ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านคำสว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา

โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านคำสว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 1

ผู้ประเมิน สมศักดิ์ สมดวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสว่าง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ปีที่ศึกษา 2564

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านคำสว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการ (Context Evaluation) 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation) 3) ประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ (Process Evaluation) และ 4) ประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) ศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย ในปีการศึกษา 2564 ทั้งหมด 426 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชน ผู้รับผิดชอบ โครงการครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนเข้าร่วมโครงการ เครื่องมือในการประเมิน ได้แก่ แบบประเมินโครงการมีลักษณะเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ (f) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (x̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการประเมิน

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านคำสว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 สรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินโดยภาพรวมด้านบริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านคำสว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.46, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณารายด้านทุกด้านมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับผลการประเมินสูงสุดไปหาต่ำสุด คือ ด้านความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ด้านความเหมาะสมของโครงการกับโรงเรียน ด้านความเป็นไปได้ของโครงการ ด้านวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบาย ตามลำดับ

2. ผลการประเมินโดยภาพรวมด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของโรงเรียน

บ้านคำสว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.46, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณารายการประเมินที่มีผลประเมินสูงสุดสามอันดับ คือ กิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในโครงการ อาคารเรียนและอาคารสนับสนุน มีความเหมาะสมในการจัดโครงการ ตามลำดับ

3. ผลการประเมินโดยภาพรวมด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านคำสว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.46, S.D.= 0.50) เมื่อพิจารณารายด้านทุกด้านมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับผลการประเมินสูงสุดไปหาต่ำสุด คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการนิเทศภายใน ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ตามลำดับ

4. ผลการประเมินโดยภาพรวมด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านคำสว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.46 , S.D.= 0.50) เมื่อพิจารณารายด้านทุกด้านมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับผลการประเมินสูงสุดไปหาต่ำสุด คือ ด้านนักเรียนแสดงออกพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัย ด้านนักเรียนแสดงออกพฤติกรรมด้านความกตัญญู ด้านนักเรียนแสดงออกพฤติกรรมด้านความพอเพียง ด้านนักเรียนแสดงออกพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ ด้านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ด้านครูมีพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามลำดับ

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ของโรงเรียนบ้านคำสว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผลการประเมินทุกด้านผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้นควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ควรมีการเพิ่มเติมสาระหลักคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมให้มีความแปลกใหม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สำหรับการประเมินโครงการควรจัดทำอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อได้ข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาประกอบการตัดสินใจ

โพสต์โดย คงศักดิ์ : [19 ธ.ค. 2565 เวลา 15:22 น.]
อ่าน [389] ไอพี : 223.206.242.116
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,788 ครั้ง
เลี้ยงลูกรักให้มีพัฒนาการสมวัย
เลี้ยงลูกรักให้มีพัฒนาการสมวัย

เปิดอ่าน 13,164 ครั้ง
มาตรฐานข้อสอบและการให้เกรดในมหาวิทยาลัย: เกรดเฟ้อและเกรดฝืด
มาตรฐานข้อสอบและการให้เกรดในมหาวิทยาลัย: เกรดเฟ้อและเกรดฝืด

เปิดอ่าน 33,400 ครั้ง
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ผู้บริหารการศึกษา)
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ผู้บริหารการศึกษา)

เปิดอ่าน 163,627 ครั้ง
วิธีทำ ส้มตำข้าวโพด เมนูสุขภาพ
วิธีทำ ส้มตำข้าวโพด เมนูสุขภาพ

เปิดอ่าน 9,737 ครั้ง
แนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนักประดิษฐ์ พ.ศ.2556
แนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนักประดิษฐ์ พ.ศ.2556

เปิดอ่าน 16,559 ครั้ง
มะระจีน
มะระจีน

เปิดอ่าน 21,718 ครั้ง
เทคนิคการคูณแบบญี่ปุ่น ลองฝึกดูครับ
เทคนิคการคูณแบบญี่ปุ่น ลองฝึกดูครับ

เปิดอ่าน 9,664 ครั้ง
นาแปลงเดิม ปลูกด้วยวิธีเดิม ผลลัพธ์เหมือนเดิม
นาแปลงเดิม ปลูกด้วยวิธีเดิม ผลลัพธ์เหมือนเดิม

เปิดอ่าน 15,271 ครั้ง
7 เคล็ดลับผิวสว่างใส สำหรับสาวย่าง 30
7 เคล็ดลับผิวสว่างใส สำหรับสาวย่าง 30

เปิดอ่าน 11,109 ครั้ง
ช่วยลูกทำการบ้านอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
ช่วยลูกทำการบ้านอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 12,954 ครั้ง
คนแบบไหนที่ต้องการวิตามินซี
คนแบบไหนที่ต้องการวิตามินซี

เปิดอ่าน 12,623 ครั้ง
กิน "ผัก" เหล่านี้มีประโยชน์อย่างไร?
กิน "ผัก" เหล่านี้มีประโยชน์อย่างไร?

เปิดอ่าน 33,927 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 11 การนับประตู
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 11 การนับประตู

เปิดอ่าน 258,140 ครั้ง
มิตรแท้ ๔ มิตรเทียม ๔
มิตรแท้ ๔ มิตรเทียม ๔

เปิดอ่าน 6,703 ครั้ง
เกาะติดการปิดเปิดเทอม มหาวิทยาลัยไทยตามอาเซียน
เกาะติดการปิดเปิดเทอม มหาวิทยาลัยไทยตามอาเซียน

เปิดอ่าน 30,708 ครั้ง
สรรพคุณของ "ปวยเล้ง"
สรรพคุณของ "ปวยเล้ง"
เปิดอ่าน 17,186 ครั้ง
ชวนคนไทยร่วมใจ ปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง
ชวนคนไทยร่วมใจ ปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง
เปิดอ่าน 18,128 ครั้ง
การศึกษาไทย กระบวนทัศน์ที่หลงทาง
การศึกษาไทย กระบวนทัศน์ที่หลงทาง
เปิดอ่าน 13,860 ครั้ง
ไม่อยากให้ตู้เย็นเหม็น ต้องทำอย่างไร
ไม่อยากให้ตู้เย็นเหม็น ต้องทำอย่างไร
เปิดอ่าน 8,523 ครั้ง
"สู่แสงสว่าง" หัวใจส่องเลนส์
"สู่แสงสว่าง" หัวใจส่องเลนส์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ