ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่โรงเรียนวัดเกาะ

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สู่โรงเรียนวัดเกาะ

ผู้ประเมิน นางสาวศิรินันท์ นันศรี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สถานที่ทำงาน โรงเรียนวัดเกาะ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่พิมพ์ 2565

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนวัดเกาะ โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิมบีม (Stafflebeam) ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 68 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 68 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และนำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับบริบทของโครงการ ฉบับที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้าของโครงการ ฉบับที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการของโครงการ ฉบับที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลผลิตของโครงการ และฉบับที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการ

ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนวัดเกาะได้ดังนี้

1. ด้านบริบท พบว่า ความคิดเห็นในภาพรวมของครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการประเมินบริบทโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ความคิดเห็นในภาพรวมของครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการประเมินปัจจัยนำเข้าโครงการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ด้านกระบวนการ พบว่า ในภาพรวมครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการประเมินกระบวนการโครงการ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

ด้านกระบวนการสามารถสรุปผลการประเมินกระบวนการในแต่ละกิจกรรมได้ดังนี้

3.1 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ในภาพ รวม ครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเมินกระบวนการโครงการ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

3.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ในภาพรวม ครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเมินกระบวนการโครงการ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

3.3 กิจกรรมบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ในภาพรวม ครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประเมินกระบวนการโครงการ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

3.4 กิจกรรมส่งเสริมการออมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ในภาพรวม ครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินกระบวนการโครงการ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

3.5 กิจกรรมเกษตรพื้นที่น้อยในสถานศึกษา ธุรกิจนักเรียน พบว่า ในภาพรวม ครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเมินกระบวนการโครงการ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ด้านผลผลิต ในการประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนวัดเกาะ สรุปผลได้ดังนี้

4.1 การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เกิดกับนักเรียน ประกอบด้วย

4.1.1 ด้านมีระเบียบวินัย

กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ในภาพรวมของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครอง ประเมินผลผลิตของโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

4.1.2 ด้านมีคุณธรรม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ในภาพรวมของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครอง ประเมินผลผลิตของโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

4.1.3 ด้านส่งเสริมการเรียนรู้

กิจกรรมบูรณาการแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ พบว่า ในภาพรวมของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครอง ประเมินผลผลิตของโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

4.1.4 ด้านการอยู่อย่างพอเพียง

1) กิจกรรมส่งเสริมการออมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ในภาพรวมของครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครอง ประเมินผลผลิตของโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

2) กิจกรรมเกษตรพื้นที่น้อยในสถานศึกษา กองทุนธุรกิจนักเรียน พบว่า ในภาพรวมของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครอง ประเมินผลผลิตของโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

4.2 การประเมินผลผลิตด้านความพึงพอใจต่อการดำเนินการของโครงการพบว่า ในภาพ รวมของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครอง ประเมินความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนวัด-เกาะ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย koy : [14 ก.ย. 2565 เวลา 17:02 น.]
อ่าน [763] ไอพี : 223.204.240.125
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,340 ครั้ง
ประตูบ้านให้ลาภ
ประตูบ้านให้ลาภ

เปิดอ่าน 11,916 ครั้ง
อยากเพิ่มหรือลดน้ำหนัก... 10 สีนี้ช่วยได้นะ
อยากเพิ่มหรือลดน้ำหนัก... 10 สีนี้ช่วยได้นะ

เปิดอ่าน 17,800 ครั้ง
ฟ้า กับ เหว
ฟ้า กับ เหว

เปิดอ่าน 13,224 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : ทำไม O-NET ไม่เอาเรื่องจริงในชีวิตไปออกข้อสอบ
ตูนส์ศึกษา : ทำไม O-NET ไม่เอาเรื่องจริงในชีวิตไปออกข้อสอบ

เปิดอ่าน 9,641 ครั้ง
“จ๊อบไทย” ชี้ 5 คุณสมบัติที่องค์กรต้องการจากคนทำงานรุ่นใหม่
“จ๊อบไทย” ชี้ 5 คุณสมบัติที่องค์กรต้องการจากคนทำงานรุ่นใหม่

เปิดอ่าน 16,987 ครั้ง
โปรตีนสำหรับนักกีฬา
โปรตีนสำหรับนักกีฬา

เปิดอ่าน 21,128 ครั้ง
ใช้ชีวิต Slow Life เพื่อความสุขยืนยาว ช้าแต่ชัวร์!!
ใช้ชีวิต Slow Life เพื่อความสุขยืนยาว ช้าแต่ชัวร์!!

เปิดอ่าน 14,482 ครั้ง
คำวิจารณ์การศึกษาไทย โดยพระราชญาณกวี โซเชียลแชร์ที่อ่านแล้วต้องคิดตาม
คำวิจารณ์การศึกษาไทย โดยพระราชญาณกวี โซเชียลแชร์ที่อ่านแล้วต้องคิดตาม

เปิดอ่าน 18,786 ครั้ง
3 ปีมีครั้ง! เฮ 28 พ.ย. "ฤกษ์รับทรัพย์" หมอช้างแนะปรับฮวงจุ้ย เปลี่ยนกระเป๋าตังค์ใหม่สุดเฮง
3 ปีมีครั้ง! เฮ 28 พ.ย. "ฤกษ์รับทรัพย์" หมอช้างแนะปรับฮวงจุ้ย เปลี่ยนกระเป๋าตังค์ใหม่สุดเฮง

เปิดอ่าน 15,116 ครั้ง
เรื่องกล้วย ๆ
เรื่องกล้วย ๆ

เปิดอ่าน 9,099 ครั้ง
1 ปี "สตีฟ จ็อบส์" จากไป
1 ปี "สตีฟ จ็อบส์" จากไป

เปิดอ่าน 63,731 ครั้ง
การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษใน abstract
การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษใน abstract

เปิดอ่าน 49,809 ครั้ง
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลา
สรุปสูตรไฮเพอร์โบลา

เปิดอ่าน 17,666 ครั้ง
ขยันอย่างไร?...จึงจะประสบความสำเร็จ
ขยันอย่างไร?...จึงจะประสบความสำเร็จ

เปิดอ่าน 20,818 ครั้ง
ประวัติศาสตร์จังหวัดสกลนคร
ประวัติศาสตร์จังหวัดสกลนคร

เปิดอ่าน 11,806 ครั้ง
พ่อแม่ควรแอด เฟซบุ๊ก Facebook ลูกไหม
พ่อแม่ควรแอด เฟซบุ๊ก Facebook ลูกไหม
เปิดอ่าน 56,503 ครั้ง
โปรแกรมคำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการปกติ
โปรแกรมคำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการปกติ
เปิดอ่าน 6,007 ครั้ง
แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางการเรียน ด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย
แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางการเรียน ด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย
เปิดอ่าน 32,175 ครั้ง
เส้นทางชีวิตนักร้องลูกทุ่ง"ยอดรัก สลักใจ"
เส้นทางชีวิตนักร้องลูกทุ่ง"ยอดรัก สลักใจ"
เปิดอ่าน 25,974 ครั้ง
สั่งจองพื้นที่บนดวงจันทร์ได้แล้ว
สั่งจองพื้นที่บนดวงจันทร์ได้แล้ว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ