ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียน ตะกั่วป่า”เสนานุกูล” โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียน

ตะกั่วป่า”เสนานุกูล” โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

ผู้ประเมิน : นายวรพล วัฒนพิชญพัชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”

หน่วยงาน : โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

ปีที่ดำเนินงาน : 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า

ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ รวมทั้งทราบปัญหาเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงานของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” รูปแบบที่ใช้ในการ

ประเมิน คือ รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้

คือ ผู้บริหารและครูโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จำนวน 80 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ปีการศึกษา 2564 จำนวน 391 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ปีการศึกษา 2564 จำนวน 391 คน รวมกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งสิ้น 862 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย แบบสอบถาม จำนวน 4 ฉบับ และแบบบันทึก

จำนวน 2 ฉบับ รวม 6 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอ้างอิงใช้ t-test แบบไม่อิสระ สถิติที่ใช้หาค่าความตรงของเครื่องมือ (validity) ใช้สูตร

IOC ใช้แอลฟาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการหาค่าความเชื่อมั่นแบบ Alpha

Co-efficient ตามสูตรของครอนบัค

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า ผลการดำเนินโครงการด้านบริบทอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่าน

เกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ตัวชี้วัด คือ ความต้องการจำเป็นของการดำเนิน

โครงการ (4.73) และความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ (4.70) และตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับมาก 1 ตัวชี้วัด คือ ความ

สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (4.20)

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า มีผลการดำเนินโครงการด้านปัจจัยนำเข้าอยู่ในระดับมาก

ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ได้ระดับมากทั้ง 3 ตัวชี้วัด คือ ความเหมาะสมของงบประมาณ

(4.33) ความเพียงพอของเอกสาร เครื่องมือในการดำเนินโครงการ (4.18) และความรู้ความเข้าใจของครูในการ

ดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (4.16)

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ผลการดำเนินโครงการด้านกระบวนการผ่านเกณฑ์การ

ประเมินในระดับมาก 3 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ตัวชี้วัด คือ ความสามารถของครูในการ

ดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (4.43) การบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (4.13)

และการนิเทศ กำกับ ติดตาม (3.81)

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ผลการดำเนินโครงการด้านผลผลิตอยู่ในระดับมากที่สุดผ่าน

เกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 6 ตัวชี้วัด คือ การดูแลช่วยเหลือด้านความ

ปลอดภัยภายในโรงเรียน(4.85) การดูแลช่วยเหลือติดตามด้านการเรียน(4.74) การช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่จากครู

อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง(4.72) นักเรียนรู้สึกมีความสุขในขณะที่อยู่โรงเรียน(4.62) และความพึงพอใจของผู้ปกครอง

ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด คือ การประสานงานความร่วมมือระหว่างครูและผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือ(4.85) และมี

การจัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา (4.79)

ผลการประเมินโครงการภาพรวม พบว่า ผลการดำเนินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง อยู่ในระดับมากที่สุด

(ร้อยละ 86.80) ซึ่งประเด็นการประเมินทั้ง 4 ประเด็น ที่มีผลการประเมินตัวชี้วัดอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้าน

บริบทของโครงการ และด้านผลผลิต ส่วนตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับมาก คือ ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านกระบวนการ

สำหรับข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนตะกั่วป่า

“เสนานุกูล” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ในครั้งนี้พบว่า

1) ข้อเสนอแนะของครู ได้แก่ ควรจัดอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครูและบุคลากร เกี่ยวกับงาน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานให้คำปรึกษา โดยมีการนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างและสนับสนุนเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมกับบริบทในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19

2) ข้อเสนอแนะของนักเรียน ได้แก่ ครูควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายและสอดคล้องตามความต้องการของ

ผู้เรียน ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมากขึ้น โดยยึดหลักการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

3) ข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง ได้แก่ ควรเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีบทบาท และมี

ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน และควรดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในด้านต่างๆให้ทั่ว

โพสต์โดย เจตน์ : [21 ก.ย. 2565 เวลา 14:14 น.]
อ่าน [558] ไอพี : 110.168.248.150
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,860 ครั้ง
"ปลูกมะนาวแป้นดกพิเศษบนต้นตอส้มโวลคา-เมอเรียน่า"
"ปลูกมะนาวแป้นดกพิเศษบนต้นตอส้มโวลคา-เมอเรียน่า"

เปิดอ่าน 16,022 ครั้ง
ห้ามพลาด!! เช็คดวงปี 59 "หมอช้าง"เผยกันย์ดวงดีสุด ส่วนสิงห์เตรียมรับราหู
ห้ามพลาด!! เช็คดวงปี 59 "หมอช้าง"เผยกันย์ดวงดีสุด ส่วนสิงห์เตรียมรับราหู

เปิดอ่าน 11,021 ครั้ง
ครูอินเดีย ลุยน้ำไปสอนหนังสือเด็กนานกว่า 20 ปี
ครูอินเดีย ลุยน้ำไปสอนหนังสือเด็กนานกว่า 20 ปี

เปิดอ่าน 15,582 ครั้ง
วันออกพรรษา
วันออกพรรษา

เปิดอ่าน 8,933 ครั้ง
ปัดฝุ่น "สถาบันฝึกหัดครู" พัฒนาพลเมืองการศึกษาศตวรรษ 21
ปัดฝุ่น "สถาบันฝึกหัดครู" พัฒนาพลเมืองการศึกษาศตวรรษ 21

เปิดอ่าน 14,320 ครั้ง
วิธีฝึกสมาธิเพื่อให้เรียนหนังสือเก่ง
วิธีฝึกสมาธิเพื่อให้เรียนหนังสือเก่ง

เปิดอ่าน 52,760 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 5 ผู้ตัดสิน (The Referee)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 5 ผู้ตัดสิน (The Referee)

เปิดอ่าน 15,219 ครั้ง
เกิดทฤษฎีอันใหม่ดาวพุธกับดาวศุกร์ เป็นเศษเดน ของโลก
เกิดทฤษฎีอันใหม่ดาวพุธกับดาวศุกร์ เป็นเศษเดน ของโลก

เปิดอ่าน 9,329 ครั้ง
Meritocracy กับการศึกษาสิงคโปร์  มูลค่าของความสามารถ
Meritocracy กับการศึกษาสิงคโปร์ มูลค่าของความสามารถ

เปิดอ่าน 52,378 ครั้ง
เคยสงสัยไหมว่า เขาลักลอบตัด"ไม้พะยูง"ไปทำอะไรกัน??
เคยสงสัยไหมว่า เขาลักลอบตัด"ไม้พะยูง"ไปทำอะไรกัน??

เปิดอ่าน 22,432 ครั้ง
Minions Banana Song ที่กำลังฮิตกันทั่วโลก
Minions Banana Song ที่กำลังฮิตกันทั่วโลก

เปิดอ่าน 3,023 ครั้ง
จัดอาหารกลางวันมีคุณภาพ กระตุ้นพัฒนาการเด็กวัยเรียน
จัดอาหารกลางวันมีคุณภาพ กระตุ้นพัฒนาการเด็กวัยเรียน

เปิดอ่าน 1,935 ครั้ง
สั่งสินค้าจากจีนไม่เป็น PCS Cargo ช่วยคุณเรื่องบริการนำเข้าสินค้าจากจีน
สั่งสินค้าจากจีนไม่เป็น PCS Cargo ช่วยคุณเรื่องบริการนำเข้าสินค้าจากจีน

เปิดอ่าน 6,268 ครั้ง
เช็คด่วน! 13 แอปฯ อันตราย "ดูดเงิน-สอดแนม" มีอะไรบ้าง ลบทิ้งทันที
เช็คด่วน! 13 แอปฯ อันตราย "ดูดเงิน-สอดแนม" มีอะไรบ้าง ลบทิ้งทันที

เปิดอ่าน 1,848 ครั้ง
5 วิธีง่ายๆ! ช่วยหยุดทานอาหารด้วยความเครียด
5 วิธีง่ายๆ! ช่วยหยุดทานอาหารด้วยความเครียด

เปิดอ่าน 23,162 ครั้ง
ไมยราบไร้หนาม
ไมยราบไร้หนาม
เปิดอ่าน 11,118 ครั้ง
ป้องกันแสงแดดให้ได้ผล
ป้องกันแสงแดดให้ได้ผล
เปิดอ่าน 10,085 ครั้ง
น้ำซุป เมนูเด็ดรักษาสุขภาพ
น้ำซุป เมนูเด็ดรักษาสุขภาพ
เปิดอ่าน 21,179 ครั้ง
ฟอร์บส์จัดอันดับ 50 อันดับมหาเศรษฐีเมืองไทย ใครติดอันดับปีนี้บ้าง
ฟอร์บส์จัดอันดับ 50 อันดับมหาเศรษฐีเมืองไทย ใครติดอันดับปีนี้บ้าง
เปิดอ่าน 10,898 ครั้ง
หน้าใสด้วยสมุนไพร - สูตรผสมจากว่านหางจระเข้
หน้าใสด้วยสมุนไพร - สูตรผสมจากว่านหางจระเข้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ