ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน โรงเรียนบ้านชุมขลิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน โรงเรียนบ้านชุมขลิง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

ชื่อผู้ประเมิน : นางสาวกัญญา ยอดแก้ว

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ

ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนบ้านชุมขลิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ประเมินโดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ประเมินโครงการในด้านบริบทเด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตเโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เประเมินบริบท (ContextเEvaluation) เกี่ยวกับความต้องการจำเป็นของการดำเนินงานโครงการ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของกิจกรรม และความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 2) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ สถานที่ สื่อและวัสดุอุปกรณ์ 3)เประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เกี่ยวกับการเตรียมการ การวางแผนการดำเนินกิจกรรม การดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้ การนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงาน การประเมินผลการจัดกิจกรรมและการสรุปและรายงานผลโครงการ 4) ประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะของนักเรียนเพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะและด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชุมขลิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ปีการศึกษา 2564 รวมทั้งสิ้น จำนวน 137 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) จำนวน 47 คน ประกอบด้วย 1) ครูผู้สอน จำนวน 7 คน 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 30 คน 4) ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 30 คน (ผู้ปกครองนักเรียนที่ถูกเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง) 5) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ไม่รวมตัวแทนครูและผู้บริหารโรงเรียน) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าเ5เระดับ จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามประเมินบริบทของโครงการ จำนวน 4 ตัวชี้วัด ข้อคำถาม จำนวน 29 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามประเมินปัจจัยนำเข้า จำนวน 4 ตัวชี้วัด ข้อคำถาม จำนวน 22 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามประเมินกระบวนการ จำนวน 6 ตัวชี้วัด ข้อคำถาม จำนวน 42 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามประเมินผลผลิตเกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะของนักเรียน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ข้อคำถาม จำนวน 30 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 ฉบับที่ 5 แบบวัดพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักเรียน ข้อคำถาม จำนวน 20 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 ฉบับที่ 6 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนิน ข้อคำถาม จำนวน 20 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยค่าสถิติ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows 16.0 ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยทั้ง 4 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดและอยู่ในระดับมากที่สุดทุกตัวชี้วัด โดยความต้องการจำเป็นของโครงการ มีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของกิจกรรมในการดำเนินงานโครงการ ตามลำดับ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ โดยรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยทั้ง 4 ตัวชี้วัดพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดและอยู่ในระดับมากที่สุดทุกตัวชี้วัด โดยด้านสถานที่ มีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านบุคลากรเด้านสื่อและวัสดุอุปกรณ์ และด้านงบประมาณ ตามลำดับ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยทั้ง 6 ตัวชี้วัดพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดและอยู่ในระดับมากที่สุดทุกตัวชี้วัด ด้านการเตรียมการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการวางแผนการดำเนินกิจกรรม ด้านการสรุปและรายงานผลโครงการ ด้านการประเมินผลการจัดกิจกรรมของโครงการ ด้านการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด และด้านการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงาน ตามลำดับ

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพบว่า โดยรวมนักเรียนโรงเรียนบ้านชุมขลิง มีจิตสาธารณะผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดและอยู่ในระดับมากที่สุดเโดยมีรายละเอียดการประเมินดังนี้

4.1 การประเมินด้านผลผลิต ในการมีจิตสาธารณะของนักเรียน โรงเรียนบ้านชุมขลิง จำนวน 3 ตัวชี้วัด โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ตัวชี้วัด โดยพบว่า การมีจิตสาธารณะต่อตนเองมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือการมีจิตสาธารณะต่อครอบครัว และการมีจิตสาธารณะต่อสังคม ตามลำดับ

4.2 การประเมินด้านพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักเรียน โรงเรียนบ้านชุมขลิง พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดทุกตัวชี้วัด โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยพบว่า การได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำให้นักเรียนรู้สึกมีคุณค่าและภาคภูมิใจในตัวเอง มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือนักเรียนชอบทำงานช่วยเหลือสังคมแม้งานจะหนักแค่ไหน ก็ตาม นักเรียนช่วยเพื่อนในการไปทำธุระเรื่องต่างๆ, นักเรียนมีความรู้สึกสงสารบุคคลที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ตามลำดับ

4.3 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อโครงการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนบ้านชุมขลิง พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดและอยู่ในระดับมากที่สุดทุกตัวชี้วัด ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมของโครงการมีประโยชน์และส่งผลดีต่อการนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน มากที่สุด รองลงมาคือ อาคารสถานที่มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะจากการทำกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ตามลำดับ

โพสต์โดย กัญญา : [22 ธ.ค. 2565 เวลา 21:51 น.]
อ่าน [666] ไอพี : 171.6.216.72
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 24,969 ครั้ง
เสริมมงคลแบบเสือ ๆ ต้อนรับปีขาล
เสริมมงคลแบบเสือ ๆ ต้อนรับปีขาล

เปิดอ่าน 33,564 ครั้ง
ถั่วงอกคอนโดฯ ปลูกง่ายๆ สไตล์คนเมือง
ถั่วงอกคอนโดฯ ปลูกง่ายๆ สไตล์คนเมือง

เปิดอ่าน 11,081 ครั้ง
วิธีลด ความดันโลหิตสูง
วิธีลด ความดันโลหิตสูง

เปิดอ่าน 7,088 ครั้ง
เปิด 10 ธุรกิจเด่นปี59 สุขภาพและความงามยังครองแชมป์
เปิด 10 ธุรกิจเด่นปี59 สุขภาพและความงามยังครองแชมป์

เปิดอ่าน 11,539 ครั้ง
แสงส่องทางจากการศึกษา
แสงส่องทางจากการศึกษา

เปิดอ่าน 11,179 ครั้ง
มะระขี้นก ต้านเบาหวาน
มะระขี้นก ต้านเบาหวาน

เปิดอ่าน 15,609 ครั้ง
พสกนิกรแชร์คลิปประทับใจ "สมเด็จพระเทพฯ" ทรงกวักพระหัตถ์เรียกบัณฑิต กลับมารับปริญญา หลังปริ
พสกนิกรแชร์คลิปประทับใจ "สมเด็จพระเทพฯ" ทรงกวักพระหัตถ์เรียกบัณฑิต กลับมารับปริญญา หลังปริ

เปิดอ่าน 9,494 ครั้ง
ดูฟรี! เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัยทาง online
ดูฟรี! เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัยทาง online

เปิดอ่าน 19,989 ครั้ง
LearnSquare e-Learning Management System
LearnSquare e-Learning Management System

เปิดอ่าน 23,950 ครั้ง
วิธีกำจัดคราบเหลืองใต้แขนเสื้อผ้า
วิธีกำจัดคราบเหลืองใต้แขนเสื้อผ้า

เปิดอ่าน 11,144 ครั้ง
รูดซิป"กูเกิล ดูเดิล" เปิดประวัติ "กิเดียน ซุนด์แบกด์" ผู้ให้กำเนิด"ซิป"คนแรกของโลก
รูดซิป"กูเกิล ดูเดิล" เปิดประวัติ "กิเดียน ซุนด์แบกด์" ผู้ให้กำเนิด"ซิป"คนแรกของโลก

เปิดอ่าน 24,059 ครั้ง
ความผิดปกติที่เกิดจากการนอนส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าที่คุณคิด
ความผิดปกติที่เกิดจากการนอนส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าที่คุณคิด

เปิดอ่าน 16,417 ครั้ง
จำได้ไหม ย้อนวันวานของอาจารย์ "กาญจนา นาคสกุล" ราชบัณฑิต
จำได้ไหม ย้อนวันวานของอาจารย์ "กาญจนา นาคสกุล" ราชบัณฑิต

เปิดอ่าน 10,782 ครั้ง
คู่มือสำหรับประชาชน [ทุกกระทรวง]
คู่มือสำหรับประชาชน [ทุกกระทรวง]

เปิดอ่าน 9,566 ครั้ง
เมื่อไหร่ควรพูด และเมื่อไหร่ควรเงียบ
เมื่อไหร่ควรพูด และเมื่อไหร่ควรเงียบ

เปิดอ่าน 19,885 ครั้ง
เงินเดือนเป็นความลับ
เงินเดือนเป็นความลับ
เปิดอ่าน 4,590 ครั้ง
"Alprazolam" ไม่ใช่ "ยาเสียสาว" เป็นยานอนหลับ แก้อาการกังวล ง่วงซึม แต่ถูกนำมาใช้ในทางที่ผิด
"Alprazolam" ไม่ใช่ "ยาเสียสาว" เป็นยานอนหลับ แก้อาการกังวล ง่วงซึม แต่ถูกนำมาใช้ในทางที่ผิด
เปิดอ่าน 28,102 ครั้ง
ตะไคร้สมุนไพรใกล้ตัวแก้เวียนหัว
ตะไคร้สมุนไพรใกล้ตัวแก้เวียนหัว
เปิดอ่าน 19,555 ครั้ง
แรงบันดาลใจ ถ่ายรูปให้ลูกมุมเดิม 14 ปี ตั้งแต่เด็กจนโต ชมคลิป
แรงบันดาลใจ ถ่ายรูปให้ลูกมุมเดิม 14 ปี ตั้งแต่เด็กจนโต ชมคลิป
เปิดอ่าน 9,912 ครั้ง
มาดูแลรักษาระบบเบรกกันเถอะ
มาดูแลรักษาระบบเบรกกันเถอะ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ