ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู "ตามล่าหาสมบัติ"

เผยแพร่ผลงาน Best Practice กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

๑. ชื่อผลงาน : กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “ตามล่าหาสมบัติ”

๒. ชื่อผู้นำเสนอผลงาน : นายจิรภาส ทองสิงหา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายปัญญาพล พิมดี ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ที่อยู่ : โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2

๓. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกตและการสื่อความหมายของข้อมูล (การบอกทิศทาง)

๒. เพื่อฝึกทักษะการใช้เข็มทิศและการบอกทิศทางด้วยการใช้เข็มทิศ

๓. เพื่อฝึกทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม

๔. เวลาในการจัดกิจกรรม ๓ ชั่งโมง

๕. ความสอดคล้อง / เชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การนำทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ทักษะการสังเกต และทักษะการพยากรณ์มาใช้ในการหาคำตอบหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตประจำวัน

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบอกทิศต่างๆ

และการใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นสัญลักษณ์ในการกำหนดทิศบนหน้าปัดของเข็มทิศ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การคาดคะเนหรือประมาณระยะทางด้วยการเปรียบเทียบกับก้าวเดินของนักเรียน

 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี วิชาการอ่านและใช้แผนที่ เข็มทิศ

๖. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่ ๑

๑. ครูชี้แจงที่มาและจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของกิจกรรม “ตามล่าหาสมบัติ” ให้นักเรียนทราบ ดังนี้

ที่มา คือ สืบเนื่องจากการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และครูประจำชั้นให้นักเรียนบอกเส้นทางการไปบ้านของตนเอง ซึ่งนักเรียนไม่สามารถบอกได้หรือบอกได้แต่ไม่ชัดเจน และไม่สามารถบอกได้ว่าอยู่ทางทิศทางใดของโรงเรียนหรือต้องไปทางไหน และมีสถานที่สำคัญใดให้สังเกต จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมนี้

จุดประสงค์ของกิจกรรม

๑. เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกตและการสื่อความหมายของข้อมูล (การบอกทิศทาง)

๑. เพื่อฝึกทักษะการใช้เข็มทิศและการบอกทิศทางด้วยการใช้เข็มทิศ

๑. เพื่อฝึกทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม

๒. นักเรียนร่วมกันแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม“ตามล่าหาสมบัติ” กลุ่มละ 4 – 5 คน อย่างอิสระ

๓. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาส่วนประกอบของเข็มทิศและวิธีการดูเข็มทิศจากใบความรู้โดยมีครูคอยให้คำแนะนำและอธิบายเมื่อนักเรียนมีข้อสงสัย

๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำแบบฝึกหัด เรื่อง การบอกทิศทาง และนำเสนอผลการทำแบบฝึกหัดกลุ่มของตนเอง

๕. นักเรียนแต่ละกลุ่มคัดเลือกนักเรียนตัวแทนที่จะทำหน้าที่ในการประมาณระยะทาง และออกมาฝึกการประมาณระยะทางจากไม้เมตรด้วยการทดสอบการเดินแล้วเปรียบเทียบว่ากี่ก้าวเท่ากับหนึ่งเมตร

ชั่วโมงที่ ๒

- นักเรียนแต่ละกลุ่มรับฟังคำชี้แจงในการทำกิจกรรมตามล่าหาสมบัติ และรับอุปกรณ์การทำกิจกรรมพร้อมทั้งแบบหน้าที่ของสมาชิกของแต่ละคนรับผิดชอบ

- นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมตามล่าหาสมบัติ โดยมีครูคอยแนะนำและควบคุมอยู่ห่างๆ จนเสร็จสิ้นการทำกิจกรรม

* ในการทำกิจกรรมตามล่าหาสมบัติ ครูต้องกำหนดเส้นทางและวางแผนตำแหน่งหรือสถานการณ์ที่ต้องการให้นักเรียนเดินไป แล้วนำไปวางไว้ในจุดที่ต้องการก่อนที่จะเริ่มทำกิจกรรม เช่น

 จุดเริ่มต้น

- เดินไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 5 เมตร แล้วเลี้ยวขวา

- เดินตรงไปประมาณ 20 เมตร แล้วเลี้ยวไปทางทิศตะวันตก

- เดินต่อไป 5 เมตร

- สมบัติจะอยู่ในพุ่มไม้สีเขียว ใกล้ต้นไม้ที่มีดอกสีเหลือง

- เดินกลับมายังจุดเริ่มต้น

- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการทำกิจกรรม

ชั่วโมงที่ ๓

- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูค่อยให้คำแนะนำและดูแลอยู่ห่างๆ

- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มตนเอง

- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการทำกิจกรรมตามล่าหาสมบัติ

๗. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

- แบบฝึกหัด เรื่อง การบอกทิศทาง

- ใบกิจกรรม ตามล่าหาสมบัติ

- การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๘. สื่อและแหล่งการเรียนรู้

- เข็มทิศแบบตลับ

- ใบความรู้ เรื่อง เข็มทิศ

- แบบฝึกหัด เรื่อง การบอกทิศทาง

- ใบกิจกรรม ตามล่าหาสมบัติ

- ไม้เมตร

๙. ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

 ความรู้

- นักเรียนได้เรียนรู้ส่วนประกอบของเข็มทิศ และวิธีการใช้เข็มทิศที่ถูกต้อง

- นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องทิศทางต่างๆ และคำศัพท์ของทิศต่างๆ ในภาษาอังกฤษ

- นักเรียนได้เรียนรู้วิธีบอกทิศทางด้วยการใช้เข็มทิศ

 สมรรถนะ

- นักเรียนได้รับการฝึกทักษะการสังเกตสิ่งแวดล้อมต่างๆ จากกิจกรรมตามล่าหาสมบัติ

- นักเรียนได้รับการฝึกทักษะการใช้เข็มทิศและการบอกทิศทางจากกิจกรรมตามล่าหาสมบัติ

- นักเรียนได้รับการฝึกทักษะการคาดคะเนหรือประมาณระยะทางในระหว่างการทำกิจกรรมตามล่าหาสมบัติ

 คุณลักษณะ

- นักเรียนนำวิธีการทำงานเป็นกลุ่มมาใช้ในระหว่างทำกิจกรรมตามล่าหาสมบัติ มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่รับชอบของแต่ละคน และปรึกษาหารือและรับฟังข้อเสนอหรือข้อคิดเห็นของสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อหาข้อสรุป

- นักเรียนมีความสามัคคีและมีความอดทนปฏิบัติกิจกรรมตามล่าหาสมบัติจนเสร็จสิ้นกิจกรรม

๑๐. บันทึกหลังการจัดกิจกรรม

นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการบอกทิศทางและมีทักษะในการใช้เข็มทิศที่ดี สังเกตได้จากแบบฝึกหัด ระหว่างทำกิจกรรมตามล่าหาสมบัติ และการนำเสนอผลการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละกลุ่ม อีกทั้งยังนำวิธีการทำงานเป็นกลุ่มมาใช้ในการทำกิจกรรมตามล่าหาสมบัติจนเสร็จสิ้นภารกิจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนเป็นผู้ที่มีความอดทนและรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

สิ่งที่นักเรียนประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

- เกมส์ตามล่าหาสมบัติและได้ฝึกใช้เข็มทิศ

- ความสนุกสนานและความท้าทายกับการค้นหาสมบัติ

ข้อจำกัด / ข้อขัดข้องที่พบในระหว่างการปฏิบัติงาน

- เข็มทิศเป็นแบบตลับไม่มีของเหลวอยู่ภายในจึงทำให้เข็มทิศไม่นิ่งและดูยาก

(นายจิรภาส ทองสิงหา)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

(นายปัญญาพล พิมดี)

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

๑๑. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา

กิจกรรมตามล่าหาสมบัติ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครูออกแบบกิจกรรมโดยบูรณาการทักษะ ความรู้ ใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ไว้อย่างสอดคล้อง และส่งเสริมการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มโดยใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมโดยการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นปัญหาที่ได้พบในชีวิตประจำวัน และนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้

(นางสุภาวดี จิรภาสพงศา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย

โพสต์โดย ป. ปัญญ์ : [25 ก.พ. 2559 เวลา 19:35 น.]
อ่าน [9730] ไอพี : 49.49.250.168
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,687 ครั้ง
PSY - GANGNAM STYLE คลิปยอดฮิต "กังนัม สไตล์"
PSY - GANGNAM STYLE คลิปยอดฮิต "กังนัม สไตล์"

เปิดอ่าน 11,274 ครั้ง
12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน
12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน

เปิดอ่าน 9,154 ครั้ง
หญิงไทยยังเมินเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทำไอคิวเด็กไทยต่ำ
หญิงไทยยังเมินเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทำไอคิวเด็กไทยต่ำ

เปิดอ่าน 10,513 ครั้ง
ระวัง นุ่งกางเกงคับรัดติ้ว แข้งขาเป็นเหน็บชาได้
ระวัง นุ่งกางเกงคับรัดติ้ว แข้งขาเป็นเหน็บชาได้

เปิดอ่าน 16,219 ครั้ง
กินช็อกโกแลต ดื่มชาและเหล้าไวน์ ช่วยบำรุงสติปัญญาได้
กินช็อกโกแลต ดื่มชาและเหล้าไวน์ ช่วยบำรุงสติปัญญาได้

เปิดอ่าน 10,738 ครั้ง
ผีเสื้อบอกให้รู้มลพิษในแหล่งน้ำ ไม่ต้องไปตรวจ วัดด้วยสารเคมี
ผีเสื้อบอกให้รู้มลพิษในแหล่งน้ำ ไม่ต้องไปตรวจ วัดด้วยสารเคมี

เปิดอ่าน 12,667 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปอะไร ? โดย ดร. วิชัย พยัคฆโส
ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปอะไร ? โดย ดร. วิชัย พยัคฆโส

เปิดอ่าน 14,403 ครั้ง
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2561
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

เปิดอ่าน 16,775 ครั้ง
ชมคลิปฮ็อต เปิดใจ "น้องมันตรา-พริตตี้สาว" คู่กรณีวลีเด็ด "แก่ ใจดี สปอร์ต กทม.-ไม่ช็อต!"
ชมคลิปฮ็อต เปิดใจ "น้องมันตรา-พริตตี้สาว" คู่กรณีวลีเด็ด "แก่ ใจดี สปอร์ต กทม.-ไม่ช็อต!"

เปิดอ่าน 9,740 ครั้ง
คลิปชายอ้างเป็น"นายสิบ"เมากร่าง ขับรถกินเลน ปชช.คู่กรณีไม่พอ ยังด่าหยาบ-ทำร้ายร่างกาย
คลิปชายอ้างเป็น"นายสิบ"เมากร่าง ขับรถกินเลน ปชช.คู่กรณีไม่พอ ยังด่าหยาบ-ทำร้ายร่างกาย

เปิดอ่าน 31,092 ครั้ง
การเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ
การเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ

เปิดอ่าน 1,470 ครั้ง
10 อันดับเทรนด์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร ปี 2022
10 อันดับเทรนด์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตร ปี 2022

เปิดอ่าน 19,262 ครั้ง
"ชงโค"..ไม้ประดับที่มีสรรพคุณรักษาโรค
"ชงโค"..ไม้ประดับที่มีสรรพคุณรักษาโรค

เปิดอ่าน 26,308 ครั้ง
"พระเจ้าเหา" คือใคร ?
"พระเจ้าเหา" คือใคร ?

เปิดอ่าน 10,840 ครั้ง
โลกต้องให้ความสำคัญกับครู (1)
โลกต้องให้ความสำคัญกับครู (1)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,195 ครั้ง
ส่ง"เอสเอ็มเอส"บ่อยไม่ดี
ส่ง"เอสเอ็มเอส"บ่อยไม่ดี

เปิดอ่าน 28,245 ครั้ง
การนำ e - Learning ไปใช้ประกอบกับการเรียนการสอน
การนำ e - Learning ไปใช้ประกอบกับการเรียนการสอน

เปิดอ่าน 14,518 ครั้ง
"เนยรักโลก" วลีเด็ดสุดฮิต ที่ฮอตที่สุดในขณะนี้
"เนยรักโลก" วลีเด็ดสุดฮิต ที่ฮอตที่สุดในขณะนี้

เปิดอ่าน 22,993 ครั้ง
เบกกิ้งโซดา กับ 10 คุณประโยชน์ที่คนรักสุขภาพต้องร้องว้าว
เบกกิ้งโซดา กับ 10 คุณประโยชน์ที่คนรักสุขภาพต้องร้องว้าว

เปิดอ่าน 114,144 ครั้ง
ระบบข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับข้าราชการ สำหรับตรวจสอบวันเดือนปีที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ระบบข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับข้าราชการ สำหรับตรวจสอบวันเดือนปีที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ