ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนา 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ปีการศึกษา 2563

ชื่อเรื่องการประเมิน : การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนา 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 2 ปีการศึกษา 2563

ชื่อผู้ประเมิน : นางสาวชนัญชิดา คุณสุทธิ์

ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนา 5 สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน ดังนี้ 1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยการดำเนินงาน (Input Evaluation) ของโครงการ 3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) ของโครงการ 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการ และ 5) เพื่อประเมินผล

กระทบ (Impact Evaluation) ของโครงการ การประเมินโครงการครั้งนี้ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จำนวน 246 คน ประกอบด้วย ครู จำนวน 13 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 113 คน และ ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 113 คน ของโรงเรียนนิคมพัฒนา 5 ปีการศึกษา 2564 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 113 คน ประกอบด้วย ครู จำนวน 10 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ได้มาโดยการเทียบตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 48 คน และผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 48 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selecting) กลุ่มตัวอย่างนักเรียน สามารถตอบแบบสอบถามได้ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วย แบบสอบถาม จำนวน 8 ฉบับ ประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยการดำเนินงาน ด้านกระบวนการดำเนินงาน ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบของโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์การผ่านการประเมิน ผลการประเมินโดยสรุป ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนา 5 สำนักงาน

เขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผลการประเมินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด

( = 4.54, S.D.=0.50) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยการดำเนินงาน (Input Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนา 5 สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม ผลการประเมินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, S.D. = 0.50) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) ของโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนา 5 สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมเห็นว่า ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับมาก ( = 4.48, S.D. = 0.51) ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวมเห็นว่า ผลการประเมินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57,

S.D. = 0.50) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนา 5 สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู พบว่า นักเรียนมีคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.54,

S.D. = 0.52) ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57, S.D. = 0.50)

5. ผลการประเมินด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) ของโครงการส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนา 5 สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 สรุปได้ดังนี้

5.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนนิคมพัฒนา 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 อยู่ในระดับมากที่สุดทุกกลุ่ม โดยกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รองลงมา คือ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

5.2 ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนนิคมพัฒนา 5 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

4 – 6 จำนวน 48 คน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับดี - ดีเยี่ยม จำนวน 48 คน คิดเป็น ร้อยละ 100.00

5.3 ผลที่เกิดกับโรงเรียน พบว่า รางวัลที่นักเรียน ครู ผู้บริหารและโรงเรียนได้รับตั้งแต่ระดับศูนย์ประสานงานทางการศึกษาขึ้นไป ในปีการศึกษา 2563

ได้รับรางวัลจำนวน 11 รายการ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ไม่ต่ำกว่า 5 รายการ ผ่านเกณฑ์ตามกำหนด

โพสต์โดย ชนัญชิดา คุณสุทธิ์ : [21 ส.ค. 2565 เวลา 10:48 น.]
อ่าน [721] ไอพี : 101.108.219.141
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 7,295 ครั้ง
อย่ากวดวิชาอย่างเดียว
อย่ากวดวิชาอย่างเดียว

เปิดอ่าน 20,741 ครั้ง
บารัค โอบามา
บารัค โอบามา

เปิดอ่าน 17,628 ครั้ง
เฉาก๊วยทำมาจากอะไร
เฉาก๊วยทำมาจากอะไร

เปิดอ่าน 17,836 ครั้ง
แช่น้ำอุ่นก่อนนอนทำให้หลับลึก
แช่น้ำอุ่นก่อนนอนทำให้หลับลึก

เปิดอ่าน 118,704 ครั้ง
ความหมายของวัฒนธรรม
ความหมายของวัฒนธรรม

เปิดอ่าน 11,997 ครั้ง
ประเภทของเครื่องปรับอากาศ และวิธีใช้อย่างประหยัด
ประเภทของเครื่องปรับอากาศ และวิธีใช้อย่างประหยัด

เปิดอ่าน 10,077 ครั้ง
5 วิธีในการตกลงเจรจาในภาษาอังกฤษให้เป็นผลสำเร็จ
5 วิธีในการตกลงเจรจาในภาษาอังกฤษให้เป็นผลสำเร็จ

เปิดอ่าน 8,517 ครั้ง
หลักฟื้นสภาพจิตใจหลังน้ำลด
หลักฟื้นสภาพจิตใจหลังน้ำลด

เปิดอ่าน 59,993 ครั้ง
เทคนิคการใช้แฟลชในการถ่ายภาพ
เทคนิคการใช้แฟลชในการถ่ายภาพ

เปิดอ่าน 24,620 ครั้ง
แก๊สน้ำตา คืออะไร
แก๊สน้ำตา คืออะไร

เปิดอ่าน 34,295 ครั้ง
ลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการ
ลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการ

เปิดอ่าน 11,762 ครั้ง
5 สุดยอดมอยส์เจอไรเซอร์ที่หาได้จากในครัว!
5 สุดยอดมอยส์เจอไรเซอร์ที่หาได้จากในครัว!

เปิดอ่าน 17,052 ครั้ง
ภัยร้ายความเค็มสะสมจากพริกน้ำปลา
ภัยร้ายความเค็มสะสมจากพริกน้ำปลา

เปิดอ่าน 39,042 ครั้ง
พืชที่ใช้แต่งสีอาหาร หรือให้สีย้อม
พืชที่ใช้แต่งสีอาหาร หรือให้สีย้อม

เปิดอ่าน 44,079 ครั้ง
การจัดการศึกษาที่หลากหลาย เพื่อแสวงหาแนวทาง ‘ปฏิรูป’ ผู้เขียน ดร.พีระพงษ์ สิทธิอมร
การจัดการศึกษาที่หลากหลาย เพื่อแสวงหาแนวทาง ‘ปฏิรูป’ ผู้เขียน ดร.พีระพงษ์ สิทธิอมร

เปิดอ่าน 12,097 ครั้ง
เทคนิคการบันทึกเบอร์โทรศัพท์ ที่มีเบอร์ต่อ
เทคนิคการบันทึกเบอร์โทรศัพท์ ที่มีเบอร์ต่อ
เปิดอ่าน 18,845 ครั้ง
การศึกษากับมุมมองของคนเวียดนาม
การศึกษากับมุมมองของคนเวียดนาม
เปิดอ่าน 12,666 ครั้ง
สีบนจอภาพคอมพิวเตอร์
สีบนจอภาพคอมพิวเตอร์
เปิดอ่าน 46,167 ครั้ง
111 ประโยคอังกฤษสั้นๆ เพื่อผู้เริ่มหัดสนทนา
111 ประโยคอังกฤษสั้นๆ เพื่อผู้เริ่มหัดสนทนา
เปิดอ่าน 27,431 ครั้ง
เกลือในทะเล มาจากไหน?
เกลือในทะเล มาจากไหน?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ