ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภู มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (2) เพื่อและพัฒนาสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (4) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ ครูโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 38 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) แบบสอบถามสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการ (2) รูปแบบการบริหารงานวิชาการ (3) แบบประเมินคุณภาพการบริหารงานวิชาการ (4) แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนการสอน (5) แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน (6) แบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (7) แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ (8) แบบประเมินความพึงพอใจ และ (9) ประเด็นสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

สรุปผลการวิจัย

1. สภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก (x̄ =4.25, sd =0.15) ส่วนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พบว่า ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นำ ควรมีการกำกับ ดูแลงานวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของครู นักเรียนและชุมุชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ควรมีการวัดและประเมินผลการดำเนินงานทางวิชาการอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง ควรส่งเสริมให้ครูวิจัยและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้เองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และเป็นต้นแบบในโรงเรียน

2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการ เป็นโครงสร้างความสัมพันธ์ในการบริหารงานวิชาการ ตามแนวคิด ทฤษฎี หลักการบริหารเป็นฐาน ในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลและองค์กรประกอบด้วย 6 องค์ประกอบได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ ขอบข่ายงานวิชาการ กระบวนการดำเนินงาน การวัดประเมินผล เงื่อนไขความสำเร็จและผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านการใช้ประโยชน์ (Utility) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.17

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พบว่า (1) ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄=4.27, sd =0.10) (2) ผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พบว่า คุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมมีระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับมาก ( x̄ =4.36, sd =0.10) และผลการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( x̄=4.38, sd =0.06) (3) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 81.00 ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษกำหนด และเมื่อพิจารณารายตัวชี้วัดพบว่า ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 85.96 ผ่านเกณฑ์สถานศึกษากำหนด และเมื่อพิจารณารายตัวชี้วัดพบว่า ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

4. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̄ =4.41,sd =0.09) และผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยผู้บริหารและครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.35, =0.07) และจากการสนทนากลุ่มมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเงื่อนไขความสำเร็จ ได้แก่ ผู้บริหารสร้างภาวะผู้นำ สถานศึกษามีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ชุมชนให้ความร่วมมือ และผู้บริหารควรมีการกำกับ ดูแลงานวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของครู นักเรียนและชุมชนเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ส่วนแนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืนควรดำรงรักษาระบบงานให้เข้มแข็ง ด้วยแรงขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร บุคลากรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอควรมีการประชุมปฏิบัติการแก่ครู บุคลกรทุกภาคเรียน และมีการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองให้เข้มแข็ง

โพสต์โดย รองฯสน : [21 ก.พ. 2566 เวลา 11:42 น.]
อ่าน [349] ไอพี : 27.145.61.19
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,077 ครั้ง
ไม้มงคลประจำวันเกิด ปลูกเสริมโชคลาภ
ไม้มงคลประจำวันเกิด ปลูกเสริมโชคลาภ

เปิดอ่าน 22,367 ครั้ง
รวมตำนานอิทธิฤทธิ์ ขุนโจรพันธุ์เสือ ตำนานโรบินฮู้ดเมืองไทย
รวมตำนานอิทธิฤทธิ์ ขุนโจรพันธุ์เสือ ตำนานโรบินฮู้ดเมืองไทย

เปิดอ่าน 9,984 ครั้ง
5 วิธีในการตกลงเจรจาในภาษาอังกฤษให้เป็นผลสำเร็จ
5 วิธีในการตกลงเจรจาในภาษาอังกฤษให้เป็นผลสำเร็จ

เปิดอ่าน 11,642 ครั้ง
รับมืออย่างไรเมื่อทำงานพลาด
รับมืออย่างไรเมื่อทำงานพลาด

เปิดอ่าน 11,883 ครั้ง
ต้องดู! คลิปผลงานนศ. ถ่ายทอดเรื่องราวซึ้งกินใจ
ต้องดู! คลิปผลงานนศ. ถ่ายทอดเรื่องราวซึ้งกินใจ

เปิดอ่าน 19,243 ครั้ง
(ก.ค.ศ.)การศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพครู
(ก.ค.ศ.)การศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพครู

เปิดอ่าน 24,155 ครั้ง
ไขข้อข้องใจ การบ้านยังจำเป็นสำหรับเด็กยุคใหม่หรือไม่?
ไขข้อข้องใจ การบ้านยังจำเป็นสำหรับเด็กยุคใหม่หรือไม่?

เปิดอ่าน 11,625 ครั้ง
ออกกำลังกายเป็นประจำทำให้เงินเดือนสูงขึ้น
ออกกำลังกายเป็นประจำทำให้เงินเดือนสูงขึ้น

เปิดอ่าน 9,134 ครั้ง
ซูฮก! ครูมะกันพิการแขน ใช้เท้าต่างมือสอนนักเรียน
ซูฮก! ครูมะกันพิการแขน ใช้เท้าต่างมือสอนนักเรียน

เปิดอ่าน 22,001 ครั้ง
ปลา สัตว์มงคลนำโชคลาภ
ปลา สัตว์มงคลนำโชคลาภ

เปิดอ่าน 27,936 ครั้ง
ดอกคำฝอย สมุนไพรปกป้องหัวใจ ลดไขมันในเลือด
ดอกคำฝอย สมุนไพรปกป้องหัวใจ ลดไขมันในเลือด

เปิดอ่าน 14,435 ครั้ง
สมูทตี้สมุนไพร อร่อยได้ประโยชน์
สมูทตี้สมุนไพร อร่อยได้ประโยชน์

เปิดอ่าน 10,617 ครั้ง
ผลศึกษาดื่มกาแฟหลายแก้วต่อวันช่วยสยบโรคตับได้
ผลศึกษาดื่มกาแฟหลายแก้วต่อวันช่วยสยบโรคตับได้

เปิดอ่าน 39,693 ครั้ง
พระประจำวันเกิด
พระประจำวันเกิด

เปิดอ่าน 416 ครั้ง
มาตรฐาน Image Metadata
มาตรฐาน Image Metadata

เปิดอ่าน 22,212 ครั้ง
"มะรุม" พืชมหัศจรรย์
"มะรุม" พืชมหัศจรรย์
เปิดอ่าน 10,502 ครั้ง
ดูกันหรือยัง "กังนัม สไตล์" Original
ดูกันหรือยัง "กังนัม สไตล์" Original
เปิดอ่าน 9,732 ครั้ง
มาดูกันว่า "เกาหลีใต้" เริ่มต้นการเป็นผู้นำด้านการศึกษาโฉมใหม่ของโลกอย่างไร?
มาดูกันว่า "เกาหลีใต้" เริ่มต้นการเป็นผู้นำด้านการศึกษาโฉมใหม่ของโลกอย่างไร?
เปิดอ่าน 11,777 ครั้ง
จุ่มลวก (หรือลวง)
จุ่มลวก (หรือลวง)
เปิดอ่าน 10,927 ครั้ง
คลิปซาบซึ้งความผูกพัน "ครูควรดู-นร.ควรชม"
คลิปซาบซึ้งความผูกพัน "ครูควรดู-นร.ควรชม"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ