ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ผู้วิจัย นางกนกรักษ์ สุวรรณ

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ปีที่พิมพ์ 2564

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านบริบทของโครงการ (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation) ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) เพื่อประเมิน 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมห้องเรียนสีขาว กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และกิจกรรมพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ผลการวิจัย พบว่า

1. ด้านบริบท (Context) พบว่า ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้านบริบท ได้แก่ โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ โรงเรียนสามารถพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้านบริบท ได้แก่ โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นไปได้ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขให้กับครู บุคลากร และนักเรียน ได้อย่างแท้จริง

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) พบว่า ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้านปัจจัยนำเข้า ได้แก่ โรงเรียนประสานความร่วมมือจากบุคลากรเครือข่าย ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของกิจกรรมตามเป้าหมาย ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ โรงเรียนมีอาคารเรียน และอาคารประกอบ เพียงพออยู่ในสภาพที่ใช้การได้และเอื้อต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการ และปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารมีการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบาย การบริหารโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ โรงเรียนจัดเตรียมแผนงานที่ระบุความรับผิดชอบและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนสามารถดำเนินการได้ทันที

3. ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้านกระบวนการ ได้แก่ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ โรงเรียนมีการจัดหาเอกสาร คู่มือ วารสาร หนังสือ สื่อ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และอบายมุข แก่ครู บุคลากร และนักเรียน อย่างสม่ำเสมอ และปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันและจิตสำนึกที่จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ โรงเรียนมีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนทุกกิจกรรมของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

4. ด้านผลผลิต (Product) พบว่า ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย ของโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ ปีการศึกษา 2562-2563 ดังนี้

4.1 ด้านผลผลิต : การประเมินตนเองตามมาตรฐานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของกระทรวงศึกษาธิการ ตามความคิดเห็นของครู พบว่า ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย

5 ด้าน ดังนี้

4.1.1 ด้านมาตรการด้านการป้องกัน พบว่า ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สถานศึกษามีการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ สถานศึกษามีการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนประสานตำรวจ และปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สถานศึกษามีการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว สถานศึกษามีการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถานศึกษามีการดำเนินงานกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และสถานศึกษามีการดำเนินงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ สถานศึกษามีการดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่

4.1.2 ด้านมาตรการด้านการค้นหา พบว่า ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้านผลผลิต ได้แก่ สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ สถานศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติด และปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ สถานศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติด

4.1.3 ด้านมาตรการด้านการรักษา พบว่า ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้านผลผลิต ได้แก่ สถานศึกษากำหนดนโยบายของสถานศึกษาในการบำบัดรักษา ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ สถานศึกษามีการจัดตั้ง “คลินิกเสมารักษ์” และปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สถานศึกษากำหนดนโยบายของสถานศึกษาในการบำบัดรักษา และสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบำบัดรักษา ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ สถานศึกษากำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน“คลินิกเสมารักษ์”

4.1.4 ด้านมาตรการด้านการเฝ้าระวัง พบว่า ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้านผลผลิต ได้แก่ สถานศึกษามีการบันทึกการรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุข ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ สถานศึกษามีการรายงานผลการดำเนินงานแก้ปัญหาเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุข และปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สถานศึกษามีตู้แดงเสมารักษ์ ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรม/ชุมนุมเสมารักษ์ป้องกัน ยาเสพติด

4.1.5 ด้านมาตรการด้านการบริหารจัดการ พบว่า ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้านผลผลิต ได้แก่ สถานศึกษามีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนกับภาคีเครือข่าย เช่น ผู้นำชุมชน สถานีตำรวจภูธรบ่อวิน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง โรงเรียนในกลุ่มศรีราชา 2 ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ สถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สถานศึกษามีกิจกรรมห้องเรียนสีขาวตามโครงการสถานศึกษา สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สถานศึกษามีกิจกรรมโครงงานห้องเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขและสถานศึกษามีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนกับภาคีเครือข่าย เช่น ผู้นำชุมชน สถานีตำรวจภูธรบ่อวิน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง โรงเรียนในกลุ่มศรีราชา 2 ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ สถานศึกษามีกิจกรรมชมรม/ชุมนุมเสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

4.2 ด้านผลผลิต : ผลการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และบุคลากรเครือข่าย พบว่า ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย

5 ด้าน ดังนี้

4.2.1 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว พบว่า ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ห้องเรียนสีขาว จำนวน 20 ห้องเรียน มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหา เช่น การติดบุหรี่ ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว และคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จะส่งนักเรียนไปทำการบำบัดรักษา หลังจากหายเป็นปกติดีแล้วโรงเรียนจะรับนักเรียนกลับเข้าเรียนตามเดิม และปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ห้องเรียนสีขาว จำนวน 20 ห้องเรียน มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนแกนนำฝ่ายการงาน นำบันทึกเหตุการณ์ประจำวันของนักเรียนแกนนำ 4 ฝ่าย รายงานเหตุการณ์ให้ครูที่ปรึกษาทราบเป็นประจำทุกวัน พร้อมทั้งจัดทำเป็นรูปเล่มๆ ละ 1 เดือน

4.2.2 กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) ในตอนเช้า เพื่อจะได้รู้จักนักเรียนในความดูแลมากขึ้น เช่น ด้านการเรียน ความประพฤติ และการมาโรงเรียน ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ และปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ครูที่ปรึกษาจัดทำ Line กลุ่มห้องเรียนกับผู้ปกครองในห้องเรียน สำหรับครูติดต่อกับผู้ปกครอง หรือผู้ปกครองติดต่อกันเองแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในการดูแลลูก–หลาน ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหา เช่น การติดบุหรี่ ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว และคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จะส่งนักเรียนไป ทำการบำบัดรักษา หลังจากหายเป็นปกติดีแล้วโรงเรียนจะรับนักเรียนกลับเข้าเรียนตามเดิม

4.2.3 กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ พบว่า ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนจัดกิจกรรมนั่งสมาธิ โดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นทุกห้องเรียนปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาพัฒนาตน ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ โรงเรียนจัดกิจกรรมรำไทย เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ของนักเรียนให้มีลักษณะนิสัย มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” วันที่ 26 มิถุนายน โดยมีคณะครู นักเรียน คณะกรรมการนักเรียน ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ โรงเรียนจัดกิจกรรมดุริยางค์โรงเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดนตรีของนักเรียน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความสามัคคี การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด

4.2.4 กิจกรรมพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ พบว่า ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กิจกรรมก่อสร้างห้องสมุดโดย แปซิฟิก พาร์ทเนอร์ชิพ (ทหารอเมริกัน) เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยง และที่ลับตา 32 จุด เพื่อป้องกันความปลอดภัยในสถานศึกษา และปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กิจกรรมก่อสร้างห้องสมุดโดย แปซิฟิก พาร์ทเนอร์ชิพ (ทหารอเมริกัน) เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ กิจกรรมก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อให้จำนวนห้องเรียนเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

4.2.5 ด้านผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ

1) ผลที่เกิดกับนักเรียน พบว่า ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีภาวะผู้นำ สามารถนำน้อง ๆ ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ได้ ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนได้ร่วมแสดงรำไทยในโอกาสสำคัญของโรงเรียนและชุมชน และปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การคัดกรองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การดำเนินงานห้องเรียนสีขาว ไม่พบการติดสารเสพติด ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิชาการ เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ และได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับชาติ

2) ผลที่เกิดกับผู้บริหาร และครู พบว่า ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหาร และครูโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และอบายมุข ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ผู้บริหาร และครูโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข และปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหาร และครูโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุข ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ผู้บริหาร และครูโรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ ได้รับรางวัลด้านต่าง ๆ เป็นที่ประจักษ์

3) ผลที่เกิดกับสถานศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนส่งเสริมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ มีการบริหารจัดการด้านกระบวนการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ และปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนส่งเสริมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ ได้รับรางวัลด้านต่างๆ เป็นที่ประจักษ์

4) ผลที่เกิดกับผู้ปกครองและชุมชน พบว่า ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้ปกครองนำบุตรหลานมาเข้าเรียนจำนวนเพิ่มมากขึ้น ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้ว มีส่วนร่วมในการกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง และปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้ปกครองทุกคนเป็นเครือข่ายของโรงเรียน ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ชุมชนมีความสงบสุข และมีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ

4.2.6 ด้านความพึงพอใจ พบว่า ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในความสำเร็จของโครงการ ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมวางแผน กำหนดแนวทางดำเนินงานของโรงเรียน และปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในความสำเร็จของโครงการ ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายการร่วมให้ข้อมูล เพื่อการวางแผนและดำเนินงาน

โพสต์โดย กนกรักษ์ : [12 ส.ค. 2565 เวลา 17:52 น.]
อ่าน [726] ไอพี : 27.145.161.53
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,628 ครั้ง
การศึกษาประชารัฐ FOCUS ที่พัฒนาครู
การศึกษาประชารัฐ FOCUS ที่พัฒนาครู

เปิดอ่าน 12,531 ครั้ง
คิดสักนิด...เพื่อจิตบริสุทธิ์
คิดสักนิด...เพื่อจิตบริสุทธิ์

เปิดอ่าน 16,503 ครั้ง
คลิปข่าว สพฐ. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 2564
คลิปข่าว สพฐ. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 2564

เปิดอ่าน 14,843 ครั้ง
ผู้ว่าฯ เชียงราย ผุดไอเดีย สร้างถนนดอกซากุระ สั่งซื้อจากญี่ปุ่น
ผู้ว่าฯ เชียงราย ผุดไอเดีย สร้างถนนดอกซากุระ สั่งซื้อจากญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 9,696 ครั้ง
ประกาศสงกรานต์ ปี ๒๕๕๒
ประกาศสงกรานต์ ปี ๒๕๕๒

เปิดอ่าน 33,695 ครั้ง
วิวัฒนาการความคิดทางการศึกษา
วิวัฒนาการความคิดทางการศึกษา

เปิดอ่าน 42,982 ครั้ง
ประโยชน์จาก "ส้มตำ"
ประโยชน์จาก "ส้มตำ"

เปิดอ่าน 1,466 ครั้ง
"โกลด์ครอสทันเดอร์" ปลาการ์ตูนสายพันธุ์ใหม่
"โกลด์ครอสทันเดอร์" ปลาการ์ตูนสายพันธุ์ใหม่

เปิดอ่าน 25,866 ครั้ง
"จินตนาการ" สำคัญกว่า "ความรู้"
"จินตนาการ" สำคัญกว่า "ความรู้"

เปิดอ่าน 16,606 ครั้ง
วิธีลดต้นขาง่าย ๆ สำหรับคุณสาว ๆ ต้นขาใหญ่
วิธีลดต้นขาง่าย ๆ สำหรับคุณสาว ๆ ต้นขาใหญ่

เปิดอ่าน 32,149 ครั้ง
ถอดบทเรียน ครอบครัว-การศึกษา สร้าง “เด็ก” เเตกต่าง “เก่ง” ในทางของตัวเอง
ถอดบทเรียน ครอบครัว-การศึกษา สร้าง “เด็ก” เเตกต่าง “เก่ง” ในทางของตัวเอง

เปิดอ่าน 11,552 ครั้ง
รับอากาศบริสุทธิ์ เพิ่มพลังให้สมอง
รับอากาศบริสุทธิ์ เพิ่มพลังให้สมอง

เปิดอ่าน 34,933 ครั้ง
เจ๋งอะ! มาดูวิธีวาดภาพสามมิติแบบง่ายๆ กัน
เจ๋งอะ! มาดูวิธีวาดภาพสามมิติแบบง่ายๆ กัน

เปิดอ่าน 7,362 ครั้ง
ร้อนตับแตก มีที่มาอย่างไร
ร้อนตับแตก มีที่มาอย่างไร

เปิดอ่าน 77,201 ครั้ง
เทคนิคการแรเงาน้ำหนัก
เทคนิคการแรเงาน้ำหนัก

เปิดอ่าน 8,496 ครั้ง
"กับดักส้มสอดไส้ตะปู" ที่แท้มาจากประเทศ......
"กับดักส้มสอดไส้ตะปู" ที่แท้มาจากประเทศ......
เปิดอ่าน 23,076 ครั้ง
คลิปดรัมเมเยอร์โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร พลิ้วสุด ๆ ยอดวิวหลักแสนแล้ว
คลิปดรัมเมเยอร์โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร พลิ้วสุด ๆ ยอดวิวหลักแสนแล้ว
เปิดอ่าน 5,017 ครั้ง
10 คำฮิตบนโลกโซเชียล ปี 2566
10 คำฮิตบนโลกโซเชียล ปี 2566
เปิดอ่าน 18,384 ครั้ง
สาวจีนวัย 27 ป่วยเป็นโรคแก่ก่อนวัย เหมือนคนอายุ 70
สาวจีนวัย 27 ป่วยเป็นโรคแก่ก่อนวัย เหมือนคนอายุ 70
เปิดอ่าน 24,885 ครั้ง
วิธีต้มไข่ให้ปอกง่าย
วิธีต้มไข่ให้ปอกง่าย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ