ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ชื่อรายงาน: รายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564

ผู้รายงาน: นายนิวัติ พอใจ

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา

สังกัด: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

บทคัดย่อ

การดำเนินโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564 เป็นการบริหารจัดการโดยการนำนโยบายของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีงบปะมาณ 2564 – 2565 เป็นตัวขับเคลื่อนในการบริหาร เพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นความปลอดภัย การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย นโยบายด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ และการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีภารกิจหลักที่เป็นองค์ประกอบของการดำเนินงาน 5 กิจกรรม เข้าสู่การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับห้องเรียน คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขนักเรียน และการส่งต่อนักเรียน โดยใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (Deming Cycle) ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อได้ดำเนินการเสร็จสิ้นจึงมีการประเมินผลการดำเนินงานและนำมารายงานผลการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์ของการรายงานดังนี้

1) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

2) เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาสู่ผู้เรียนได้อย่างครอบคลุมองค์ประกอบ 5 ด้าน

3) เพื่อรายงานผลการสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ผลการดำเนินงาน

1. ผลการดำเนินงานโครงการการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนชุมชน บ้านฟ่อนวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1.1 การดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามองค์ประกอบหลักของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 องค์ประกอบ ได้ดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนผ่านกิจกรรมเสริมในด้านต่าง ๆ ทั้งการส่งเสริมด้านวิชาการ การส่งเสริมด้านทักษะชีวิต การส่งเสริมด้านความปลอดภัย และการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้กำหนดโครงการลงสู่แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 โดยกำหนดกิจกรรมและโครงการให้ครอบคลุมกรอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีงบประมาณ 2564 -2565 มีการดำเนินกิจกรรมโครงการ 13 โครงการ และมีโครงการสนับสนุนส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วยโครงการหลักคือโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดำเนินการผ่านครูที่ปรึกษา และโครงการที่ใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุน จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน ครู บุคลาการทางการศึกษา ทั้งระบบ

1.2 ผลการส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา จำนวน 24 คน สู่ผู้เรียนได้อย่างครอบคลุมองค์ประกอบ 5 ด้าน กล่าวคือ การส่งเสริมความเข้าใจด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการจัดทำเอกสารข้อมูลชั้นเรียนเพื่อใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลตามองค์ประกอบของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ด้านการปรับปรุงและแก้ปัญหานักเรียน และด้านการส่งต่อนักเรียน โดยใช้แบบสอบถามรายชั้น ลักษะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จำนวน 30 ข้อ พบว่าครูที่ปรึกษาภาพรวมมีการดำเนินจัดทำข้อมูลแต่ละด้าน มีการปฏิบัติรวมทุกด้านอยู่ในระดับปฏิบัติมาก (a=4.44, u=0.50)

2 ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู และสถานศึกษา จากการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2564 ด้านผู้เรียน ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 สูงกว่า ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และระดับประเทศ ทุกรายวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษา สูงกว่า ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และระดับประเทศ สองรายวิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 นักเรียนได้รับทุนการศึกษาจาก 9 องค์กร จำนวน 140 ทุน ระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมพื้นฐานความถนัดด้านอาชีพร่วมกันวิทยาลัยสารพัดช่าง ได้แก่ ช่างคอมพิวเตอร์ ช่างเชื่อม และช่างตัดผม จำนวน 52 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 หลังสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ได้ศึกษาต่อทั้งหมด 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับรางวัลในการแข่งขัน ระดับกลุ่มอำเภอ ระดับท้องถิ่น และจังหวัด จำนวน 35 รายการ ด้านครูและบุคลากร ทางการศึกษา ได้รับรางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 18 รางวัล และด้านสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ระดับเหรียญทอง และได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับภูมิภาค ส่งผลให้ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเหรียญทอง ระดับภูมิภาค และปีงบประมาณ 2565 ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีเด่น รวมถึงรางวัลที่สถานศึกษาได้รับในปีงบประมาณ 2564 – 2564 จำนวน 17 รายการ

3. ผลการดำเนินการด้วยกรอบนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ซี่งมีการดำเนินการด้วยโครงการหลักคือโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีโครงการส่งเสริมเพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ทั้งหมด 13 โครงการ ส่งให้เกิดผลจากการประเมินสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นการดำเนินสอบถามความพึงพอใจที่มีการดำเนินการตามนโยบายของสถานศึกษาที่สอดรับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประกอบด้วย ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ ลักษะแบบสอบถามความพึงพอใจเป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จำนวน 30 ข้อ โดยเมื่อพิจารณารายกลุ่มพบผลการประเมินความพึงพอใจดังนี้ 1) คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยามีประชากรจำนวน 15 คน พบว่าความพึงพอใจโดยรวมทั้ง 4 นโยบายอยู่ในระดับปฏิบัติมาก (a=4.31, u=0.61) 2) นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยาใช้กลุ่มตัวอย่าง 100 คน ความพึงพอใจโดยรวมทั้ง 4 นโยบาย อยู่ในระดับปฏิบัติมาก ( x̄=4.31, S.D =0.64) และ 3) กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยาใช้กลุ่มตัวอย่าง 100 คน ความพึงพอใจโดยรวมทั้ง 4 นโยบาย อยู่ในระดับปฏิบัติมาก ( x̄=4.20, S.D=0.65)

โพสต์โดย MB : [8 ก.ย. 2565 เวลา 08:28 น.]
อ่าน [309] ไอพี : 171.4.242.228
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,746 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่3
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่3

เปิดอ่าน 62,110 ครั้ง
ตัวอย่างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
ตัวอย่างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

เปิดอ่าน 2,100 ครั้ง
 ไขมันในเลือดสูง ให้กินกระเทียมสด และ หอมหัวใหญ่ จริงหรือ ?
ไขมันในเลือดสูง ให้กินกระเทียมสด และ หอมหัวใหญ่ จริงหรือ ?

เปิดอ่าน 15,707 ครั้ง
สรรพคุณของ "เสลดพังพอนตัวผู้"
สรรพคุณของ "เสลดพังพอนตัวผู้"

เปิดอ่าน 38,873 ครั้ง
Verb Tenses (Future Tenses )
Verb Tenses (Future Tenses )

เปิดอ่าน 7,854 ครั้ง
เทคนิคดูแลเด็กให้สนุกกับการเรียน
เทคนิคดูแลเด็กให้สนุกกับการเรียน

เปิดอ่าน 10,715 ครั้ง
ฟ้าทะลายโจร แจกฟรี สู้หวัด2009
ฟ้าทะลายโจร แจกฟรี สู้หวัด2009

เปิดอ่าน 14,215 ครั้ง
รู้ไหมว่า..น้ำพริกตาแดง...ต้านมะเร็งได้
รู้ไหมว่า..น้ำพริกตาแดง...ต้านมะเร็งได้

เปิดอ่าน 24,499 ครั้ง
รวมประกาศเกี่ยวกับการศึกษา
รวมประกาศเกี่ยวกับการศึกษา

เปิดอ่าน 17,261 ครั้ง
เผยวิธีหุงข้าว ที่กินแล้วไม่อ้วน
เผยวิธีหุงข้าว ที่กินแล้วไม่อ้วน

เปิดอ่าน 14,528 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552

เปิดอ่าน 15,360 ครั้ง
ปรับสมดุลโต๊ะทำงาน ตามราศี
ปรับสมดุลโต๊ะทำงาน ตามราศี

เปิดอ่าน 18,733 ครั้ง
การประดับพระบรมฉายาลักษณ์
การประดับพระบรมฉายาลักษณ์

เปิดอ่าน 13,542 ครั้ง
ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบ สุริยะ 10 ดวงที่คล้ายโลก
ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบ สุริยะ 10 ดวงที่คล้ายโลก

เปิดอ่าน 15,014 ครั้ง
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปี 2559
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปี 2559

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,564 ครั้ง
บั้งไฟพญานาค
บั้งไฟพญานาค

เปิดอ่าน 25,658 ครั้ง
เครดิตบูโร (Credit Bureau) คืออะไร?
เครดิตบูโร (Credit Bureau) คืออะไร?

เปิดอ่าน 21,573 ครั้ง
คลิปครูเต้น-รวมเพลงเด็กในตำนาน ของ ร.ร.บางมดฯ
คลิปครูเต้น-รวมเพลงเด็กในตำนาน ของ ร.ร.บางมดฯ

เปิดอ่าน 118,604 ครั้ง
ขั้นตอนปลูกผักบุ้งง่ายๆ ในตะกร้า แบบไฮโดรฯไม่ต้องใช้ดิน
ขั้นตอนปลูกผักบุ้งง่ายๆ ในตะกร้า แบบไฮโดรฯไม่ต้องใช้ดิน

เปิดอ่าน 17,635 ครั้ง
เธลีส (Thales) นักคณิตศาสตร์
เธลีส (Thales) นักคณิตศาสตร์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ