ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหา โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา พัฒนารายการอาหาร เพื่อแก้ปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 ที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง การส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหา โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา พัฒนารายการอาหาร เพื่อแก้ปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 ที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์

ผู้ทำวิจัย นางวัลลภา วิเชียรรัตน์

ปีการศึกษา 2563

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหา โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา พัฒนารายการอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนและได้รับพลังงานเหมาะสมกับเพศและอายุ เพื่อแก้ปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 ที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ 2) เพื่อศึกษาผลลัพธ์ของกระบวนการคิดแก้ปัญหา โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา พัฒนารายการอาหารที่ เพื่อแก้ปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 ที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 ที่ได้รับการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา พัฒนารายการอาหาร

ผลการวิจัย พบว่า

1. พฤติกรรมการรับประทานอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 ที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา พบว่าพฤติกรรมการรับประทานอาหารของในภาพรวมค่าเฉลี่ยมีการปฏิบัติในระดับเหมาะสมดี (x̄ = 1.96, S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อันดับแรกพฤติกรรมการรับประทานอาหารในด้านจำนวนมื้อในการรับประทานอาหารมีการปฏิบัติในระดับเหมาะสมดี (x̄ = 2.45, S.D. = 0.48) รองลงมาพฤติกรรมการรับประทานอาหารในด้านปริมาณอาหารที่รับประทานมีการปฏิบัติในระดับเหมาะสมดี (x̄ = 2.30, S.D. = 0.44) และอันดับสุดท้ายพฤติกรรมการรับประทานอาหารในด้านชนิดของอาหารที่รับประทานมีการปฏิบัติในระดับเหมาะสมน้อย (x̄ = 0.33, S.D. = 0.12)

2. ผลการการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมนักโภชนาการน้อยคิดแก้ปัญหา โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา จัดรายการอาหารแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ในภาพรวม นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก (x̄ = 2.70, S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อันดับแรกขั้นระบุปัญหา ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน ปฏิบัติกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก (x̄ = 3.00, S.D. = 0.00) อันดับสองขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ปฏิบัติกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก (x̄ = 2.80, S.D. = 0.45) และอันดับสุดท้ายขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและขั้นนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงานปฏิบัติกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก (x̄ = 2.40, S.D. = 0.55)

3. ผลการประเมินรายการอาหารแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ ด้วยกระบวนการคิดแก้ปัญหา โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา พัฒนารายการอาหารเพื่อแก้ปัญหานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 ที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ ในภาพรวม พบว่า ความเหมาะสมของรายการอาหารแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์มีความเหมาะสมระดับดีมาก (x̄ = 2.87, S.D. = 0.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อันดับแรกรายการอาหารมีความเหมาะสมในการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ ปริมาณพลังงานมีความเหมาะสมกับเพศและวัยในการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ และการบูรณาการระหว่าง 4 วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ มีความเหมาะสมระดับดีมาก (x̄ = 3.00, S.D. = 0.00) รองลงมาความเหมาะสมของรายการอาหารมีความเหมาะสมในการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ และการนำเสนอรายการอาหารอย่างสร้างสรรค์มีความเหมาะสมระดับดีมาก (x̄ = 2.67, S.D. = 0.58)

4. ภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 ที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ ในเดือนมกราคม 2564 โดยชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงเทียบกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต อายุ 5-18 ปี เกณฑ์น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง ของกรมอนามัย พบว่า นักเรียนมีภาวะโชนาการตามเกณฑ์ สมส่วน จำนวน 2 คน นักเรียนมีภาวะโชนาการตามเกณฑ์ ท้วม จำนวน 1 คน ที่ต้องเผ้าระวังเรื่องโภชนาการ นักเรียนมีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ เริ่มอ้วน จำนวน 1 คน และนักเรียนมีภาวะโชนาการเกินเกณฑ์ อ้วน จำนวน 6 คน ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาต่อไป

5. ความพึงพอใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 ที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ หลังใช้รายการอาหารแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ที่นักเรียนกลุ่มนักโภชนาการน้อยดำเนินการจัดรายการอาหาร ภาพรวม พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 ที่มีภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 2.72, S.D. = 0.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า รายการอาหารมีสารอาหารครบถ้วน และรายการอาหารให้พลังงานเพียงพอกับความต้องการในแต่ละวัน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 3.00, S.D. = 0.00) รองลงมารายการอาหารสามารถช่วยแก้ปัญหาภาวะโภชนาการเกินเกณฑ์ของนักเรียนได้ และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อรายการอาหาร มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̄ = 2.46, S.D. = 0.52) และอันดับสุดท้ายรายการอาหารน่ารับประทาน มีความพึงพอใจในระดับมาก (x̄ = 2.40, S.D. = 0.50)

โพสต์โดย วัลภา : [14 ก.ย. 2566 เวลา 10:55 น.]
อ่าน [1336] ไอพี : 183.89.125.90
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,244 ครั้ง
กำเนิดหมากฝรั่ง
กำเนิดหมากฝรั่ง

เปิดอ่าน 24,625 ครั้ง
ปิรามิดเพิ่มพลังความรู้
ปิรามิดเพิ่มพลังความรู้

เปิดอ่าน 24,915 ครั้ง
4 ข้อควรทำคลายบาดเจ็บจากกีฬา
4 ข้อควรทำคลายบาดเจ็บจากกีฬา

เปิดอ่าน 9,216 ครั้ง
นี่ล่ะ..สังคมแรกของหนู
นี่ล่ะ..สังคมแรกของหนู

เปิดอ่าน 26,835 ครั้ง
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

เปิดอ่าน 21,387 ครั้ง
เมื่อเทคโนโลยีล้างสมองเด็ก อะไรจะเกิดขึ้น?
เมื่อเทคโนโลยีล้างสมองเด็ก อะไรจะเกิดขึ้น?

เปิดอ่าน 16,769 ครั้ง
Microsoft Office สำหรับไอแพด
Microsoft Office สำหรับไอแพด

เปิดอ่าน 9,745 ครั้ง
คู่มือหลักสูตรการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือหลักสูตรการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เปิดอ่าน 13,389 ครั้ง
อาหารมงคลรับปีใหม่-สมุนไพรไล่หนาว
อาหารมงคลรับปีใหม่-สมุนไพรไล่หนาว

เปิดอ่าน 18,118 ครั้ง
จดหมายลูกโซ่ มีความเป็นมาอย่างไร
จดหมายลูกโซ่ มีความเป็นมาอย่างไร

เปิดอ่าน 12,110 ครั้ง
วิธีการปลอกเปลือกไข่ต้มที่สมบูรณ์แบบและรวดเร็วที่สุด
วิธีการปลอกเปลือกไข่ต้มที่สมบูรณ์แบบและรวดเร็วที่สุด

เปิดอ่าน 24,973 ครั้ง
รายงานการวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานการวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 23,330 ครั้ง
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2557
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2557

เปิดอ่าน 14,951 ครั้ง
น้ำผึ้ง...หวานเป็นยา
น้ำผึ้ง...หวานเป็นยา

เปิดอ่าน 11,820 ครั้ง
การทดลองน่าทึ่ง เมื่อญี่ปุ่นทดสอบความซื่อสัตย์ของเด็ก ผลปรากฏว่า..
การทดลองน่าทึ่ง เมื่อญี่ปุ่นทดสอบความซื่อสัตย์ของเด็ก ผลปรากฏว่า..

เปิดอ่าน 17,643 ครั้ง
ชื่นฉ่ำกับผลไม้ประจำฤดูกาล
ชื่นฉ่ำกับผลไม้ประจำฤดูกาล
เปิดอ่าน 66,216 ครั้ง
โลกออนไลน์แห่ชื่นชม คุณครูทุ่มสุดตัว สอนเด็กท่องสูตรคูณ แบบสุดยอดแห่งความสนุก
โลกออนไลน์แห่ชื่นชม คุณครูทุ่มสุดตัว สอนเด็กท่องสูตรคูณ แบบสุดยอดแห่งความสนุก
เปิดอ่าน 79,624 ครั้ง
ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
เปิดอ่าน 9,479 ครั้ง
แต่งหน้าตามราศี เสริมโหงวเฮ้งรับปีวัว
แต่งหน้าตามราศี เสริมโหงวเฮ้งรับปีวัว
เปิดอ่าน 49,266 ครั้ง
กรณีตัวอย่างการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
กรณีตัวอย่างการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ