ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินโครงการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และ (3) เสนอแนวทางพัฒนาการดำเนินงานของโครงการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPIEST Model ผู้วิจัย ใช้แบบสอบถาม ที่มีความเที่ยงตรงรายข้อระหว่าง 0.67-1.0 ค่าความเชื่อมั่น 0.96 ทำการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองจำนวนทั้งหมด 351 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์คืนทั้งสิ้น จำนวน 351 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 และใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีความเที่ยงตรงรายข้อระหว่าง 0.67-1.0 ทำการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ รวม 10 คน แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่เป็น ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการประเมินโครงการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยภาพรวมและรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุดเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ และ ด้านผลกระทบของโครงการที่ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีการปฏิบัติ ด้านบริบทของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกเรื่อง ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ อยู่ในระดับมากเกือบทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องโครงการมีกำหนดการจัดดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างครบถ้วนชัดเจน เรื่องผู้รับผิดชอบโครงการมีจำนวนเพียงพอในการรับผิดชอบดูแลปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ ทุกขั้นตอน และเรื่องงบประมาณสนับสนุนมีเพียงพอสำหรับการดำเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมาย ที่ต้องการ ที่อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านกระบวนการของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นเรื่องการดำเนินงานตามขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนดตามโครงการที่วางไว้ และเรื่องการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่อยู่ ในระดับมาก ด้านผลกระทบของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นเรื่องนักเรียน มีความสนใจกระตือรือร้นที่ได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการ และเรื่องนักเรียนสามารถนำความรู้ด้าน การออกกำลังกายอย่างถูกต้องไปเผยแพร่สร้างประโยชน์แก่บุคคลอื่นในชุมชนท้องถิ่นของตนที่อยู่ ในระดับมาก ด้านประสิทธิผลของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดเกือบทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องนักเรียน มีสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดมากขึ้นที่อยู่ในระดับมาก ด้านความยั่งยืนของโครงการ อยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นเรื่องนักเรียนร่วมกิจกรรมตามโครงการอย่างต่อเนื่องมากขึ้น และ เรื่องนักเรียนเรียนรู้ข้อมูลความรู้ใหม่ ๆ จากการออกกำลังกายตามโครงการอย่างต่อเนื่องที่อยู่ ในระดับมากที่สุด ด้านการถ่ายโอนโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดเกือบทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการอย่างหลากหลายแก่บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่อยู่ในระดับมาก

2. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วย (1) นักเรียนยังขาดการพัฒนาให้เป็นผู้นำในการออกกำลังกายได้ (2) ขาดการใช้เพลง จังหวะและท่าเต้นใหม่ ๆ ที่ทำให้ผู้ออกกำลังกายสนุกสนาน (3) การจัดสถานที่ที่คับแคบและ ไม่เหมาะสมบางฤดูกาล (4) ขาดความร่วมมือจากบุคลากรบางส่วน (5) ขาดการประชาสัมพันธ์ แก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง (6) ขาดความร่วมมือจากครอบครัวและร้านค้ารอบ ๆ โรงเรียนในเรื่องอาหารที่มีผลเสียต่อสุขภาพของนักเรียน

3. แนวทางพัฒนาการดำเนินงานของโครงการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วย (1) ควรประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางสู่สาธารณชนผ่านสื่อทุกรูปแบบโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์เป็นระยะ ๆ (2) ควรประสานงานในการขอสนุบสนุนดำเนินงาน ทั้งด้านงบประมาณ วิชาการ สื่อและวัสดุที่จำเป็นจากชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (3) ควรปรับปรุงกิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ สื่อ สถานที่ให้เพียงพอ เหมาะสม ทันสมัยที่จะจูงใจและกระตุ้นความสนใจ แก่นักเรียน และผู้ร่วมกิจกรรมให้มากยิ่งขึ้น (4) ควรติดตามผลการพัฒนาสมรรถภาพทางกายนักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องโดยมีการประเมินสมรรถภาพเป็นระยะ (5) ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในรูปแบบและโอกาสต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรมแปลกใหม่สอดแทรกในบางวัน การจัดประกวดแข่งขันและมอบรางวัล การประกาศชื่นชมนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการหรือสมรรถภาพที่ดี เพื่อกระตุ้นความสนใจในการเข้าร่วมโครงการแก่นักเรียน ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

โพสต์โดย ไพรัตน์ : [9 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 น.]
อ่าน [638] ไอพี : 182.232.197.175
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ