ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการนิเทศ PKN-2DE เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

นวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศ PKN-2DE เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบการนิเทศ PKN-2DE เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ชื่อเจ้าของผลงาน นางศิรินุช ชูกุศล ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

บทสรุป

การรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศ PKN-2DEเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศ PKN-2DE เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มีวิธีดำเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้

1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการการนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยการสอบถามความต้องการของผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 87 คน และครูผู้สอน จำนวน 87 คน

2) การสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศ PKN-2DE เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยทำการยกร่างรูปแบบ มีองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีดำเนินการ และการประเมินผล และตรวจสอบร่างรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินความสอดคล้อง (IOC) พบว่ามีดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยรวมเท่ากับ 0.92 ตรวจสอบความเหมาะสมโดยใช้แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และรูปแบบการนิเทศ PKN-2DE ประกอบด้วย กระบวนการ 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการนิเทศ (Planning) ขั้นตอนที่ 2 การให้ความรู้เรื่องที่นิเทศ (Knowledge) ขั้นตอนที่ 3 การสร้างเครือข่ายการนิเทศ (Network) ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาเครื่องมือการนิเทศ (Development) ขั้นตอนที่ 5 การปฏิบัติการนิเทศ (Do) และขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลการนิเทศ (Evaluation)

3) การทดลองใช้รูปแบบการนิเทศ PKN-2DE เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยทดลองใช้รูปแบบการนิเทศกับครูโรงเรียนในสังกัด 87 แห่ง จำนวน 87 คน พบว่า คุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของครู หลังใช้รูปแบบการนิเทศสูงกว่าก่อนใช้ คิดเป็นร้อยละ 40.25 และคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของครู อยู่ในระดับดีถึงดีมาก จำนวน 75 คน จาก 87 คน คิดเป็นร้อยละ 86.20

4) การประเมินผลรูปแบบการนิเทศ PKN-2DE เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประเมินโดยผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 87 คน และครูผู้สอน จำนวน 87 คน พบว่า รูปแบบการนิเทศมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความเป็นประโยชน์ และมีความถูกต้อง อยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการนำนวัตกรรมรูปแบบการนิเทศ PKN-2DE เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ที่ได้พัฒนาขึ้นไปใช้ได้ผลดังต่อไปนี้

1. ผลที่เกิดกับครูผู้สอน

1) ครูจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ครู ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดการเรียนการสอน

2) ครูจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยคิดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจใหม่ๆ อยู่โดยตลอด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเข้าเรียนอย่างต่อเนื่อง

3) ครูจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้พัฒนาทักษะและแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกระบวนการที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของครู

4) ครูจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เกิดกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนครูทั้งในวงสนทนาระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อร่วมแก้ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับช่วงชั้นเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน และระดับกลุ่มบริหารงานเพื่อร่วมกันดำเนินการในการปรับปรุง แก้ไข และส่งเสริมสนับสนุนให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน

5) ครูจำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียนได้ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย

2. ผลที่เกิดกับนักเรียน

1) นักเรียนโรงเรียนในสังกัด จำนวน 87 ห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 มีทักษะการเรียนรู้ มีผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงขึ้น

2) นักเรียนโรงเรียนในสังกัด จำนวน 87 ห้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 มีสรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสูงขึ้น

3. ผลที่เกิดกับสถานศึกษา

1) โรงเรียนในสังกัดจำนวน 87 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศที่เป็นระบบตามรูปแบบการนิเทศ PKN-2DE และมีแนวทางในการนิเทศจัดการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพในการจัดการศึกษา

2) โรงเรียนในสังกัดจำนวน 87 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ได้พัฒนาครูผู้สอนโดยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ซึ่งเป็นการพัฒนาโดยความร่วมมือของครูและบุคลากรทุกคน

รูปแบบการนิเทศ PKN-2DE เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

รูปแบบการนิเทศ PKN-2DE ประกอบด้วย กระบวนการนิเทศ 6 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการการนิเทศ การเลือกประเด็นการนิเทศเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการนิเทศ การชี้แจงรายละเอียดของการนิเทศ และการกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานการนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของครู

ขั้นตอนที่ 2 การให้ความรู้ (Knowledge) หมายถึง การให้ความรู้ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของครู

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างเครือข่ายการนิเทศ (Network) หมายถึง การสร้างทีมงานผู้นิเทศ ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถด้านการสอน รวมถึงการสร้างเครือข่ายการทำงานด้านสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยการเก็บรวบรวมข้อมูลการนิเทศเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาเครื่องมือการนิเทศ (Development) หมายถึง การสร้างเครื่องมือการนิเทศ ที่เหมาะสมและทันสมัยโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น ห้องนิเทศออนไลน์ แบบนิเทศออนไลน์ การใช้ DEEP Application ได้แก่ ZOOM, Google Meet, Microsoft Team หรือการใช้ Application LINE FACEBOOK TIKTOK เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 5 การปฏิบัติการนิเทศ (Do) หมายถึง การนิเทศเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของครู โดยการสังเกตการสอนของครูในห้องเรียน และปฏิบัติดังนี้

1) ผู้นิเทศนัดหมายการนิเทศตามปฏิทินกำหนดการนิเทศ

2) ผู้นิเทศให้ครูผู้รับการนิเทศส่งแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของครูล่วงหน้าก่อนถึงวันนิเทศ

3) ผู้นิเทศสังเกตการสอนของครูผู้รับการนิเทศในห้องเรียนโดยไม่รบกวนการสอนของครู

4) หลังจบการสอนของครู ผู้นิเทศให้ผู้รับการนิเทศสะท้อนผลการสอนของตนเอง ค้นหาข้อดี ข้อบกพร่อง สิ่งที่ต้องพัฒนา ผู้นิเทศให้คำชี้แนะอย่างเป็นกัลยาณมิตร

5) ผู้นิเทศบันทึกผลการนิเทศ

ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลการนิเทศ (Evaluation) หมายถึง การประเมินโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) นำการสะท้อนผลการสอนของตนเอง ค้นหาข้อดี ข้อบกพร่อง สิ่งที่ต้องพัฒนาของผู้รับการนิเทศ คำชี้แนะอย่างเป็นกัลยาณมิตรของทีมผู้นิเทศ และรายงานสรุปผล

โพสต์โดย ศิรินุช : [14 ก.ค. 2566 เวลา 12:11 น.]
อ่าน [1389] ไอพี : 122.154.72.234
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,673 ครั้ง
มือชา ปัญหาที่พบได้ในคนทำงานออฟฟิศ
มือชา ปัญหาที่พบได้ในคนทำงานออฟฟิศ

เปิดอ่าน 14,201 ครั้ง
เมื่อฝรั่งขับรถเจอด่านตำรวจ จะเป็นยังไง ?
เมื่อฝรั่งขับรถเจอด่านตำรวจ จะเป็นยังไง ?

เปิดอ่าน 27,675 ครั้ง
สกิมเมอร์ : เทคโนโลยีโฉดเพื่อทรชน
สกิมเมอร์ : เทคโนโลยีโฉดเพื่อทรชน

เปิดอ่าน 27,851 ครั้ง
พืชอเนกประสงค์
พืชอเนกประสงค์

เปิดอ่าน 13,231 ครั้ง
ชมคลิป ครูนครสวรรค์ แปลงร่างเป็นฮีโร่ เด็กๆ ชอบมาก
ชมคลิป ครูนครสวรรค์ แปลงร่างเป็นฮีโร่ เด็กๆ ชอบมาก

เปิดอ่าน 46,793 ครั้ง
รับชมที่นี่ วีดิทัศน์ สอนการเขียนสระภาษาไทยที่ถูกต้อง
รับชมที่นี่ วีดิทัศน์ สอนการเขียนสระภาษาไทยที่ถูกต้อง

เปิดอ่าน 4,003 ครั้ง
เทคโนโลยีทางเลือกสำหรับผู้ที่มีบุตรยาก มีอะไรบ้างนะ
เทคโนโลยีทางเลือกสำหรับผู้ที่มีบุตรยาก มีอะไรบ้างนะ

เปิดอ่าน 8,499 ครั้ง
เด็กรุ่นใหม่... เขาทำ (อาชีพ) อะไร
เด็กรุ่นใหม่... เขาทำ (อาชีพ) อะไร

เปิดอ่าน 9,895 ครั้ง
อยากได้งาน ตกงานต้องอ่าน? เทคนิคหางานแบบเซียนตัดเซียน
อยากได้งาน ตกงานต้องอ่าน? เทคนิคหางานแบบเซียนตัดเซียน

เปิดอ่าน 30,205 ครั้ง
ล้างผักผลไม้สะอาดปลอดโรค
ล้างผักผลไม้สะอาดปลอดโรค

เปิดอ่าน 3,857 ครั้ง
"ไข่มดแดง" โปรตีนสูง-ไขมันต่ำ กรมอนามัยแนะ เลี่ยงกินสุก ๆ ดิบ ๆ เสี่ยงท้องร่วง
"ไข่มดแดง" โปรตีนสูง-ไขมันต่ำ กรมอนามัยแนะ เลี่ยงกินสุก ๆ ดิบ ๆ เสี่ยงท้องร่วง

เปิดอ่าน 12,157 ครั้ง
คลิปพายุถล่มรร.สตรีฯตราด กวาดทุกอย่างราบเป็นหน้ากลอง
คลิปพายุถล่มรร.สตรีฯตราด กวาดทุกอย่างราบเป็นหน้ากลอง

เปิดอ่าน 22,461 ครั้ง
อึ้ง!! สมุนไพรไทย 2,000 ตำรับ รักษามะเร็งได้จริง เตรียมเผยแพร่ผ่านหมอพื้นบ้านกันต่างชาติขโมยสูตร
อึ้ง!! สมุนไพรไทย 2,000 ตำรับ รักษามะเร็งได้จริง เตรียมเผยแพร่ผ่านหมอพื้นบ้านกันต่างชาติขโมยสูตร

เปิดอ่าน 7,927 ครั้ง
ระบบการศึกษาไม่สมดุล (จบ)
ระบบการศึกษาไม่สมดุล (จบ)

เปิดอ่าน 15,581 ครั้ง
Gen Y วายร้ายจริงหรือ (จบ)
Gen Y วายร้ายจริงหรือ (จบ)

เปิดอ่าน 33,213 ครั้ง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับค่ารากของสมการ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับค่ารากของสมการ
เปิดอ่าน 23,495 ครั้ง
เยือนประเทศลาว เข้าเมืองเวียงจันทน์ สัมผัสวัฒนธรรมใกล้แหล่งที่พักเวียงจันทน์สุดชิล
เยือนประเทศลาว เข้าเมืองเวียงจันทน์ สัมผัสวัฒนธรรมใกล้แหล่งที่พักเวียงจันทน์สุดชิล
เปิดอ่าน 18,062 ครั้ง
คาร์ล เบนซ์ เป็นผู้ให้กำเนิดรถยนตร์คันแรกของโลก
คาร์ล เบนซ์ เป็นผู้ให้กำเนิดรถยนตร์คันแรกของโลก
เปิดอ่าน 21,987 ครั้ง
ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์
ประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์
เปิดอ่าน 26,161 ครั้ง
Computing Science : วิชาบังคับสำหรับนักเรียน ป.1 ไทย
Computing Science : วิชาบังคับสำหรับนักเรียน ป.1 ไทย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ