ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เรื่อง มาตราพาเพลิน ป.1 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย

เผยแพร่ผลงาน Best Practice กิจกรรมลดเวลาเรียน

1. ชื่อผลงาน : กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “มาตราพาเพลิน”

2. ชื่อผู้นำเสนอผลงาน : นางสาวนิภาพร เสาอินทร์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวอรกัญญา เอมเสม ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ที่อยู่ : โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป.นนทบุรี เขต 2

3. หลักการเหตุผล/ความเป็นผล

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองและครูมีความสุขในการเรียนการสอน โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย ได้เห็นถึงความสำคัญ ของนโยบาย จึงเข้าร่วมเป็นโรงเรียนนำร่อง และได้ดำเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 4 H โดยประกอบด้วย Head (กระบวนการคิด) Heat (จิตใจ) Hand (ปฏิบัติ) Health (สุขภาพ) ในทุกระดับชั้น ซึ่งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ครบทั้ง 4H ผ่านการจัดกิจกรรมโดยใช้เกมบันไดงูและนำมาตราตัวสะกดมาประยุกต์ ซึ่งนักเรียนจะได้รับทั้งความรู้และมีความสุขควบคู่ไปพร้อมกัน

4. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจมาตราตัวสะกดตรงตามมาตรา

2. เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านเขียนสะกดคำได้ถูกต้อง

3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักคำที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

4. เพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนและเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน

5. แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การจัดกิจกรรมลดลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “มาตราพาเพลิน” สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นเกมที่มีลักษณะการเล่นเพื่อการเรียนรู้ “Play to learning” มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในขณะการเล่นเกมหรือหลังการเล่นเกม และยังได้สนุกควบคู่ไปพร้อมกัน ทำให้เนื้อหาการเรียนที่ยาก เปลี่ยนเป็นง่ายต่อการเรียนรู้

6. การดำเนินงาน/ กระบวนการ/ วิธีปฏิบัติ

การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “มาตราพาเพลิน” เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมโดยการลงมือทำ นักเรียนเกิดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด จะทำให้นักเรียนเกิดการพัฒนา ดังนี้

1. ด้านความรุ้

นักเรียนรู้และเข้าใจมาตราตัวสะกด ตรงตามมาตราและสามารถอ่านเขียนสะกดคำได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้นักเรียนสามารถรู้จักคำที่หลายหลายมากยิ่งขึ้น

2. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

2.1. ความสมารถด้านการคิด นักเรียนได้ใช้การคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในการคิดผสมคำที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

2.2. ความสามารถในการสื่อสาร นักเรียนใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิดของตนเองออกมา โดยการที่คิดคำสะกดด้วยมาตราต่างๆ แล้วพูดออกมาในระหว่างการเล่นเกม

2.3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต นักเรียนสามารถเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและยอมรับคำตัดสินรู้แพ้รู้ชนะ

3. ด้านคุณลักษณะ

3.1. มุ่งมั่นในการทำงาน นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำสมุดเล่มเล็ก สามารถทำเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนดและผลงานออกมาสวยงาม

3.2. ใฝ่เรียนรู้ นักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้มีการซักถามและตอบคำถามครูอยู่เสมอ

3.3. มีวินัย นักเรียนมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และส่งงานตรงเวลาที่กำหนด

4.4. ความซื่อสัตย์ นักเรียนมีความซื่อสัตย์เมื่อเล่นเกมนักเรียนไม่คดโกงผู้ร่วมเล่นคนอื่น

5.5. รักความเป็นไทย นักเรียนอ่านและเขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง และเหมาะสม

7. แผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ระยะที่ 1 ประชุมวางแผน และรวบรวมข้อมูล การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ร่วมกันของคณะครู

ระยะที่ 2 ชี้แจงนโยบายกับผู้ปกครองและนักเรียนให้ทราบ

ระยะที่ 3 ปฏิบัติตามแผนกิจกรรมที่ได้วางไว้

ระยะที่ 4 ประเมินความพึงพอใจ เพื่อปรับปรุงในกิจกรรมต่อไป

8. ผลการปฏิบัติงาน

การจัดกิจกรรมลกเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “มาตราพาเพลิน” พบว่า นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนาน นอกจากนี้นักเรียนเกิดทักษะทั้ง 4 H ซึ่งด้านที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะได้รับการพัฒนามากที่สุด คือ ด้านการพัฒนาสมองและการพัฒนาความคิด (Head) นักเรียนสามารถคิดคำที่สะกดด้วยมาตราต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์ นำคำที่นักเรียนรู้จักมาจัดกลุ่มว่าอยู่ในมาตราตัวสะกดมาตราใด นอกจากนี้นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในกระบวนการจัดการเรียนรู้

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ต่อการจัดกิจกรรม “มาตราพาเพลิน”จากการประเมินความพึงพอใจ ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 22 คน คิดเป็น 100.00 ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดกิจกรรม “มาตราพาเพลิน” อยู่ในระดับมากที่สุด 10 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 อยู่ในระดับมาก 10 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45 อยู่ในระดับน้อย 2 คน คิดเป็นร้อย 9.0 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 0 คน คิดเป็นร้อย 0

9. ปัจจัยที่ทำให้วิธีการประสบผลสำเร็จ

- ด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

- ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ควบคู่กับการเรียนรู้โดยยึดหลักการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

- ด้านสื่อและเทคโนโลยี ครูได้จัดทำสื่อและหาสื่อที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนแต่ละช่วงวัย

- ด้านการประสานชุมชน ได้เผยแพร่ผลงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และการสัมภาษณ์ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

10. บทเรียนที่ได้รับ

นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องมาตราตัวสะกด นอกจากนี้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย

โพสต์โดย อุ้ย : [24 ก.พ. 2559 เวลา 19:10 น.]
อ่าน [6347] ไอพี : 1.47.232.62
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 6,713 ครั้ง
Single Gateway กับสังคมไทย "เมื่อกล่องแพนดอร่าเปิดแล้ว"
Single Gateway กับสังคมไทย "เมื่อกล่องแพนดอร่าเปิดแล้ว"

เปิดอ่าน 42,180 ครั้ง
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556

เปิดอ่าน 16,572 ครั้ง
eco car เทรนด์ใหม่ รถเล็ก ประหยัดพลังงาน
eco car เทรนด์ใหม่ รถเล็ก ประหยัดพลังงาน

เปิดอ่าน 25,850 ครั้ง
เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เปิดอ่าน 26,087 ครั้ง
สรุปสูตรการเลื่อนแกนทางขนาน
สรุปสูตรการเลื่อนแกนทางขนาน

เปิดอ่าน 10,288 ครั้ง
เตือนอย่าทดลองแมงมุมหม้ายดำ รักษานกเขาไม่ขัน
เตือนอย่าทดลองแมงมุมหม้ายดำ รักษานกเขาไม่ขัน

เปิดอ่าน 18,427 ครั้ง
จอดรถแบบนี้ เจ๊ซื้อใบขับขี่มาจากไหน
จอดรถแบบนี้ เจ๊ซื้อใบขับขี่มาจากไหน

เปิดอ่าน 16,302 ครั้ง
ข่าวดี ! สกัด"ผักติ้ว-สนสามใบ" ยาสู้มะเร็ง ทีมวิจัยไทยเฮทำสำเร็จ
ข่าวดี ! สกัด"ผักติ้ว-สนสามใบ" ยาสู้มะเร็ง ทีมวิจัยไทยเฮทำสำเร็จ

เปิดอ่าน 9,887 ครั้ง
ภูมิปัญญา "การแพทย์แผนไทย" สู้ภัยร้อนจัดของประเทศ
ภูมิปัญญา "การแพทย์แผนไทย" สู้ภัยร้อนจัดของประเทศ

เปิดอ่าน 28,614 ครั้ง
การจัดลำดับอาวุโสในราชการ
การจัดลำดับอาวุโสในราชการ

เปิดอ่าน 11,623 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่1
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่1

เปิดอ่าน 26,866 ครั้ง
ใครที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆ ปวดเมื่อยแล้วนวดไม่หาย ต้องอ่านเรื่องนี้
ใครที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆ ปวดเมื่อยแล้วนวดไม่หาย ต้องอ่านเรื่องนี้

เปิดอ่าน 25,616 ครั้ง
Youtube เผย 10 อันดับคลิปที่มีผู้เข้าชมมากสุดปี 2011
Youtube เผย 10 อันดับคลิปที่มีผู้เข้าชมมากสุดปี 2011

เปิดอ่าน 14,848 ครั้ง
วิธีเช็คไฟฟ้าแบบง่าย ๆ
วิธีเช็คไฟฟ้าแบบง่าย ๆ

เปิดอ่าน 41,455 ครั้ง
ความสำคัญและความจำเป็นของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ความสำคัญและความจำเป็นของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 37,836 ครั้ง
ทฤษฎีบทบาทสื่อมวลชนกำลังถูกท้าทายโดยสื่อใหม่
ทฤษฎีบทบาทสื่อมวลชนกำลังถูกท้าทายโดยสื่อใหม่

เปิดอ่าน 11,241 ครั้ง
วิธีปฏิบัติเมื่อต้องเป็นผู้นำในทีมที่มีหลากหลายเจเนอเรชัน
วิธีปฏิบัติเมื่อต้องเป็นผู้นำในทีมที่มีหลากหลายเจเนอเรชัน

เปิดอ่าน 16,326 ครั้ง
หลัก4อ. ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
หลัก4อ. ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

เปิดอ่าน 120,903 ครั้ง
ปลาหมอสี วิธีการเลี้ยงปลาหมอสี อาหารปลาหมอสี
ปลาหมอสี วิธีการเลี้ยงปลาหมอสี อาหารปลาหมอสี

เปิดอ่าน 1,424 ครั้ง
พิกเซล (Pixel)
พิกเซล (Pixel) เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ