ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
บ้านหลังที่ 2 Model

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best First)

“บ้านหลังที่ 2 Model”

ชื่อผู้เสนอผลงาน : โรงเรียนวัดอัยยิการาม

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

1. เหตุผล/ความสำคัญของผลงาน

ปัจจุบันเด็กและเยาวชนในประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหามากมาย ทั้งปัญหาที่เกิดจากตัวเด็กเอง เช่น สภาพร่างกาย จิตใจผิดปกติไม่เหมือนคนทั่วไป และสภาพครอบครัวไม่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีพ ไม่สามารถศึกษาในระบบโรงเรียนได้ ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลลูกหลานของตนเอง ระบบการศึกษาของชาติมีข้อบกพร่อง ไม่อาจสนองความต้องการของเด็กและเยาวชนได้อย่างเท่าเทียมกัน ทำให้เด็ก บางคนไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง แสดงความสามารถในทางที่ผิดหรือแสดงได้ไม่เต็มตามศักยภาพของตนเอง รวมถึงเด็กบางคนขาดโอกาสในการศึกษาตามระบบโรงเรียน เนื่องด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้พยายามจัดการศึกษาให้กับเด็กทุกคนในประเทศ โดยการกำหนดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551)

โรงเรียนวัดอัยยิการาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา มีแนวคิดสำคัญในการจัดการศึกษาคือ เปรียบเสมือนโรงเรียนคือบ้านของนักเรียน คือ เป็นสถานที่ที่นักเรียนมีความรู้สึกปลอดภัย อยากที่จะมาโรงเรียน ครูอาจารย์ คือ พ่อ แม่ของนักเรียน ที่คอยอบรม ให้ความรู้กับนักเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนคือ ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งแนวคิดนี้เป็นแนวคิดของผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัยยิการาม คือ นายธนณัฐ ศิระวงษ์ ที่บริหารงานภายใต้นโยบาย “บ้านหลังที่ 2”

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน โดยใช้กิจกรรมบ้านหลังที่ 2 ในการส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้

2. เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาอย่างทั่วถึง ตรงตามสภาพปัญหาเต็มตามศักยภาพมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

3. เพื่อให้โรงเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพ

3. เป้าหมาย

1. นักเรียนโรงเรียนวัดอัยยิการาม ไม่มีนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม และยาเสพติด นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2. โรงเรียนวัดอัยยิการาม มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง โดยมีกิจกรรมในการปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

3. นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างถูกทิศทางและเรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม

4. กระบวนการผลิตผลงาน

โดยมีวงจรของนวัตกรรมดังภาพ

.

4. ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน

1. นักเรียนสามารถได้รับการแก้ไขพฤติกรรมและสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาอย่างทั่วถึง ตรงตามสภาพปัญหาเต็มตามศักยภาพมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

3. โรงเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพ

5. รางวัลที่ได้รับ

1. รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการที่ 1 ระดับเหรียญเงิน โรงเรียนสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561

2. รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการที่ 2 ระดับเหรียญเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562

3. รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการที่ 2 ระดับเหรียญเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563

4. รางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6 ระดับประเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บรรณานุกรม

กรมสุขภาพจิต. (2546). คู่มือวิทยากร ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ช่วงชั้นที่ 3 – ช่วงชั้น

ที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6). กรุงเทพฯ: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

กรมสามัญศึกษา. (2544). ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

กรมสามัญศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา.

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สานักงาน. (2547). แนวทางการดาเนินงานระบบการช่วยเหลือ

นักเรียนในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2547). เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย.

(พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : พีแอนด์บี พับลิชชิ่ง.

วิชาการ, กรม กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.

พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว. (2544). จิตวิทยาการปกครองชั้นเรียน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สาโรช ไสยสมบัติ. (2534). ความพึงพอใจในการทำงานของครูอาจารย์ โรงเรียนมัธยมศึกษา

สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.

หลุย จำปาเทศ. (2533). จิตวิทยาการจูงใจ. กรุงเทพฯ : สามัคคีสาส์น จำกัด

โพสต์โดย Mam : [9 มิ.ย. 2566 เวลา 05:26 น.]
อ่าน [2080] ไอพี : 125.25.164.211
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,889 ครั้ง
กล้วยหอม ตัวช่วยลดน้ำหนักอย่างได้ผล
กล้วยหอม ตัวช่วยลดน้ำหนักอย่างได้ผล

เปิดอ่าน 8,848 ครั้ง
ขนมปังป้องกันผู้ชายเป็นหมันได้
ขนมปังป้องกันผู้ชายเป็นหมันได้

เปิดอ่าน 15,393 ครั้ง
5 กลิ่นอาหาร ที่จะช่วยให้คุณผอม!
5 กลิ่นอาหาร ที่จะช่วยให้คุณผอม!

เปิดอ่าน 12,396 ครั้ง
ผักสีสดช่วยคุณฟิตได้
ผักสีสดช่วยคุณฟิตได้

เปิดอ่าน 48,946 ครั้ง
ฝึกลูกจำศัพท์อังกฤษ50คำได้ไม่ต้องท่อง หมวดสิ่งของทั่วไป
ฝึกลูกจำศัพท์อังกฤษ50คำได้ไม่ต้องท่อง หมวดสิ่งของทั่วไป

เปิดอ่าน 20,195 ครั้ง
วันพืชมงคล พระราชพิธีพืชมงคลและจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
วันพืชมงคล พระราชพิธีพืชมงคลและจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

เปิดอ่าน 20,361 ครั้ง
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา

เปิดอ่าน 31,434 ครั้ง
“การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ”
“การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ”

เปิดอ่าน 41,969 ครั้ง
6 ขั้นตอนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่งขององค์กร
6 ขั้นตอนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่งขององค์กร

เปิดอ่าน 9,546 ครั้ง
วิธีสร้างความสุขแบบสาวโสด
วิธีสร้างความสุขแบบสาวโสด

เปิดอ่าน 13,598 ครั้ง
ทาน "งา" ประจำ ทำลายความแก่!
ทาน "งา" ประจำ ทำลายความแก่!

เปิดอ่าน 1,709 ครั้ง
บริการเช่ารถหรู ที่จะช่วยเติมเต็มความฝันของคุณให้เป็นจริงในทันตา!
บริการเช่ารถหรู ที่จะช่วยเติมเต็มความฝันของคุณให้เป็นจริงในทันตา!

เปิดอ่าน 36,489 ครั้ง
เด็กๆ ควรใช้นิ้วมือในการนับเลขหรือไม่
เด็กๆ ควรใช้นิ้วมือในการนับเลขหรือไม่

เปิดอ่าน 23,049 ครั้ง
วิธีเก็บไข่ให้ได้นานๆ
วิธีเก็บไข่ให้ได้นานๆ

เปิดอ่าน 24,168 ครั้ง
สิงคโปร์รณรงค์เลิกบ้าคะแนนสอบ ปรามพ่อแม่อย่ากดดันลูก
สิงคโปร์รณรงค์เลิกบ้าคะแนนสอบ ปรามพ่อแม่อย่ากดดันลูก

เปิดอ่าน 12,247 ครั้ง
ซดชา 3 ถ้วยช่วยต้านมะเร็ง ป้องกันโรคเนื้อร้ายของรังไข่สตรีได้
ซดชา 3 ถ้วยช่วยต้านมะเร็ง ป้องกันโรคเนื้อร้ายของรังไข่สตรีได้
เปิดอ่าน 66,569 ครั้ง
การอ่านแบบ Scanning
การอ่านแบบ Scanning
เปิดอ่าน 2,094 ครั้ง
บัตรเลือกตั้ง 2566
บัตรเลือกตั้ง 2566
เปิดอ่าน 17,465 ครั้ง
กาฬโรคปอด Pneumonic Plague
กาฬโรคปอด Pneumonic Plague
เปิดอ่าน 2,424 ครั้ง
ความแตกต่างระหว่างด้ายเย็บผ้าและด้ายปัก และประเภทของด้ายปัก
ความแตกต่างระหว่างด้ายเย็บผ้าและด้ายปัก และประเภทของด้ายปัก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ