ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนคุระบุรี มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) โดยใช้หลักการประเมิน ตามรูปแบบซิป (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 729 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ครู จำนวน 42 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 344 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 328 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา มีจำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 แบบประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ฉบับที่ 2 แบบประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้น ฉบับที่ 3 แบบประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงาน ฉบับที่ 4 แบบประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เกี่ยวกับผลผลิตของโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็น ที่มีต่อพฤติกรรมของนักเรียน 8 ด้าน ได้แก่ ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีวินัย ความพอเพียง ความมีเหตุผล ความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร ความมีจิตสาธารณะ และความกตัญญูกตเวที ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการย่อยทุกโครงการมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.41, S.D. = 0.37)

2. ผลการประเมินเกี่ยวกับปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.38, S.D. = 0.52) เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ กิจกรรมห้องเรียนคุณธรรม (x̄ = 4.40, S.D. = 0.53) กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ( x̄= 4.38, S.D. = 0.53) กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม (x̄ = 4.38, S.D. = 0.51) และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำวันศุกร์ ( x̄= 4.35, S.D.= 0.52) ตามลำดับ

3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.40, S.D. = 0.52) และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ทั้ง 4 กิจกรรมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมาก ไปหาน้อย ดังนี้ กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม (x̄ = 4.42, S.D. = 0.53) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำวันศุกร์ (x̄= 4.40, S.D. = 0.52) กิจกรรมห้องเรียนคุณธรรม ( x̄= 4.40, S.D. = 0.52) และ กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ( x̄= 4.38, S.D.= 0.51) ตามลำดับ

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา พบว่า

4.1 พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 8 ด้าน พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( x̄= 4.60,S.D = 0.16) โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ

4.1.1 นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมด้านความกตัญญูกตเวที ( x̄= 4.87, S.D. = 0.15)

4.1.2 นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีจิตสาธารณะ ( x̄= 4.66, S.D. = 0.39)

4.1.3 นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต ( x̄= 4.58, S.D. = 0.42)

4.1.4 นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมด้านความพอเพียง ( x̄= 4.54 S.D. = 0.42)

4.1.5 นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมด้านความขยันหมั่นเพียร ( x̄= 4.54, S.D. = 0.43)

4.1.6 นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีเหตุผล ( x̄= 4.54, S.D. = 0.43)

4.1.7 นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ ( x̄= 4.53 S.D. = 0.43)

4.1.8 นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมด้านความมีวินัย (x̄ = 4.53, S.D. = 0.42)

4.2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี ประกอบด้วย

4.2.1 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนคุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ของผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.71, S.D. = 0.59)

4.2.2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนคุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ของครู จำนวน 42 คน ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.65, S.D. = 0.27)

4.2.3 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนคุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.65, S.D. = 0.33)

4.2.4 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนคุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ของนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 344 คน ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.75, S.D. = 0.28)

4.2.5 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนคุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 328 คน ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄= 4.77, S.D. = 0.29)

ข้อเสนอแนะ

1. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนคุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนควรนำจุดเด่นหรือความสำเร็จของการดำเนินงานไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการและรักษามาตรฐานการปฏิบัติของโครงการไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติต่อไป

2. ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ควรสนับสนุนให้ครู ผู้ปกครองและชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมและมีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ต่อเนื่องและอยู่ในวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนทุกคน

3. รายงานผลการปฏิบัติตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน

คุระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารโรงเรียนนำไปประยุกต์ใช้กับการรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการที่มีลักษณะคล้ายกัน

โพสต์โดย หยก : [17 ก.ย. 2565 เวลา 18:14 น.]
อ่าน [813] ไอพี : 118.173.202.5
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 36,521 ครั้ง
การวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสัย
การวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสัย

เปิดอ่าน 43,905 ครั้ง
9 อาชีพน่าอิจฉา เงินเดือนทะลุล้าน
9 อาชีพน่าอิจฉา เงินเดือนทะลุล้าน

เปิดอ่าน 12,718 ครั้ง
โรคเอ็มเอส โรคร้ายของหนุ่มสาว
โรคเอ็มเอส โรคร้ายของหนุ่มสาว

เปิดอ่าน 51,877 ครั้ง
วิจัยคืออะไร
วิจัยคืออะไร

เปิดอ่าน 77,216 ครั้ง
เทคนิคการแรเงาน้ำหนัก
เทคนิคการแรเงาน้ำหนัก

เปิดอ่าน 29,104 ครั้ง
สัมภาษณ์ ดร.พิษณุ ตุลสุข เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. "ปัญหาหนี้สินครู"
สัมภาษณ์ ดร.พิษณุ ตุลสุข เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. "ปัญหาหนี้สินครู"

เปิดอ่าน 32,997 ครั้ง
ทำโทรศัพท์มือถือเป็นเม้าส์ไร้สายกันเถอะ
ทำโทรศัพท์มือถือเป็นเม้าส์ไร้สายกันเถอะ

เปิดอ่าน 9,835 ครั้ง
ทึ่ง! เจ้าหมูซูเปอร์ฮีโร่ช่วยชีวิตลูกแพะตกน้ำ
ทึ่ง! เจ้าหมูซูเปอร์ฮีโร่ช่วยชีวิตลูกแพะตกน้ำ

เปิดอ่าน 21,681 ครั้ง
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

เปิดอ่าน 17,216 ครั้ง
ข่าวดี ! สกัด"ผักติ้ว-สนสามใบ" ยาสู้มะเร็ง ทีมวิจัยไทยเฮทำสำเร็จ
ข่าวดี ! สกัด"ผักติ้ว-สนสามใบ" ยาสู้มะเร็ง ทีมวิจัยไทยเฮทำสำเร็จ

เปิดอ่าน 10,682 ครั้ง
คลิปลูกสาวจัดวิวาห์ที่ รพ. เพื่อให้ได้เต้นรำกับพ่อก่อนตาย
คลิปลูกสาวจัดวิวาห์ที่ รพ. เพื่อให้ได้เต้นรำกับพ่อก่อนตาย

เปิดอ่าน 9,542 ครั้ง
ชื่นชมลูก ช่วยพัฒนา
ชื่นชมลูก ช่วยพัฒนา

เปิดอ่าน 10,183 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : หลักฐานยอดฮิต ที่แสดงว่าเด็กไทยคิดเป็น
ตูนส์ศึกษา : หลักฐานยอดฮิต ที่แสดงว่าเด็กไทยคิดเป็น

เปิดอ่าน 95,963 ครั้ง
ความหมายของ e-Learning (โดย รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง)
ความหมายของ e-Learning (โดย รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง)

เปิดอ่าน 38,079 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 10 ลูกบอลอยู่ในการเล่นและอยู่นอกการเล่น
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 10 ลูกบอลอยู่ในการเล่นและอยู่นอกการเล่น

เปิดอ่าน 52,150 ครั้ง
เพลง "วันแม่"
เพลง "วันแม่"
เปิดอ่าน 19,977 ครั้ง
(ก.ค.ศ.)การพัฒนารูปแบบการนำครูใหม่เข้าสู่งาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ก.ค.ศ.)การพัฒนารูปแบบการนำครูใหม่เข้าสู่งาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปิดอ่าน 69,981 ครั้ง
สมการและอสมการ
สมการและอสมการ
เปิดอ่าน 15,486 ครั้ง
11 กิจกรรมดี ๆ ช่วงปิดเทอม
11 กิจกรรมดี ๆ ช่วงปิดเทอม
เปิดอ่าน 11,627 ครั้ง
  อยู่ใกล้ถนนใหญ่ เสี่ยงภัยรูมาทอยด์
อยู่ใกล้ถนนใหญ่ เสี่ยงภัยรูมาทอยด์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ