ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมด้านการมีวินัย ด้านความซื่อสัตย์และความสามัคคีของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

การประเมินโครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมด้านการมีวินัย ด้านความซื่อสัตย์และความสามัคคีของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทตามตัวชี้วัดระดับความต้องการจำเป็นในการจัดทำกิจกรรม โครงการและระดับความเป็นไปได้ของกิจกรรมโครงการ ประเมินปัจจัยนำเข้าตามตัวชี้วัดระดับความเหมาะสมของบุคลากรและระดับเหมาะสมของกิจกรรมโครงการ ประเมินกระบวนการตามตัวชี้วัดร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการและร้อยละการติดตามกิจกรรมโครงการ ประเมินผลผลิตตามตัวชี้วัด ความรู้เรื่องวินัย ความซื่อสัตย์ และความสามัคคีของนักเรียนที่มีวินัย ความซื่อสัตย์ และความสามัคคี และความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานครูเทศบาลโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส) เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2565 จำนวน 52 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 274 คน ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 274 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน รวม 615 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบไปด้วย แบบสอบถาม จำนวน 8 ฉบับ แบบทดสอบ จำนวน 1 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์ จำนวน 2 ฉบับ รวม 11 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอ้างอิงที่ใช้ t-test แบบไม่อิสระ ซึ่งผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมินโดยภาพรวม พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นดังนี้ ด้านบริบท ด้านกระบวนการ ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านผลผลิต ผลการประเมินรายประเด็นและรายตัวชี้วัด สรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินบริบท พบว่า มีความเหมาะสมและผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดระดับความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการ และตัวชี้วัดระดับความเป็นไปได้ของโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์ การประเมิน เมื่อเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย คือ ระดับความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการและระดับความเป็นไปได้ของโครงการ

2. ผลการประเมินปัจจัยนำเข้า พบว่า มีความเหมาะสมและผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่าทุกตัวชี้วัดมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย คือ ความเหมาะสมของบุคลากร และความเหมาะสมของกิจกรรม

3. ผลการประเมินกระบวนการ พบว่า มีความเหมาะสมและผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการ และตัวชี้วัดร้อยละของการติดตามโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์ การประเมิน คือกิจกรรมที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และการติดตามโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ประเมิน

4. ผลการประเมินผลผลิต พบว่า มีความเหมาะสมและผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่าทุกตัวชี้วัดเมื่อผ่านการพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดพบว่านักเรียนมีความรู้เรื่องการมีวินัย ความซื่อสัตย์และความสามัคคี นักเรียนมีวินัย มีความซื่อสัตย์ และ มีความสามัคคี หลังจากเข้าร่วมโครงการมีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผ่านเกณฑ์ การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง พบว่ามีความเหมาะสมและผ่านเกณฑ์เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่าทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมิน เรียงลำดับ จากมากไปน้อย คือความพึงพอใจของครู ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ความพึงพอใจของนักเรียน และความพึงพอใจของผู้ปกครอง

ข้อเสนอแนะ

1. ควรกำหนดพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัย ความซื่อสัตย์ และความสามัคคีเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีระดับคุณภาพที่สูงขึ้นและควรจัดกิจกรรมสนองความต้องการและความสนใจของนักเรียนให้หลากหลายมากขึ้น เพื่อสร้างแนวร่วมในการรณรงค์และเสริมสร้างด้านนี้ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนต่อไป โดยให้คุณครูและบุคลากรทุกคนทุกฝ่ายได้มี ส่วนร่วมในการดำเนินการและควรทำโครงการอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอจริงจัง

2. ควรมีการศึกษาทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดและรายการด้านบริบทและด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ โดยการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการให้สูงขึ้นและดำเนินการอย่างยั่งยืนตลอดไป

โพสต์โดย เก๋ : [2 ต.ค. 2566 เวลา 05:10 น.]
อ่าน [1324] ไอพี : 182.232.224.73
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,687 ครั้ง
ปฏิรูปการเรียนรู้...สู่...ห้องเรียน
ปฏิรูปการเรียนรู้...สู่...ห้องเรียน

เปิดอ่าน 34,374 ครั้ง
อยากเก่งภาษาอังกฤษทำยังไง
อยากเก่งภาษาอังกฤษทำยังไง

เปิดอ่าน 10,535 ครั้ง
หนุ่มๆ ควรเลือกใส่สีเสื้อ สีไหนดี?
หนุ่มๆ ควรเลือกใส่สีเสื้อ สีไหนดี?

เปิดอ่าน 30,365 ครั้ง
8 วิธีสุดฮิต พิชิตความรวยบนโลกออนไลน์
8 วิธีสุดฮิต พิชิตความรวยบนโลกออนไลน์

เปิดอ่าน 8,211 ครั้ง
เทคนิคนวดผมพาเพลิน
เทคนิคนวดผมพาเพลิน

เปิดอ่าน 12,756 ครั้ง
คลิปขนส่งพัสดุจีน ของไทยว่าห่วยแล้ว ยังชิดซ้ายเลย
คลิปขนส่งพัสดุจีน ของไทยว่าห่วยแล้ว ยังชิดซ้ายเลย

เปิดอ่าน 41,458 ครั้ง
คุณภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
คุณภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เปิดอ่าน 9,062 ครั้ง
ไขข้อข้องใจ ไข้หวัดใหญ่พันธุ์ใหม่ ลามทั่วโลก
ไขข้อข้องใจ ไข้หวัดใหญ่พันธุ์ใหม่ ลามทั่วโลก

เปิดอ่าน 13,545 ครั้ง
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ได้อย่างไร
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ได้อย่างไร

เปิดอ่าน 10,348 ครั้ง
น้ำเพื่อสุขภาพ
น้ำเพื่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 75,403 ครั้ง
กริยา กับ กิริยา
กริยา กับ กิริยา

เปิดอ่าน 14,717 ครั้ง
นาคเล่นน้ำ
นาคเล่นน้ำ

เปิดอ่าน 37,819 ครั้ง
สังคหวัตถุ 4
สังคหวัตถุ 4

เปิดอ่าน 43,613 ครั้ง
กฎสามส่วน (Rule of Third)
กฎสามส่วน (Rule of Third)

เปิดอ่าน 16,792 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 36 ค.(2)
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 36 ค.(2)

เปิดอ่าน 37,120 ครั้ง
ระบบการเรียนการสอนของบริกส์ (Briggs Model)
ระบบการเรียนการสอนของบริกส์ (Briggs Model)
เปิดอ่าน 90,235 ครั้ง
รวมข้อมูลหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
รวมข้อมูลหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เปิดอ่าน 9,558 ครั้ง
"มิเชล โอบามา" สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของอเมริกา มีวันนี้ได้เพราะความเสียสละของแม่
"มิเชล โอบามา" สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของอเมริกา มีวันนี้ได้เพราะความเสียสละของแม่
เปิดอ่าน 8,649 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไทย พายเรือในอ่าง (1)
ปฏิรูปการศึกษาไทย พายเรือในอ่าง (1)
เปิดอ่าน 104,536 ครั้ง
ฃ ขวดกับ ฅ คนหายไปตั้งแต่เมื่อไร
ฃ ขวดกับ ฅ คนหายไปตั้งแต่เมื่อไร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ