ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ โดยใช้รูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศ ปีการศึกษา 2564

ชื่อผลงาน การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์โดยใช้รูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศ ปีการศึกษา 2564

ผู้ประเมิน นางนราวัลลภ์ ทองพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์

ปีการศึกษา 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ โดยใช้รูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศ ปีการศึกษา 2564 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม ประเมินปัจจัยนำเข้า ประเมินกระบวนการดำเนินงาน และประเมินผลผลิตของโครงการในด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่ ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประยุกต์รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ในการประเมิน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีจำนวนทั้งสิ้น 242 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 25 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6จำนวน 140 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 70 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทุกฉบับได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.88 - 0.99 และแบบบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา จำนวน 2 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 8 ฉบับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (SPSS) ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

สรุปผลการประเมิน

ผลการประเมิน พบว่า ประเด็นการประเมินทุกตัวชี้วัด และภาพรวมของโครงการผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ

1. สภาพแวดล้อมของโครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และมีผลการประเมินรายตัวชี้วัด ดังนี้

1.1 ความต้องการจำเป็นของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด

1.2 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด

1.3 ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานอยู่ในระดับมากที่สุด

1.4 ความเป็นไปได้ของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ปัจจัยนำเข้าของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด และและมีผลการประเมินรายตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ความพร้อมของบุคลากรอยู่ในระดับมากที่สุด

2.2 ความเพียงพอของงบประมาณอยู่ในระดับมากที่สุด

2.3 ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์อยู่ในระดับมากที่สุด

2.4 ความเหมาะสมของการบริหารจัดการอยู่ในระดับมากที่สุด

2.5 หน่วยงานที่สนับสนุนโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด

3. กระบวนการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด และมีผลการประเมินรายตัวชี้วัด ดังนี้

3.1 การวางแผนอยู่ในระดับมากที่สุด

3.2 การดำเนินงานตามแผนอยู่ในระดับมากที่สุด

3.3 การติดตาม ประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด

3.4 การนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลผลิตของโครงการอยู่ในระดับมาก และมีผลการประเมินตัวชี้วัด ดังนี้

4.1 ผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด

4.2 พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูอยู่ในระดับมาก

4.3 พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน อยู่ในระดับมาก

4.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนระดับสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 3.04 และสูงกว่าปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 3.15 หมายถึงครูได้รับการพัฒนาตามโครงการส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สูงขึ้น

4.5 ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก มีผลความพึงพอใจแต่ละกลุ่มประเมิน ดังนี้

4.5.1 ความพึงพอใจของครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก

4.5.2 ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมาก

4.5.3 ความพึงพอใจของผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก

4.5.4 ความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

1. โรงเรียนควรนำผลการประเมินโครงการมาเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาองค์กร

2. ผู้บริหารควรกำหนดมาตรการ การกำกับ ติดตามให้ครูผู้สอนได้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

3. ควรมีการสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเอง ให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อนำความรู้มาพัฒนานักเรียน

4. โรงเรียนควรจัดระบบการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่การประกันคุณภาพ

5. ควรมีการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการนิเทศรูปแบบอื่นๆ

6. ควรศึกษาถึงปัจจัยหรือองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน

โพสต์โดย Narawanlee : [19 ก.ย. 2565 เวลา 10:06 น.]
อ่าน [138] ไอพี : 113.53.110.248
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,766 ครั้ง
6 เคล็ดลับเด็ด "การลดหน้าท้อง"
6 เคล็ดลับเด็ด "การลดหน้าท้อง"

เปิดอ่าน 22,660 ครั้ง
บัญญัติ 6 ประการในการซื้อ"กล้องดิจิตอล"
บัญญัติ 6 ประการในการซื้อ"กล้องดิจิตอล"

เปิดอ่าน 24,518 ครั้ง
พระวิษณุ(พระนารายณ์)
พระวิษณุ(พระนารายณ์)

เปิดอ่าน 4,715 ครั้ง
เชื้อโควิดอยู่ในร่างกายได้กี่วัน หายป่วยแล้วยังแพร่เชื้อได้อีกหรือไม่
เชื้อโควิดอยู่ในร่างกายได้กี่วัน หายป่วยแล้วยังแพร่เชื้อได้อีกหรือไม่

เปิดอ่าน 183,517 ครั้ง
ระดับชั้นความลับและความเร็วของหนังสือราชการ
ระดับชั้นความลับและความเร็วของหนังสือราชการ

เปิดอ่าน 41,854 ครั้ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)

เปิดอ่าน 15,246 ครั้ง
คลิปข่าว สพฐ. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 2564
คลิปข่าว สพฐ. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 2564

เปิดอ่าน 9,317 ครั้ง
สร้างความรู้ใหม่ คือหัวใจปฏิรูปการศึกษา : เสรี พงศ์พิศ
สร้างความรู้ใหม่ คือหัวใจปฏิรูปการศึกษา : เสรี พงศ์พิศ

เปิดอ่าน 15,326 ครั้ง
กรมอนามัยแนะ4ขั้นตอนออกกำลังกายให้ปลอดภัย
กรมอนามัยแนะ4ขั้นตอนออกกำลังกายให้ปลอดภัย

เปิดอ่าน 9,630 ครั้ง
พลิกโฉม"แผนการศึกษาแห่งชาติ"แผนงานชัด-อ่านง่าย-ใช้ได้จริง
พลิกโฉม"แผนการศึกษาแห่งชาติ"แผนงานชัด-อ่านง่าย-ใช้ได้จริง

เปิดอ่าน 17,081 ครั้ง
กินอาหารต้านแก่แบบไทยๆ
กินอาหารต้านแก่แบบไทยๆ

เปิดอ่าน 81,616 ครั้ง
5 สายอาชีพควรเรียน เป็นที่ต้องการในอีก 5 ปี
5 สายอาชีพควรเรียน เป็นที่ต้องการในอีก 5 ปี

เปิดอ่าน 35,000 ครั้ง
Adjectives - Determiners
Adjectives - Determiners

เปิดอ่าน 4,174 ครั้ง
การเลี้ยงไก่ไข่
การเลี้ยงไก่ไข่

เปิดอ่าน 15,671 ครั้ง
วันออกพรรษา
วันออกพรรษา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 15,380 ครั้ง
ห้ามพลาด!! เช็คดวงปี 59 "หมอช้าง"เผยกันย์ดวงดีสุด ส่วนสิงห์เตรียมรับราหู
ห้ามพลาด!! เช็คดวงปี 59 "หมอช้าง"เผยกันย์ดวงดีสุด ส่วนสิงห์เตรียมรับราหู

เปิดอ่าน 10,166 ครั้ง
กินอาหารเร็วเป็นเบาหวานได้ง่าย ชาวโลกพากันป่วยกันขนานใหญ่
กินอาหารเร็วเป็นเบาหวานได้ง่าย ชาวโลกพากันป่วยกันขนานใหญ่

เปิดอ่าน 11,611 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่1
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่1

เปิดอ่าน 23,481 ครั้ง
ดื่ม"ชามะเขือพวง" ต้านเบาหวาน-มะเร็ง
ดื่ม"ชามะเขือพวง" ต้านเบาหวาน-มะเร็ง

เปิดอ่าน 26,007 ครั้ง
การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ