ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างคลิป สื่อนวัตกรรมของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างคลิป สื่อนวัตกรรมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4

ผู้รับผิดชอบ ภานุมาศ ยาไทยสงค์

ระยะเวลาการประเมินโครงการ 2563-2564

1. ความสำคัญของการประเมินโครงการ

การวิจัยเป็นกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่เพื่อตอบปัญหาอย่างมีระบบและ

มีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ส่วนนวัตกรรมเป็นการผลิตการเรียนรู้

การจัดการความรู้และการใช้ประโยชน์จากความรู้ความคิดใหม่นวัตกรรมเกิดจากองค์ความรู้ใหม่หรือความคิดใหม่สิ่งเหล่านี้มาจากกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่หรือองค์ความรู้ใหม่หรือเกิดจากการวิจัยดังนั้นการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันการวิจัยทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ปัจจุบันการวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่สำหรับการพัฒนาองค์กรมีความสำคัญมากทั้งภาครัฐและเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 คือ หน่วยงานหนึ่งของรัฐ

ที่ต้องการสร้างนวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งยังขาดการส่งเสริมสนับสนุนรวมทั้งการสร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม เมื่อบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในประโยชน์ และสามารถทำการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมช่วยในการจัดการเรียนการสอนทำให้ครู นักเรียน ชุมชนและประเทศชาติได้ประโยชน์ ตรงกับแนวคิดของนัทธมน ธีระกุล (2557: 16) กล่าวว่า การวิจัยช่วยให้ได้รับความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น ช่วยพิสูจน์ หรือตรวจสอบความถูกต้องของ กฎเกณฑ์ หลักการและทฤษฎี ช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ ปรากฏการณ์ และพฤติกรรม ช่วยแก้ไข ปัญหาได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ช่วยการวินิจฉัย ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ส่วนวุฒิพงษ์ ภักดีเหลา (2554: 9) กล่าวว่า นวัตกรรมเป็นการนำความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างหรือปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการจัดการและสิ่งอื่น ๆ ทำให้เกิดสิ่งใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าและตลาด โดยนวัตกรรมเป็นตัวสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและผลกำไรให้กับองค์การใน ระยะยาว จากความเป็นมา ปัญหาและความสำคัญดังกล่าว ผู้ประเมินโครงการในฐานะศึกษานิเทศก์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการสร้างคลิป สื่อนวัตกรรมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ขึ้นเพื่อ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและนักเรียน ได้พัฒนาตนเองเพื่อยกระดับตัวบ่งชี้ที่ 4 และตัวบ่งชี้ที่ 5 ให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ

เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างคลิป สื่อนวัตกรรมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพียงใดโดยใช้ทฤษฎี CIPPIE MODEL ของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (D. L. Stufflebeam) แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้านหลัก 1) ด้านสภาวะแวดล้อม (Context: C) 2) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input: I) 3) ด้านกระบวนการ (Process: P) และ 4) ด้านผลผลิต (Product: P)

3. วิธีดำเนินการประเมินโครงการ

กลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอน จำนวน 14 คน ผู้บริหาร จำนวน 14 คน และนักเรียน จำนวน 56 คน เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการเป็นแบบประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างคลิป สื่อนวัตกรรมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 ใช้กับ ผู้บริหารและครูหลังสิ้นสุดโครงการ ฉบับที่ 2 ใช้กับนักเรียนหลังสิ้นสุดโครงการ และฉบับที่ 3 ใช้กับผู้บริหารและครูหลังสิ้นสุดโครงการแล้ว 1 ปี สถิติที่ใช้สำหรับการประเมินโครงการได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4. ผลการประเมินโครงการ

ผลการประเมินโครงการพบว่า

1. ด้านสภาวะแวดล้อม ใช้กับครู พบว่า ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่าข้อ 8 วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือข้อ 6 การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ ส่วนข้อ 2 โครงการส่งเสริมการสร้างคลิป สื่อนวัตกรรมของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ช่วยส่งเสริมให้ครูได้สร้างสื่อเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนและแก้ปัญหา

ที่เกิดขึ้นมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

2. ด้านปัจจัยนำเข้า ใช้กับครู พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 8 มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ข้อ 4 วิทยากรมีความรู้ ทักษะในการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ส่วนข้อ 6 มีทุนส่งเสริมสนับสนุนการสร้างคลิป สื่อนวัตกรรมจากภายนอกมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

3. ด้านกระบวนการ ใช้กับครู พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 5 มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และรองลงมาคือข้อ 7 มีการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ส่วนข้อ 3 มีการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมตามแผน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

4. ด้านผลผลิต ใช้กับผู้บริหารและครู พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา เป็นรายข้อพบว่า ข้อ 8 ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และรองลงมาคือข้อ 16 ครูมีทักษะการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำคลิป สื่อนวัตกรรมให้แก่นักเรียน ส่วนข้อ 20 ครู นำคลิป สื่อนวัตกรรมที่ผ่าน กระบวนการวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ มีค่าเฉลี่ย ต่ำสุด

ผลการประเมิน โครงการในระยะที่ 2 ด้านผลผลิต ใช้กับผู้บริหารและครูพบว่า ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างคลิป สื่อนวัตกรรมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ด้านผลผลิตหลังการสิ้นสุดโครงการได้ 1 ปี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 8 ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ข้อ 16 ครูมีทักษะการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำคลิป สื่อนวัตกรรมให้แก่นักเรียน ส่วนข้อ 20 ครู นำคลิป สื่อนวัตกรรมที่ผ่าน กระบวนการวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

จากผลการประเมินพบว่าโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เห็นควรให้มีการปรับปรุงพัฒนา ทุกด้านให้มากขึ้น เพื่อให้ทุกประเด็นในแต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยสูงสุดโดยเฉพาะประเด็นต่อไปนี้

ด้านสภาวะแวดล้อม ใช้กับผู้บริหารและครู ผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ เรียนการสอน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการมากยิ่งขึ้น ส่วนด้านนักเรียน ผู้บริหาร ควรมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนโครงการให้มากขึ้น ด้านปัจจัยนำเข้า ใช้กับครู ควร ปรับกิจกรรมในการดำเนินงานกับเวลาให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ส่วนด้านนักเรียน ผู้บริหาร ควรปรับสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้มากขึ้น ด้านกระบวนการ ใช้กับ ผู้บริหารและครู ผู้บริหารควรให้มีการนิเทศและให้คำปรึกษาระหว่างการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ส่วนด้าน นักเรียน ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับการสรุป รายงานผล รวมทั้งนำข้อเสนอแนะมา ปรับปรุงการทำงานตามกำหนดเวลา ด้านผลผลิต ใช้กับผู้บริหารและครู ผู้บริหาร ควรเน้นด้านการ ถ่ายทอดความสำเร็จสู่ชุมชนและสังคมเพิ่มขึ้น ส่วนด้านนักเรียน ผู้บริหารควรเน้นด้านการ ถ่ายทอดความสำเร็จสู่ชุมชนและสังคมเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

จากผลการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างคลิป สื่อนวัตกรรมของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พบว่าประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการคือครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างคลิป สื่อนวัตกรรมของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาและ ได้รับรางวัลทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศหลายรายการ ซึ่งความสำเร็จดังกล่าว

มีผลมาจาก

1. ผู้บริหารให้การส่งเสริมสนับสนุน ในการจัดหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะ

การถ่ายทอดมาให้ความรู้

2. ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านงบประมาณที่เพียงพอเหมาะสม และจัดแหล่งเรียนรู้ เพิ่มเติมให้แก่ครูและนักเรียน

3. ผู้บริหารมีการบริหารอย่างเป็นระบบ คือ มีการศึกษาสภาพปัญหาเป็นรายบุคคล และ นำมาหาแนวทางแก้ไข มีแผนในการดำเนินกิจกรรมชัดเจน ดำเนินการตามแผน มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ให้ความช่วยเหลือและเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง

โพสต์โดย เดช : [9 ส.ค. 2565 เวลา 12:23 น.]
อ่าน [845] ไอพี : 183.88.217.129
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,752 ครั้ง
วิธีการพับเสื้อยืดอย่างรวดเร็ว
วิธีการพับเสื้อยืดอย่างรวดเร็ว

เปิดอ่าน 14,476 ครั้ง
8 วิธีถนอมหลังห่างไกลอาการปวด
8 วิธีถนอมหลังห่างไกลอาการปวด

เปิดอ่าน 30,509 ครั้ง
อาหรับ มาจากไหน?
อาหรับ มาจากไหน?

เปิดอ่าน 18,783 ครั้ง
กินแก้โรค ข้าวสมุนไพรหลากสี
กินแก้โรค ข้าวสมุนไพรหลากสี

เปิดอ่าน 20,817 ครั้ง
รูปแบบของผลการเรียนในโรงเรียน
รูปแบบของผลการเรียนในโรงเรียน

เปิดอ่าน 31,206 ครั้ง
เทคนิคเพิ่มความเร็วในการอ่านภาษาอังกฤษ
เทคนิคเพิ่มความเร็วในการอ่านภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 10,282 ครั้ง
คิดยกกำลังสอง: มองแดนซามูไร…แก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
คิดยกกำลังสอง: มองแดนซามูไร…แก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

เปิดอ่าน 10,616 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 36 ถึงนายกรัฐมนตรี+รมว.ศธ. เรื่อง ยกเลิกวิธีนำร่องในการปรับลดเวลาเรียน
จดหมายฉบับที่ 36 ถึงนายกรัฐมนตรี+รมว.ศธ. เรื่อง ยกเลิกวิธีนำร่องในการปรับลดเวลาเรียน

เปิดอ่าน 54,573 ครั้ง
แผนที่แสดงอัตราการ ขาด-เกิน ข้าราชการครู/พนักงานราชการ (ภาพจังหวัด)
แผนที่แสดงอัตราการ ขาด-เกิน ข้าราชการครู/พนักงานราชการ (ภาพจังหวัด)

เปิดอ่าน 16,898 ครั้ง
สวมแหวนนิ้วไหนถึงจะมีโชค
สวมแหวนนิ้วไหนถึงจะมีโชค

เปิดอ่าน 29,673 ครั้ง
โรงเรียนต้องปรับตัวอย่างไร เมื่อโควิด-19 รุกรานการศึกษา
โรงเรียนต้องปรับตัวอย่างไร เมื่อโควิด-19 รุกรานการศึกษา

เปิดอ่าน 28,836 ครั้ง
การถ่ายภาพมาโคร MACRO PHOTOGRAPHY
การถ่ายภาพมาโคร MACRO PHOTOGRAPHY

เปิดอ่าน 21,593 ครั้ง
จำปาดะ
จำปาดะ

เปิดอ่าน 13,526 ครั้ง
"ผลสอบ" วัดความสามารถ การทำงานได้จริงหรือ ?
"ผลสอบ" วัดความสามารถ การทำงานได้จริงหรือ ?

เปิดอ่าน 12,767 ครั้ง
6 ประการ สู่การเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ทำงานดีและมีความสุข
6 ประการ สู่การเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ทำงานดีและมีความสุข

เปิดอ่าน 4,279 ครั้ง
สมรรถนะต่างประเทศ 4 ตัวอย่างหลักสูตร สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา
สมรรถนะต่างประเทศ 4 ตัวอย่างหลักสูตร สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา
เปิดอ่าน 15,903 ครั้ง
เทควันโด : อวัยวะของร่างกายที่ใช้เป็นอาวุธ
เทควันโด : อวัยวะของร่างกายที่ใช้เป็นอาวุธ
เปิดอ่าน 26,055 ครั้ง
สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560
สรุปจำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560
เปิดอ่าน 12,530 ครั้ง
คู่มือการใช้งานบัตรเครดิตราชการ
คู่มือการใช้งานบัตรเครดิตราชการ
เปิดอ่าน 9,747 ครั้ง
สุดระทึก ขับรถฝ่าไฟแดง หนีการจับกุมตำรวจ
สุดระทึก ขับรถฝ่าไฟแดง หนีการจับกุมตำรวจ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ