ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการวิจัย เรื่อง การบริหารงานโครงการอาหารกลางวันตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ของโรงเรียนเทศ

ชื่อเรื่อง การบริหารงานโครงการอาหารกลางวันตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ

PDCA ของโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ สังกัดสำนักการศึกษา

เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ผู้วิจัย ศิริพร ไม้ใหญ่เจริญวงศ์

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2557 (พฤษภาคม 2557 – พฤษภาคม 2558)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ของโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อเปรียบเทียบระดับการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ของโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตามความคิดเห็นของครูเจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวัน จำแนกตามประสบการณ์ และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ของโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูเจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม ปีการศึกษา 2557 จำนวน 52 คน จำแนกตามประสบการณ์ในการเป็นเจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวัน ได้แก่ ครูที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 24 คน และครูที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จำนวน 28 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มนี้ ได้มาจากการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก (Lottery) ให้ได้ตัวอย่างครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของไลเคิร์ท (Likert) และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended questions) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการทดสอบค่าทีแบบเป็นอิสระต่อกัน (t - test แบบ Independent Samples)

ผลการวิจัยปรากฎ ดังนี้

1. ผลการศึกษาระดับการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ของโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2. ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ของโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตามความคิดเห็นของครูเจ้าหน้าที่โครงการอาหารกลางวัน จำแนกตามประสบการณ์ โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน (Do) และด้านการตรวจสอบประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน (Check) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ พบว่า ไม่แตกต่างกัน

3. ผลการศึกษาข้อเสนอแนะในการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA ของโรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม ดังนี้

3.1 ข้อเสนอแนะด้านการวางแผนโครงการอาหารกลางวัน (Plan) พบว่า ควรมีการประชุม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อร่วมวางแผน กำหนดขอบข่ายในการพัฒนาการบริหารงานโครงการอาหารกลางวัน มีคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน มีการส่งบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันเข้ารับการอบรมอยู่เสมอ มีการบันทึกรายการอาหารกลางวันโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีการสำรวจความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง มีการใช้ทรัพยากรและบุคลากรในท้องถิ่นจัดทำอาหาร และมีการระดมงบประมาณจากทุกภาคส่วน

3.2 ข้อเสนอแนะด้านการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน (Do) พบว่า ควรมีการกำกับติดตามรายการอาหารที่เน้นการบริโภคผักในมื้อกลางวันให้เพียงพอ รวมทั้งคุณลักษณะที่ดีในการรับประทานอาหาร นักเรียนได้รับประทานอาหารครบทุกคนอย่างมีคุณภาพ มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลโครงการ และมีการดูแลควบคุมการประกอบอาหาร

3.3 ข้อเสนอแนะด้านการตรวจสอบประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน (Check) พบว่า ควรมีการตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน ตรวจสอบรายการอาหารกลางวันว่าได้คุณภาพ นักเรียนมีความพึงพอใจในอาหารที่รับประทาน อร่อยมีคุณภาพ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการอาหารกับค่าใช้จ่ายลงตัว นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานทุกคน มีการรายงานผลต่อผู้บริหารโรงเรียนทุกเดือน และมีการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริการ แล้วนำมารวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ พร้อมทั้งแจ้งผลการดำเนินการในที่ประชุมให้คณะครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุป

3.4 ข้อเสนอแนะด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงการอาหารกลางวัน (Act) พบว่า ควรมีการนำผลการประเมินความพึงพอใจ และการรายงานผลภาวะโภชนาการ โดยนำนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการมาแก้ไข และนำนักเรียนอ้วนและเตี้ยมาดูแลเป็นพิเศษ ปรับปรุงรายการอาหารให้เหมาะกับนักเรียนทุกระดับชั้นให้ได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ หากมีงบประมาณเพียงพอ ควรเพิ่มปริมาณอาหาร ของหวานและผลไม้ และจัดสถานที่ ภาชนะให้ดี สะอาดเหมาะสม

โพสต์โดย พร : [16 ก.พ. 2559 เวลา 09:33 น.]
อ่าน [2691] ไอพี : 116.58.224.83
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,837 ครั้ง
กังนัมอะยาย ศึกประชัน เต้นกังนัมสไตล์ ระหว่าง ยาย VS โคโยตี้
กังนัมอะยาย ศึกประชัน เต้นกังนัมสไตล์ ระหว่าง ยาย VS โคโยตี้

เปิดอ่าน 15,522 ครั้ง
กินไข่ต้ม ช่วยให้หลับง่าย จริงหรือ?
กินไข่ต้ม ช่วยให้หลับง่าย จริงหรือ?

เปิดอ่าน 12,230 ครั้ง
ชมคลิป ครูนครสวรรค์ แปลงร่างเป็นฮีโร่ เด็กๆ ชอบมาก
ชมคลิป ครูนครสวรรค์ แปลงร่างเป็นฮีโร่ เด็กๆ ชอบมาก

เปิดอ่าน 8,305 ครั้ง
ชมหรือยัง เพลงหาเสียงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.
ชมหรือยัง เพลงหาเสียงผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.

เปิดอ่าน 264,536 ครั้ง
ครุ ลหุ เอก โท
ครุ ลหุ เอก โท

เปิดอ่าน 10,203 ครั้ง
"หลับลึก" ฟื้นฟูจิตใจ ร่างกายและผิวพรรณ
"หลับลึก" ฟื้นฟูจิตใจ ร่างกายและผิวพรรณ

เปิดอ่าน 7,932 ครั้ง
ไทยอันดับ 3 ของเอเชีย ถ่ายเซลฟี่ในรถ
ไทยอันดับ 3 ของเอเชีย ถ่ายเซลฟี่ในรถ

เปิดอ่าน 21,227 ครั้ง
คณิตศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไร
คณิตศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไร

เปิดอ่าน 27,367 ครั้ง
ตำนานนางสงกรานต์
ตำนานนางสงกรานต์

เปิดอ่าน 55,886 ครั้ง
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปิดอ่าน 9,155 ครั้ง
ใช้บัตรเดบิตอย่างไรให้เป็น
ใช้บัตรเดบิตอย่างไรให้เป็น

เปิดอ่าน 19,987 ครั้ง
ทำความเข้าใจ! เกี่ยวกับการสรรหา ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้อำนาจของ กศจ.
ทำความเข้าใจ! เกี่ยวกับการสรรหา ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้อำนาจของ กศจ.

เปิดอ่าน 20,444 ครั้ง
เตือน "5 โรคร้าย" อันตรายต่อ "ครู" แนะเทคนิคดูแลสุขภาพ
เตือน "5 โรคร้าย" อันตรายต่อ "ครู" แนะเทคนิคดูแลสุขภาพ

เปิดอ่าน 37,825 ครั้ง
ทฤษฎีบทบาทสื่อมวลชนกำลังถูกท้าทายโดยสื่อใหม่
ทฤษฎีบทบาทสื่อมวลชนกำลังถูกท้าทายโดยสื่อใหม่

เปิดอ่าน 18,442 ครั้ง
รู้ไว้ใช่เสียหาย "กัญชง" ต่างจาก "กัญชา" อย่างไร?
รู้ไว้ใช่เสียหาย "กัญชง" ต่างจาก "กัญชา" อย่างไร?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,518 ครั้ง
แกล้งคนในลิฟต์ 55+
แกล้งคนในลิฟต์ 55+

เปิดอ่าน 10,142 ครั้ง
เคล็ดลับเรียนภาษา ให้ได้ผล
เคล็ดลับเรียนภาษา ให้ได้ผล

เปิดอ่าน 15,915 ครั้ง
แนวทางการประเมินคุณภาพรอบสี่
แนวทางการประเมินคุณภาพรอบสี่

เปิดอ่าน 9,151 ครั้ง
มื้อเล็ก ๆ ช่วยลดน้ำหนัก
มื้อเล็ก ๆ ช่วยลดน้ำหนัก

เปิดอ่าน 14,429 ครั้ง
กำเนิดหมากฝรั่ง
กำเนิดหมากฝรั่ง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ