ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

เรื่องที่ศึกษา รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

ผู้รายงาน นายทวีศักดิ์ หยิมกระโทก

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

สถานที่ทำงาน โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงานที่สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่ทำการศึกษา ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครู จำนวน 134 คน และนักเรียน จำนวน 1,952 คน รวมทั้งหมด จำนวน 2086 คน โดยใช้ตารางการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีย์และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย ฉบับที่ 1 แบบสอบถามการดำเนินการนิเทศภายในสำหรับครู และฉบับที่ 2 แบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน แบบสอบถามทั้ง 2 ฉบับมีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และมีค่าความเชื่อมั่น .94 และ .97 ตามลำดับ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

สรุปผลการประเมิน

1. ผลการประเมินสภาวะแวดล้อมโครงการนิเทศภายในโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงเกี่ยวกับความสำคัญและความจำเป็นในการนิเทศภายใน และความเป็นไปได้ในการดำเนินการโดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก”

เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินปรากฏว่า ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ ถือว่าผ่านเกณฑ์

2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าโครงการนิเทศภายในโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคลากรที่เอื้อต่อการดำเนินโครงการ และความเพียงพอของงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก”

เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินปรากฏว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ถือว่าผ่านเกณฑ์

3. ผลการประเมินกระบวนการโครงการนิเทศภายในโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ปรากฏดังนี้

3.1 ผลการประเมินการดำเนินการนิเทศตามกระบวนการนิเทศภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก”

3.2 ผลการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก”

เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินปรากฏว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ ถือว่าผ่านเกณฑ์

4. ผลการประเมินผลผลิตโครงการนิเทศภายในโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ปรากฏดังนี้

4.1 ผลการประเมินผลลัพธ์โครงการนิเทศภายในโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงเกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติงานของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก”

4.2 ผลการประเมินผลลัพธ์โครงการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู ตามความคิดเห็นของครู

โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก”

4.3 ผลการประเมินผลลัพธ์โครงการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู ตามความคิดเห็นของนักเรียน

โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก”

4.4 ผลการประเมินผลกระทบโครงการเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก”

4.5 ผลการประเมินผลกระทบโครงการเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ “มาก”

4.6 ในปีการศึกษา 2564 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 89.82 ผ่านเกณฑ์เป้าหมายของโรงเรียน

คือ ร้อยละ 75 เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์เป้าหมายของโรงเรียน

เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินปรากฏว่า ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ถือว่าผ่านเกณฑ์

นอกจากนี้ ครูและนักเรียนยังได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน ปราจิณราษฎรอำรุง ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นเพิ่มเติมของครู

1.1 การดำเนินการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง จะเป็นการกระตุ้นให้ครูกระตือรือร้น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงาน และพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นโรงเรียนต้องจัดทำปฏิทินการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประชุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนิเทศการเรียนการสอนของครู เป็นต้น ไว้อย่างชัดเจน พยายามดำเนินการให้ได้ตามปฏิทิน มีการประเมินผลการ ปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศระหว่างปีการศึกษา กิจกรรมใดที่ไม่ปรากฏผล เป็นที่น่าพอใจ ก็ปรับกิจกรรมทันที โดยไม่ต้องรอปีการศึกษาต่อไป

1.2 การที่ครูได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน และการผลิตสื่อ ทำให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และได้วางแผนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นปี ส่วนที่ครูปฏิบัติได้ค่อนข้างลำบาก และครูหลายคนแสดงความคิดเห็นตรงกันว่า คือ การให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม ในการกำหนดจุดประสงค์และวางแผนการเรียนร่วมกัน เป็นเรื่องยาก ครูต้องเก่งและมีจิตวิทยาสูง จึงจะทำให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์

1.3 กิจกรรมการศึกษาดูงาน ควรดำเนินงานปีละ 1 ครั้ง (ถ้าไปศึกษาดูงานสถานที่ไกล ๆ) เพราะใช้งบประมาณมาก และควรจัดในช่วงต้นภาคเรียน เพื่อครูจะได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ มาปรับปรุงพัฒนาการทำงานของตนเองได้ทันในปีการศึกษานั้น ๆ

1.4 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควรมีผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ มาร่วมแลกเปลี่ยนรู้ด้วยเป็นระยะ ๆ ตลอดปีการศึกษา เพื่อช่วยครูพัฒนาการเรียนการสอน เพราะบางครั้งแม้ว่าครูจะได้รวมพลังช่วยกันคิดและร่วมกันปฏิบัติ แต่ก็แก้ปัญหาหรือพัฒนาได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น เพราะไม่สามารถมองภาพปัญหาได้ตลอดแนว และเลือกเทคนิควิธี ไม่เหมาะกับปัญหา ถ้ามีผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่ตรงประเด็นจะช่วยให้ครูแก้ปัญหาได้ถูกทาง

2. ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นเพิ่มเติมของนักเรียน

นักเรียนรู้สึกพอใจและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดการเรียนสำหรับตนเอง แม้ว่าจะไม่มากนัก และวิธีการเรียนรู้ที่มีการเคลื่อนไหว เช่น การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ ทำให้สนุก ไม่เคร่งเครียดกับการเรียน และทำให้เข้าใจบทเรียนง่ายขึ้น

โพสต์โดย taweesak : [28 ก.ย. 2565 เวลา 05:27 น.]
อ่าน [683] ไอพี : 202.143.131.0
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 209,304 ครั้ง
สงครามครูเสด
สงครามครูเสด

เปิดอ่าน 71,653 ครั้ง
"โมเต็ล"แตกต่างจาก "โฮเต็ล" (Hotel) อย่างไร
"โมเต็ล"แตกต่างจาก "โฮเต็ล" (Hotel) อย่างไร

เปิดอ่าน 58,373 ครั้ง
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลว 2 ม.ค. 51)
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลว 2 ม.ค. 51)

เปิดอ่าน 3,784 ครั้ง
ธุรกิจแบบไหนควรจดสิทธิบัตรทั่วโลก หรือ PCT
ธุรกิจแบบไหนควรจดสิทธิบัตรทั่วโลก หรือ PCT

เปิดอ่าน 12,856 ครั้ง
ทายนิสัยจากวิชาที่ชอบ
ทายนิสัยจากวิชาที่ชอบ

เปิดอ่าน 12,694 ครั้ง
"เสาวรส"
"เสาวรส"

เปิดอ่าน 10,849 ครั้ง
รีดเลือดไดโนเสาร์ ซากจมอยู่ในดินตายมาแล้วตั้ง 80 ล้านปี
รีดเลือดไดโนเสาร์ ซากจมอยู่ในดินตายมาแล้วตั้ง 80 ล้านปี

เปิดอ่าน 13,555 ครั้ง
"โปรตีน" ตัวช่วยของสาวอยากผอม
"โปรตีน" ตัวช่วยของสาวอยากผอม

เปิดอ่าน 30,176 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 6 ผู้ตัดสินที่ 2 (THE SECOND REFEREE)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 6 ผู้ตัดสินที่ 2 (THE SECOND REFEREE)

เปิดอ่าน 9,623 ครั้ง
ลดการสอบเพื่ออะไร ?
ลดการสอบเพื่ออะไร ?

เปิดอ่าน 50,918 ครั้ง
เผยสูตรสร้างครอบครัว 4.0 สังคมเป็นสุข
เผยสูตรสร้างครอบครัว 4.0 สังคมเป็นสุข

เปิดอ่าน 9,325 ครั้ง
คุณรู้จริงหรือไม่ กับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
คุณรู้จริงหรือไม่ กับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เปิดอ่าน 35,517 ครั้ง
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สพฐ.
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สพฐ.

เปิดอ่าน 40,850 ครั้ง
อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 คืออะไร ?
อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 คืออะไร ?

เปิดอ่าน 64,239 ครั้ง
การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษใน abstract
การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษใน abstract

เปิดอ่าน 121,951 ครั้ง
เตือนภัย "ถ่ายเป็นเลือด" ระวังโรคแฝง...ร้ายแรงถึงชีวิต!!
เตือนภัย "ถ่ายเป็นเลือด" ระวังโรคแฝง...ร้ายแรงถึงชีวิต!!
เปิดอ่าน 20,050 ครั้ง
8 วิธีปรับโฉม "โรงเรียน" ใหม่ จัดอย่างไรให้เด็กเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
8 วิธีปรับโฉม "โรงเรียน" ใหม่ จัดอย่างไรให้เด็กเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
เปิดอ่าน 25,112 ครั้ง
ขาเที่ยวเฮอีก ปี59 วันหยุดยาวเพียบเฉพาะสงกรานต์ฟาดรวดเดียว 5 วัน
ขาเที่ยวเฮอีก ปี59 วันหยุดยาวเพียบเฉพาะสงกรานต์ฟาดรวดเดียว 5 วัน
เปิดอ่าน 14,789 ครั้ง
คลิปโชว์การปอกมะพร้าวแบบกินได้ทั้งลูก
คลิปโชว์การปอกมะพร้าวแบบกินได้ทั้งลูก
เปิดอ่าน 4,273 ครั้ง
สมรรถนะต่างประเทศ 4 ตัวอย่างหลักสูตร สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา
สมรรถนะต่างประเทศ 4 ตัวอย่างหลักสูตร สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ