ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

ผู้ประเมิน สายสุดา ฤทธิยงค์

สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน

ปีที่วิจัย 2563

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการโรงเรียนโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินด้านบริบทและสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school) โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน 5) เพื่อประเมินความพึงพอใจ (Satisfaction Evaluation) ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบจำลองซิปป์ CIPP (Context-Input-Process-Product Model : CIPP Model ; Daniel Stufflebeam,1971) ซึ่งเป็นรูปแบบการประเมินที่เหมาะสมในการหาข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน พร้อมทั้งจัดทำกรอบการประเมินและร่างเค้าโครงการประเมิน และกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินตามประเด็น กลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลในการประเมินโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 32 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน จำนวน 13 คน และผู้ปกครอง (ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง) จำนวน 18 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มตัวอย่าง นักเรียน จำนวน 226 คน โดยใช้ตารางสุ่มของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามสำรวจความคิดเห็น (Checklist) และแบบสอบถามความพึงพอใจ ประมาณค่า 5 ระดับ (Likert, 1932) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน และทดลองใช้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบทและสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) พบว่า การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ภาพรวมตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.63, S.D=0.46) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ทุกประเด็น และเมื่อพิจารณาผลการประเมินรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประเด็นความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายทางการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.84, S.D=0.37) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) พบว่า การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน โดยรวมมีความพร้อมและความเพียงพอของปัจจัยต่าง ๆ ทั้งด้านการจัดการ งบประมาณ คน วัสดุ/ อุปกรณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.71, S.D=0.46) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ทุกตัวชี้วัด และค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการพัฒนาครู/พี่เลี้ยงและวิทยากรในการจัดกิจกรรม มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินโครงการอย่างเพียงพอ นักเรียนมีความพร้อมและสนใจที่จะเข้ารับการพัฒนาตามโครงการของโรงเรียน มีงบประมาณและได้รับการสนับสนุนด้านงบอย่างเพียงพอ และโรงเรียนมีสถานที่ที่เหมาะสมในการทำโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด (=4.73, S.D=0.45) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) พบว่า การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน การดำเนินงานของโครงการในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก (=4.42, S.D=0.49) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ทุกตัวชี้วัด และค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการประสานงานภายในโครงการและเครือข่าย อยู่ในระดับมากที่สุด (=4.63, S.D=0.49)

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) พบว่า การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน โดยมีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับมาก (=4.50, S.D=0.49) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ทุกตัวชี้วัด และค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกและเกิดทักษะในการจัดการขยะ อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.63, S.D=0.49)

5. ผลการประเมินความพึงพอใจ (Satisfaction Evaluation) ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ทุกกลุ่มมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้ทุกตัวชี้วัด ความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการ ฯ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงการ มีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับมาก (=4.47, S.D=0.47) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการฯ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการ มีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (=4.59,S.D=0.48) ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโครงการฯ พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงการ โดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (=4.43,S.D=0.41) และพึงพอใจในการสนับสนุนโครงการ อยู่ในระดับมาก (=4.44, S.D=0.51)

โพสต์โดย Saisuda : [21 ส.ค. 2565 เวลา 04:35 น.]
อ่าน [270] ไอพี : 223.206.224.103
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,471 ครั้ง
ความเสียหายจากมหาวิทยาลัยไทยปิดเปิดเทอมตามอาเซียน
ความเสียหายจากมหาวิทยาลัยไทยปิดเปิดเทอมตามอาเซียน

เปิดอ่าน 14,148 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 46 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 46 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 9,539 ครั้ง
สีสวยใน "แหนม" ของแถมที่ต้องเลี่ยง
สีสวยใน "แหนม" ของแถมที่ต้องเลี่ยง

เปิดอ่าน 13,919 ครั้ง
คีย์บอร์ดเสมือนจริงกูเกิล
คีย์บอร์ดเสมือนจริงกูเกิล

เปิดอ่าน 13,434 ครั้ง
อวสาน ส้วมนั่งยอง! ครม.ประกาศ ปี 59 ทุกครัวเรือนต้องใช้ส้วมชักโครก 90% รับสังคมผู้สูงวัย
อวสาน ส้วมนั่งยอง! ครม.ประกาศ ปี 59 ทุกครัวเรือนต้องใช้ส้วมชักโครก 90% รับสังคมผู้สูงวัย

เปิดอ่าน 26,346 ครั้ง
สอนทำ header hi5 ด้วย photoshop
สอนทำ header hi5 ด้วย photoshop

เปิดอ่าน 19,256 ครั้ง
เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2555 (ว22-ว23)
เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2555 (ว22-ว23)

เปิดอ่าน 3,453 ครั้ง
ตั๋วเครื่องบินไประนอง ดูโปรดี ๆ พร้อมเที่ยวบินราคาถูก
ตั๋วเครื่องบินไประนอง ดูโปรดี ๆ พร้อมเที่ยวบินราคาถูก

เปิดอ่าน 13,135 ครั้ง
สมุนไพรฤทธิ์เย็น ตัวช่วยดูแลผิว ประหยัด..ช่วงปลายฝนต้นหนาว
สมุนไพรฤทธิ์เย็น ตัวช่วยดูแลผิว ประหยัด..ช่วงปลายฝนต้นหนาว

เปิดอ่าน 8,916 ครั้ง
เตือนภาชนะจากพลาสติก อันตรายต่อสมอง
เตือนภาชนะจากพลาสติก อันตรายต่อสมอง

เปิดอ่าน 11,102 ครั้ง
เครื่องดื่มยามเช้าที่เหมาะกับตัวคุณ
เครื่องดื่มยามเช้าที่เหมาะกับตัวคุณ

เปิดอ่าน 20,689 ครั้ง
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวสยาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวสยาม

เปิดอ่าน 41,446 ครั้ง
ความสำคัญและความจำเป็นของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ความสำคัญและความจำเป็นของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

เปิดอ่าน 10,386 ครั้ง
สมุนไพรไม่ปลอดภัยเสมอไป
สมุนไพรไม่ปลอดภัยเสมอไป

เปิดอ่าน 13,396 ครั้ง
"นอนน้อย" ทำสมองฝ่อ จริงหรือ?!
"นอนน้อย" ทำสมองฝ่อ จริงหรือ?!

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 371,411 ครั้ง
หน้าที่และความรับผิดชอบของครู
หน้าที่และความรับผิดชอบของครู

เปิดอ่าน 23,816 ครั้ง
กฎระเบียบการเดินทางไปต่างประเทศ
กฎระเบียบการเดินทางไปต่างประเทศ

เปิดอ่าน 10,312 ครั้ง
ประภาวดี เจริญรัตนธารากูล ฮีโร่เหรียญทองปักกิ่งเกมส์
ประภาวดี เจริญรัตนธารากูล ฮีโร่เหรียญทองปักกิ่งเกมส์

เปิดอ่าน 16,405 ครั้ง
มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก / Mark Elliot Zuckerberg ผู้ก่อตั้ง facebook
มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก / Mark Elliot Zuckerberg ผู้ก่อตั้ง facebook

เปิดอ่าน 8,929 ครั้ง
จามบ่อย ๆ เสี่ยงเป็นโรคไหมนะ
จามบ่อย ๆ เสี่ยงเป็นโรคไหมนะ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ