ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนากระบวนการนิเทศ SAKURA MODEL เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายโกตาบารู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะลา เขต 1

ชื่อรายงานวิจัย : การพัฒนากระบวนการนิเทศ SAKURA MODEL เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายโกตาบารู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 1

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวซากูรา หลงแซ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

ปีที่วิจัย : 2565

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับ การดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายโกตาบารูก่อนและหลังการนิเทศโดยใช้กระบวนการนิเทศ SAKURA MODEL 2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายโกตาบารูก่อนและหลังการนิเทศโดยใช้กระบวนการนิเทศ SAKURA MODEL 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศโดยใช้กระบวนการนิเทศ SAKURA MODEL กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายโกตาบารู ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 8 คน ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน 16 คน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย คู่มือพัฒนาการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศ SAKURA MODEL คู่มือการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2564 แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามระบบประกัน แบบประเมินประสิทธิภาพ การดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (mean) และร้อยละ (percentage)

ผลการวิจัยพบว่า

1) ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาหลังการนิเทศโดยใช้กระบวนการนิเทศ SAKURA MODEL สูงกว่าก่อนการนิเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการนิเทศเท่ากับ 22.55 คิดเป็นร้อยละ 75.17 และคะแนนเฉลี่ยหลังการนิเทศเท่ากับ 27.03 คิดเป็นร้อยละ 90.10 มีค่าพัฒนาเท่ากับ 4.48 คิดเป็นร้อยละ 14.93

2) ประสิทธิภาพการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน ในศูนย์เครือข่ายโกตาบารู หลังการนิเทศโดยใช้กระบวนการนิเทศ SAKURA MODEL โดยภาพรวม 6 องค์ประกอบ สูงกว่าก่อนการนิเทศ โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการนิเทศเท่ากับ 12.35 คิดเป็นร้อยละ 68.61 และคะแนนเฉลี่ยหลังการนิเทศเท่ากับ 16.07 คิดเป็นร้อยละ 89.27 มีค่าพัฒนาเท่ากับ 3.72 คิดเป็นร้อยละ 20.66 โดยองค์ประกอบที่มีค่าพัฒนาหลังการนิเทศสูงที่สุดคือ องค์ประกอบที่ 4 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ค่าพัฒนาเท่ากับ 4.50 คิดเป็นร้อยละ 25.00 รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 5 ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ค่าพัฒนาเท่ากับ 4.37 คิดเป็นร้อยละ 24.27

ประสิทธิภาพการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายโกตาบารู หลังการนิเทศโดยใช้กระบวนการนิเทศ SAKURA MODEL โดยภาพรวม 6 องค์ประกอบ สูงกว่าก่อนการนิเทศ โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการนิเทศเท่ากับ 12.73 คิดเป็นร้อยละ 70.72 และคะแนนเฉลี่ยหลังการนิเทศเท่ากับ 16.71 คิดเป็นร้อยละ 92.83 ค่าพัฒนาเท่ากับ 3.98 คิดเป็นร้อยละ 22.11 โดยองค์ประกอบที่มีค่าพัฒนาหลังการนิเทศสูงที่สุดคือ องค์ประกอบที่ 1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าพัฒนาเท่ากับ 5.22 คิดเป็นร้อยละ 29.00 รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 5 การติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ค่าพัฒนาเท่ากับ 5.00 คิดเป็นร้อยละ 27.77

3) ความพึงพอใจของผู้บริหารและครูที่มีต่อการนิเทศโดยใช้กระบวนการนิเทศ SAKURA MODEL โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้บริหารและครูมีความ พึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาผู้บริหารและครูให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสูงที่สุดอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 และความพึงพอใจ ในระดับมากเกี่ยวกับการศึกษาสภาพปัญหาในการดำเนินตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่แตกต่างกันตามสภาพบริบทของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายโกตาบารู คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.42

คำสำคัญ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โพสต์โดย มี่ : [14 ก.ย. 2565 เวลา 10:47 น.]
อ่าน [670] ไอพี : 184.22.140.115
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,381 ครั้ง
นั่งให้ถูกท่า หน้าคอมพิวเตอร์
นั่งให้ถูกท่า หน้าคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 13,830 ครั้ง
ชมคลิป "บัวขาว" ชนะน็อคยก 3 ศึกมวยไทยไฟต์ 2012 รอบแรก
ชมคลิป "บัวขาว" ชนะน็อคยก 3 ศึกมวยไทยไฟต์ 2012 รอบแรก

เปิดอ่าน 14,409 ครั้ง
15 วิธีการเลือกรถยนต์มือสองด้วยตัวเอง
15 วิธีการเลือกรถยนต์มือสองด้วยตัวเอง

เปิดอ่าน 10,571 ครั้ง
"ขี้เหล็ก" ช่วยระบาย-สงบประสาท แต่ไม่ใช่ "ยานอนหลับ" โดยตรง
"ขี้เหล็ก" ช่วยระบาย-สงบประสาท แต่ไม่ใช่ "ยานอนหลับ" โดยตรง

เปิดอ่าน 35,970 ครั้ง
ข้าวหอมมะลิไทยได้แชมป์ข้าวโลก
ข้าวหอมมะลิไทยได้แชมป์ข้าวโลก

เปิดอ่าน 10,454 ครั้ง
วิดีทัศน์นำเสนอภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการศึกษา
วิดีทัศน์นำเสนอภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการศึกษา

เปิดอ่าน 31,744 ครั้ง
10 อันดับของคำที่มักออกเสียงผิดบ่อยๆ
10 อันดับของคำที่มักออกเสียงผิดบ่อยๆ

เปิดอ่าน 150,093 ครั้ง
ศัพท์กฏหมายภาษาอังกฤษน่ารู้
ศัพท์กฏหมายภาษาอังกฤษน่ารู้

เปิดอ่าน 16,539 ครั้ง
ชวนดู ฝนดาวตก โอไรโอนิดส์ Orionid Meteors shower
ชวนดู ฝนดาวตก โอไรโอนิดส์ Orionid Meteors shower

เปิดอ่าน 10,254 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 55 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หยุดใช้ผลการสอบ O-NET ผิดทาง
จดหมายฉบับที่ 55 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หยุดใช้ผลการสอบ O-NET ผิดทาง

เปิดอ่าน 25,935 ครั้ง
เผย 5 สมุนไพร ลดความดันโลหิตสูง ที่คุณคาดไม่ถึง
เผย 5 สมุนไพร ลดความดันโลหิตสูง ที่คุณคาดไม่ถึง

เปิดอ่าน 12,029 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

เปิดอ่าน 13,540 ครั้ง
"พ่อแม่รังแกฉัน"(ใครกันจะรังแกลูกได้เท่าพ่อแม่)
"พ่อแม่รังแกฉัน"(ใครกันจะรังแกลูกได้เท่าพ่อแม่)

เปิดอ่าน 10,998 ครั้ง
วิธีลดความมันบริเวณรอบจมูก
วิธีลดความมันบริเวณรอบจมูก

เปิดอ่าน 19,536 ครั้ง
ประกันสังคมสิทธิที่คนวัยทำงานควรรู้ ประโยชน์ที่ได้คุณภาพชีวิตที่ไม่ควรมองข้าม
ประกันสังคมสิทธิที่คนวัยทำงานควรรู้ ประโยชน์ที่ได้คุณภาพชีวิตที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 14,670 ครั้ง
"ข่า" แก้ไอเจ็บคอเสมหะผู้ใหญ่
"ข่า" แก้ไอเจ็บคอเสมหะผู้ใหญ่
เปิดอ่าน 13,216 ครั้ง
คลิปอันดับ 1 ประกวดคลิป "ไข้เลือดออก"
คลิปอันดับ 1 ประกวดคลิป "ไข้เลือดออก"
เปิดอ่าน 12,543 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : ประกาศใช้ผล O-NET 50% ตัดสินเลื่อนชั้น เวรกรรมประเทศไทย
ตูนส์ศึกษา : ประกาศใช้ผล O-NET 50% ตัดสินเลื่อนชั้น เวรกรรมประเทศไทย
เปิดอ่าน 10,351 ครั้ง
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา
เปิดอ่าน 3,835 ครั้ง
คุณหมอญี่ปุ่นแนะนำ! วิธีสร้างนิสัยการนอนหลับที่ดีเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม
คุณหมอญี่ปุ่นแนะนำ! วิธีสร้างนิสัยการนอนหลับที่ดีเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ