ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการนิเทศที่ส่งเสริมการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

การพัฒนารูปแบบการนิเทศที่ส่งเสริมการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีความมุ่งหมายของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการการส่งเสริมการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศที่ส่งเสริมการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการนิเทศที่ส่งเสริมการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และ 4) เพื่อขยายผลการใช้รูปแบบการนิเทศที่ส่งเสริมการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยดำเนินการเป็น 4 ระยะ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการการส่งเสริมการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 238 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการนิเทศที่ส่งเสริมการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 238 คน กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 7 คน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการวิพากษ์และตรวจสอบร่างรูปแบบการนิเทศ จำนวน 21 คน และกุล่มผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบรูปแบบการนิเทศ จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบประเมิน ระยะที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการนิเทศที่ส่งเสริมการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเป้าหมายในการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศ ได้แก่ โรงเรียนกันทรวิชัย โรงเรียนผดุงนารี และโรงเรียนยางวิทยาคม ประกอบด้วย ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หรือที่ได้รับมอบหมาย และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 9 คน นักเรียนจำนวน 204 คน และกลุ่มเป้าหมายในการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศ จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบทดสอบ แบบประเมินความสามารถในการนิเทศการสอนของครูผู้นิเทศ และครูผู้รับการนิเทศ แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้นิเทศและครูผู้รับการนิเทศ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนและแบบประเมินผลรูปแบบการนิเทศ และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระยะที่ 4 การขยายผลการใช้รูปแบบการนิเทศที่ส่งเสริมการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หรือที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 52 คน และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ทำการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำนวน 80 คน รวมทั้งหมดจำนวน 132 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 6 สหวิทยาเขต จำนวน 6 โรงเรียน รวมจำนวน 287 คน และผู้ปกครองและชุมชน จำนวน 160 คน

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการการส่งเสริมการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า โดยรวม สภาพปัจจุบันมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และมีปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความต้องการ ต้องการให้มีการส่งเสริมการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

2. ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศที่ส่งเสริมการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า รูปแบบการนิเทศ มีองค์ประกอบหลัก 6 ประการ คือ องค์ประกอบที่ 1 หลักการของรูปแบบ องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ องค์ประกอบที่ 3 กลไกการดำเนินงาน องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการนิเทศ PPDE มี 4 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ขั้นที่ 2 การวางแผนการนิเทศ ขั้นที่ 3 การอบรมให้ความรู้ ขั้นที่ 4 การปฏิบัติการนิเทศ และขั้นที่ 5 การประเมินผลการนิเทศ องค์ประกอบที่ 5 การประเมินรูปแบบ และองค์ประกอบที่ 6 เงื่อนไขความสำเร็จของการนำรูปแบบไปใช้

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศที่ส่งเสริมการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า 1) ครูผู้นิเทศ ครูผู้รับการนิเทศมีความรู้สูงกว่าก่อนได้รับการอบรมพัฒนา 2) ครูผู้นิเทศ ครูผู้รับการนิเทศมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลังได้รับการนิเทศสูงกว่าก่อนได้รับการนิเทศ และมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก 3) นักเรียนมีความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และนักเรียนมีความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดีมาก 6) ความพึงพอใจของครูผู้นิเทศและครูผู้รับการนิเทศที่มีต่อรูปแบบการนิเทศที่ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 7) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 8) ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนที่มีต่อการนำผลการนิเทศตามกระบวนการนิเทศไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ 9) ผลการประเมินผลรูปแบบการนิเทศ โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด

4. ผลการขยายผลการใช้รูปแบบการนิเทศที่ส่งเสริมการสอนทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า 1) ความรู้ความเข้าใจของครูผู้นิเทศ ครูผู้รับการนิเทศ กลุ่มขยายผล มีความรู้สูงกว่าก่อนได้รับการอบรมพัฒนา 2) ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้นิเทศ ครูผู้รับการนิเทศ กลุ่มขยายผล หลังได้รับการนิเทศสูงกว่าก่อนได้รับการนิเทศ อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน 3) ความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน กลุ่มขยายผล หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน 4) ความพึงพอใจของครูผู้นิเทศและครูผู้รับการนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน กลุ่มขยายผล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 5) ความคิดเห็นของนักเรียน กลุ่มขยายผลที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 6) ผลการประเมินผลรูปแบบการนิเทศ โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด และ 10) ผลการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานตามรูปแบบการนิเทศ โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ซึ่งผลการวิจัยนี้ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะหรือความสามารถในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

โพสต์โดย เอมอร : [5 ส.ค. 2565 เวลา 07:37 น.]
อ่าน [484] ไอพี : 61.19.109.141
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 23,297 ครั้ง
อาหาร 7 อย่างที่กินแล้วกระปรี้กระเปร่าสุด ๆ
อาหาร 7 อย่างที่กินแล้วกระปรี้กระเปร่าสุด ๆ

เปิดอ่าน 15,621 ครั้ง
ยาธาตุ(กลิ่นซินนามอน) แก้ท้องอืด ปรุงเองได้...ง่ายนิดเดียว
ยาธาตุ(กลิ่นซินนามอน) แก้ท้องอืด ปรุงเองได้...ง่ายนิดเดียว

เปิดอ่าน 12,961 ครั้ง
การประยุกต์ใช้ ADSL
การประยุกต์ใช้ ADSL

เปิดอ่าน 11,154 ครั้ง
สื่อวีดิทัศน์การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
สื่อวีดิทัศน์การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

เปิดอ่าน 34,245 ครั้ง
ผลศึกษา45ผักพื้นบ้าน ต้านมะเร็ง-กินแล้วไม่อ้วน
ผลศึกษา45ผักพื้นบ้าน ต้านมะเร็ง-กินแล้วไม่อ้วน

เปิดอ่าน 61,511 ครั้ง
เอกสารการใช้หลักสูตรใหม่ และทำหน่วยอิงมาตรฐานด้วยเทคนิคBackward Design ฉบับ update‏
เอกสารการใช้หลักสูตรใหม่ และทำหน่วยอิงมาตรฐานด้วยเทคนิคBackward Design ฉบับ update‏

เปิดอ่าน 2,912 ครั้ง
คุณหมอญี่ปุ่นแนะนำ! วิธีสร้างนิสัยการนอนหลับที่ดีเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม
คุณหมอญี่ปุ่นแนะนำ! วิธีสร้างนิสัยการนอนหลับที่ดีเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม

เปิดอ่าน 240,809 ครั้ง
การประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่ง
การประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่ง

เปิดอ่าน 8,012 ครั้ง
ประโยชน์ของการหัวเราะ
ประโยชน์ของการหัวเราะ

เปิดอ่าน 10,434 ครั้ง
รู้เท่าทัน ก่อนทานสมุนไพร-อาหารเสริม
รู้เท่าทัน ก่อนทานสมุนไพร-อาหารเสริม

เปิดอ่าน 83,378 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู

เปิดอ่าน 20,437 ครั้ง
คุณสมบัติของ e-Learning
คุณสมบัติของ e-Learning

เปิดอ่าน 17,798 ครั้ง
สรรพคุณทางยาของ "ผักหวานบ้าน"
สรรพคุณทางยาของ "ผักหวานบ้าน"

เปิดอ่าน 95,964 ครั้ง
ดูให้รู้ - วิธีการสอนเพื่อพัฒนาสมองทั้งซีกขวาและซ้ายในญี่ปุ่น
ดูให้รู้ - วิธีการสอนเพื่อพัฒนาสมองทั้งซีกขวาและซ้ายในญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 15,945 ครั้ง
คุณครอบครองลูกได้กี่ปี? ทุกๆปีสำคัญขนาดไหน? อ่านดูแล้วรู้เลยว่าทุกเวลามีค่าขนาดไหน!
คุณครอบครองลูกได้กี่ปี? ทุกๆปีสำคัญขนาดไหน? อ่านดูแล้วรู้เลยว่าทุกเวลามีค่าขนาดไหน!

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 13,926 ครั้ง
ทำความรู้จักโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
ทำความรู้จักโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)

เปิดอ่าน 30,218 ครั้ง
นิทานเคมี เรื่อง ถ่านหินมหัศจรรย์
นิทานเคมี เรื่อง ถ่านหินมหัศจรรย์

เปิดอ่าน 17,609 ครั้ง
บุญบั้งไฟ
บุญบั้งไฟ

เปิดอ่าน 10,663 ครั้ง
ทีลอซู น้ำตกในฝัน ของนักผจญภัย
ทีลอซู น้ำตกในฝัน ของนักผจญภัย

เปิดอ่าน 14,307 ครั้ง
ตอบทุกข้อสงสัยชาวโซเซียล ปรับตัวอย่างไร..ในกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่
ตอบทุกข้อสงสัยชาวโซเซียล ปรับตัวอย่างไร..ในกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ