ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่องการประเมินโครงการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการดำรงชีวิตของนักเรียนอย่างมีดุลยภาพ โรงเรียนบ้านหนองผักฉีด

ผลงานทางวิชาการ การประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมการดำรงชีวิตของนักเรียนอย่างมีดุลยภาพ โรงเรียนหนองผักฉีด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ผู้ประเมินโครงการ นายพีรพัฒน์ บุญเสน

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผักฉีด วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ

ปีที่รายงาน 2564

บทสรุปผู้บริหาร

การประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการดำรงชีวิต

ของนักเรียนอย่างมีดุลยภาพ โรงเรียนหนองผักฉีด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต

1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการ

ดำรงชีวิตของนักเรียนอย่างมีดุลยภาพ โรงเรียนหนองผักฉีด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ตรัง เขต 1 ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต

โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ของสตัฟเฟิลบีม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมิน มี

จำนวนทั้งสิ้น 110 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 คน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ไม่รวมตัวแทนครูและผู้บริหาร) ผู้ปกครอง

นักเรียน จำนวน 70 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 29 คน ซึ่งสรุปผลการประเมิน

ได้ดังนี้

สรุปผลการประเมิน

1. ด้านบริบท (Context Evaluation)

ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนอง

ผักฉีด มีความคิดเห็นต่อระดับความสอดคล้องของบริบท โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการดำรงชีวิตของนักเรียนอย่างมีดุลยภาพ โรงเรียนหนองผักฉีด โดยรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ความ

สอดคล้องของโครงการกับนโยบายของโรงเรียน ระดับความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาคือ ความ

สอดคล้องของโครงการกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ความสอดคล้องของโครงการกับ

สภาพความต้องการของนักเรียน ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ความสอดคล้องของโครงการกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 ความ

สอดคล้องของโครงการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด และ

ความสอดคล้องของโครงการกับเวลาและสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน ระดับความคิดเห็นมาก

ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ความสอดคล้องของโครงการกับสภาพของชุมชน ระดับความ

คิดเห็นมาก

[2]

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation)

ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนอง

ผักฉีด มีความคิดเห็นต่อระดับความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้น โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการดำรงชีวิตของนักเรียนอย่างมีดุลยภาพ โรงเรียนหนองผักฉีด โดยรวม

ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ

ในการจัดกิจกรรมโครงการ และสถานที่ดำเนินโครงการมีความเหมาะสม ระดับความคิดเห็นมาก

ที่สุด รองลงมาคือ ด้านวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด ส่วนด้านที่มีความ

คิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้านงบประมาณ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด

3. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation)

ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหนอง

ผักฉีด มีความคิดเห็นต่อระดับความเหมาะสมของกระบวนการ โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการดำรงชีวิตของนักเรียนอย่างมีดุลยภาพ โรงเรียนหนองผักฉีด โดยรวม

ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นขั้นตอน พบว่า ขั้นตอนที่มีความคิดเห็นมากที่สุดคือ ขั้นสรุป

รายงานผล ระดับความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมา คือ ขั้นประเมินผล ระดับความคิดเห็นมากที่สุด

และขั้นดำเนินการ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด ส่วนขั้นตอนที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ขั้นการ

เตรียมการ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด

4. ด้านผลผลิต (Product Evaluation)

ด้านคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการประเมิน พบว่า ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน โรงเรียนหนองผักฉีด มีความคิดเห็นต่อ

ระดับพฤติกรรมของนักเรียน โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการ

ดำรงชีวิตของนักเรียนอย่างมีดุลยภาพ โรงเรียนหนองผักฉีด ด้านคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็น

มากที่สุด คือ การมีเหตุผล ระดับความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมา คือ ความพอประมาณ ระดับ

ความคิดเห็นมากที่สุด การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ระดับความคิดเห็นมากที่สุด และเงื่อนไขคุณธรรม

ระดับความคิดเห็นมาก ส่วนด้านที่มีคิดเห็นน้อยที่สุด คือ เงื่อนไขความรู้ระดับความคิดเห็นมาก

ด้านความรู้และทักษะของนักเรียน ผลการประเมิน พบว่า นักเรียนมีความรู้และทักษะ

โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการดำรงชีวิตของนักเรียนอย่างมีดุลยภาพ

โรงเรียนหนองผักฉีด โดยรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนผ่าน

เกณฑ์การประเมินความรู้และทักษะ ด้านสังคมพอเพียงมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจและมีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต ส่วนด้านที่นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้

และทักษะ น้อยที่สุด คือ ด้านวัฒนธรรม

[3]

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป

1. ควรสนับสนุนปัจจัยการดำเนินงานโครงการ ได้แก่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์และ

งบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์

2. ควรมีการนำผลประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการดำเนิน

โครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการ มีการประสานการทำงานโครงการอย่างรวดเร็ว

และเป็นกันเอง มีการรายงานผลการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป

1. ควรประเมินผลกระทบ (Impact) ของโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงส่งเสริมการดำรงชีวิตของนักเรียนอย่างมีดุลยภาพ โรงเรียนหนองผักฉีด

2. ควรศึกษาผลสำเร็จของโครงการที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

3. ควรศึกษาบทบาทของผู้บริหารและครูที่มีอิทธิพลต่อผลการจัดโครงการน้อมนำ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการด ารงชีวิตของนักเรียนอย่างมีดุลยภาพ

โรงเรียนหนองผักฉีด

โพสต์โดย นายพีรพัฒน์ บุญเสน : [12 ก.ย. 2565 เวลา 08:26 น.]
อ่าน [532] ไอพี : 1.0.216.43
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,126 ครั้ง
ปฏิทินศิลปวัฒนธรรมในรอบปี 2552
ปฏิทินศิลปวัฒนธรรมในรอบปี 2552

เปิดอ่าน 21,572 ครั้ง
สเตียรอยด์ (Steroids) คืออะไร ?
สเตียรอยด์ (Steroids) คืออะไร ?

เปิดอ่าน 17,715 ครั้ง
อันซีนเมอร์คิวรี "ดาวพุธ" ในมุมที่ชาวโลกไม่เคยเห็น
อันซีนเมอร์คิวรี "ดาวพุธ" ในมุมที่ชาวโลกไม่เคยเห็น

เปิดอ่าน 150,792 ครั้ง
คริส ไรท์ โพสต์แฉ"การศึกษาไทยไม่ไปไหน"เพราะใคร
คริส ไรท์ โพสต์แฉ"การศึกษาไทยไม่ไปไหน"เพราะใคร

เปิดอ่าน 11,798 ครั้ง
เกมลับสมองกับการศึกษาและความสำเร็จอื่น ๆ
เกมลับสมองกับการศึกษาและความสำเร็จอื่น ๆ

เปิดอ่าน 12,036 ครั้ง
ปากเหม็น...ทำไงดี!!!
ปากเหม็น...ทำไงดี!!!

เปิดอ่าน 5,255 ครั้ง
10 เทคนิค ฝึกพูดภาษาอังกฤษให้คล่อง สำเนียงเป๊ะ!
10 เทคนิค ฝึกพูดภาษาอังกฤษให้คล่อง สำเนียงเป๊ะ!

เปิดอ่าน 11,376 ครั้ง
ชาวเน็ตควรรู้ไว้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มีผล 4 ส.ค. แชร์ภาพผู้อื่นต้องระวังให้ดี
ชาวเน็ตควรรู้ไว้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มีผล 4 ส.ค. แชร์ภาพผู้อื่นต้องระวังให้ดี

เปิดอ่าน 23,269 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ

เปิดอ่าน 9,646 ครั้ง
ปัญหา คือ การเรียนรู้ ?
ปัญหา คือ การเรียนรู้ ?

เปิดอ่าน 21,530 ครั้ง
วิธีจัดห้องเพื่อพัฒนาสมอง
วิธีจัดห้องเพื่อพัฒนาสมอง

เปิดอ่าน 23,531 ครั้ง
เรื่องของเหรียญบาท
เรื่องของเหรียญบาท

เปิดอ่าน 117,766 ครั้ง
ขอให้หายไวๆ ภาษาอังกฤษคืออะไร
ขอให้หายไวๆ ภาษาอังกฤษคืออะไร

เปิดอ่าน 37,444 ครั้ง
ประวัติความเป็นมาของเครื่องหมายราก  หรือกรณท์
ประวัติความเป็นมาของเครื่องหมายราก หรือกรณท์

เปิดอ่าน 15,363 ครั้ง
สำเร็จครั้งแรก! นำเชื้อธรรมชาติเพาะ ‘เห็ดโคนคอนโด’
สำเร็จครั้งแรก! นำเชื้อธรรมชาติเพาะ ‘เห็ดโคนคอนโด’

เปิดอ่าน 19,007 ครั้ง
คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
เปิดอ่าน 12,061 ครั้ง
คลิปขนส่งพัสดุจีน ของไทยว่าห่วยแล้ว ยังชิดซ้ายเลย
คลิปขนส่งพัสดุจีน ของไทยว่าห่วยแล้ว ยังชิดซ้ายเลย
เปิดอ่าน 24,357 ครั้ง
อยากเลี้ยงลูกให้ฉลาด ต้องไม่มีคำว่า....โดย ดร.สุพาพร เทพยวรรณ
อยากเลี้ยงลูกให้ฉลาด ต้องไม่มีคำว่า....โดย ดร.สุพาพร เทพยวรรณ
เปิดอ่าน 13,204 ครั้ง
ศัพท์จากข่าวประท้วง
ศัพท์จากข่าวประท้วง
เปิดอ่าน 11,687 ครั้ง
เปิดเทอมทั้งที "ของดี ๆ" ในกระเป๋าหายหมด
เปิดเทอมทั้งที "ของดี ๆ" ในกระเป๋าหายหมด

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ