ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาประสิทธิภาพครูด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

การวิจัยเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพครูด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนและประสิทธิภาพครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน 2) เพื่อพัฒนานวัตกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การวิจัยเชิงปฏิบัติการกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน 3) เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การวิจัยเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน 4) เพื่อประเมินประสิทธิภาพครูด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน

กลุ่มประชากรและกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ศึกษาประกอบด้วย ครู ทั้งข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง (ชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1-6) โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน จำนวน 8 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 95 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)

สรุปผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่า การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง รายการที่มีปัญหาในระดับ มาก ในลำดับแรก คือ 1) ความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและเป้าหมายของหลักสูตร 2) ความสามารถในการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อทราบระดับความสามารถและความสนใจ 3) ความรู้ความเข้าใจเรื่องสื่อการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ 4) การใส่ใจดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ความเมตตาต่อผู้เรียนอย่างทั่วถึง

2. ผลการพัฒนาประสิทธิภาพครูด้านการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน วงรอบที่หนึ่ง พบว่า หลังการพัฒนาสิ้นสุดวงรอบที่หนึ่ง ประสิทธิภาพครูด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามความคิดเห็นของครูกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผลการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก ใน 3 ลำดับแรก คือ 1) ความสามารถในการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล เพื่อทราบระดับความสามารถและความสนใจในการเรียนออนไลน์ 2) การฝึกกิริยามารยาทและวินัยนักเรียนตามวิถีวัฒนธรรมพร้อม ๆ กับการเรียนรู้เชิงวิชาการ 3) ประเมินผลการเรียนรู้ขณะปฏิบัติการเรียนรู้

ประสิทธิภาพครูด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวมผลการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผลการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากสื่อเทคโนโลยีที่ครูส่งให้ทางไลน์กลุ่ม

3. ผลการพัฒนาประสิทธิภาพครูด้านการจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน วงรอบที่สอง พบว่า หลังการพัฒนาสิ้นสุดวงรอบที่สอง ประสิทธิภาพครูด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามความคิดเห็นของครูกลุ่มเป้าหมาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผลการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสามารถในการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อทราบระดับความสามารถและความสนใจ

ประสิทธิภาพครูด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวมผลการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก พิจารณารายการย่อย พบว่า ผลการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนได้ฝึกตนเองให้มีระเบียบวินัยและรับผิดชอบในการทำงาน

4. การประเมินประสิทธิภาพครูด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่า

4.1 ประสิทธิภาพครูด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามความคิดเห็นของครู หลังสิ้นสุดการพัฒนาสองวงรอบ พบว่า โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพในระดับ มาก และมีความก้าวหน้าสูงขึ้น 0.07

4.2 การปฏิบัติของครูกลุ่มเป้าหมายด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามความคิดเห็นของนักเรียน หลังสิ้นสุดการพัฒนาสองวงรอบ พบว่า โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพในระดับ มาก และมีความก้าวหน้าสูงขึ้น 0.54

โพสต์โดย นิภัทรา สังข์มณี : [7 ก.ย. 2565 เวลา 20:22 น.]
อ่าน [316] ไอพี : 182.232.193.103
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,686 ครั้ง
คลิปอันดับ 1 ประกวดคลิป "ไข้เลือดออก"
คลิปอันดับ 1 ประกวดคลิป "ไข้เลือดออก"

เปิดอ่าน 13,510 ครั้ง
"ข่า" แก้ไอเจ็บคอเสมหะผู้ใหญ่
"ข่า" แก้ไอเจ็บคอเสมหะผู้ใหญ่

เปิดอ่าน 10,245 ครั้ง
วังน้ำเขียว สวิสเซอร์แลนด์แดนอีสาน
วังน้ำเขียว สวิสเซอร์แลนด์แดนอีสาน

เปิดอ่าน 10,520 ครั้ง
เตือนอย่าทดลองแมงมุมหม้ายดำ รักษานกเขาไม่ขัน
เตือนอย่าทดลองแมงมุมหม้ายดำ รักษานกเขาไม่ขัน

เปิดอ่าน 2,534 ครั้ง
สลากออนไลน์ ขึ้นเงินอย่างไร
สลากออนไลน์ ขึ้นเงินอย่างไร

เปิดอ่าน 35,144 ครั้ง
การเขียนเรื่องสั้นเบื้องต้น
การเขียนเรื่องสั้นเบื้องต้น

เปิดอ่าน 15,397 ครั้ง
ตำแหน่ง "สิว" บอกสุขภาพ
ตำแหน่ง "สิว" บอกสุขภาพ

เปิดอ่าน 11,535 ครั้ง
โรค Computer Syndrome
โรค Computer Syndrome

เปิดอ่าน 13,235 ครั้ง
9 สัญญาณเตือนภัย! ถึงเวลาต้องลดความอ้วนแล้ว
9 สัญญาณเตือนภัย! ถึงเวลาต้องลดความอ้วนแล้ว

เปิดอ่าน 9,769 ครั้ง
กิน"กระเทียม"ดีต่อสุขภาพหัวใจ
กิน"กระเทียม"ดีต่อสุขภาพหัวใจ

เปิดอ่าน 10,239 ครั้ง
ผลศึกษาดื่มกาแฟหลายแก้วต่อวันช่วยสยบโรคตับได้
ผลศึกษาดื่มกาแฟหลายแก้วต่อวันช่วยสยบโรคตับได้

เปิดอ่าน 27,671 ครั้ง
ดูคลิปนี้จบแล้วคุณจะเข้าใจ  "ครูผู้สอนด้วยหัวใจ (From The Heart)" : หนังครู 7- Eleven
ดูคลิปนี้จบแล้วคุณจะเข้าใจ "ครูผู้สอนด้วยหัวใจ (From The Heart)" : หนังครู 7- Eleven

เปิดอ่าน 49,230 ครั้ง
เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา(26 เม.ย –3 พ.ค. 2560)
เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา(26 เม.ย –3 พ.ค. 2560)

เปิดอ่าน 29,758 ครั้ง
ยาสีฟันทำมาจากอะไร?
ยาสีฟันทำมาจากอะไร?

เปิดอ่าน 1,434 ครั้ง
อุตสาหกรรมยุคใหม่ ทำไมต้องเข้าใจเรื่อง Smart Warehouse
อุตสาหกรรมยุคใหม่ ทำไมต้องเข้าใจเรื่อง Smart Warehouse

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,938 ครั้ง
บารัค โอบามา (Barack Obama)
บารัค โอบามา (Barack Obama)

เปิดอ่าน 13,604 ครั้ง
น้ำผึ้ง...หวานเป็นยา
น้ำผึ้ง...หวานเป็นยา

เปิดอ่าน 19,110 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครู
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครู

เปิดอ่าน 24,185 ครั้ง
เซรุ่ม
เซรุ่ม

เปิดอ่าน 13,751 ครั้ง
10 เคล็ดลับ แค่นั่งก็ลดน้ำหนักได้
10 เคล็ดลับ แค่นั่งก็ลดน้ำหนักได้ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ