ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย 3 ดี 4 ประกัน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา" อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประเมิน นายมังกร น้อยเมล์

ปี 2566

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม นโยบาย 3 ดี 4 ประกัน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประเมินโครงการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย 3 ดี 4 ประกัน ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ใน 8 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความ ยั่งยืน และ ด้านการถ่ายโยงความรู้ และ 2) เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการ ประเมินประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม นโยบาย 3 ดี 4 ประกัน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้หลักการประเมินตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) และขยาย ผลผลิต (Product : P) เป็นแบบประเมิน CIPP IEST Model กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียนโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา" อำเภอสีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา ปีการศึกษา 2566 ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน และ ครูผู้สอน จำนวน 108 คน ผู้ปกครอง 434 คน และนักเรียน จํานวน 434 คน รวมทั้งสิ้น 996 คน ได้มาโดย การสุ่มตัวอย่างแบบชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ โดยแบบสอบถามฉบับที่ 1 ถึง ฉบับที่ 7 มีค่าอำนาจจำแนก (r) รายข้อ มีค่าตั้งแต่ 33 ถึง 92 และ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ตั้งแต่ฉบับที่ 1 ถึง ฉบับที่ 7 ด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา (๔) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) มีค่าเท่ากับ 93, 95, 98, 93, 97, 98 และ 94 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมิน พบว่า

1. ด้านบริบท (Context Evaluation) เกี่ยวกับความสอดคล้องของนโยบายความต้องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ความสอดคล้องและความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการกับความ ต้องการของสถานศึกษาและนโยบายการศึกษาของความองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ต้องการของชุมชน ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ด้านปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation) เกี่ยวกับการจัดบุคลากร ทรัพยากร และปัจจัย การบริหารจัดการสถานศึกษา แรงจูงใจ สนับสนุนอื่น ๆ ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ และมีความ เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) เกี่ยวกับการวางแผนดำเนินโครงการตามแผนการประสานงาน การสะท้อนผลและผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินผ่านเกณฑ์และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ด้านผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลที่เกิดจากการดำเนินโครงการ ที่เกิดกับเรียน สถานศึกษามีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นฐานสมรรถนะ และชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

5. ด้านผลกระทบ (Impact) เป็นการประเมินผลที่เกิดจากการได้เข้าร่วม กิจกรรมทางวิชาการ การนำความรู้ที่ได้ไปสร้างผลงานทางวิชาการ สื่อ นวัตกรรมและการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ และยอมรับ จากหน่วยงาน ชุมชน สังคม ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

6. ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการประเมินผลเกี่ยวกับ ความมั่นใจ ความเชี่ยวชาญ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ประสิทธิภาพด้านวิชาการ ความคุ้มค่า ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง สถาบันการศึกษาอื่น การประเมินผ่านเกณฑ์ และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

7. ด้านความยั่งยืน (Sustainability) เป็นการประเมินผลเกี่ยวกับ สถานศึกษามีการจัดโครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กร อย่างเป็นระบบ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และการประยุกต์องค์ความรู้ ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ และ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

8. ด้านการถ่ายโยงความรู้ (Transportability) เป็นการประเมินผลเกี่ยวกับ ความสามารถ ประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปสู่การปรับใช้ในงานต่างๆ นำความรู้ ที่ได้จากการดำเนินโครงการ มาใช้ในการพัฒนางานได้เป็นอย่างดี และเป็นระบบ ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ และมีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมากที่สุด

โดยสรุป ประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย 3 ตี 4 ประกัน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุง วิทยา” อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาโดยภาพรวมและรายด้าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย Firry : [28 ก.พ. 2567 (13:10 น.)]
อ่าน [1720] ไอพี : 27.55.83.56
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,941 ครั้ง
"ลูกชายคนกวาดขยะ" โฆษณาขยี้ใจ น้ำตาไหลอิ่มใจไม่รู้ตัว
"ลูกชายคนกวาดขยะ" โฆษณาขยี้ใจ น้ำตาไหลอิ่มใจไม่รู้ตัว

เปิดอ่าน 37,780 ครั้ง
ใบบัว มีคุณประโยชน์อย่างไรบ้าง?
ใบบัว มีคุณประโยชน์อย่างไรบ้าง?

เปิดอ่าน 13,047 ครั้ง
เตาอบไมโครเวฟ ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ไหม
เตาอบไมโครเวฟ ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ไหม

เปิดอ่าน 8,520 ครั้ง
ทำไมนะ…ลูกเราถึงไม่ฉลาด
ทำไมนะ…ลูกเราถึงไม่ฉลาด

เปิดอ่าน 15,920 ครั้ง
การถวายสังฆทานที่ถูกต้อง โดยท่าน "ว.วชิรเมธี"
การถวายสังฆทานที่ถูกต้อง โดยท่าน "ว.วชิรเมธี"

เปิดอ่าน 4,090 ครั้ง
ทำไมอุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นผู้เล่นใหญ่ในเศรษฐกิจของหลายประเทศ
ทำไมอุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นผู้เล่นใหญ่ในเศรษฐกิจของหลายประเทศ

เปิดอ่าน 13,567 ครั้ง
"กาบา (GABA)" สารอาหารในเมล็ดข้าว
"กาบา (GABA)" สารอาหารในเมล็ดข้าว

เปิดอ่าน 6,973 ครั้ง
NewProfilePic Picture Editor แอปฯ เปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ให้เป็นภาพวาด
NewProfilePic Picture Editor แอปฯ เปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ให้เป็นภาพวาด

เปิดอ่าน 17,474 ครั้ง
ภัยร้ายความเค็มสะสมจากพริกน้ำปลา
ภัยร้ายความเค็มสะสมจากพริกน้ำปลา

เปิดอ่าน 16,780 ครั้ง
มุขตลกของเด็กๆ ในห้องเรียน จำลองห้องเป็นรถเมล์
มุขตลกของเด็กๆ ในห้องเรียน จำลองห้องเป็นรถเมล์

เปิดอ่าน 21,821 ครั้ง
ข้อคิดดีๆ จากละคร "แรงเงา"
ข้อคิดดีๆ จากละคร "แรงเงา"

เปิดอ่าน 6,213 ครั้ง
เครียดลงกระเพาะ โรคยอดฮิตที่เกิดขึ้นได้กับทุกวัย
เครียดลงกระเพาะ โรคยอดฮิตที่เกิดขึ้นได้กับทุกวัย

เปิดอ่าน 9,201 ครั้ง
มติ ครม. เห็นชอบลงทะเบียนซิมเติมเงิน-ฟรี Wi-Fi เป็นวาระแห่งชาติ
มติ ครม. เห็นชอบลงทะเบียนซิมเติมเงิน-ฟรี Wi-Fi เป็นวาระแห่งชาติ

เปิดอ่าน 10,146 ครั้ง
ใช้ฟุตบอลเป็นยา กระตุ้นฟื้นความทรงจำคนไข้สมองเสื่อม
ใช้ฟุตบอลเป็นยา กระตุ้นฟื้นความทรงจำคนไข้สมองเสื่อม

เปิดอ่าน 634 ครั้ง
5 ไอเดียเก็บรักษาปากกาสำหรับนักสะสม ให้สภาพสมบูรณ์ สวยใหม่อยู่เสมอ
5 ไอเดียเก็บรักษาปากกาสำหรับนักสะสม ให้สภาพสมบูรณ์ สวยใหม่อยู่เสมอ

เปิดอ่าน 37,375 ครั้ง
ระบบการเรียนการสอนของบริกส์ (Briggs Model)
ระบบการเรียนการสอนของบริกส์ (Briggs Model)
เปิดอ่าน 9,882 ครั้ง
Meritocracy กับการศึกษาสิงคโปร์  มูลค่าของความสามารถ
Meritocracy กับการศึกษาสิงคโปร์ มูลค่าของความสามารถ
เปิดอ่าน 10,742 ครั้ง
สักการะเกจิชื่อดัง... ตามหาผู้นำต้นยางต้นแรกมาปลูกในตรัง แวะชิมหมูย่างเมืองตรัง
สักการะเกจิชื่อดัง... ตามหาผู้นำต้นยางต้นแรกมาปลูกในตรัง แวะชิมหมูย่างเมืองตรัง
เปิดอ่าน 14,846 ครั้ง
10 เคล็ดลับคลายความเหนื่อยล้า ปลุกพลังกลับมาอีกครั้ง
10 เคล็ดลับคลายความเหนื่อยล้า ปลุกพลังกลับมาอีกครั้ง
เปิดอ่าน 3,965 ครั้ง
วิธีใช้ "เขียง" ให้ปลอดภัย
วิธีใช้ "เขียง" ให้ปลอดภัย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ