ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
กลยุทธ์การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

ผู้วิจัย : นายประยงค์ สารภูมิ

ปีที่วิจัย : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ใช้ระเบียบวิธีการดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) วัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ 1) เพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการสร้างกลยุทธ์การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน2) เพื่อสร้างกลยุทธ์การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท และ 3) เพื่อศึกษาผลการใช้กลยุทธ์การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการยกร่างกลยุทธ์การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ได้แก่ ผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในการบริหาร การวางแผน และการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 5 คน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการตรวจสอบกลยุทธ์การพัฒนาระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ได้แก่ ผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารการศึกษา การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และผู้มีประสบการณ์ในการวางแผน/การสร้างกลยุทธ์ จำนวน 9 คน แหล่งข้อมูลที่ใช้ ในการศึกษาผลการใช้กลยุทธ์การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ได้แก่ ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับผลงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ตามเกณฑ์การประเมินด้านการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียน สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อันเนื่องจากการใช้กลยุทธ์การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สรุปผลการวิจัย

1. กลยุทธ์การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ประกอบด้วย

1.1 วิสัยทัศน์ “นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาททุกคนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง และอยู่อย่างมีความสุข”

1.2 พันธกิจ

1.2.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ

1.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนานักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย

1.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและปลอดภัย

1.3 เป้าประสงค์

1.3.1 นักเรียนทุกคนเป็นคนดี

1.3.2 นักเรียนทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ

1.3.3 นักเรียนทุกคนศึกษาเรียนรู้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และปลอดภัย

1.4 กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนานักเรียนในสังกัดให้เป็นคนดี

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและปลอดภัย

1.5 เงื่อนไขความสำเร็จ

1.5.1 ดำเนินงานตามกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่องและทั่วถึง ตามแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)

1.5.2 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

1.5.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

1.5.4 ขยายผลการดำเนินงาน

2. ผลการใช้กลยุทธ์การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

2.1 ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับผลงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ตามเกณฑ์การประเมินด้านการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยรวมเท่ากับ 90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 อยู่ในระดับดีเด่น

2.2 ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียน สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอันเนื่องจากการใช้กลยุทธ์การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

2.2.1 ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียน นักเรียนได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ จำนวน 12 รางวัล

2.2.2 ผลลัพธ์ที่เกิดกับสถานศึกษา สถานศึกษาได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ จำนวน 7 รางวัล

2.2.3 ผลลัพธ์ที่เกิดกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ได้รับรางวัล

จำนวน 1 รางวัล

คำสำคัญ : กลยุทธ์ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และปลอดภัย

โพสต์โดย ปิญดา : [30 ก.ย. 2566 เวลา 17:25 น.]
อ่าน [141] ไอพี : 1.4.196.39
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 24,986 ครั้ง
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผลต่อการเป็นองค์กรคุณภาพของสถานศึกษาเข้มแข็ง
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผลต่อการเป็นองค์กรคุณภาพของสถานศึกษาเข้มแข็ง

เปิดอ่าน 8,640 ครั้ง
ส่ง"เอสเอ็มเอส"บ่อยไม่ดี
ส่ง"เอสเอ็มเอส"บ่อยไม่ดี

เปิดอ่าน 3,551 ครั้ง
เงินเฟ้อ คืออะไร
เงินเฟ้อ คืออะไร

เปิดอ่าน 164,440 ครั้ง
ประโยชน์ของวิตามินแต่ละชนิด
ประโยชน์ของวิตามินแต่ละชนิด

เปิดอ่าน 7,035 ครั้ง
อะโดบีเผยผลการศึกษาชี้ นักเรียนรุ่น Gen Z และครูในไทยมองว่าความคิดสร้างสรรค์คือกุญแจสู่ความสำเร็จ
อะโดบีเผยผลการศึกษาชี้ นักเรียนรุ่น Gen Z และครูในไทยมองว่าความคิดสร้างสรรค์คือกุญแจสู่ความสำเร็จ

เปิดอ่าน 23,959 ครั้ง
มารู้จัก Flower Ball กันเถอะ
มารู้จัก Flower Ball กันเถอะ

เปิดอ่าน 11,647 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไม่มีวันสำเร็จ ถ้าไม่รื้อรากความงมงาย
ปฏิรูปการศึกษาไม่มีวันสำเร็จ ถ้าไม่รื้อรากความงมงาย

เปิดอ่าน 79,010 ครั้ง
สุภาษิต-คำพังเพยเข้าถึงเด็กไทย แนะใช้บ่อย-สื่อเห็นภาพจริง
สุภาษิต-คำพังเพยเข้าถึงเด็กไทย แนะใช้บ่อย-สื่อเห็นภาพจริง

เปิดอ่าน 13,500 ครั้ง
วิธีลับในการหาข้อมูลจาก Google
วิธีลับในการหาข้อมูลจาก Google

เปิดอ่าน 15,371 ครั้ง
การศึกษาเท่านั้นที่ทำให้ประเทศเจริญ : โดย สุกรี เจริญสุข
การศึกษาเท่านั้นที่ทำให้ประเทศเจริญ : โดย สุกรี เจริญสุข

เปิดอ่าน 21,057 ครั้ง
ไข้เลือดออก ฉบับการ์ตูนเข้าใจง่าย สไตล์หมอหมึกดุ๋ย
ไข้เลือดออก ฉบับการ์ตูนเข้าใจง่าย สไตล์หมอหมึกดุ๋ย

เปิดอ่าน 13,872 ครั้ง
สูตรอาหารแก้ท้องผูก
สูตรอาหารแก้ท้องผูก

เปิดอ่าน 36,721 ครั้ง
พัฒนาการทางเทคโนโลยีการศึกษา
พัฒนาการทางเทคโนโลยีการศึกษา

เปิดอ่าน 47,928 ครั้ง
ยาสตรี คืออะไร?
ยาสตรี คืออะไร?

เปิดอ่าน 219,435 ครั้ง
คำอธิบายการหาคะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ตามแบบ ก.ค.ศ.3/1
คำอธิบายการหาคะแนนทีเฉลี่ย (Average T score) ตามแบบ ก.ค.ศ.3/1

เปิดอ่าน 76,222 ครั้ง
ภาพ/คำกลอน/คำคม เกี่ยวกับครู
ภาพ/คำกลอน/คำคม เกี่ยวกับครู
เปิดอ่าน 15,435 ครั้ง
5 ทางเลือกเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแบบ New-Normal
5 ทางเลือกเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแบบ New-Normal
เปิดอ่าน 15,125 ครั้ง
การดูแลรถเมื่อน้ำท่วม
การดูแลรถเมื่อน้ำท่วม
เปิดอ่าน 24,740 ครั้ง
ยาสามัญประจำบ้าน
ยาสามัญประจำบ้าน
เปิดอ่าน 2,164 ครั้ง
อุตสาหกรรมยุคใหม่ ทำไมต้องเข้าใจเรื่อง Smart Warehouse
อุตสาหกรรมยุคใหม่ ทำไมต้องเข้าใจเรื่อง Smart Warehouse

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ