ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาระบบความปลอดภัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ตามแนวทางและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยระบบเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วม

ชื่อเรื่องการวิจัย การพัฒนาระบบความปลอดภัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว

ตามแนวทางและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยใช้เครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วม

ผู้วิจัย นายอัฐพงค์ บุญเจ็น

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบความปลอดภัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ตามแนวทาง

และมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยระบบเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบความปลอดภัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ตามแนวทางและมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยใช้เครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วม 2) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาระบบความปลอดภัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ตามแนวทางและมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยใช้เครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนาระบบความปลอดภัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ตามแนวทางและมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยใช้เครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วม ขั้นตอนที่ 1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ครูผู้สอน จำนวน 45 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จำนวน 180 คน รวมทั้งหมด จำนวน 243 คน ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาผลการพัฒนาระบบความปลอดภัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ตามแนวทางและมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยใช้เครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วม ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร 5 คน ครูและบุคลากร 45 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารหน่วยงานเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วม จำนวน 14 คนและผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานเครือข่าย จำนวน 14 คน รวมทั้งหมด 78 คน ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนาระบบความปลอดภัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ตามแนวทางและมาตรการความปลอดภัยขอสถานศึกษา โดยใช้เครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 180 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ 1) แบบสอบถามสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบความปลอดภัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ตามแนวทางและมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยใช้เครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วม 2) แบบสอบถามผลการพัฒนาระบบความปลอดภัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ตามแนวทางและมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยใช้เครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วม 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนาระบบความปลอดภัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ตามแนวทางและมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยใช้เครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วม ทั้ง 3 ฉบับวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบความปลอดภัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

เชียงดาว ตามแนวทางและมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยใช้เครือข่ายเพื่อการมี

ส่วนร่วม ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ( X-bar =3.21,S.D.=0.17) และแนวทางการพัฒนาระบบความปลอดภัยในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ตามแนวทางและมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยใช้เครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วม ในภาพรวม ด้านปัจจัยนำเข้า ควรสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดีต่อระบบดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาให้คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ในระบบความปลอดภัยทุกมาตรการร่วมกันและการประสานความสัมพันธ์ร่วมหน่วยงาน เครือข่ายชุมชน เพื่อการมีส่วนร่วม จัดทำแผนงาน/กิจกรรม/โครงการรองรับด้วยการจัดสร้างงบประมาณการจัดวางตัวบุคคล วิธีการและประเมินผลอย่างเพียงพอ ด้านกระบวนการ ควรจัดวางตัวบุคลากรตามโครงสร้างการบริหารให้เหมาะสม เน้นความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมีการประสานความร่วมมือ เครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ ด้านผลผลิต นักเรียนซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลจากระบบความปลอดภัยในสถานศึกษามากที่สุด จึงควรได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยตามมาตรการทุกด้าน พร้อมส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ด้านผลกระทบ ควรพัฒนาให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ ให้ความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัย เครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมเกิดทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานคณะครู บุคลากร และนักเรียนมีความปลอดภัยทุกด้านและสกัดการเกิดอุบัติเหตุ-การเจ็บป่วย ของบุคลากรในโรงเรียนลดลง

2. สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบความปลอดภัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

เชียงดาว ตามแนวทางและมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยใช้เครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วม ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X-bar = 3.53,S.D. = 0.21) และแนวทางการพัฒนาระบบความปลอดภัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ตามแนวทางและมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยใช้เครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วม ในภาพรวม ด้านปัจจัยนำเข้า โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานศึกษาแก่บุคลากรทุกคน ด้านกระบวนการ โรงเรียนควรมีการประสานหน่วยงานอื่นเข้ามามี ส่วนร่วมช่วยเหลือการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัย ด้านสาธารณูปโภคโภคและจัดให้มีเวรยามทุกจุดที่มีความเสี่ยง ด้านผลผลิต นักเรียนควรได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภคที่เหมาะสม มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกด้านทุกมาตรการ ด้านผลกระทบ นักเรียนควรได้รับการบริการด้านความปลอดภัยทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน

3. ผลการพัฒนาระบบความปลอดภัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ตามแนวทางและมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยใช้เครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาระบบความปลอดภัย ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร คณะครู และเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วม โดยรวมผลการพัฒนาอยู่ในระดับมาก ( X-bar = 4.29,S.D. = 0.26)

4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนาระบบความปลอดภัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ตามแนวทางและมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยใช้เครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วม ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ โดยรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.31,S.D.= 0.29)

โพสต์โดย Attrider : [10 ก.ย. 2565 เวลา 13:14 น.]
อ่าน [719] ไอพี : 159.192.143.49
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 79,730 ครั้ง
รับชมย้อนหลังการประชุมทางไกล การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ
รับชมย้อนหลังการประชุมทางไกล การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ

เปิดอ่าน 14,153 ครั้ง
5 นิสัยของคนประสบความสำเร็จ
5 นิสัยของคนประสบความสำเร็จ

เปิดอ่าน 36,293 ครั้ง
วิธีปลูกหอมญี่ปุ่น
วิธีปลูกหอมญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 12,483 ครั้ง
แพทย์ไทยวิจัยพบ เถาวัลย์เปรียง รักษาอาการปวด
แพทย์ไทยวิจัยพบ เถาวัลย์เปรียง รักษาอาการปวด

เปิดอ่าน 701 ครั้ง
ผลวิจัยชี้การมีกิจกรรมทางกายทั้งวันธรรมดาและวันหยุด ช่วยลดการเจ็บป่วยโรคหัวใจและสมอง มากถึงร้อยละ 38
ผลวิจัยชี้การมีกิจกรรมทางกายทั้งวันธรรมดาและวันหยุด ช่วยลดการเจ็บป่วยโรคหัวใจและสมอง มากถึงร้อยละ 38

เปิดอ่าน 11,849 ครั้ง
ออกกำลังกายเป็นประจำทำให้เงินเดือนสูงขึ้น
ออกกำลังกายเป็นประจำทำให้เงินเดือนสูงขึ้น

เปิดอ่าน 15,612 ครั้ง
คลิปแนะนำวิธีระบายความร้อนรถตากแดดแบบเร่งด่วน แบบนี้ต้องลอง
คลิปแนะนำวิธีระบายความร้อนรถตากแดดแบบเร่งด่วน แบบนี้ต้องลอง

เปิดอ่าน 16,357 ครั้ง
Yahoo ประกาศ 10 อันดับคำค้นยอดนิยมประจำปี 2013
Yahoo ประกาศ 10 อันดับคำค้นยอดนิยมประจำปี 2013

เปิดอ่าน 20,883 ครั้ง
วิธีจำแบบใหม่ ใน 1 นาที
วิธีจำแบบใหม่ ใน 1 นาที

เปิดอ่าน 48,398 ครั้ง
รวมคำสั่ง RUN ที่จำเป็นต้องใช้
รวมคำสั่ง RUN ที่จำเป็นต้องใช้

เปิดอ่าน 12,758 ครั้ง
เคล็ดลับ : กลิ่นมะนาวช่วยลด"เครียด"
เคล็ดลับ : กลิ่นมะนาวช่วยลด"เครียด"

เปิดอ่าน 18,519 ครั้ง
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

เปิดอ่าน 8,716 ครั้ง
พัฒนาไปไกล! อังกฤษตั้งทีมวิจัยศึกษา 5G แล้ว
พัฒนาไปไกล! อังกฤษตั้งทีมวิจัยศึกษา 5G แล้ว

เปิดอ่าน 11,837 ครั้ง
รับมืออย่างไรเมื่อทำงานพลาด
รับมืออย่างไรเมื่อทำงานพลาด

เปิดอ่าน 22,272 ครั้ง
วิจัยพบ "สารสกัดสาหร่ายพวงองุ่น" ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด
วิจัยพบ "สารสกัดสาหร่ายพวงองุ่น" ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด

เปิดอ่าน 18,040 ครั้ง
การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอื่นนอกเหนือจากแบบเลือกตอบ
การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอื่นนอกเหนือจากแบบเลือกตอบ
เปิดอ่าน 54,946 ครั้ง
จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษา
จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษา
เปิดอ่าน 14,332 ครั้ง
เชื้อรา และผื่นเรื่องต้องระวังเมื่อถึงหน้าร้อน
เชื้อรา และผื่นเรื่องต้องระวังเมื่อถึงหน้าร้อน
เปิดอ่าน 21,098 ครั้ง
เตือน "5 โรคร้าย" อันตรายต่อ "ครู" แนะเทคนิคดูแลสุขภาพ
เตือน "5 โรคร้าย" อันตรายต่อ "ครู" แนะเทคนิคดูแลสุขภาพ
เปิดอ่าน 12,085 ครั้ง
บริหารหน้าอย่างไร ให้ดูน่ามอง
บริหารหน้าอย่างไร ให้ดูน่ามอง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ