ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินผลโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน โรงเรียนนาทรายวิทยาคม

ชื่อเรื่อง การประเมินผลโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน โรงเรียนนาทรายวิทยาคม

ผู้ประเมินโครงการ นายประหยัด ปัดถาวะโร

หน่วยงาน โรงเรียนนาทรายวิทยาคม

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน โรงเรียนนาทรายวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน

2) เพื่อเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมก่อนและหลังการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ของนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม

3) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

โดยใช้รูปแบบจำลองชิปป์ (CIPP MODEL) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครู และนักเรียนรวมทั้งสิ้นจำนวน 327 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และแบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย(μ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(σ) และค่า t – test โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

สรุปผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. ด้านสภาวะแวดล้อม พบว่า ระดับการปฏิบัติโดยรวมทุกข้อ อยู่ในระดับการปฏิบัติ มาก

เรียงอันดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ 1)เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 2) โครงการสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามแนว 3) เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน

2. ด้านปัจจัย พบว่า ระดับการปฏิบัติโดยรวมทุกข้อ อยู่ในระดับการปฏิบัติ มาก

เรียงอันดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ1)วิทยากรมาให้การอบรมมีความรู้ความสามารถ 2) มีคณะกรรมการดำเนินการที่ชัดเจน 3) ความร่วมมือของบุคลากรในการดำเนินโครงการ

3. ด้านกระบวนการ พบว่า ระดับการปฏิบัติโดยรวมทุกข้อ อยู่ในระดับการปฏิบัติ มาก

เรียงอันดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ 1)มีการวิเคราะห์และนำผลการประเมินมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 2) มีการวางแผนการดำเนินโครงการ 3) มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินโครงการ

4. ด้านผลผลิต พบว่า ระดับการปฏิบัติโดยรวมทุกข้อ อยู่ในระดับการปฏิบัติ มาก

เรียงอันดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ 1)มีการวิเคราะห์และนำผลการประเมินมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 2) มีการวางแผนการดำเนินโครงการ 3) มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินโครงการ

4.1 ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนา ผลการประเมิน พบว่า

ก่อนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยรวมทุกข้อ อยู่ในระดับการปฏิบัติ ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในระดับการปฏิบัติ ปานกลาง ทุกข้อ เรียงอันดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ 1) ด้านใฝ่เรียนรู้ 2) ด้านอยู่อย่างพอเพียง 3)ด้านซื่อสัตย์สุจริต

หลังการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยรวมทุกข้อ อยู่ในระดับการปฏิบัติ มาก เมื่อพิจารณารายข้ออยู่ในระดับการปฏิบัติ มาก ทุกข้อ เรียงอันดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ 1) ด้านอยู่อย่างพอเพียง 2) ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 3)ด้านมีจิตสาธารณะ

เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการประเมินก่อนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และหลังการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วย t – test พบค่า t = 11.36 ซึ่งมีค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงอาจกล่าวได้ว่า ผลสัมฤทธิ์หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างเชื่อมั่นได้ที่ 99% ผลของการวิเคราะห์พออนุมานได้ว่า โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน มีประสิทธิภาพในการเพิ่มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนให้สูงขึ้น

5. ด้านผลกระทบ พบว่า ระดับการปฏิบัติโดยรวมทุกข้อ อยู่ในระดับการปฏิบัติ มาก

เรียงอันดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ 1)สามารถปฏิบัติตนตามลักษณะอันคุณประสงค์ 2) สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปแนะนำคนอื่น 3) สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

6. ผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงอันดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ 1) ครูดูแลเอาใจใส่ ในการทำกิจกรรม 2) ความรู้ที่ได้รับหลังเข้าร่วมโครงการ 3)ความเหมาะสมของลำดับขั้นตอนการจัดกิจกรรม

โพสต์โดย prayatnasai : [11 ก.พ. 2559 เวลา 12:55 น.]
อ่าน [2321] ไอพี : 1.4.170.70
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 28,732 ครั้ง
โอลิมปิก : ประวัติกีฬาโอลิมปิก
โอลิมปิก : ประวัติกีฬาโอลิมปิก

เปิดอ่าน 1,884 ครั้ง
ศรัทธา 4
ศรัทธา 4

เปิดอ่าน 75,443 ครั้ง
กรรม คือ อะไร?
กรรม คือ อะไร?

เปิดอ่าน 13,115 ครั้ง
อย่าลืมเป้าหมายการศึกษา : โดย ดร.กมล รอดคล้าย
อย่าลืมเป้าหมายการศึกษา : โดย ดร.กมล รอดคล้าย

เปิดอ่าน 12,658 ครั้ง
กำเนิดหมากฝรั่ง
กำเนิดหมากฝรั่ง

เปิดอ่าน 12,109 ครั้ง
ปัญหาศึกษาไทยใหญ่กว่าฟรี12 หรือ15 ปี
ปัญหาศึกษาไทยใหญ่กว่าฟรี12 หรือ15 ปี

เปิดอ่าน 52,831 ครั้ง
ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey)
ระบบการสอนของดิคและคาเรย์ (Dick and Carey)

เปิดอ่าน 25,994 ครั้ง
รวมวิธีการใช้งาน Google Plus สำหรับผู้เริ่มต้น
รวมวิธีการใช้งาน Google Plus สำหรับผู้เริ่มต้น

เปิดอ่าน 16,080 ครั้ง
ประติมากรรมรูปเคารพ
ประติมากรรมรูปเคารพ

เปิดอ่าน 20,698 ครั้ง
ทำไมจึงไม่บรรจุน้ำอัดลมให้เต็มขวด?
ทำไมจึงไม่บรรจุน้ำอัดลมให้เต็มขวด?

เปิดอ่าน 11,293 ครั้ง
กิน "ผัก" เหล่านี้มีประโยชน์อย่างไร?
กิน "ผัก" เหล่านี้มีประโยชน์อย่างไร?

เปิดอ่าน 14,738 ครั้ง
แนวทางการสร้างคอร์สแวร์
แนวทางการสร้างคอร์สแวร์

เปิดอ่าน 14,720 ครั้ง
แอปเปิ้ลหลากสีหลากประโยชน์
แอปเปิ้ลหลากสีหลากประโยชน์

เปิดอ่าน 8,288 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไทย พายเรือในอ่าง (จบ)
ปฏิรูปการศึกษาไทย พายเรือในอ่าง (จบ)

เปิดอ่าน 9,102 ครั้ง
จัดสิ่งแวดล้อมหน้าจอคอมพ์ ช่วยสุขภาพดี-ทำงาน มีสุข
จัดสิ่งแวดล้อมหน้าจอคอมพ์ ช่วยสุขภาพดี-ทำงาน มีสุข

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 18,411 ครั้ง
ประโยชน์จากฟักเขียว
ประโยชน์จากฟักเขียว

เปิดอ่าน 9,180 ครั้ง
คิดยกกำลังสอง: มองแดนซามูไร…แก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
คิดยกกำลังสอง: มองแดนซามูไร…แก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

เปิดอ่าน 9,235 ครั้ง
มาดูแลรักษาระบบเบรกกันเถอะ
มาดูแลรักษาระบบเบรกกันเถอะ

เปิดอ่าน 66,030 ครั้ง
การปอกผลไม้ไม่ให้ดำ
การปอกผลไม้ไม่ให้ดำ

เปิดอ่าน 13,404 ครั้ง
ชมด่วน คลิป หมาเดาะบอลขั้นเทพ
ชมด่วน คลิป หมาเดาะบอลขั้นเทพ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ