ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนบ้านบางเนียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนบ้านบางเนียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 2) พัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนบ้านบางเนียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 3) ทดลองใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนบ้านบางเนียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา และ 4) ประเมินกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนบ้านบางเนียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา โดยมีวิธีดำเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนบ้านบางเนียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ขั้นตอนที่ 2 พัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนบ้านบางเนียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนบ้านบางเนียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ขั้นตอนที่ 4 ประเมินกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนบ้านบางเนียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนบ้านบางเนียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 1) ด้านการบริหารจัดการ พบว่า สภาพปัจจุบันส่วนใหญ่หลักสูตรมีความสอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนการสอนของครู มีการดำเนินการปรับระบบบริหารจัดการ โดยให้มีผู้รับผิดชอบ โดยตรงและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ยังเห็นว่าขาดการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับการอ่านออกเขียนได้อย่างเป็นระบบ โรงเรียนมีหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบันไม่ความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ และมีความต้องการให้โรงเรียนมีนโยบายด้านการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนให้ชัดเจน ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญของการอ่านออกเขียนได้ โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการอ่านออก เขียนได้ให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ควรมีการร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียน และควรมีการปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของโรงเรียน 2) ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า สภาพปัจจุบันครูมีความรู้ และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย มีสัมพันธภาพที่ดีกับนักเรียนชาติพันธุ์ มีการเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ แต่ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ยังเห็นว่าขาดครูภาษาไทยที่มีคุณภาพ มีความพร้อม และเข้าใจพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ครูขาดเทคนิค วิธีการสอนการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียนชาติพันธุ์ที่เหมาะสม ขาดการสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริม การจัดการเรียนรู้การอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนชาติพันธุ์ และส่วนใหญ่มีต้องการครูภาษาไทยที่มีคุณภาพ มีความพร้อม และเข้าใจพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ต้องการให้ครูสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียนชาติพันธุ์ และมีเทคนิค วิธีการสอนการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียนชาติพันธุ์ที่เหมาะสม 3) ด้านนักเรียน พบว่า สภาพปัจจุบันนักเรียนมีความสนใจ ใฝ่เรียนรู้ภาษาไทย แต่มีปัญหาไม่ใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน ทำให้นักเรียนมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ภาษาไทย และมีความต้องการให้โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านให้กับนักเรียนมาก ๆ เพราะนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนมีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ภาษาไทย 4) ด้านผู้ปกครองและชุมชุม พบว่า สภาพปัจจุบันผู้ปกครองให้ความ สำคัญของการเรียนภาษาไทย โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ปัญหาที่พบ คือผู้ปกครองไม่สามารถช่วยเหลือด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนได้ ขาดการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาตามศักยภาพของโรงเรียน ขาดการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และความต้องการส่วนใหญ่เห็นว่าควรสนับสนุนให้ผู้ปกครองและชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการใช้ภาษาไทยควบคู่กับภาษาถิ่นในชีวิตประจำวัน 5) กระบวนการจัดการเรียนการสอน พบว่า สภาพปัจจุบันโรงเรียนมีการจัดการเรียนการรู้เชิงรุก Active Learning จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการ อ่าน และมีการสำรวจนักเรียนด้านการอ่านออกเขียนได้เป็นรายบุคคล สภาพปัญหาส่วนใหญ่ เห็นว่าขาดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ/อุปกรณ์ที่สอดคล้องกับบริบทและลักษณะของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ไม่มีรูปแบบ เทคนิคและวิธีการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนที่เหมาะสมกับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ด้านความต้องส่วนใหญ่ต้องการให้มีการให้ส่งเสริม สนับสนุนครูจัดการเรียนการรู้เชิงรุก Active Learning ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการเขียน และการแสวงหาความรู้อย่างสม่ำเสมอให้แก่นักเรียน จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ/อุปกรณ์ที่สอดคล้องกับบริบทและลักษณะของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ และครูควรมีรูปแบบ เทคนิคและวิธีการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนที่เหมาะสมกับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 6) ด้านสื่อ อุปกรณ์การเรียนและเทคโนโลยี่ พบว่า สภาพปัจจุบันมีสื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยี พียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนภาษาไทยเหมาะสมกับบริบทท้องถิ่นและลักษณะของผู้เรียน และมีการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทย สภาพปัญหาส่วนใหญ่ เห็นว่า ขาดสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยที่เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่นและลักษณะของผู้เรียน ขาดการนำนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาใช้จัดการ และขาดมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้สำหรับนักเรียนลุ่มชาติพันธุ์ ด้านความต้องส่วนใหญ่ต้องการให้พัฒนาครูด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีทำให้ใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีอยู่ยังไม่คุ้มค่า สนับสนุนให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีในการเรียนการสอนให้มากขึ้น และจัดหา สื่อ เทคโนโลยีต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับโรงเรียน 7) ด้านหนังสือเรียน พบว่า สภาพปัจจุบันมีเอกสารเสริมการเรียน การสอนภาษาไทย เพื่อสนับสนุนการอ่านออกเขียน ได้ในชั้นเรียนครบทุกชั้น หนังสือเรียนภาษา ไทยมีคำศัพท์ต่าง ๆ ง่ายต่อการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ สภาพปัญหาส่วนใหญ่ เห็นว่า ขาดหนังสือเรียนภาษาไทยมีคำศัพท์ ข้อความที่เกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรมการดำรงชีวิตของนักเรียนกลุ่มชาติ ขาดหนังสือเรียนภาษา ไทยมีเนื้อหาเหมาะสมกับการ เรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ด้านความต้องส่วนใหญ่ต้องการให้จัดหาหรือจัดทำหนังสือเรียนให้มีเนื้อหา และความยากง่ายเหมาะ สมสำหรับกลุ่มเด็กชาติพันธุ์ และหนังสือเรียนควรมีเนื้อหาสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตประจำวันของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 8) ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อม พบว่า สภาพปัจจุบันโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมของชุมชนเอื้อต่อการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ มีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมด้านการออกเขียนได้ สภาพปัญหาส่วนใหญ่ เห็นว่า โรงเรียนขาดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรง เรียนที่ส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ด้านความต้องส่วนใหญ่ต้องการให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมในด้านอาคารเรียน อาคารประกอบและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการด้านการอ่านและการเขียน 9) ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า สภาพปัจจุบัน โรงเรียนมีการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้น มีเครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย สภาพปัญหาส่วนใหญ่ เห็นว่า ขาดเครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ และขาดการวิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุเพื่อเป็นข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียนภาษาไทย ด้านความต้องส่วนใหญ่ต้องการให้มีเครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ และควรมีการวิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุ เพื่อเป็นข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียนภาษาไทยทุกระดับชั้น และ 10) ด้านการนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบ พบว่า สภาพปัจจุบัน โรงเรียนมีการนิเทศ กำกับ ติดตามและตรวจสอบการอ่านออก เขียนได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง สภาพปัญหาส่วนใหญ่โรงเรียนขาดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนภายในสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ และขาดการร่วมมือกันระหว่างผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ในการนิเทศกำกับ ติดตามและตรวจสอบสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการอ่านการเขียน ด้านความต้องส่วนใหญ่ต้องการให้มีการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย อย่างต่อเนื่องและจริงจัง และผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ควรมีส่วนร่วมในการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อการอ่านการเขียน ผลการสังเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนบ้านบางเนียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา พบว่า ผลการสังเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในมี 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างและนโยบาย 2) ด้านผลผลิตและการบริการ 3) ด้านบุคลากร 4) ด้านประสิทธิภาพการเงิน 5) ด้านวัสดุและอุปกรณ์ และ 6) ด้านการบริหารจัดการมีจุดแข็ง จำนวน 27 รายการ และจุดอ่อนจำนวน 29 รายการ ส่วนปัจจัยภายนอก 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสังคมและวัฒนธรรม 2) ด้านเทคโนโลยี 3) ด้านเศรษฐกิจ และ 4) ด้านการเมืองและกฎหมาย มีโอกาส จำนวน 14 รายการ และอุปสรรค์ จำนวน 15 รายการ และจากการสังเคราะห์พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ในสถานะดาวรุ่ง (STAR)

2. ผลการพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนบ้านบางเนียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา พบว่า ประกอบด้วย 1 วิสัยทัศน์ 6 พันธกิจ 7 เป้าประสงค์ 7 กลยุทธ์ 28 มาตรการและ 28 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

3. ผลการทดลองใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนบ้านบางเนียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา พบว่า ผลการเปรียบเทียบ ทักษะการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบางเนียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ก่อนและหลังการใช้กลยุทธ์การการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการวัดผลกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 149 คน พบว่า ทักษะการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านบางเนียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา หลังใช้กลยุทธ์สูงกว่าก่อนใช้กลยุทธ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกระดับชั้น และความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ

4. ผลการประเมินกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนบ้านบางเนียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ผลการประเมินความสอดคล้อง พบว่า กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนบ้านบางเนียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ในภาพรวมมีความสอดคล้องกันในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ ระดับมาก 4 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดมีความสอดคล้องกับมาตรการ รองลงมา ได้แก่ กลยุทธ์มีความสอดคล้องกับพันธกิจ และวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ มีความสอดคล้องกัน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ มาตรการมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ โรงเรียนบ้านบางเนียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา พบว่า ส่วนใหญ่ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด และผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของมาตรการ และตัวชีวัดของกลยุทธ์ พบว่า ส่วนใหญ่ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด ทุกกลยุทธ์

โพสต์โดย วรรณา แก้วชื่น : [4 ก.ย. 2565 เวลา 12:32 น.]
อ่าน [330] ไอพี : 184.22.156.50
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 91,368 ครั้ง
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 7,088 ครั้ง
ลองอ่าน"เมื่อเฟซบุ๊คเฉลยปริศนา เพราะอะไรเราจึงไม่มีปุ่มคลิก"dislike"(ไม่ชอบ) ให้พวกคุ
ลองอ่าน"เมื่อเฟซบุ๊คเฉลยปริศนา เพราะอะไรเราจึงไม่มีปุ่มคลิก"dislike"(ไม่ชอบ) ให้พวกคุ

เปิดอ่าน 19,072 ครั้ง
ใกล้จะสอบแล้ว ทำความคุ้นเคยกับกระดาษคำตอบ O-NET ม.3 กันหรือยัง?
ใกล้จะสอบแล้ว ทำความคุ้นเคยกับกระดาษคำตอบ O-NET ม.3 กันหรือยัง?

เปิดอ่าน 86,752 ครั้ง
ปล่อยปลาได้บุญสะเดาะเคราะห์ เสริมดวง
ปล่อยปลาได้บุญสะเดาะเคราะห์ เสริมดวง

เปิดอ่าน 13,494 ครั้ง
สารพัดวิธี เบิร์น 100 กิโลแคลอรี่ แค่ไม่ถึงชั่วโมง แบบง่ายๆ
สารพัดวิธี เบิร์น 100 กิโลแคลอรี่ แค่ไม่ถึงชั่วโมง แบบง่ายๆ

เปิดอ่าน 11,483 ครั้ง
โรคหอบจากอารมณ์...อันตรายที่คาดไม่ถึง
โรคหอบจากอารมณ์...อันตรายที่คาดไม่ถึง

เปิดอ่าน 15,832 ครั้ง
20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ
20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ

เปิดอ่าน 10,504 ครั้ง
4 ปัญหายอดฮิต เมื่อสอบติดมหา’ลัย
4 ปัญหายอดฮิต เมื่อสอบติดมหา’ลัย

เปิดอ่าน 10,132 ครั้ง
อัลมอนด์และน้ำผึ้ง แก้เจ็บคอ
อัลมอนด์และน้ำผึ้ง แก้เจ็บคอ

เปิดอ่าน 56,891 ครั้ง
ลูกชิดกับลูกจาก มาจากไหน
ลูกชิดกับลูกจาก มาจากไหน

เปิดอ่าน 15,001 ครั้ง
กรมแพทย์แผนไทยเผย 6โรคห้ามนวด
กรมแพทย์แผนไทยเผย 6โรคห้ามนวด

เปิดอ่าน 74,606 ครั้ง
เทคนิคการแรเงาน้ำหนัก
เทคนิคการแรเงาน้ำหนัก

เปิดอ่าน 33,656 ครั้ง
คิดจะซื้อ "ทีวีจอแบน" ต้องรู้อะไรบ้าง ?
คิดจะซื้อ "ทีวีจอแบน" ต้องรู้อะไรบ้าง ?

เปิดอ่าน 72,923 ครั้ง
อนาคตที่เป็นไปได้ เริ่มต้นที่ความใส่ใจของคุณครูทุกคน
อนาคตที่เป็นไปได้ เริ่มต้นที่ความใส่ใจของคุณครูทุกคน

เปิดอ่าน 11,483 ครั้ง
ในอนาคตคาดว่าจะมีวิธีการประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผอ.-รองผอ.โรงเรียน มากกว่าการสอบข้อเขียนเพียงอย่างเดียว
ในอนาคตคาดว่าจะมีวิธีการประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผอ.-รองผอ.โรงเรียน มากกว่าการสอบข้อเขียนเพียงอย่างเดียว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 5,243 ครั้ง
ออกัสตา แอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) นักคณิตศาสตร์หญิงของโลก
ออกัสตา แอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) นักคณิตศาสตร์หญิงของโลก

เปิดอ่าน 20,029 ครั้ง
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ผู้บริหารสถานศึกษา)
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ผู้บริหารสถานศึกษา)

เปิดอ่าน 118,268 ครั้ง
บทความพิเศษ : การศึกษา 4.0 / ดร.โพยม จันทร์น้อย
บทความพิเศษ : การศึกษา 4.0 / ดร.โพยม จันทร์น้อย

เปิดอ่าน 8,980 ครั้ง
PISA ที่ผ่านมาบอกอะไรให้เราทราบบ้าง
PISA ที่ผ่านมาบอกอะไรให้เราทราบบ้าง

เปิดอ่าน 18,725 ครั้ง
ประโยชน์ของน้ำมะนาว ดื่มอุ่น ๆ ยามเช้า ดี
ประโยชน์ของน้ำมะนาว ดื่มอุ่น ๆ ยามเช้า ดี เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ