลิตเอทานอลสูง

เปิดอ่าน 34,112 ครั้ง
การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์
การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์

เปิดอ่าน 20,700 ครั้ง
มดใช้อะไรดมกลิ่น
มดใช้อะไรดมกลิ่น

เปิดอ่าน 10,774 ครั้ง
ระวังนะ "ความร้อน" สามารถทำลายข้อมูลใน SSD ได้
ระวังนะ "ความร้อน" สามารถทำลายข้อมูลใน SSD ได้

เปิดอ่าน 20,652 ครั้ง
ราคากลางชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา
ราคากลางชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,473 ครั้ง
คลิปข่าว ผลสอบ o-net ป.6 พบคะแนนเฉลี่ยโอเน็ต ต่ำกว่าครึ่งถึง 6 วิชา
คลิปข่าว ผลสอบ o-net ป.6 พบคะแนนเฉลี่ยโอเน็ต ต่ำกว่าครึ่งถึง 6 วิชา

เปิดอ่าน 37,330 ครั้ง
9 สายงานไทย เทรนด์ใหม่มาแรง
9 สายงานไทย เทรนด์ใหม่มาแรง

เปิดอ่าน 19,401 ครั้ง
ลายมือเช่นไร คือคนที่จะได้ดีบั้นปลายของชีวิต
ลายมือเช่นไร คือคนที่จะได้ดีบั้นปลายของชีวิต

เปิดอ่าน 16,820 ครั้ง
กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูฯออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูฯออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 15,536 ครั้ง
แนะนำ 5 เทคนิคดีๆ ในการฝึก
แนะนำ 5 เทคนิคดีๆ ในการฝึก 'อ่านภาษาอังกฤษ' ให้เก่งขั้นเทพ…!! เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ