ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุโขทัย

ผู้ศึกษา นายอมรศักดิ์ เสมสันต์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CIPPIEST Model การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการ (Context Evaluation) 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation) 3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ (Process Evaluation) ที่เกี่ยวกับการวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบ ประเมินผล (Check) การพัฒนาปรับปรุง (Action) 4) เพื่อประเมินกิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1.การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2.การคัดกรองนักเรียน 3.การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4.การป้องกันและแก้ไขปัญหา 5.การส่งต่อนักเรียน 5) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) ด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) ด้านประสิทธิผล (Effective Evaluation) ด้านความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) ด้านการถ่ายโยงความรู้ (Transportability Evaluation) 6) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ และ 7) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จำแนกเป็น 1) ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 91 คน เป็นกลุ่มประชากรเป้าหมายทั้งหมด 2) นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายตามตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan อ้างถึงในวัลลภ ลำพาย, 2547 : 83) ได้กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 310 คน 3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ปีการศึกษา 2564 จำนวน 13 คน เป็นกลุ่มประชากรเป้าหมายทั้งหมด และ 4) ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายตามตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan อ้างถึงในวัลลภ ลำพาย, 2547 : 83) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 310 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย แบบสอบถามเพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการดำเนินงานและแบบประเมินด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน ด้านการถ่ายโยงความรู้

ผลการประเมินด้านบริบท (Context Evaluation)ของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พบว่า ภาพรวมมีความสอดคล้องและความเหมาะสมระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.19 เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความสอดคล้องของโครงการกับสภาพความต้องการของครู ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ในสถานการณ์ของสังคมปัจจุบัน

ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พบว่า ภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.40 เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัย พบว่า ผู้บริหาร ครู และบุคลากร มีความตระหนักและเห็นความสำคัญในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความพร้อมของปัจจัยเพื่อการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก

ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) ของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พบว่าภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.17 เมื่อพิจารณาแต่ละกระบวนการพบว่า ขั้นการวางแผนการดำเนินงานโครงการ (Plan) ภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สถานศึกษาได้จัดโครงสร้างและคณะกรรมการทีมนำ ทีมประสาน ทีมทำ ในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขั้นการปฏิบัติตามแผน (Do) ของการดำเนินงานโครงการ ภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การทำความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยการศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล การเยี่ยมบ้าน การสังเกต การสอบถาม การสัมภาษณ์ และการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโดยการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่หลากหลาย ขั้นการตรวจสอบ ประเมินผล (Check) ของการดำเนินงานโครงการ ภาพรวมการตรวจสอบผลการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ผลการตรวจสอบผลการปฏิบัติรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างเหมาะสม และขั้นการพัฒนาปรับปรุง (Action)

โดยภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ผลการพัฒนาปรับปรุงรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ คณะกรรมการดำเนินงานมีการประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานและสรุปผลจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการเพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาในปีถัดไป

ผลการประเมินผลกิจกรรมตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา 5) การส่งต่อนักเรียน โดยภาพรวมการประเมินผลกิจกรรมตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 เมื่อพิจารณาการประเมินรายกิจกรรมพบว่า ครูที่ปรึกษาแต่ละระดับชั้นแก้ไขปัญหานักเรียนและส่งต่อ อยู่ในระดับมากที่สุด และรองลงมา คือ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 100 % และ การจัดกิจกรรมแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน

ผลการประเมินผลผลิต (Product) ของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย โดยประเมินทั้งหมด 5 ด้าน คือ 1) ด้านผลกระทบ(Impact Evaluation) 2) ด้านประสิทธิผล (Effective Evaluation) 3) ด้านความยั่งยืน (Sustainability Evaluation) 4) ด้านการถ่ายโยงความรู้(Transportability Evaluation) พบว่า โดยภาพรวมผลการประเมินผลผลิตอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.17 โดยเมื่อพิจารณาผลรายด้าน พบว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทำให้นักเรียนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีผลอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ครูที่ปรึกษาให้คำแนะนำเบื้องต้นและให้การช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ ได้ และเมื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ พบว่า โดยภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ส่วนการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ พบว่า โดยภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40

โพสต์โดย Amorn : [27 ก.ย. 2565 เวลา 05:57 น.]
อ่าน [757] ไอพี : 27.55.73.116
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 29,279 ครั้ง
"พระเจ้าเหา" คือใคร ?
"พระเจ้าเหา" คือใคร ?

เปิดอ่าน 9,217 ครั้ง
1 ปี "สตีฟ จ็อบส์" จากไป
1 ปี "สตีฟ จ็อบส์" จากไป

เปิดอ่าน 152,454 ครั้ง
หลักการสอนโดย โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gange)
หลักการสอนโดย โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gange)

เปิดอ่าน 29,778 ครั้ง
ตำนานนางสงกรานต์
ตำนานนางสงกรานต์

เปิดอ่าน 9,874 ครั้ง
สแกน...ลดเวลาเรียน "3 สัปดาห์"บรรลุเป้า?
สแกน...ลดเวลาเรียน "3 สัปดาห์"บรรลุเป้า?

เปิดอ่าน 7,139 ครั้ง
ทำอย่างไร?...ถึงจะทำให้คนในชาติเกิดค่านิยมไทย
ทำอย่างไร?...ถึงจะทำให้คนในชาติเกิดค่านิยมไทย

เปิดอ่าน 91,806 ครั้ง
การใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา
การใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา

เปิดอ่าน 11,864 ครั้ง
ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เป็นเบาหวาน กินอย่างไรดี
ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เป็นเบาหวาน กินอย่างไรดี

เปิดอ่าน 16,894 ครั้ง
หลัก4อ. ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
หลัก4อ. ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

เปิดอ่าน 29,968 ครั้ง
แนวโน้มนโยบายด้านการศึกษาของโดนัลด์ ทรัมพ์
แนวโน้มนโยบายด้านการศึกษาของโดนัลด์ ทรัมพ์

เปิดอ่าน 33,472 ครั้ง
ความหมายยันต์
ความหมายยันต์

เปิดอ่าน 16,350 ครั้ง
วิธีการลบบาง URL ออกจากช่อง Address
วิธีการลบบาง URL ออกจากช่อง Address

เปิดอ่าน 1,259 ครั้ง
เคล็ดลับการยิ้มที่สมบูรณ์แบบเวลาถ่ายรูป
เคล็ดลับการยิ้มที่สมบูรณ์แบบเวลาถ่ายรูป

เปิดอ่าน 34,738 ครั้ง
1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

เปิดอ่าน 14,476 ครั้ง
8 วิธีถนอมหลังห่างไกลอาการปวด
8 วิธีถนอมหลังห่างไกลอาการปวด

เปิดอ่าน 54,333 ครั้ง
น่ารักมากครับ "โรงเรียนผู้สูงวัย" ที่พิบูลมังสาหาร
น่ารักมากครับ "โรงเรียนผู้สูงวัย" ที่พิบูลมังสาหาร
เปิดอ่าน 584 ครั้ง
ไขมันในร่างกาย
ไขมันในร่างกาย
เปิดอ่าน 7,795 ครั้ง
เหลียวหลัง แลหน้า ปฏิรูปการศึกษาพื้นฐานไทย
เหลียวหลัง แลหน้า ปฏิรูปการศึกษาพื้นฐานไทย
เปิดอ่าน 11,989 ครั้ง
ภัยเงียบของเด็กไทย
ภัยเงียบของเด็กไทย
เปิดอ่าน 17,536 ครั้ง
Windows XP มีโปรแกรมซ่อนอยู่ตั้ง 23 โปรแกรม
Windows XP มีโปรแกรมซ่อนอยู่ตั้ง 23 โปรแกรม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ