ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเมืองที สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

บทคัดย่อ

การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูมีส่วนสำคัญที่จะต้องเป็นผู้คอยแนะแนวทางในการปฏิบัติตนให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อ

การพัฒนาทักษะชีวิต การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา

มีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา นอกจากจะดำเนินการด้านส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนา การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาการดำเนินงานระบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเมืองที สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน

เมืองที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ให้เป็นระบบ มีขั้นตอนการ

ดำเนินงานอย่างชัดเจน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการดำเนินงานระบบระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนโรงเรียนเมืองที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยมีกลุ่ม

เป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 27 คน ดำเนินการโดยใช้กลยุทธ์การ

ประชุมระดมความคิด กิจกรรมการพัฒนา การกำกับติดตามผล ตามกรอบเนื้อหา 5 ขั้นตอน

ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมพัฒนานักเรียน การป้องกัน

และแก้ไขปัญหา และการส่งต่อ วิธีการศึกษาใช้หลักวิจัยปฏิบัติการโดยใช้วงจรการพัฒนาของ McKernan ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ได้แก่ การนิยามปัญหา การประเมินความต้องการจำเป็น

การกำหนดสมมุติฐาน การพัฒนาแผนปฏิบัติ การลงมือปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ การประเมินผล

ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ การสะท้อนผลปฏิบัติ และการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรม มีกลุ่มผู้ศึกษาค้นคว้า 8 คน ประกอบด้วยผู้ศึกษาค้นคว้า ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เครื่องมือที่ใช้

ได้แก่ แบบสอบถามสภาพและปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบสัมภาษณ์

การประชุมชี้แจง แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

แบบสังเกตการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา และแบบวัดความพึงพอใจ

ต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพ และปัญหาการดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักเรียน

โรงเรียนเมืองที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ก่อนดำเนินการพัฒนา

พบว่า

1.1 สภาพการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมเฉลี่ยอยู่

ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน

ด้านที่มีสภาพการดำเนินงานน้อยที่สุดคือ ด้านรู้จักผู้เรียนรายบุคคล

1.2 ปัญหาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมเฉลี่ยอยู่

ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีปัญหาการดำเนินงานมากที่สุดทุกด้าน

ด้านที่มีปัญหาการดำเนินงานมากที่สุดคือ การคัดกรองนักเรียน

2. ผลการศึกษาสภาพ และปัญหาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักเรียน

โรงเรียนเมืองที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 หลังดำเนินการพัฒนา

พบว่า

2.1 สภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน

ยกเว้นด้านการคัดกรองนักเรียน และด้านการส่งเสริมและพัฒนา อยู่ในระดับมาก

2.2 ปัญหาการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมเฉลี่ยอยู่

ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีปัญหาการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง

ทุกด้าน ยกเว้น ด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหา มีปัญหาอยู่ในระดับมาก

3. ผลการเปรียบเทียบสภาพ ปัญหาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเมืองทีก่อน

และหลังการดำเนินการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเมืองที

3.1 สภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเปรียบเทียบก่อนและหลังจาก

การพัฒนาระบบโดยใช้คู่มือปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเมืองที โดยภาพรวมเพิ่มขึ้นทุกด้าน คิดเป็นร้อยละ 24 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการคัดกรองนักเรียนเพิ่มขึ้นสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมา คือ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล คิดเป็น

ร้อยละ 24.80

3.2 ปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเปรียบเทียบก่อนและหลังจาก

การพัฒนาระบบโดยใช้คู่มือปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเมืองที โดยภาพรวมลดลงทุกด้าน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการคัดกรองนักเรียน ปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนลดลงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.60 รองลงมา คือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 29.20

4. ผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหลังจากการนำคู่มือปฏิบัติงานตามระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนไปใช้ ครูที่ปรึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน มีการดำเนินงานและประสานงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นแนวทางในการดำเนินงานสามารถแก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมการขาดเรียนเป็นประจำลดลง โดยนักเรียนที่มีปัญหาทั้งหมดจำนวน 27 คน ลดลงเป็นจำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 70.37 ของจำนวนนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมการขาดเรียนเป็นประจำ

5. ความพึงพอใจของครู กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเมืองที หลังการนำคู่มือปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปใช้ โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด ( = 4.51, S.D. = 3.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ยกเว้นข้อที่ 1, 2, 3, 7, 8, 9 และข้อที่ 12 อยู่ในระดับมาก

โดยสรุป การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเมืองที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยใช้กลยุทธ์ ได้แก่ การระดมความคิด ร่วมกับใช้หลักวิจัย

ปฏิบัติการ ประกอบด้วย การนิยามปัญหา การประเมินความต้องการจำเป็น การกำหนดสมมุติฐาน

การพัฒนาแผนปฏิบัติ การลงมือปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ การประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ

การสะท้อนผลปฏิบัติ และการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรม ทำให้ได้คู่มือปฏิบัติงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ส่งผลให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีคู่มือปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และร่วมกันระดมความคิด แก้ไขปัญหา

ร่วมกัน จึงสมควรสนับสนุนให้นำกลยุทธ์ และหลักวิจัยเชิงปฏิบัติการดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอื่นต่อไป

โพสต์โดย -เล็ก : [9 ส.ค. 2565 เวลา 11:01 น.]
อ่าน [806] ไอพี : 49.230.118.166
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 42,212 ครั้ง
สร้างหุ่นจำลอง DNA ด้วยกระดาษ
สร้างหุ่นจำลอง DNA ด้วยกระดาษ

เปิดอ่าน 15,928 ครั้ง
ความเป็นมาของคำ "ธรรมกาย" โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก
ความเป็นมาของคำ "ธรรมกาย" โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก

เปิดอ่าน 10,808 ครั้ง
ว้าว น่าสนใจ คลิปวีดิโอ 7 เทคนิค ถ่ายรูปด้วยสมาร์ทโฟนให้สนุกขึ้น
ว้าว น่าสนใจ คลิปวีดิโอ 7 เทคนิค ถ่ายรูปด้วยสมาร์ทโฟนให้สนุกขึ้น

เปิดอ่าน 13,249 ครั้ง
วีดีทัศน์หลักเกณฑ์ตาม ว7/2558 (เกณฑ์ PA)
วีดีทัศน์หลักเกณฑ์ตาม ว7/2558 (เกณฑ์ PA)

เปิดอ่าน 30,032 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 6 ผู้ตัดสินที่ 2 (THE SECOND REFEREE)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 6 ผู้ตัดสินที่ 2 (THE SECOND REFEREE)

เปิดอ่าน 18,724 ครั้ง
ตาบอดสี
ตาบอดสี

เปิดอ่าน 24,582 ครั้ง
เลค ฮิลเลอร์ ทะเลสาบสีชมพู ประเทศออสเตรเลีย
เลค ฮิลเลอร์ ทะเลสาบสีชมพู ประเทศออสเตรเลีย

เปิดอ่าน 9,475 ครั้ง
"กูเกิล"เผยสุดยอดคำค้นปี 2558 "เชือกวิเศษ" "รักนะเป็ดโง่" ติดอันดับดาวรุ่งพุ่งแรง
"กูเกิล"เผยสุดยอดคำค้นปี 2558 "เชือกวิเศษ" "รักนะเป็ดโง่" ติดอันดับดาวรุ่งพุ่งแรง

เปิดอ่าน 5,096 ครั้ง
ประวัติความน่าจะเป็น
ประวัติความน่าจะเป็น

เปิดอ่าน 18,222 ครั้ง
การสื่อสารของแมลง : การเต้นรำของผึ้ง
การสื่อสารของแมลง : การเต้นรำของผึ้ง

เปิดอ่าน 11,439 ครั้ง
คู่มือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างและหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญ
คู่มือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างและหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญ

เปิดอ่าน 9,031 ครั้ง
ชมหรือยัง เพลงหาเสียงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.
ชมหรือยัง เพลงหาเสียงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

เปิดอ่าน 13,557 ครั้ง
เคล็ด(ไม่)ลับ
เคล็ด(ไม่)ลับ'หัวกะทิ'

เปิดอ่าน 8,235 ครั้ง
17 วิธี Refresh สุขภาพแบบฮอต ฮอต
17 วิธี Refresh สุขภาพแบบฮอต ฮอต

เปิดอ่าน 14,514 ครั้ง
15 วิธีการเลือกรถยนต์มือสองด้วยตัวเอง
15 วิธีการเลือกรถยนต์มือสองด้วยตัวเอง

เปิดอ่าน 21,659 ครั้ง
สื่ออังกฤษเผย 11 สิ่งที่คุณควรลบออกจากเฟซบุ๊ก
สื่ออังกฤษเผย 11 สิ่งที่คุณควรลบออกจากเฟซบุ๊ก
เปิดอ่าน 27,495 ครั้ง
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตามระเบียบสำนักนายกฯ)
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตามระเบียบสำนักนายกฯ)
เปิดอ่าน 11,001 ครั้ง
5 ข้อง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ทำก็หายเครียด
5 ข้อง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ทำก็หายเครียด
เปิดอ่าน 26,335 ครั้ง
ที่มาภาพมือเป็นรู ที่แชร์กันให้กลัวกันทั่วไลน์ ที่แท้มาจาก....
ที่มาภาพมือเป็นรู ที่แชร์กันให้กลัวกันทั่วไลน์ ที่แท้มาจาก....
เปิดอ่าน 9,047 ครั้ง
ระวังตกเป็นคนนิสัยเสียโดยไม่รู้ตัว
ระวังตกเป็นคนนิสัยเสียโดยไม่รู้ตัว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
สมัครบัตรเครดิต
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ