ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในโรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

ผู้วิจัย นางสาวพจนีย์ กุลกัลยา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) เทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ปีที่วิจัย 2565

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) 2) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) และ 4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาครูในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ครูผู้สอนในโรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส (สุทธิพงษ์ประชานุกูล) จำนวน 31 คน และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเนินสุทธาวาส (สุทธิพงษ์ประชานุกูล) จำนวน 560 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน แบบสังเกต และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)

ผลการวิจัย พบว่า

การดำเนินการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้

1. ผลการศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) 5 ด้าน พบว่า

ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา การนําผลการติดตามมาพัฒนานโยบาย/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ความสำคัญกับความเป็นท้องถิ่น ความเป็นไทย และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในสถานศึกษา พบว่า มีค่อนข้างน้อย ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาไม่นำรายงานผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาไปทบทวน ปรับปรุง พัฒนากำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ทำให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไม่ตรงประเด็น และไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง ในปัญหาที่เกิดขึ้น

ด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาไม่นำนโยบายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติและไม่เห็นความสำคัญของการนำหลักสูตรสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูยังไม่เข้าใจหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สาระการเรียนรู้ ครูส่วนใหญ่ไม่ให้ความตระหนักและความสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมการใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา พบว่า มีค่อนข้างน้อย และการจัดกิจกรรมไม่ส่งผลเพื่อฝึกนักเรียนถอดบทเรียน การเรียนรู้สู่วิถีความพอเพียง

ด้านที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาดำเนินการการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง ได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูขาดการเอาใจด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและชื่นชมให้กำลังใจผู้เรียนเพื่อเป็นการเสริมแรงทางบวก ทั้งนี้ ครูผู้สอนยังไม่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการตั้งคำถาม

ให้นักเรียนคิดและให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพูดคุยเชื่อมโยงเพื่อใช้เหตุและผลเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมปลูกฝังพฤติกรรมมีค่อนข้างน้อย โดยผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูต้องนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่การปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ด้านที่ 4 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา สถานศึกษาดำเนินการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความสำคัญกับความเป็นท้องถิ่น ความเป็นไทย และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขาดการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการติดตามผลการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า มีค่อนข้างน้อย โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องดำเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาทุกด้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านที่ 5 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ การส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรมและบุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผู้บริหารต้องมีภาวะของผู้นำ มีความรู้ความเข้าใจ และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจริง สามารถเป็นบุคคลตัวอย่าง (Key Person) ให้กับองค์กร ซึ่งลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความนับถือศรัทธาต่อคณะครู นักเรียน ชุมชน ซึ่งเป็นความสำคัญต่อภาพความสำเร็จของงาน การสร้างจุดเด่นขององค์กร สถานศึกษา สามารถจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูล และสะท้อนผลการปฏิบัติงานเพื่อทำให้ทราบถึงคุณลักษณะความสำเร็จ ของสถานศึกษา และเป็นภาพคุณลักษณะนิสัยจนเป็นวิถีความพอเพียง

2. ผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) พบว่า โครงสร้างของรูปแบบประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ส่วนที่ 1 แนวคิดและหลักการ ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ ส่วนที่ 3 กระบวนการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4 ขั้นตอนและสาระการพัฒนา 5 ด้าน 13 ประเด็นการพัฒนา 46 แนวทางดำเนินการ 65 วิธีการพัฒนา และ 36 เงื่อนไขความสำเร็จ โดยประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับการพัฒนาแต่ละองค์ประกอบ มีดังนี้

2.1 แนวคิดและหลักการประเด็นสำคัญ พบว่า เป็นรูปแบบที่เปิดโอกาสให้ครูสามารถพัฒนาตนเองเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องด้วยตนเองเป็นระยะ และต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการสถานศึกษา โดยยึดหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมกับบริบและวัฒนธรรมขององค์กร พัฒนาแนวคิด ศึกษาหาความรู้สร้างสรรค์นวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ใหม่ ๆ สร้างเจนตคติ ค่านิยมที่เหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดีนำสู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 วัตถุประสงค์ ประเด็นสำคัญ พบว่า เป็นรูปแบบเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยประยุกต์ใช้กับการบริหารสถานศึกษา และเพื่อนำเสนอประเด็นแนวทางดำเนินการ วิธีการพัฒนา เงื่อนไขความสำเร็จของการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร)

2.3 กระบวนการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการก่อนการพัฒนา ขั้นตอนที่ 2 ประเมินตนเองก่อนการพัฒนา ขั้นตอนที่ 3 การบริหารโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 5 ด้าน 13 ประเด็นการพัฒนา 46 แนวทางดำเนินการ 65 วิธีการพัฒนา และ 36 เงื่อนไขความสำเร็จ และขั้นตอนที่ 4 การประเมินหลังการพัฒนา และพัฒนาซ้ำ กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ ประเมินโดยผู้บริหารระดับปฏิบัติการ จำนวน 6 คน มีความเป็นไปได้ มีค่าเฉลี่ย 4.80 อยู่ในระดับมากที่สุด และความเป็นประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 4.81 อยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) พบว่า ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อนการพัฒนาด้วยรูปแบบ ผู้ร่วมวิจัยได้คะแนนเฉลี่ย 20.33 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 67.78 และมีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 3 คน หลังการพัฒนาด้วยรูปแบบ พบว่า ผู้ร่วมวิจัยได้คะแนนเฉลี่ย 26.50 คิดเป็นร้อยละ 88.33 จะเห็นได้ว่าผู้ร่วมวิจัยทุกคนมีคะแนนความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบ สูงกว่าก่อนการพัฒนาด้วยรูปแบบ ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้นิเทศภายใน พบว่า โดยรวมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีระดับความเหมาะสมของการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ( = 4.35) และนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.98 , S.D = 0.45)

4. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) พบว่า การทดสอบความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อนการพัฒนาด้วยรูปแบบ ผู้ร่วมวิจัยได้คะแนนเฉลี่ย 21.10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70.33 และมีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 5 คน หลังการพัฒนาด้วยรูปแบบ พบว่า ผู้ร่วมวิจัยได้คะแนนเฉลี่ย 25.83 คิดเป็นร้อยละ 86.1 จะเห็นได้ว่าผู้ร่วมวิจัยทุกคน มีคะแนนความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลังการพัฒนาด้วยรูปแบบสูงกว่าก่อนการพัฒนาด้วยรูปแบบ ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้นิเทศภายใน พบว่า โดยรวมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีระดับความเหมาะสมของการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ( = 3.78) และนักเรียน มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.19 , S.D = 0.47)

โพสต์โดย พจนีย์ กุลกัลยา : [28 ก.พ. 2566 เวลา 11:10 น.]
อ่าน [502] ไอพี : 223.204.246.33
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,378 ครั้ง
สูด "ควันบุหรี่มือสอง" แค่ 30 นาทีมีสิทธิเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
สูด "ควันบุหรี่มือสอง" แค่ 30 นาทีมีสิทธิเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ

เปิดอ่าน 10,795 ครั้ง
รู้เท่าทัน ก่อนทานสมุนไพร-อาหารเสริม
รู้เท่าทัน ก่อนทานสมุนไพร-อาหารเสริม

เปิดอ่าน 14,768 ครั้ง
10 เคล็ดลับเลิกบุหรี่
10 เคล็ดลับเลิกบุหรี่

เปิดอ่าน 23,147 ครั้ง
ความเข้าใจเรื่องแผ่นดินไหว: ประเทศไทยกับ 3 รอยเลื่อนมีพลัง และพื้นที่เสี่ยงภัย 5 ระดับ
ความเข้าใจเรื่องแผ่นดินไหว: ประเทศไทยกับ 3 รอยเลื่อนมีพลัง และพื้นที่เสี่ยงภัย 5 ระดับ

เปิดอ่าน 118,455 ครั้ง
ความหมายของวัฒนธรรม
ความหมายของวัฒนธรรม

เปิดอ่าน 8,982 ครั้ง
แนะพ่อแม่ติดโปรแกรมไอซีทีเฮาส์คีปเปอร์
แนะพ่อแม่ติดโปรแกรมไอซีทีเฮาส์คีปเปอร์

เปิดอ่าน 18,653 ครั้ง
กฎกระทรวงการประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ. 2549
กฎกระทรวงการประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ. 2549

เปิดอ่าน 14,510 ครั้ง
วัดป่าที่แม่ฮ่องสอนดังทั่วโลก ต่างชาติแห่เรียนสมาธิปีละกว่า 2 พันคน
วัดป่าที่แม่ฮ่องสอนดังทั่วโลก ต่างชาติแห่เรียนสมาธิปีละกว่า 2 พันคน

เปิดอ่าน 7,515 ครั้ง
หลากวิธีกำจัด จุดอ่อน ที่หัวใจ
หลากวิธีกำจัด จุดอ่อน ที่หัวใจ

เปิดอ่าน 2,600 ครั้ง
"พริกด่างญี่ปุ่น" พืชผักสวนครัว ผลทานได้
"พริกด่างญี่ปุ่น" พืชผักสวนครัว ผลทานได้

เปิดอ่าน 17,133 ครั้ง
พระพรหม (พระธาดา)
พระพรหม (พระธาดา)

เปิดอ่าน 10,955 ครั้ง
ทำตัวเตี้ย เทรนด์ฮา จากเกาหลี บอกเลยกำลังฮิตสุดๆ
ทำตัวเตี้ย เทรนด์ฮา จากเกาหลี บอกเลยกำลังฮิตสุดๆ

เปิดอ่าน 11,758 ครั้ง
8 นาที กับโยคะบนที่นอน
8 นาที กับโยคะบนที่นอน

เปิดอ่าน 20,395 ครั้ง
ตารางสีเสื้อผ้าประจำวัน
ตารางสีเสื้อผ้าประจำวัน

เปิดอ่าน 141,111 ครั้ง
20 บุคคลสำคัญของไทยที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
20 บุคคลสำคัญของไทยที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

เปิดอ่าน 103,731 ครั้ง
การทำกรอบรูปเปเปอร์มาเช่
การทำกรอบรูปเปเปอร์มาเช่
เปิดอ่าน 20,702 ครั้ง
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545
เปิดอ่าน 4,822 ครั้ง
ปวดคอ แบบไหนอันตราย
ปวดคอ แบบไหนอันตราย
เปิดอ่าน 10,233 ครั้ง
5 สูตรสวยด้วยเกลือ
5 สูตรสวยด้วยเกลือ
เปิดอ่าน 16,489 ครั้ง
ขนุน 8 เดือนติดผล เร็วกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว!
ขนุน 8 เดือนติดผล เร็วกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว!

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ