ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ โดยใช้รูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศ ปีการศึกษา 2564

ชื่อผลงาน การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์โดยใช้รูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศ ปีการศึกษา 2564

ผู้ประเมิน นางนราวัลลภ์ ทองพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์

ปีการศึกษา 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ โดยใช้รูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศ ปีการศึกษา 2564 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม ประเมินปัจจัยนำเข้า ประเมินกระบวนการดำเนินงาน และประเมินผลผลิตของโครงการในด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่ ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประยุกต์รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ในการประเมิน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีจำนวนทั้งสิ้น 242 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 25 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6จำนวน 140 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 70 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทุกฉบับได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.88 - 0.99 และแบบบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา จำนวน 2 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 8 ฉบับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (SPSS) ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

สรุปผลการประเมิน

ผลการประเมิน พบว่า ประเด็นการประเมินทุกตัวชี้วัด และภาพรวมของโครงการผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ

1. สภาพแวดล้อมของโครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และมีผลการประเมินรายตัวชี้วัด ดังนี้

1.1 ความต้องการจำเป็นของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด

1.2 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด

1.3 ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานอยู่ในระดับมากที่สุด

1.4 ความเป็นไปได้ของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ปัจจัยนำเข้าของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด และและมีผลการประเมินรายตัวชี้วัด ดังนี้

2.1 ความพร้อมของบุคลากรอยู่ในระดับมากที่สุด

2.2 ความเพียงพอของงบประมาณอยู่ในระดับมากที่สุด

2.3 ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์อยู่ในระดับมากที่สุด

2.4 ความเหมาะสมของการบริหารจัดการอยู่ในระดับมากที่สุด

2.5 หน่วยงานที่สนับสนุนโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด

3. กระบวนการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด และมีผลการประเมินรายตัวชี้วัด ดังนี้

3.1 การวางแผนอยู่ในระดับมากที่สุด

3.2 การดำเนินงานตามแผนอยู่ในระดับมากที่สุด

3.3 การติดตาม ประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด

3.4 การนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลผลิตของโครงการอยู่ในระดับมาก และมีผลการประเมินตัวชี้วัด ดังนี้

4.1 ผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด

4.2 พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูอยู่ในระดับมาก

4.3 พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน อยู่ในระดับมาก

4.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนระดับสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 3.04 และสูงกว่าปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 3.15 หมายถึงครูได้รับการพัฒนาตามโครงการส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สูงขึ้น

4.5 ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก มีผลความพึงพอใจแต่ละกลุ่มประเมิน ดังนี้

4.5.1 ความพึงพอใจของครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก

4.5.2 ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมาก

4.5.3 ความพึงพอใจของผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก

4.5.4 ความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

1. โรงเรียนควรนำผลการประเมินโครงการมาเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาองค์กร

2. ผู้บริหารควรกำหนดมาตรการ การกำกับ ติดตามให้ครูผู้สอนได้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

3. ควรมีการสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเอง ให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อนำความรู้มาพัฒนานักเรียน

4. โรงเรียนควรจัดระบบการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่การประกันคุณภาพ

5. ควรมีการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการนิเทศรูปแบบอื่นๆ

6. ควรศึกษาถึงปัจจัยหรือองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน

โพสต์โดย Narawanlee : [19 ก.ย. 2565 เวลา 10:06 น.]
อ่าน [607] ไอพี : 113.53.110.248
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,512 ครั้ง
คลิปการทดลองน่าทึ่ง เมื่อคนแปลกหน้าขอแบ่งของกินจากขอทาน
คลิปการทดลองน่าทึ่ง เมื่อคนแปลกหน้าขอแบ่งของกินจากขอทาน

เปิดอ่าน 28,772 ครั้ง
ยาหม่องสามารถใช้ขจัดหมากฝรั่งเปื้อนผ้าได้ จริงหรือ?
ยาหม่องสามารถใช้ขจัดหมากฝรั่งเปื้อนผ้าได้ จริงหรือ?

เปิดอ่าน 13,738 ครั้ง
1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน
1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน

เปิดอ่าน 2,772 ครั้ง
"พริกด่างญี่ปุ่น" พืชผักสวนครัว ผลทานได้
"พริกด่างญี่ปุ่น" พืชผักสวนครัว ผลทานได้

เปิดอ่าน 11,354 ครั้ง
กูเกิล เผยอันดับคำค้นหายอดนิยมของคนไทย ประจำปี 2014
กูเกิล เผยอันดับคำค้นหายอดนิยมของคนไทย ประจำปี 2014

เปิดอ่าน 10,390 ครั้ง
ปวดท้องตรงไหน เป็นอะไรกันแน่
ปวดท้องตรงไหน เป็นอะไรกันแน่

เปิดอ่าน 57,403 ครั้ง
สูตรคูณ
สูตรคูณ

เปิดอ่าน 86,328 ครั้ง
แบบฟอร์มขอมีบัตรข้าราชการ ต่าง ๆ
แบบฟอร์มขอมีบัตรข้าราชการ ต่าง ๆ

เปิดอ่าน 39,255 ครั้ง
ศัพท์สถิติทางการศึกษา
ศัพท์สถิติทางการศึกษา

เปิดอ่าน 10,600 ครั้ง
อุจจาระบอกสุขภาพ
อุจจาระบอกสุขภาพ

เปิดอ่าน 12,137 ครั้ง
"7 กรีนส์" วิธีท่องเที่ยว แบบคนรักษ์โลก
"7 กรีนส์" วิธีท่องเที่ยว แบบคนรักษ์โลก

เปิดอ่าน 54,944 ครั้ง
จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษา
จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษา

เปิดอ่าน 1,042 ครั้ง
3 สัญญาณ บ่งบอกอาการวัยทอง
3 สัญญาณ บ่งบอกอาการวัยทอง

เปิดอ่าน 30,894 ครั้ง
ประโยชน์ของ e-Learning
ประโยชน์ของ e-Learning

เปิดอ่าน 7,674 ครั้ง
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี การสร้างพลังใจครูทั้งแผ่นดิน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี การสร้างพลังใจครูทั้งแผ่นดิน

เปิดอ่าน 234,944 ครั้ง
เรื่องที่ควรรู้ ก่อนคิดจะเลี้ยง "ไซบีเรียน ฮัสกี้"
เรื่องที่ควรรู้ ก่อนคิดจะเลี้ยง "ไซบีเรียน ฮัสกี้"
เปิดอ่าน 14,277 ครั้ง
ผู้ประดิษฐ์คิดค้น"กล่องดำ"เสียชีวิตแล้ว
ผู้ประดิษฐ์คิดค้น"กล่องดำ"เสียชีวิตแล้ว
เปิดอ่าน 13,707 ครั้ง
อาหารที่ควรทาน และ หลีกเลี่ยงก่อน เข้าห้องสอบ !!
อาหารที่ควรทาน และ หลีกเลี่ยงก่อน เข้าห้องสอบ !!
เปิดอ่าน 403,805 ครั้ง
ดาวน์โหลด แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ดาวน์โหลด แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
เปิดอ่าน 20,637 ครั้ง
ปัญหาการศึกษาไทย...อยู่ตรงไหน?
ปัญหาการศึกษาไทย...อยู่ตรงไหน?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ