ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว(เพิ่มเจริญประชานุกูล) อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว

(เพิ่มเจริญประชานุกูล) อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ผู้รายงาน นางสาววรีภรณ์ ภู่เจริญ

ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อประเมินโครงการ ฯ และประเมินความพึงพอใจของ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว(เพิ่มเจริญประชานุกูล) อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ประชากรที่ใช้การศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว(เพิ่มเจริญประชานุกูล) ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 5 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 60 คน และนักเรียน จำนวน 25 คน รวมทั้งหมด 97 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว(เพิ่มเจริญประชานุกูล) อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ใน 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 1.ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2.ด้านซื่อสัตย์สุจริต 3.ด้านมีวินัย 4.ด้านใฝ่เรียนรู้ 5.ด้านอยู่อย่างพอเพียง 6.ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน 7.ด้านรักความเป็นไทย 8.ด้านมีจิตสาธารณะ มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีการของ ลิเคอร์ท (Likert) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว(เพิ่มเจริญประชานุกูล) อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านแล้วเรียงอันดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านผลผลิต และด้านกระบวนการ เมื่อพิจารณารายด้านสรุปผลได้ดังนี

1.1 ด้านสภาวะแวดล้อม พบว่า ผลการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว(เพิ่มเจริญประชานุกูล) อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้น วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์ของโครงการนำไปสู่การปฏิบัติได้ วัตถุประสงค์และเป้าหมายมีความสอดคล้องเหมาะสม และโครงการช่วยปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน มากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อเรียงอันดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โครงการช่วยปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวัตถุประสงค์ของโครงการนำไปสู่การปฏิบัติได้

1.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ผลการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว(เพิ่มเจริญประชานุกูล) อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากยกเว้น สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การดำเนินโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับการดำเนินโครงการ และผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องให้ความสนใจต่อโครงการ มากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อเรียงอันดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์การดำเนินโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับการดำเนินโครงการ และผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องให้ความสนใจต่อโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน

1.3 ด้านกระบวนการ พบว่า ผลการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษา ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว(เพิ่มเจริญประชานุกูล) อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านแล้วเรียงอันดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก มีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ และกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

1.4 ด้านผลผลิต พบว่า ผลการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว(เพิ่มเจริญประชานุกูล) อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 1.ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2.ด้านซื่อสัตย์สุจริต 3.ด้านมีวินัย 4.ด้านใฝ่เรียนรู้ 5.ด้านอยู่อย่างพอเพียง 6.ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน 7.ด้านรักความเป็นไทย 8.ด้านมีจิตสาธารณะ ผลการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว(เพิ่มเจริญประชานุกูล) อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงอันดับจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านซื่อสัตย์สุจริต ด้านจิตสาธารณะ และด้านมีวินัย

โพสต์โดย จิ๊บ : [6 ส.ค. 2565 เวลา 11:46 น.]
อ่าน [532] ไอพี : 171.5.234.86
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,724 ครั้ง
โหมดสี
โหมดสี

เปิดอ่าน 11,081 ครั้ง
กล้ามเนื้อน้อยจะอ้วนง่าย... จริงหรือ ?
กล้ามเนื้อน้อยจะอ้วนง่าย... จริงหรือ ?

เปิดอ่าน 7,314 ครั้ง
ระบบการศึกษาไม่สมดุล (2)
ระบบการศึกษาไม่สมดุล (2)

เปิดอ่าน 9,414 ครั้ง
คำสัญญาที่ว่างเปล่า
คำสัญญาที่ว่างเปล่า

เปิดอ่าน 48,965 ครั้ง
เคยสงสัยไหมว่า เขาลักลอบตัด"ไม้พะยูง"ไปทำอะไรกัน??
เคยสงสัยไหมว่า เขาลักลอบตัด"ไม้พะยูง"ไปทำอะไรกัน??

เปิดอ่าน 154,385 ครั้ง
วิธีทำ ส้มตำข้าวโพด เมนูสุขภาพ
วิธีทำ ส้มตำข้าวโพด เมนูสุขภาพ

เปิดอ่าน 10,246 ครั้ง
ผลศึกษาดื่มกาแฟหลายแก้วต่อวันช่วยสยบโรคตับได้
ผลศึกษาดื่มกาแฟหลายแก้วต่อวันช่วยสยบโรคตับได้

เปิดอ่าน 79,056 ครั้ง
ประโยชน์และโทษของ "ขิง" ที่คุณอาจคาดไม่ถึง
ประโยชน์และโทษของ "ขิง" ที่คุณอาจคาดไม่ถึง

เปิดอ่าน 28,382 ครั้ง
ประมวลภาพทั่วโลก - สุริยคราสวงแหวนครั้งยาวนานที่สุดของสหัสวรรษ
ประมวลภาพทั่วโลก - สุริยคราสวงแหวนครั้งยาวนานที่สุดของสหัสวรรษ

เปิดอ่าน 16,598 ครั้ง
การส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ส่งในย่าน UHF
การส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ส่งในย่าน UHF

เปิดอ่าน 11,162 ครั้ง
ชมย้อนหลัง ดูดวงปี 58 กับ หมอช้าง และ อ.คฑา จากรายการตีสิบ
ชมย้อนหลัง ดูดวงปี 58 กับ หมอช้าง และ อ.คฑา จากรายการตีสิบ

เปิดอ่าน 1,618 ครั้ง
ชวนลูกเล่น ตามรอยพระยุคลบาท… เด็กฉลาดสมวัย
ชวนลูกเล่น ตามรอยพระยุคลบาท… เด็กฉลาดสมวัย

เปิดอ่าน 8,521 ครั้ง
ดีเอสไอเตือนชาวเน็ต!! ระวังติดอีเมล์ไวรัสเรียกค่าไถ่
ดีเอสไอเตือนชาวเน็ต!! ระวังติดอีเมล์ไวรัสเรียกค่าไถ่

เปิดอ่าน 20,620 ครั้ง
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2557
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2557

เปิดอ่าน 14,978 ครั้ง
กิน "มะรุม" ยับยั้งมะเร็งแพร่ลำไส้ใหญ่ได้ แต่กินดิบระวังตับพัง แนะนำให้ปรุงสุกก่อนรับประทาน
กิน "มะรุม" ยับยั้งมะเร็งแพร่ลำไส้ใหญ่ได้ แต่กินดิบระวังตับพัง แนะนำให้ปรุงสุกก่อนรับประทาน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 20,379 ครั้ง
ข่าวดีของบรรดาคนศีรษะล้านทั้งโลก ยาโรคต้อหินกลายเป็นยาปลูกผมได้
ข่าวดีของบรรดาคนศีรษะล้านทั้งโลก ยาโรคต้อหินกลายเป็นยาปลูกผมได้

เปิดอ่าน 25,663 ครั้ง
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

เปิดอ่าน 11,130 ครั้ง
เคี้ยวมาก สุขภาพดี
เคี้ยวมาก สุขภาพดี

เปิดอ่าน 15,781 ครั้ง
3 โรค ที่กระเทียมสามารถป้องกันได้
3 โรค ที่กระเทียมสามารถป้องกันได้

เปิดอ่าน 52,479 ครั้ง
โปรแกรมคำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการปกติ
โปรแกรมคำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการปกติ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ