ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพอื่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนปากพนัง ปีการศึกษา 2561

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนปากพนัง ปีการศึกษา 2561 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพอื่ประเมินสภาพแวดล้อม ประเมินปัจจัยนา เข้า ประเมินกระบวนการดา เนินงาน และประเมินผลผลิตของโครงการ โดยประยุกต์รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ในการประเมิน โดยประเมินจากแบบสอบถามที่ผู้รายงานสร้างขึ้น และประเมินจากแบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย ครูปีการศึกษา 2561 จา นวน 80 คน

นักเรียนปีการศึกษา 2561 จา นวน 327 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 จา นวน 13 คน ผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จา นวน 327 คน และ คณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนปากพนัง ปีการศึกษา 2561 จา นวน 25 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ จา นวน 9 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทุกฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.89 – 0.98 และแบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษาและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 จา นวน 2 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 11 ฉบับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนปากพนัง ปีการศึกษา 2561 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการนิเทศภายใน พบว่า ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( x̄ = 4.39, S.D. = 0.58) อยู่ในระดับมาก ส่วนคณะกรรมการนิเทศภายในมีความเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.40, = 0.58) อยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

2.ผลการประเมินด้านปัจจัยนา เข้าของโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนปากพนัง ปีการศึกษา 2561 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการนิเทศภายใน พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.11, = 0.61) อยู่ในระดับมาก โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดาเนินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนปากพนัง ปีการศึกษา 2561 ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า ครูมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.10, S.D. = 0.61) อยู่ในระดับมาก ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( x̄= 4.15, S.D. = 0.64) อยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ย ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนปากพนัง ปีการศึกษา 2561 ปรากฏ ดังนี้

4.1 ระดับคุณภาพการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนปากพนัง ปีการศึกษา 2561 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการนิเทศภายใน พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.43, = 0.54) อยู่ในระดับมาก โดยได้คะแนนเฉลี่ย ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนปากพนัง ปีการศึกษา 2561 ตามความคิดเห็นของนักเรียนและคณะกรรมการนิเทศภายใน พบว่า ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กา หนด และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( x̄ = 4.18, S.D. = 0.65)ในระดับมาก ส่วนคณะกรรมการนิเทศภายในมีความเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( = 4.17, = 0.66) อยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

4.3 พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนปากพนัง ปีการศึกษา 2561 ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองและครู พบว่า ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กา หนด และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ผู้ปกครองมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( ̅x̄= 4.21, S.D. = 0.65) อยู่ในระดับมาก ส่วนครูมีความเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.13, S.D. = 0.58) อยู่ในระดับมาก เช่นกัน โดยได้คะแนนรวม ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนปากพนัง ปีการศึกษา 2560 - 2561 พบว่าโดยภาพรวม ปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ยร้อยละเฉลี่ยร้อยละ 66.03 เมื่อพิจารณาแยกเป็นระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 65.12 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 66.95 และโดยภาพรวม ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 72.41 เมื่อพิจารณาแยกเป็นระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.35 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 74.48 และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.96 และปีการศึกษา 2561 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.39 โดยภาพรวม ค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น +1.43 เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่ม สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีการพัฒนาสูงสุด เท่ากับ +7.08 รองลงมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีค่าการพัฒนาเท่ากับ + 3.05 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าการพัฒนาน้อยที่สุด ลดลง -3.55 แสดงให้เห็นว่าผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กา หนด โดยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ทั้งสองระดับชั้น ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.5 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนปากพนัง ปีการศึกษา 2561 ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ( ̅ = 4.09, S.D. = 0.65) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.6 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนปากพนัง ปีการศึกษา 2561 ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กา หนด และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ประเมิน ผู้ปกครองมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.20, S.D. = 0.69) อยู่ในระดับมาก ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.18, S.D. = 0.63) อยู่ในระดับมากเช่นกัน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.7 ความพึงพอใจต่อการดา เนินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนปากพนัง ปีการศึกษา 2561 ตามความคิดเห็นของครู พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.12, S.D. = 0.58) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การประเมิน

สรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนปากพนัง ปีการศึกษา 2561โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการประเมินไปใช้

1.1 โรงเรียนควรนาผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาควบคู่ไปกับระบบการประกันคุณภาพภายในและการรับการประเมินจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

1.2 ควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่มีความถูกต้องครบถ้วน เพื่อสะดวกในการศึกษาข้อมูลและนาข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดถึงการนาข้อมูลไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดา เนินงานตามโครงการ

1.3 ควรจัดให้มีการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการดาเนินการนิเทศภายใน เพื่อนาผลการสารวจมาปรับปรุงในโอกาสต่อไป

2. ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ หรือการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการประเมินโครงการต่างๆ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) หรือรูปแบบอื่นตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

2.2 ควรมีการศึกษาปัญหาที่มีผลกระทบต่อการดาเนินโครงการนิเทศภายใน เพื่อให้ได้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลให้การดา เนินการนิเทศภายในไม่บรรลุเป้าหมาย

2.3 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการนิเทศภายในกับประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู

โพสต์โดย ธวัชชัย : [29 มี.ค. 2563 เวลา 09:52 น.]
อ่าน [343] ไอพี : 171.6.234.251
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ