ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

เรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ผู้รายงาน : นายเอกชัย ใจอ้าย

ปีที่พิมพ์ : 2565

รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ใช้รูปแบบ CIPPIEST Model มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ประเมินปัจจัยนำเข้า(Input Evaluation) ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และประเมินผลผลิต(Product Evaluation) ซึ่งด้านผลผลิตประกอบด้วยส่วนขยายดังนี้ ประเมินผลกระทบ(Impact Evaluation) ประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) ประเมินความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) และประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability Evaluation)โดยดำเนินโครงการในปีการศึกษา 2564 เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียนจำนวน 546 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา สามารถสรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้

สรุปผลการประเมิน

ผลการประเมินโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ใช้รูปแบบ CIPPIEST Model สรุปผลดังนี้

1. ผลการประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผลการประเมิน โดยรวมอยู่ในระดับได้ผลดีมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับแรก ได้แก่ มีการศึกษาสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยทางกายภาพและบุคคล ที่อาจก่ออันตรายต่อนักเรียน ก่อนดำเนินงานโครงการและมีการสำรวจความต้องการของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กตามลำดับ

2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับได้ผลดีมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับแรก ได้แก่ แผนงานโครงการครอบคลุมมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก และสถานที่เอื้อต่อการสร้างความปลอดภัย ในการดำเนินงานโครงการ โรงเรียนคุ้มครองเด็ก ตามลำดับ

3. ผลการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครู พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับได้ผลดีมากที่สุด เรียงลำดับค่าเฉลี่ยแต่ละกระบวนการจากมากไปหาน้อย และรายละเอียดรายการค่าเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละกระบวนการ ดังนี้ ลำดับแรกคือ การพัฒนากระบวนการเฝ้าระวัง ดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองให้นักเรียนปลอดภัย ค่าเฉลี่ยสูงสุดในกระบวนการนี้คือ มีการวางแผน แนวทางในการดูแลความปลอดภัยที่ป้องกันอันตราย จากบุคคลทั้งภายในและนอกโรงเรียน ถัดมาคือ การพัฒนากระบวนการสร้างความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ และบุคคลที่อาจก่ออันตรายต่อนักเรียนในโรงเรียน ค่าเฉลี่ยสูงสุดในกระบวนการนี้คือ โรงเรียนมีแผนการบริหารจัดการเพื่อเฝ้าระวัง ดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนให้ปลอดภัยทั้งในและนอกโรงเรียน ลำดับสุดท้ายคือ การพัฒนากระบวนการประสานงานความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน ค่าเฉลี่ยสูงสุดในกระบวนการนี้คือ มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชนเรื่องกฎเกณฑ์แห่งความปลอดภัย ตามลำดับ

4. ผลการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) นำเสนอตามส่วนขยายของผลผลิตดังนี้

4.1 ผลการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)

4.1.1 ผลกระทบด้านผลที่เกิดเกินเป้าหมายของโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับได้ผลดีมาก ซึ่งค่าเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับแรก ที่ทั้งบริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน มีความเห็นสอดคล้องกันคือ อันดับแรก โรงเรียนมีการจัดระบบความปลอดภัยด้านต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน ได้อย่างเหมาะสมอันดับสอง สัมพันธภาพระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษามีความเข้าใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

4.1.2 ผลกระทบด้านผลงาน รางวัลที่เกิดจากการบริหารโครงการ

(1) ได้รับโล่เกียรติคุณ ร่วมดำเนินการจัดให้มีอาหารกลางวันรับประทานอย่างยั่งยืน ในโครงการ “ออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง” ประจำปี 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(2) ได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

(3) ได้รับการรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับดีมาก จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

(4) ได้รับเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้คณะครูและนักเรียนดำเนินกิจกรรม โครงการเยาวชนพลเมืองเท่าทันสื่อ ร่วมสร้างเมืองของทุกคน MIDL for Inclusive Cities 2021 จากสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน

(5) ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อเด็กไทยสูงสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ภายใต้โครงการ ChOPA & ChiPA Game ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภท องค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) จากกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพกรมอนามัย

4.2 ผลการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับได้ผลดีมากที่สุด เรียงลำดับค่าเฉลี่ยประสิทธิผลรายด้านจากมากไปหาน้อยและรายละเอียดรายการค่าเฉลี่ยสูงสุดของประสิทธิผลในแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านผลการสร้างความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และบุคคลที่อาจก่ออันตรายต่อนักเรียนในโรงเรียน ที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด ที่ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน คือ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมปลอดภัยไม่ก่ออันตรายกับนักเรียน และด้านผลการเฝ้าระวังระวัง ดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองให้นักเรียนปลอดภัย ได้แก่ มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งบูรณาการกับเครือข่ายในการช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนด้านผลการประสานงานความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน ค่าเฉลี่ยสูงสุดตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ โรงเรียนมีบริเวณที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนแต่ละช่วงวัย ส่วนผู้ปกครอง และนักเรียน มีความคิดเห็นว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน

4.3 ผลการประเมินความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครู พบว่า แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศที่สามารถบริหารจัดการให้โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต คือ รูปแบบ การบริหารโรงเรียนภายใต้โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก MAHINFON Children’s Rights School MODEL โดยใช้วงจรคุณภาพคุณภาพ PDCA ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นวางแผน เป็นการการวางแผนการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติงานโรงเรียนคุ้มครองเด็กตามกิจกรรมที่วางแผนไว้ให้ครอบคลุมกรอบมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็กโดยใช้

M : Management คือการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม

A : Attitude คือ ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในองค์กร

H : Human Rights คือ การสร้างความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชน

I : Instruction คือ จัดการศึกษาเรียนรู้ที่ส่งเสริมความปลอดภัย

N : Neighborliness คือ ทุกฝ่ายประสานความร่วมมือช่วยเหลือ

F : Forfend คือ ดูแลช่วยเหลือให้เกิดความคุ้มครองปลอดภัย

O : Outcome คือ ผลดี ที่ปรากฏจากการเรียนรู้

N : Network Security คือ สร้างเครือข่ายแห่งความปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตรวจสอบ เป็นการประเมินผลและตรวจสอบการบริหารโครงการ

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นปรับปรุงแก้ไข เป็นการสะท้อนผลการดำเนินงานตามสภาพจริงของการบริหารโครงการ

4.4 ผลการประเมินด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability Evaluation)ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนและผู้ปกครอง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับได้ผลดีมากที่สุด ซึ่งค่าเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับแรกดังนี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ มีรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ จนสามารถถอดประสบการณ์แก่หน่วยงานอื่นได้ส่วนผู้ปกครอง และนักเรียน คือ มีการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ ให้ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานอื่นได้ศึกษา อันดับที่สอง ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ มีการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ ให้ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานอื่นได้ศึกษา ส่วนผู้ปกครอง และนักเรียน คือ มีรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศจนสามารถถอดประสบการณ์แก่หน่วยงานอื่นได้

โพสต์โดย Armyzii20 : [21 ก.ย. 2565 เวลา 06:58 น.]
อ่าน [779] ไอพี : 183.88.23.198
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,891 ครั้ง
เรียนยังไงให้ "เก่ง" และต้องเก่งกว่าครูบาอาจารย์ คำแนะนำจากนักเรียนทุนชื่อ "ดร.ป๋วย"
เรียนยังไงให้ "เก่ง" และต้องเก่งกว่าครูบาอาจารย์ คำแนะนำจากนักเรียนทุนชื่อ "ดร.ป๋วย"

เปิดอ่าน 12,239 ครั้ง
มข.ค้นพบยีสต์สายพันธุ์ใหม่ แบ่งตัวเร็ว ผลิตเอทานอลสูง
มข.ค้นพบยีสต์สายพันธุ์ใหม่ แบ่งตัวเร็ว ผลิตเอทานอลสูง

เปิดอ่าน 145,444 ครั้ง
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู
บัญชีเงินเดือนข้าราชการครู

เปิดอ่าน 11,415 ครั้ง
รักษารองเท้าหน้าฝน
รักษารองเท้าหน้าฝน

เปิดอ่าน 21,327 ครั้ง
บิดาอีเลิร์นนิ่งไทย (Father of Thai E-learning)
บิดาอีเลิร์นนิ่งไทย (Father of Thai E-learning)

เปิดอ่าน 41,027 ครั้ง
โกดะ ทาเคชิ ไจแอนท์ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
โกดะ ทาเคชิ ไจแอนท์ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน

เปิดอ่าน 50,777 ครั้ง
แนวโน้มของเทคโนโลยีการศึกษาของไทย
แนวโน้มของเทคโนโลยีการศึกษาของไทย

เปิดอ่าน 18,225 ครั้ง
อาการ ไอ แก้ได้ไม่ง้อยา
อาการ ไอ แก้ได้ไม่ง้อยา

เปิดอ่าน 9,203 ครั้ง
ชาแบบไหน เหมาะกับคุณ
ชาแบบไหน เหมาะกับคุณ

เปิดอ่าน 9,728 ครั้ง
ราชภัฏมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21
ราชภัฏมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21

เปิดอ่าน 19,132 ครั้ง
ข้อกำหนดวินัย และการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อกำหนดวินัย และการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เปิดอ่าน 70,649 ครั้ง
ดูออนไลน์ ไม่ต้องโหลด! "ขยับกาย ขยายสมอง (Brain Gym) รวมเพลงบริหารสมอง BBL"
ดูออนไลน์ ไม่ต้องโหลด! "ขยับกาย ขยายสมอง (Brain Gym) รวมเพลงบริหารสมอง BBL"

เปิดอ่าน 46,681 ครั้ง
มาแรง!! มะนาวแป้นพันธุ์ใหม่ 8 เดือนให้ผล 300 ลูก ปลูกได้หลายแบบตามความเหมาะสม
มาแรง!! มะนาวแป้นพันธุ์ใหม่ 8 เดือนให้ผล 300 ลูก ปลูกได้หลายแบบตามความเหมาะสม

เปิดอ่าน 28,499 ครั้ง
หลักสูตรการสอบภาค ข ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558
หลักสูตรการสอบภาค ข ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558

เปิดอ่าน 19,047 ครั้ง
(ก.ค.ศ.)การจ่ายค่าตอบแทนมีความสำคัญยิ่งในฐานะเป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งของหน่วยงาน
(ก.ค.ศ.)การจ่ายค่าตอบแทนมีความสำคัญยิ่งในฐานะเป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งของหน่วยงาน

เปิดอ่าน 11,823 ครั้ง
"โดนัท เซลฟี่" เทรนด์ใหม่มาแรง คืออะไร ไปดูกันครับ
"โดนัท เซลฟี่" เทรนด์ใหม่มาแรง คืออะไร ไปดูกันครับ
เปิดอ่าน 38,454 ครั้ง
เลือกเฟอร์นิเจอร์อย่างไร? ให้สะดวกและเหมาะสมสำหรับโรงเรียน
เลือกเฟอร์นิเจอร์อย่างไร? ให้สะดวกและเหมาะสมสำหรับโรงเรียน
เปิดอ่าน 19,587 ครั้ง
การส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ส่งในย่าน VHF
การส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ส่งในย่าน VHF
เปิดอ่าน 253,682 ครั้ง
Pronouns  ( คำสรรพนาม )
Pronouns ( คำสรรพนาม )
เปิดอ่าน 23,129 ครั้ง
3กลุ่มผลไม้ไทย อุดมสารต้านมะเร็ง
3กลุ่มผลไม้ไทย อุดมสารต้านมะเร็ง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ