ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการจิบกาแฟแลดนตรี ณ บางม่วง โรงเรียนบ้านบางม่วง จังหวัดพังงา

รายงานการประเมินโครงการจิบกาแฟแลดนตรี ณ บางม่วง โรงเรียนบ้านบางม่วง จังหวัดพังงา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการที่เกี่ยวข้องกับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการ วิธีการดำเนินงานและกิจกรรมของโครงการ 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมของบุคคลากร งบประมาณ วัสดุและอุปกรณ์ ระยะเวลาการดำเนินงานและสถานที่ของโครงการ จุดเด่น จุดด้อยของโครงการ 3) ประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการในส่วนของการบริหารงานและการดำเนินงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 4) ประเมินผลผลิตของโครงการ ในส่วนของทักษะอาชีพของนักเรียน การจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและความพึงพอใจต่อโครงการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประชากรประกอบด้วย ครูโรงเรียนบ้านบางม่วง คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ครองนักเรียน จำนวน 29, 14, 316, 316 ตามลำดับ สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สำหรับการประเมินประกอบไปด้วย ครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง จำนวน 29, 14, 220, 220 ตามลำดับซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ การสุ่มอย่างง่ายโดยใช้วิธีการสุ่มด้วยวิธีการจับฉลาก และการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถามทั้งแบบปลายปิดและปลายเปิด โดยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การประเมินก่อนเริ่มโครงการ ระยะที่ 2 การประเมินระหว่างการดำเนินงานโครงการและระยะที่ 3 การประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยการหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยได้กำหนดค่าน้ำหนักในการประเมินโครงการออกเป็น 4 ด้านและแบ่งค่าน้ำหนักออกตามกลุ่มผู้ประเมิน ผลการประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้

สำหรับการประเมินโครงการจิบกาแฟแลดนตรี ณ บางม่วง ในภาพรวมทั้งโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีค่าคะแนนการประเมินรวมในทุกด้านการประเมินเท่ากับ 97.2 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งสามารถอธิบายผลการประเมินออกเป็นรายด้านได้แก่

1) การประเมินโครงการด้านบริบท ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยผู้ประเมินกลุ่มครู มีค่าคะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.83 อยู่ในระดับความสอดคล้องเหมาะสมมากที่สุด และผู้ประเมินกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษามีค่าคะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 อยู่ในระดับความสอดคล้องเหมาะสมมากที่สุด

2) การประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยผู้ประเมินกลุ่มครู มีค่าคะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และผู้ประเมินกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษามีค่าคะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด สำหรับสิ่งสนับสนุนที่ส่งเสริมให้การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ประกอบด้วยความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก การสนับด้านองค์ความรู้ และในส่วนของอุปสรรคของโครงการในครั้งนี้ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ งบประมาณ และความรู้ความสามารถของครู

3) การประเมินโครงการด้านกระบวนการดำเนินงานแบ่งการประเมนออกเป็น 2 ส่วนคือ การบริหารงานและการดำเนินงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมของทั้งสองส่วนผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยผู้ประเมินกลุ่มครู มีค่าคะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 และ 4.64 ตามลำดับ อยู่ในระดับความสอดคล้องเหมาะสมในระดับมากที่สุด และผู้ประเมินกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษามีค่าคะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 และ 4.43 ตามลำดับ อยู่ในระดับความสอดคล้องเหมาะสมในระดับมากที่สุดและระดับความสอดคล้องเหมาะสมในระดับมาก นอกจากนี้จุดเด่น และจุดอ่อนของโครงการ สามารถอธิบายได้ดังนี้ คือ โครงการเป็นโครงการตามความต้องการของนักเรียนและความสามารถด้านดนตรีของนักเรียน ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก การรายงานผลอย่างต่อเนื่องของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีจุดด้อยของโครงการ ได้แก่ การขาดความต่อเนื่องในการเปิดให้บริการของร้านกาแฟ สินค้าที่มีให้บริการภายในร้านและสถานที่ตั้งของร้านกาแฟ

4) การประเมินโครงการด้านผลผลิตซึ่งแบ่งออกเป็นการประเมินด้านทักษะอาชีพของนักเรียน การประเมินด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในการส่งเสริมทักษะอาชีพ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการสามารถอธิบายได้ดังนี้

การประเมินด้านทักษะอาชีพของนักเรียน ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยผู้ประเมินกลุ่มครู มีค่าคะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 อยู่ในระดับการเห็นด้วยเห็นด้วยมาก ผู้ประเมินกลุ่มนักเรียน มีค่าคะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และผู้ประเมินกลุ่มผู้ปกครอง ค่าคะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด

การประเมินด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในการส่งเสริมทักษะอาชีพ ผลการประเมินในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยผู้ประเมินกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา มีค่าคะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 อยู่ในระดับการเห็นด้วยมากที่สุด ผู้ประเมินกลุ่มนักเรียน มีค่าคะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด และผู้ประเมินกลุ่มผู้ปกครอง มีค่าคะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด

การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผลการประเมินในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน โดย ผู้ประเมินกลุ่มครู มีค่าคะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 อยู่ในระดับการเห็นด้วยเห็นด้วยมากที่สุด ผู้ประเมินกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา มีค่าคะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 อยู่ในระดับการเห็นด้วยมากที่สุด ผู้ประเมินกลุ่มนักเรียน มีค่าคะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด และผู้ประเมินกลุ่มผู้ปกครอง มีค่าคะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด

โพสต์โดย บุญเลิศ : [7 ก.ย. 2565 เวลา 08:27 น.]
อ่าน [491] ไอพี : 202.28.54.191
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,061 ครั้ง
พลิกโฉม"แผนการศึกษาแห่งชาติ"แผนงานชัด-อ่านง่าย-ใช้ได้จริง
พลิกโฉม"แผนการศึกษาแห่งชาติ"แผนงานชัด-อ่านง่าย-ใช้ได้จริง

เปิดอ่าน 1,609 ครั้ง
นอนไม่หลับ ทำอย่างไรดี
นอนไม่หลับ ทำอย่างไรดี

เปิดอ่าน 41,121 ครั้ง
Animation สอนภาษาอังกฤษ (การทักทาย)
Animation สอนภาษาอังกฤษ (การทักทาย)

เปิดอ่าน 16,080 ครั้ง
11 เว็บไซต์เรียนภาษาสุดเจ๋ง ที่คนอยากเก่งอังกฤษไม่ควรพลาด!
11 เว็บไซต์เรียนภาษาสุดเจ๋ง ที่คนอยากเก่งอังกฤษไม่ควรพลาด!

เปิดอ่าน 9,032 ครั้ง
งานหนักมาก เหนื่อย ทำอย่างไรดี
งานหนักมาก เหนื่อย ทำอย่างไรดี

เปิดอ่าน 28,127 ครั้ง
หลวงประจักษ์ศิลปาคม นักรบคู่พระราชหฤทัยพระพุทธเจ้าหลวง
หลวงประจักษ์ศิลปาคม นักรบคู่พระราชหฤทัยพระพุทธเจ้าหลวง

เปิดอ่าน 17,674 ครั้ง
เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับน้ำตาลในผัก
เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับน้ำตาลในผัก

เปิดอ่าน 8,975 ครั้ง
"กูเกิล"เผยสุดยอดคำค้นปี 2558 "เชือกวิเศษ" "รักนะเป็ดโง่" ติดอันดับดาวรุ่งพุ่งแรง
"กูเกิล"เผยสุดยอดคำค้นปี 2558 "เชือกวิเศษ" "รักนะเป็ดโง่" ติดอันดับดาวรุ่งพุ่งแรง

เปิดอ่าน 18,430 ครั้ง
หยุดผมร่วงด้วยบรั่นดี
หยุดผมร่วงด้วยบรั่นดี

เปิดอ่าน 88,211 ครั้ง
หลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์
หลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์

เปิดอ่าน 16,163 ครั้ง
ถาม - ตอบ เพื่อสุขภาพ
ถาม - ตอบ เพื่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 30,735 ครั้ง
เช็ดตัวลดไข้ ใช้ "น้ำอุ่น" หรือ"น้ำเย็น"?
เช็ดตัวลดไข้ ใช้ "น้ำอุ่น" หรือ"น้ำเย็น"?

เปิดอ่าน 21,956 ครั้ง
iPrice เจาะลึก! จริงหรือไม่? กรุงเทพฯ เป็นเมืองมีค่าครองชีพแพงที่สุดในภูมิภาค
iPrice เจาะลึก! จริงหรือไม่? กรุงเทพฯ เป็นเมืองมีค่าครองชีพแพงที่สุดในภูมิภาค

เปิดอ่าน 11,728 ครั้ง
แสงสว่างของหิ่งห้อยมาจากไหน
แสงสว่างของหิ่งห้อยมาจากไหน

เปิดอ่าน 15,627 ครั้ง
คนทึ่ง ชมคลิปวาดภาพเหมือน "มอร์แกน ฟรีแมน" บนไอแพด 9 ล้านวิว
คนทึ่ง ชมคลิปวาดภาพเหมือน "มอร์แกน ฟรีแมน" บนไอแพด 9 ล้านวิว

เปิดอ่าน 13,987 ครั้ง
วินโดวส์วิสต้าน่าใช้ยังไง?
วินโดวส์วิสต้าน่าใช้ยังไง?
เปิดอ่าน 17,976 ครั้ง
คุณครูที่กำลังมองหาวิธีเพิ่มความน่าสนใจของนักเรียนในห้องเรียน ลองใช้วิธีนี้ดูสิ
คุณครูที่กำลังมองหาวิธีเพิ่มความน่าสนใจของนักเรียนในห้องเรียน ลองใช้วิธีนี้ดูสิ
เปิดอ่าน 1,592 ครั้ง
5 วิธีง่ายๆ! ช่วยหยุดทานอาหารด้วยความเครียด
5 วิธีง่ายๆ! ช่วยหยุดทานอาหารด้วยความเครียด
เปิดอ่าน 157,860 ครั้ง
15 ต้นไม้ริมรั้ว ที่นิยมปลูกไว้ในบ้าน
15 ต้นไม้ริมรั้ว ที่นิยมปลูกไว้ในบ้าน
เปิดอ่าน 21,222 ครั้ง
เครื่องหมาย *, # ในโทรศัพท์มีไว้ทำไม
เครื่องหมาย *, # ในโทรศัพท์มีไว้ทำไม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ