ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณ

รายงานผลการดำเนินงาน

การเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกรับรางวัล KPPE Awards ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผู้เสนอผลงานต้องจัดทำ

รายงานผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง ภาพประกอบกิจกรรม จำนวน ๒๐-๓๐ หน้า (รวมภาคผนวก) โดยระบุ ชื่อเรื่อง กิจกรรม และขอบเขตเนื้อหา สาระสำคัญของการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน และผล ที่เกิดจากการดำเนินงาน) โดยเขียนอธิบายตามเกณฑ์ดังนี้

๑) ความสำคัญของนวัตกรรม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:1) จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการคิดและเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของสมอง จุดเน้นของการเรียนจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนจากการเน้นให้จดจำข้อมูลทักษะพื้นฐานเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์(อุไรรัก พันโกฏิ, 2553:1)ด้วยความสำคัญดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดให้สถานศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษาบรรจุวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาบังคับแต่ปัญหาที่พบ ในปัจจุบันคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร กล่าวคือ นักเรียนส่วนใหญ่คิดว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องอาศัยการท่องจำไม่สามารถทำความเข้าใจได้ เพราะประกอบด้วยสูตรที่ต้องจำมากมาย การเรียนคณิตศาสตร์จึงเป็นเรื่องที่น่าเบื่อสำหรับนักเรียน (เอกลักษณ์ กนกากร, 2553 : 1)ซึ่งนอกจากเจตคติที่ไม่ดีที่ผู้เรียนมีต่อการเรียนคณิตศาสตร์แล้ว ปัญหาทางด้านความแตกต่างระหว่างบุคคลก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนคณิตศาสตร์ได้ไม่ดีเท่าที่ควร รวมทั้งวิธีการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนที่ส่วนใหญ่ใช้ การบรรยาย ยกตัวอย่างแล้วจึงให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดที่มีลักษณะคล้ายกับตัวอย่างที่ได้อธิบายไปแล้ว ไม่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสร้างความหลากหลายให้กับผู้เรียน รวมทั้งการขาดสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่เร้าความสนใจของผู้เรียน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ผู้เรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งส่งผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ำการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ จำเป็นต้องให้นักเรียนฝึกปฏิบัติโดยผ่านการคิดอย่างมีระบบ มีการวางแผน มีการตรวจสอบปรับปรุงการปฏิบัติ และผลการปฏิบัติ ให้เกิดขึ้นอยู่เสมอ นักเรียนจึงจำเป็นต้องได้รับการฝึก ลงมือปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ จนเกิดเป็นนิสัย การฝึกจะช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหาดียิ่งขึ้น เพราะการสร้างกระบวนการของตนเอง นักเรียนจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง หากได้รับการฝึกอย่างต่อเนื่อง (เกศินี มีคุณ, 2547 : 2) ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะช่วยพัฒนาให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะ ควรจัดให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองให้มากได้เท่าใดก็ยิ่งดี

ซึ่งตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) มีการระบาดในวงกว้าง องค์การอนามัยโลก ได้ประเมินสถานการณ์และประกาศให้โรค COVID-19 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ โดยแนะนาให้ทุกประเทศเร่งรัดการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อ COVID-19 ซึ่งสถานศึกษาเป็นสถานที่ ที่มีนักเรียนอยู่รวมกันจำนวนมาก มักจะมีความเสี่ยงสูง หากมีระบบการจัดการที่ไม่ดี อาจจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ได้ในกลุ่มเด็กเนื่องจากพบว่าการติดเชื้อ COVID-19 ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีอาการหรือมีอาการแสดง ค่อนข้างน้อยความรุนแรงจะน้อยมาก อาจทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วไปยังบุคคลในบ้าน หากมีการระบาดในกลุ่มนักเรียนขึ้น จะมีผลกระทบในสังคมหรือผู้ใกล้ชิด เช่น ครู พ่อแม่ ผู้สูงอายุ ที่ติดเชื้อจากเด็ก ดังนั้น หากมีการเปิดเรียน มีโอกาสสูงที่จะเกิดการติดเชื้อในกลุ่มเด็กเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเด็กเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลและระมัดระวังในการกระจายเชื้อเป็นอย่างมาก มาตรการในการเปิดเทอมจึงมีความสำคัญมากในการควบคุมการระบาด การวางแผนเปิดเทอมจึงต้องมั่นใจว่าสามารถควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคได้Liveworksheets คือเว็บไซต์ที่ให้ครูหรือบุคคลที่สนใจสามารถสร้างใบงานแบบฝึกหัดออนไลน์ และให้นักเรียนเข้ามาทำใบงานออนไลน์ได้โดย ไม่ต้องพิมพ์เป็นกระดาษออกมา อีกทั้งยังสามารถตรวจคะแนนหรือส่งคำตอบให้ครูผ่านทางอีเมลและยังมีความสามารถอื่น ๆ อีกมากมายตัวอย่างรูปแบบใบงานใน Liveworksheets มีทั้งแบบให้นักเรียนเติมคาตอบเอง แบบโยงหรือจับคู่คำตอบ แบบเลือกตอบ จริง/เท็จ แบบลากคำตอบมาเติม แบบทำเครื่องหมายถูกผิด แบบเลือกคำตอบจากตัวเลือก ซึ่ง Liveworksheets มีข้อดี ดังนี้ 1) ระบบตรวจคำตอบให้ทันที นักเรียนรู้ผลทันทีสะดวกต่อการเก็บคะแนน 2) สามารถออกแบบให้ดึงดูดความสนใจ ใช้ canva ออกแบบได้ 3)ใบงานมีความหลากหลาย 4) สามารถนำใบงานของครูท่านอื่นมาปรับแก้ได้ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาพบว่า ครูผู้สอนมีการให้ใบงานกับนักเรียน ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในการจัดพิมพ์ใบงาน และเป็นการเพิ่มงานให้กับนักเรียนในการเขียนตามใบงาน

จากหลักการและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้ทำการวิเคราะห์เนื้อหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำใบงานมีชีวิต ด้วยโปรแกรม Liveworksheets เพื่อให้ครูทุกคนได้ใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนและเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการคำนวณในรายวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพต่อไป

๒) วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน (๑๐ คะแนน)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน การใช้ใบงานมีชีวิตLiveworksheets เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการใช้ใบงานมีชีวิตLiveworksheets เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

เป้าหมายในการดำเนินงาน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีทักษะการคำนวณเพิ่มขึ้น

๓) ขั้นตอนการดำเนินงาน (๒๕ คะแนน)

การใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร แบ่งออกเป็น ๔ ขั้นตอน

ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและแนวทางในการใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณ

โดยมีกรอบแนวคิดดังนี้

1.1 เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณ

จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๐)

1.2 เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณ

ขั้นที่ 2 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ การใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

2.1 วิเคราะห์เป้าหมายของการใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณ วิเคราะห์เป้าหมายของการใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณโดยดำเนินการศึกษาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560)

2.2 วิเคราะห์เนื้อหาของเป้าหมายของการใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณ การนำการใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณมาใช้ทางการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพื่อเพิ่มทักษะการคำนวณนั้น จำเป็นต้องเรียนรู้เนื้อหาที่สำคัญ คือ การใช้งานจาก ใบงานมีชีวิต Liveworksheets นั้นโดยใช้หลักการของรูปแบบใบงาน สีสันที่น่าสนใจ และยังมีการตอบโต้ระหว่างผู้เรียนกับสื่ออีกด้วยเป็นกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการทางความคิดของผู้เรียน รู้สึกสนุกสนานที่จะคิดหาคำตอบในในงานให้ถูกต้อง

2.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ การใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณ โดยนำหลักการต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้การใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณ โดยนำเอากลไกของเกมมาสร้างความน่าสนใจในการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงจูงใจและความน่าตื่นเต้นในการเรียนรู้ทำให้เกิดเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดี มีกระบวนการที่ง่ายต่อการเข้าใจในสิ่งที่ซับซ้อน มาเป็นเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งนี้ได้มีการระบุจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพิ่มทักษะการคำนวณ

ขั้นที่ 3 การใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

3.1 ดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้การใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets เพื่อพัฒนา

ทักษะการคำนวณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

3.2 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้การใช้ใบ

งานมีชีวิต Liveworksheets เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

ขั้นที่ 4 สรุปผลการใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

4.1 นำผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อหาค่าเฉลี่ยร้อยละและคะแนนความ ก้าวหน้าของการใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

4.2 นำค่าเฉลี่ยร้อยละมาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนการใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

4.3 สรุปผลการใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

๔) ผลสำเร็จของการดำเนินงาน (๒๐ คะแนน)

ระบุผลสำเร็จของการดำเนินงานที่เกิดจากการนำนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จ ไปใช้

ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

4.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนการใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนการใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

คะแนนการทดสอบ คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยของผลต่าง

ก่อนเรียน 20 7.77 7.90

หลังเรียน 20 15.67

อ้างอิง ภาคผนวก

จากตารางที่ 1 พบว่า การทดสอบคะแนนผู้เรียนมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 7.77

และมีคะแนนหลังเรียน เฉลี่ยเท่ากับ 15.67 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนทั้งสองครั้ง พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

4.2 ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets เพื่อพัฒนา

ทักษะการคำนวณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

ตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets

เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

จำนวนผู้เรียน คะแนนเต็ม ผลรวมคะแนน ดัชนีประสิทธิผล

ก่อนเรียน หลังเรียน E.I. ร้อยละ

30 20 233 470 0.3950 39.50

อ้างอิง ภาคผนวก

จากตารางที่ 2 พบว่าดัชนีประสิทธิผลของการใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets เพื่อพัฒนา

ทักษะการคำนวณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชรมีค่า 0.3950 หรือ คิดเป็นร้อยละ 39.50 ซึ่งแสดงถึงการใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชรทำให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 39.50

๕) แนวทางการนํานวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ประสบผลสําเร็จไปใช้ และแนวทางการพัฒนาต่อยอด

5.1 แนวทางการนำนวัตกรรมไปใช้

แนวการใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร ครูผู้สอนต้องศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets และต้องมีความสนใจ มีความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชั่นต่างๆ ในใบงานมีชีวิต Liveworksheets สามารถอธิบายการใช้งาน การตอบคำถามในใบงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ควรคำนึงถึงพื้นฐานทักษะการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนเพราะเป็นการใช้งานผ่านเครื่อข่ายอินเทอร์เนตเพื่อลดปัญหาในการจัดการเรียนการสอน

5.2 แนวทางพัฒนาต่อยอด

แนวทางการพัฒนาต่อยอดการใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณ โดยเพิ่มการพัฒนาใบงานมีชีวิต Liveworksheets ประเภทอื่นๆเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาสื่อเพื่อเพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณของนักเรียนและนักเรียนสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

๖) การเผยแพร่นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จ (๕ คะแนน)

ระบุข้อมูลที่ทำให้เห็นร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จ

และการยกย่องชมเชย

มีการเผยแพร่การใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีที่หลากหลาย อาทิ การเผยแพร่ให้กับโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร การเผยแพร่ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการเผยแพร่ผลงาน ใบงานออนไลน์ในเว็ปไซต์ เป็นต้น

โพสต์โดย piyawan : [9 ม.ค. 2566 เวลา 05:51 น.]
อ่าน [1191] ไอพี : 182.53.179.243
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ ครูชม

  ความคิดเห็นที่ 1

เยี่ยมครับ

https://www.savcurv.com/

วันที่โพสต์ [12 มิ.ย. 2566 เวลา 17:21 น.] ไอพี : [171.96.203.85] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 56,379 ครั้ง
การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์
การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์

เปิดอ่าน 45,243 ครั้ง
พืชสมุนไพรพื้นบ้าน
พืชสมุนไพรพื้นบ้าน

เปิดอ่าน 22,955 ครั้ง
ความเข้าใจเรื่องแผ่นดินไหว: ประเทศไทยกับ 3 รอยเลื่อนมีพลัง และพื้นที่เสี่ยงภัย 5 ระดับ
ความเข้าใจเรื่องแผ่นดินไหว: ประเทศไทยกับ 3 รอยเลื่อนมีพลัง และพื้นที่เสี่ยงภัย 5 ระดับ

เปิดอ่าน 164,065 ครั้ง
วิธีทำ ส้มตำข้าวโพด เมนูสุขภาพ
วิธีทำ ส้มตำข้าวโพด เมนูสุขภาพ

เปิดอ่าน 9,728 ครั้ง
โยคะในรถยามจราจรติดขัด
โยคะในรถยามจราจรติดขัด

เปิดอ่าน 18,703 ครั้ง
เหงื่อบอกโรค
เหงื่อบอกโรค

เปิดอ่าน 19,874 ครั้ง
ทักษะที่จำเป็นของคนอายุ 18
ทักษะที่จำเป็นของคนอายุ 18

เปิดอ่าน 19,519 ครั้ง
ความหมายของเครื่องในพิธี
ความหมายของเครื่องในพิธี

เปิดอ่าน 15,145 ครั้ง
ฟื้นฟูตัวเอง 15 วัน เปลี่ยน...ให้สวย
ฟื้นฟูตัวเอง 15 วัน เปลี่ยน...ให้สวย

เปิดอ่าน 15,277 ครั้ง
ทำไมเวลาเกา จึงหายคัน
ทำไมเวลาเกา จึงหายคัน

เปิดอ่าน 13,315 ครั้ง
ปลูกฝังทักษะสมองอย่างไรให้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในอนาคต
ปลูกฝังทักษะสมองอย่างไรให้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในอนาคต

เปิดอ่าน 237,528 ครั้ง
คำอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ
คำอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 11,740 ครั้ง
โลหิต ที่ควรทราบ
โลหิต ที่ควรทราบ

เปิดอ่าน 11,269 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาที่ห้องเรียนจุดเริ่มต้นการเรียนรู้เด็ก-ครู
ปฏิรูปการศึกษาที่ห้องเรียนจุดเริ่มต้นการเรียนรู้เด็ก-ครู

เปิดอ่าน 12,300 ครั้ง
เดินหน้าปฏิรูป โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 59 โดย เพชร เหมือนพันธุ์
เดินหน้าปฏิรูป โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 59 โดย เพชร เหมือนพันธุ์

เปิดอ่าน 12,388 ครั้ง
เชอร์รี่-บลูเบอร์รี่ นี่ล่ะ...สุดยอดผลไม้ชะลอวัย
เชอร์รี่-บลูเบอร์รี่ นี่ล่ะ...สุดยอดผลไม้ชะลอวัย
เปิดอ่าน 8,279 ครั้ง
"กับดักส้มสอดไส้ตะปู" ที่แท้มาจากประเทศ......
"กับดักส้มสอดไส้ตะปู" ที่แท้มาจากประเทศ......
เปิดอ่าน 24,716 ครั้ง
แห่กดไลค์ ด.ญ.จิตราภา พูดอังกฤษหน้าชั้น ผู้ใหญ่ยังอาย
แห่กดไลค์ ด.ญ.จิตราภา พูดอังกฤษหน้าชั้น ผู้ใหญ่ยังอาย
เปิดอ่าน 60,309 ครั้ง
โดเรมี : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
โดเรมี : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
เปิดอ่าน 8,153 ครั้ง
ตำนานสงกรานต์
ตำนานสงกรานต์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ