ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนากลยุทธ์ S-2T-E เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนในการเรียน การสอน 2 ภาษา ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเร

ชื่อเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์ S-2T-E เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนในการเรียน การสอน 2 ภาษา

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด อำเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

ผู้วิจัย นางเนติกานต์ สุวรรณเพ็ชร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด

อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยการพัฒนากลยุทธ์ S-2T-E เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนในการเรียน การสอน 2 ภาษา ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนากลยุทธ์ S-2T-E เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนในการเรียน การสอน 2 ภาษา ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด (2) เพื่อสร้างและพัฒนากลยุทธ์ S-2T-E เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนในการเรียน การสอน 2 ภาษา ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด (3) เพื่อทดลองใช้ กลยุทธ์ S-2T-E เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนในการเรียนการสอน 2 ภาษา ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด (4) เพื่อประเมินและพัฒนากลยุท S-2T-E เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนในการเรียน การสอน 2 ภาษา ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสอน การนิเทศภายในสถานศึกษา การพัฒนาศักยภาพครู และการทำแผนการวัดและประเมินผลการศึกษา สำหรับตรวจเครื่องมือวิจัย จำนวน 5 คน ครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ที่สอนในปีการศึกษา 2557 จำนวน 18 คน นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่กำลังเรียนในปีการศึกษา 2557 จำนวน 276 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาได้แก่ (1) แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของครูผู้สอน ในการพัฒนา กลยุทธ์ S-2T-E เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนในการเรียน การสอน 2 ภาษา ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (2) แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของนักเรียน ในการพัฒนากลยุทธ์ S-2T-E เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนในการเรียน การสอน 2 ภาษา ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (3) แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการรูปแบบการเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนก่อนการพัฒนาครูและนักเรียนในการเรียน การสอน 2 ภาษา ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (4) แบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการรูปแบบการเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนการพัฒนาครูและนักเรียนในการเรียน การสอน 2 ภาษา ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (5) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอน เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนในการเรียน การสอน 2 ภาษา ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนในการเรียน การสอน 2 ภาษา ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ (Index of Item – Objective Congruence : IOC) และค่าความเชื่อมั่น (reliability)

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

1.การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนากลยุทธ์ S-2T-E เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนในการเรียน การสอน 2 ภาษา ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า

1.1 สภาพปัจจุบัน : พบว่าครูผู้สอนและนักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้ภาษาอังกฤษ

มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษ มีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ และมีความกล้าพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับน้อย

1.2 ความต้องการ : พบว่าครูและนักเรียนต้องการมีความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ต้องการมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ต้องการมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษ ต้องการมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ต้องการมีความกล้าพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ต้องการให้ผู้บริหารหารูปแบบพัฒนาครูและนักเรียนด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ต้องการให้มีการฝึกพูดภาษาอังกฤษเป็นประจำ ต้องการมีบรรยากาศการฝึกพูดภาษาอังกฤษทั้งโรงเรียน ต้องการรูปแบบฝึกพูดภาษาอังกฤษโดยเริ่มต้นกับครูและนักเรียนก่อน และต้องการนำรูปแบบการฝึกพูดภาษาอังกฤษใช้ในระบบการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

2.การสร้างและพัฒนากลยุทธ์ S-2T-E เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนในการเรียน การสอน 2 ภาษา ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด พบว่า

ครูผู้สอนและนักเรียน ต้องการใช้ภาษาอังกฤษสอดแทรกก่อนสอน ระหว่างสอน หลังสอน ต้องการรูปแบบประโยค คำศัพท์ง่ายๆ ต้องการรูปแบบฝึกพูดภาษาอังกฤษกับนักเรียน ต้องการรูปแบบประโยคสำเร็จรูป ต้องการรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษติดผนังห้องเรียนที่มองเห็นชัดเจน ต้องการรูปแบบทักทาย ต้องการรูปแบบคำตอบของประโยคทักทาย ต้องการรูปแบบประโยคคำถาม ต้องการรูปแบบประโยคคำตอบของคำถาม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

3.ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์ S-2T-E เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนในการเรียน การสอน 2 ภาษา ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด พบว่า

ครูผู้สอนต้องการรูปแบบประโยคคำถาม ต้องการรูปแบบคำศัพท์ง่ายๆ สอดแทรกระหว่างสอน มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และนักเรียนต้องการรูปแบบประโยคคำถามสอดแทรกหลังสอนมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

4.ประเมินและพัฒนากลยุทธ์ S-2T-E เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนในการเรียน การสอน 2 ภาษา ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด พบว่า

4.1 ครูผู้สอนและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ภาษาอังกฤษสอดแทรกก่อนสอน ระหว่างสอน หลังสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด หลังจากผ่านกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ S-2T-E เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนในการเรียน การสอน 2 ภาษา ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด

4.2 พบว่าก่อนและหลังการกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ S-2T-E เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนในการเรียน การสอน 2 ภาษา ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด มีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้

โพสต์โดย ืnatigran : [12 ม.ค. 2559 เวลา 13:33 น.]
อ่าน [1073] ไอพี : 118.172.69.38
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ