ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ชื่อผู้รายงาน นายยุทธนา บุญพุฒ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

ปีที่พิมพ์ 2564

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ชัยภูมิใน 4 ด้านคือ ๑.ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อมของโครงการ ๒.ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ๓.ด้าน

กระบวนการดำเนินงานของโครงการ และ ๔.ด้านผลผลิตของโครงการ โดยผู้รายงานได้ใช้รูปแบบการประเมิน

แบบซิปโมเดล (CIPP Model) มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 1. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

ผู้บริหาร 3 คน (ไม่รวมผู้วิจัย) ๒.ครูผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จำนวน 2๔ คน ๓.

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 15 คน จำนวนทั้งหมด ๔๒ คน ๔.นักเรียน

ที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ จำนวนทั้งหมด 368 คน ๕. ผู้ปกครองนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

จำนวนทั้งหมด 368 คนรวมกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จำนวน 7๓6 คน เครื่องมือที่ใช้

ประเมินโครงการคือแบบสอบถามจำนวน 4 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ร้อยละ ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัชฉิมเลขคณิต และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

๑. การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ โดยรูปแบบการประเมินซิปโมเดล (CIPP Model) โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับ

ค่ามัชฉิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ

และด้านผลผลิต ตามลำดับ

๒. การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ได้จากการสำรวจจำนวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมอันไม่พึง

ประสงค์และที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และสำรวจความคิดเห็นของคณะกรรมการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

1.1 ผลการสำรวจบันทึกข้อมูลงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อหาจำนวนนักเรียน

ที่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พบว่ามีนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในปีการศึกษา

2564 จำนวน 24 คน จำแนกตามประเภทได้แก่ ดื่มสุรา ๔ สูบบุหรี่ ๘ คน และ สูบบุหรี่ไฟฟ้า ๒๙ คน

นักเรียนทะเลาะวิวาท ๖ คน พฤติกรรมชู้สาว ๘ แต่งกายไม่ถูกระเบียบ 61 คน พฤติกรรมก้าวร้าว ๓ คน

พฤติกรรมติดเกม ๑๓ คน พฤติกรรมหนีเรียน 26 พฤติกรรมไม่เข้าแถวเคารพธงชาติ ๔7 คน พฤติกรรมมา

สาย 1๔๙ รวมนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ดังกล่าว 3๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ 1๒.๑๒

1.2 ผลการประเมินจากคณะกรรมการดำเนินงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบริบทหรือสภาวะ

แวดล้อมในการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมแล้ว มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ

ระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิต การ

คุ้มครองนักเรียนและการนำนักเรียนที่หลุดออกจากระบบกลับเข้าสู่การเรียนรู้ในระบบ มีความชัดเจน นำสู่

การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ มีการนำข้อมูลสถิติสถานการณ์ปัจจุบันด้าน

ปัญหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลมาใช้ในการ

พัฒนาการวางแผนดำเนินงานโครงการได้อย่างเหมาะสม

2. การประเมินจากคณะกรรมการดำเนินงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้าต่าง ๆ ในการ

ดำเนินโครงการ โดยภาพรวมแล้วพบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ บูรณา

การการดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับการการเสริมสร้าง พัฒนาทักษะชีวิต ในการเรียน

การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ มีจำนวนบุคลากรเพียงพอต่อการดำเนินการ

3. การประเมินจากคณะกรรมการดำเนินงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ ในการดำเนิน

โครงการ โดยภาพรวมแล้วพบว่ามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ จัดตั้ง

คณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์และปัญหายาเสพติดของ

นักเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ เผยแพร่ผลการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน และ

ผู้ปกครอง ได้รับทราบ

4. การประเมินผลผลิตจากการดำเนินงานโครงการสรุปได้ดังนี้

4.1 พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ สรุปผลจำนวนร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการจำแนกตามกลุ่มพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

ลดลงถึงร้อยละ 98.29 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มพฤติกรรมพบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมลดลงครบ 100%

ยกเว้นพฤติกรรมการมาสาย และการแต่งกายไม่ถูกระเบียบ ยังต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไปอีก

4.2 ความคิดเห็นของคณะกรรมการดำเนินงาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับผล

การดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ

ดำเนินงาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานตามโครงการสรุปผลดังนี้

1) ผลการประเมินจากคณะกรรมการดำเนินงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิต

ในการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมแล้วพบว่า หลังดำเนินโครงการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ โรงเรียนร่วมมือกับเครือข่ายผู้ปกครองและตัวผู้ปกครองเองในการแก้ไขปัญหานักเรียน

อย่างต่อเนื่อง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ จัดตั้งศูนย์รับปรึกษาปัญหาเฉพาะด้าน

2) ผลการประเมินจากนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิตในการดำเนิน

โครงการโดยภาพรวมแล้ว พบว่า หลังดำเนินโครงการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง

ที่สุดคือ การนำสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการดำเนินกิจกรรม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ จัดตั้งศูนย์

รับปรึกษาปัญหาเฉพาะด้าน

3) ผลการประเมินจากผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิต

ในการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมแล้ว พบว่า หลังดำเนินโครงการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือการรวบรวมบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลคลอบคลุมทุกมิติ ข้อมูลเป็นปัจจุบัน จัดเก็บ

อย่างเป็นระบบ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ พ่อครูแม่ครูออกเยี่ยมบ้านผู้ปกครองเป็นระยะ ดูแลลูกนักเรียน

อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

โพสต์โดย รองเติ้ล : [27 ก.ย. 2565 เวลา 18:59 น.]
อ่าน [688] ไอพี : 118.173.105.187
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 52,801 ครั้ง
เทคนิคที่ทำให้คุณเป็นคนฉลาดและมีความจำดี
เทคนิคที่ทำให้คุณเป็นคนฉลาดและมีความจำดี

เปิดอ่าน 9,375 ครั้ง
คำรำพึง ของคนที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาว ในการปฏิรูปการศึกษา : โดย เพชร เหมือนพันธุ์
คำรำพึง ของคนที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาว ในการปฏิรูปการศึกษา : โดย เพชร เหมือนพันธุ์

เปิดอ่าน 10,638 ครั้ง
รู้จัก "ไวรัสไข้หวัดหมู" มฤตยูสายพันธุ์ล่าสุด!
รู้จัก "ไวรัสไข้หวัดหมู" มฤตยูสายพันธุ์ล่าสุด!

เปิดอ่าน 7,677 ครั้ง
FOCUS ประเด็นจาก PISA : การกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลส่งผลอย่างไรต่อการเรียนรู้
FOCUS ประเด็นจาก PISA : การกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลส่งผลอย่างไรต่อการเรียนรู้

เปิดอ่าน 9,209 ครั้ง
เมื่อต้องลงโทษลูก
เมื่อต้องลงโทษลูก

เปิดอ่าน 15,040 ครั้ง
แนวปฏิบัติการเสนอหนังสือราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวปฏิบัติการเสนอหนังสือราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 18,243 ครั้ง
บริหารงานอย่างไร จึงจะครองใจลูกน้อง
บริหารงานอย่างไร จึงจะครองใจลูกน้อง

เปิดอ่าน 12,123 ครั้ง
รู้ไว้ไม่เสียหาย! ตัวเลข "เฮง-ชง" ประจำปีวอก
รู้ไว้ไม่เสียหาย! ตัวเลข "เฮง-ชง" ประจำปีวอก

เปิดอ่าน 13,819 ครั้ง
ว่าด้วยกรณีมหาวิทยาลัยปิดเปิดเทอมตามอาเซียน??? โดย สุพจน์ เอี้ยงกุญชร
ว่าด้วยกรณีมหาวิทยาลัยปิดเปิดเทอมตามอาเซียน??? โดย สุพจน์ เอี้ยงกุญชร

เปิดอ่าน 404,084 ครั้ง
หน้าที่และความรับผิดชอบของครู
หน้าที่และความรับผิดชอบของครู

เปิดอ่าน 11,150 ครั้ง
4 พัฒนาการที่แม่ควรส่งเสริม
4 พัฒนาการที่แม่ควรส่งเสริม

เปิดอ่าน 11,134 ครั้ง
ฮีโร่&วายร้าย คนเด่นโลกปี 2554
ฮีโร่&วายร้าย คนเด่นโลกปี 2554

เปิดอ่าน 36,421 ครั้ง
ปลาสวยงาม
ปลาสวยงาม

เปิดอ่าน 60,628 ครั้ง
พืชที่ใช้ทำกระดาษ
พืชที่ใช้ทำกระดาษ

เปิดอ่าน 174,323 ครั้ง
เทคโนโลยี หมายถึงอะไร
เทคโนโลยี หมายถึงอะไร

เปิดอ่าน 35,440 ครั้ง
การใช้ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การใช้ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปิดอ่าน 11,644 ครั้ง
ชมย้อนหลัง ดูดวงปี 58 กับ หมอช้าง และ อ.คฑา จากรายการตีสิบ
ชมย้อนหลัง ดูดวงปี 58 กับ หมอช้าง และ อ.คฑา จากรายการตีสิบ
เปิดอ่าน 775 ครั้ง
ประโยชน์ของการดื่มน้ำเปล่า
ประโยชน์ของการดื่มน้ำเปล่า
เปิดอ่าน 9,911 ครั้ง
ริ้วรอยบนใบหน้าแก้ได้ หมอแนะควรศึกษาก่อนทำ
ริ้วรอยบนใบหน้าแก้ได้ หมอแนะควรศึกษาก่อนทำ
เปิดอ่าน 36,080 ครั้ง
ประณีตศิลป์ไทย
ประณีตศิลป์ไทย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ